НАРЕДБА

Размер: px
Започни от страница:

Download "НАРЕДБА"

Препис

1 Проект! НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета (обн., ДВ, бр. 41 от 2003 г., попр., бр. 48 от 2003 г., изм. и доп., бр. 65 от 2003 г., бр. 47 от 2004 г., бр. 55 от 2005 г., бр. 47 от 2006 г., бр. 51 от 2007 г., бр. 74 от 2007 г., бр. 7 от 2008 г., бр. 27 от 2008 г., бр. 52 от 2009 г., бр. 42 от 2010 г., бр. 37 от 2011 г., бр. 70 от 2011 г., бр. 61 от 2012 г., бр. 24 от 2013 г., бр. 51 от 2013 г., бр. 23 от 2015 г.) 1. В чл. 4 се правят следните изменения: 1. В т. 12 думите при целодневна организация на учебно-възпитателния процес се заличават; 2. Точка 20 се отменя. 2. В чл. 15, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения: 1. В т. 4 думата ЕГН се заменя с дата на раждане ; 2. В т. 5 след думата родителите се поставя запетая и се добавя родителски актив ; 3. В т. 6 след скобите се поставя запетая и се добавя средна месечна посещаемост ; 4. Точка 7 се изменя така: 7. страници с резултатите от предучилищната подготовка по образователни направления за всяко дете: име, презиме и фамилия на детето, резултати по образователни направления в началото и в края на годината, имена, фамилии и подписи на учителите в подготвителната група; подпис на директор; 5. В т. 8 думите по образователни направления, утвърдено от директора се заменят с по образователни направления и по образователни ядра, утвърдено от директора ; 3. В чл. 16 се правят следните изменения: 1. Алинея 1 се изменя така: 1

2 (1) Дневникът на група е предназначен за групи в интернат, полуинтернат, общежитие или за дейностите от целодневната организация на учебния ден или за дейностите за психологическа подкрепа в детската градина, училище, за ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности, както и за извънучилищните педагогически учреждения. В дневника се записва информацията за учебно-възпитателния процес или за дейностите за психологическа подкрепа в една група за една учебна година. 2. В ал. 2 се правят следните изменения: а) в т. 1 думите при целодневна организация на учебно-възпитателния процес се заличават; б) точка 2 се изменя така: 2. титулна страница корица наименование на министерството, наименование на документа дневник на група, вида на групата, за учебната година, вид, пълно наименование и местонахождение на институцията; име, фамилия и подпис на учителите, възпитателите или другите педагогически специалисти и на директора; кръгъл печат; в) точка 3 се изменя така: 3. страница с указание за водене на дневника; г) в т. 5 думите име и фамилия, служебен и домашен телефон на класния ръководител се заменят с име и фамилия на ръководителя на групата, телефон ; д) точка 8 се изменя така: 8. страници седмично разписание на дейностите по дати и дни от седмицата и тема; отсъстващи деца/ученици, причини; фамилия и подпис на педагогическия специалист;. 3. Алинея 3 се изменя така: (3) Дневникът се води от учителя/възпитателя на групата или от друг педагогически специалист. 4. В чл. 19, ал. 2, т. 1 след думите обща годишна оценка с думи; се добавя форма на обучение;, а думата задоволителен се заменя със среден. 5. Член 24 се отменя. 6. В чл. 25, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения: 1. В т. 3 накрая се добавят думите списък на учителите по отделните учебни предмети; 2. В т. 4 след думата родителите се поставя запетая и се добавя родителски актив ; 3. В т. 5 думата ЕГН се заменя с дата на раждане ; 2

3 4. Точка 6 се изменя така: т. 6. седмичното разписание по дни и часове; място за фамилия и полагане подпис от учителите; място за нанасяне номерата на отсъстващите ученици; данни за закъснелите ученици за учебен час; тема на урока; сведение за отсъствията на учениците пренесени и за седмицата;. 7. В чл. 26, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения: 1. В т. 3 след думата родителите се поставя запетая и се добавя родителски актив ; 2. В т. 4 думата ЕГН се заменя с дата на раждане, а думите в кое училище и кой клас е бил ученикът миналата учебна година се заличават; 3. Точка 5 се изменя така: 5. седмично разписание по дни и часове; място за фамилия и полагане подпис от учителите; място за нанасяне номерата на отсъстващите ученици; данни за закъснелите ученици за учебен час; тема на урока; сведение за отсъствията на учениците пренесени и за седмицата; 4. В т. 6 думата сведение се заменя с резултати, а след думите резултати от допълнителната се добавя индивидуална. 8. В чл. 27, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения: 1. В т. 5 след думата родителите се поставя запетая и се добавя родителски актив ; 2. В т. 6 думата ЕГН се заменя с дата на раждане, а думите за коя година е в този клас, в кое училище и кой клас е бил ученикът миналата учебна година се заличават; 3. Точка 8 се изменя така: т. 8. седмичното разписание по дни и часове; място за фамилия и полагане подпис от учителите; място за нанасяне номерата на отсъстващите ученици; данни за закъснелите ученици за учебен час; тема на урока; сведение за отсъствията на учениците пренесени и за седмицата;. 9. В чл. 32, ал. 2, т. 1 думите снимка на лицето; подпис; наименование на документа "личен картон" се заменят със снимка на лицето; наименование на документа "личен картон". 10. В чл. 32а, ал. 2 се правят следните изменения: 1. В т. 1 думите подпис на лицето се заличават; 3

4 2. В т. 9 думите по професия код по СППОО; наименование на професията от СППОО; специалност код от СППОО; наименование на специалността от СППОО се заличават. 11. В чл. 52, ал. 1, т. 3 думите личен подпис; се заличават. 12. В чл. 52б, т. 3 думите личен подпис се заличават; 13. В чл. 54, ал. 3, т. 3 думите печат; подпис; наименование на документа "свидетелство за професионална квалификация" се заменят с печат; наименование на документа "свидетелство за професионална квалификация". 14. В чл. 54а, ал. 3 се правят следните изменения: 1. В т. 3 думите личен подпис се заличават; 2. В т. 4 думите празно място за попълване на кода и пълното наименование на професията и специалността се заличават. 15. В чл. 57, ал. 2, т. 2 думите подпис на притежателя се заличават. 16. В чл. 60, ал. 3, т. 2 подпис на притежателя на дубликата се заличават. 17. В чл. 63 се правят следните изменения: 1. В ал. 1 думата НИО се заменя с Центъра за информационно осигуряване на образованието (ЦИОО) ; 2. Алинея 8 се отменя. 18. В чл. 69, ал. 1, т. 2 се отменя. 19. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 след думата РИО, се добавя ЦИОО и се поставя запетая; 2. Алинея 7 се отменя. 20. Член 71 се отменя. 4

5 21. В чл. 75 се правят следните изменения: 1. В ал. 1 думата НИО се заменя с ЦИОО; 2. Алинея 7 се отменя. 22. Създава се чл. 85а: Чл. 85а. Документите по чл. 63, 70 и 75 се изготвят и водят в електронен вид и се подписват, съгласуват, утвърждават и предоставят по електронен път на МОН, РИО, ЦИОО, общинската или районната администрация и финансиращите органи. 23. В чл. 94 се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1; 2. Създава се ал. 2: (2) За специфичните цели и изисквания при организацията на работата в центровете за професионално обучение могат да бъдат използвани заявки с реквизити, утвърдени от председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение. 5

Microsoft Word - NID_Naredba11_2016 финал+ ( ).docx

Microsoft Word - NID_Naredba11_2016 финал+ ( ).docx Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (Обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г., изм. и доп., бр. 78 от 2017 г. и бр. 82 от 2018 г.)

Подробно

Microsoft Word - 03 Izmenitelno_PMS.docx

Microsoft Word - 03 Izmenitelno_PMS.docx Проект! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е. от. 2019 г. за изменение и допълнение на Постановление 100 на Министерския съвет от 2018 г. за създаване

Подробно

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от 2011 г.; изм., бр. 31 от 2011 г., бр. 34 от 2013 г.,

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110

ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г.,

Подробно

ПРОЕКТ! НАРЕДБА. за изменение и допълнение на Наредба Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерство

ПРОЕКТ! НАРЕДБА. за изменение и допълнение на Наредба Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерство НАРЕДБА. за изменение и допълнение на Наредба Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра

Подробно

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД 12-756 /29.03.2019г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на директора,

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект Р Е Ш Е Н И Е от. 2014 година ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ 249 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ

Подробно

Наредба предучилищно образование

Наредба предучилищно образование НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА МОНТАНА /приета с Решение 305/27.10.2016 г. изм. с р-е 1021/28.02.2019 г./ Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С тази наредба се определят:

Подробно

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е Р А Б О Т И г. ПРОЕКТ! НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 8121з-344 от 2014 г. за н

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е Р А Б О Т И г. ПРОЕКТ! НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 8121з-344 от 2014 г. за н М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е Р А Б О Т И.... 2019 г. ПРОЕКТ! НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 8121з-344 от 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните

Подробно

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ - ПАЗАРДЖИК Константин Величков 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в034 987888 E-mail nupaisijpz@abv..bg Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Заявления за записване на деца в ПЪРВИ

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 15 от 2005 г. за имунизациите в Републ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 15 от 2005 г. за имунизациите в Републ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (обн., ДВ, бр. 45 от 2005 г., изм. и доп.,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона за професионалното

Подробно

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ........ от.....................2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет МИНИСТЕРСКИЯТ

Подробно

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата 26.6.2015 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - обучение чрез работа (дуална система на

Подробно

izmenenie pyrvi klas

izmenenie pyrvi klas ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН. Чл. 6, ал. 2 се изменя така: Децата в Списъка по постоянен/настоящ адрес се разпределят

Подробно

Scanned Document

Scanned Document Проект ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113

Подробно

Microsoft Word - Tipov_UchebenPlan_ _B15_050819

Microsoft Word - Tipov_UchebenPlan_ _B15_050819 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /. г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона

Подробно

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот27.10.2017г. ПриетасПМС 232от20.10.2017г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI. Предметнадържавнияобразователенстандартзаприобщаващотообразование

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - обучение чрез работа (дуална система на

Подробно

НАРЕДБА № Н-4 от г. за условията и реда за създаване и функциониране на Национална система за регистрация и идентификация (EORI-BG регистър

НАРЕДБА № Н-4 от г. за условията и реда за създаване и функциониране на Национална система за регистрация и идентификация (EORI-BG регистър ПРОЕКТ! Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2006 г. за вземането на проби и методите за анализ за целите на контрола върху акцизните стоки (ДВ, бр. 37 от 2006 г.) 1. В чл. 1 се правят следните

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09- / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09- / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09- / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от

Подробно

Microsoft Word - Нр_ЗакрДецДарб_

Microsoft Word - Нр_ЗакрДецДарб_ НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби Обн. - ДВ, бр. 111 от 22.12.2003 г.; в сила от 01.01.2004 г.; изм., бр. 51 от 21.06.2005 г.; в сила от 21.06.2005 г.; изм.,

Подробно

НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО

НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПОТОМСТВО, НА НАУЧНИ, УЧЕБНИ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В СТРАНАТА

Подробно

Microsoft Word - pms15_2019_izmPMS

Microsoft Word - pms15_2019_izmPMS ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15 на МС от 25.01.2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет Обн. - ДВ, бр. 10 от 01.02.2019 г., в сила от 01.01.2019 г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: 1.

Подробно