Microsoft Word - u4ebna_programa_4_kl_4ngbina-last.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - u4ebna_programa_4_kl_4ngbina-last.doc"

Препис

1 Приложение 4 АДАПТИРАНА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ІV КЛАС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА І. Общо представяне на учебната програма В четвърти клас обучението по български език и литература за обучаваните в чужбина се съобразява с постигнатото от учениците по отношение овладяването на български език като средство за общуване. Наред с това се вземат под внимание възможностите на четвъртокласниците да обобщават и систематизират наученото, да изпълняват самостоятелно конкретни езикови и речеви задачи, да правят с помощта на готови образци самопроверка и самооценка. Обучението по български език и литература се реализира в четвърти клас като съставна част от езиковото и литературното обучение в културно-образователната област Български език и литература в системата на общообразователната подготовка Учениците от четвърти клас на българските училища в чужбина продължават да овладяват български език като средство за общуване в различни комуникативни ситуации. Задълбочават се и се систематизират техните знания за основни единици в езиковата система на българския език, за правила и норми, задължителни при използване на книжовния му вариант в речевата практика, за варианти на езиков изказ, които представят богатите възможности на езика за общуване. Езиковата ст, която се овладява в четвърти клас, е основа за овладяване и реализиране на комплекс от комуникативни умения за създаване и реализиране в речевата практика на различни по комуникативна цел и по вид текстове. Общуването с художествени произведения, представящи най-интересното от класическата българска и чужда литература за деца, се ориентира към обогатяване на представите за образно-емоционалното съдържание на литературната творба, към активизиране на емоционалната съпричастност при нейното четене, към подържане и стимулиране на интереса към образи и послания на художествения текст, към обогатяване на личния нравствен и емоционален опит чрез възприемане и разбиране на поведението и мотивите на литературния герой, към овладяване на основни особености на художествения текст и тяхното пренамиране в образната система на изучаваните литературни и фолклорни творби. Обучението по български език в четвърти клас е насочено към овладяване на социокултурни и езикови сти, предпоставка за активно участие в речево общуване на български език, То има подчертано изявена практическа насоченост и се реализира чрез изпълнение на разнообразни по цел и алгоритми образователни задачи. Разширяват се възможностите за изява на самостоятелност, за избор и неговото обосноваване, за анализ на наблюдавани езикови явления, за сравняване и обобщаване на овладени знания и умения. Обучението по български език се организира в 31 седмици годишно и 3,5 седмично. Учебните часове се разпределят, както следва: - езиково обучение 1,5 часа седмично ( два часа през седмица); - литературно обучение 1 час седмично; - формиране на комуникативно-речеви умения 1 ч. седмично. 1

2 ІІ. Цели на обучението по български език и литература в четвърти клас Обучението по български език и литература в четвърти клас цели учениците, които се обучават в чужбина, да затвърдят уменията си за общуване на български език, като задълбочат и систематизират знанията си по езика и усъвършенстват езиковите и комуникативните си сти - условие за успешно, самостоятелно и вариативно използване на книжовния вариант на българския език в речевата практика. Тази основна цел включва: усъвършенстване на уменията на учениците да четат правилно, с подходящ темп и подходяща интонация, с разбиране на прочетеното и подбиране на необходима информация във връзка с въпрос, тема, позната и непозната информация; усъвършенстване на езиковата ст чрез задълбочаване и систематизиране на знанията за основни езикови единици в системата и структурата на българския език, за правоговорни, правописни, пунтуационни и граматични норми на книжовния език; усъвършенстване на лексикалната ст за целенасочен, правилен и целесъобразен избор на лексикални единици в съответствие с конкретна тема и комуникативна ситуация; усъвършенстване на синтактичната ст за съставяне и употреба на изречения в различни синтактични варианти съобразно изискванията на конкретна тема и комуникативна ситуация; затвърдяване и усъвършенстване на уменията за възприемане на образноемоционалното съдържание на художествени текстове, различни в жанрово отношение, и за осмисляне на посланията, представени чрез образната система на творбата, за свободно споделяне на впечатления, породени от художественото произведение, за самостоятелено четене на художествени и научнопопулярни текстове и умения за самостоятелен избор на текстове за четене; усъвършенстване на комуникативната ст за създаване на различни по вид и комуникативна цел текстове ( диалози, преразкази, съчинения, разсъждения ), които са съобразени с конкретна комуникативна ситуация и цел на общуването; затвърдяване и усъвършенстване на уменията за учене, развитие на мисленето, паметта и въображението, на познавателните интереси и творческите способности на четвъртокласниците; обогатяване на субективния опит, свързан с представите за характера на човека, за неговото поведение и за взаимоотношенията между в семейството или в малка общност. 2

3 ІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ колона 1. колона 2. Ядра на Очаквани учебно резултати съдържа- на ниво ние учебна програма - стандарти І. Български език Ядро 1: Социокултур ни сти Разказва, описва, задава въпроси, дава отговори, като използва уместно езикови средства, характерни за ситуацията на общуване, съобразно участниците в нея, темата, целта и условията. ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ (теми, понятия, контекст и дейности, междупредметни връзки) колона колона 4. колона 5. колона Очаквани Основни Контекст и Възможности резултати по нови дейности за междураздели понятия предметни ( обучение по връзки български език, литературно обучение, формиране на комуникативноречеви умения) 1. Обучение по български език Ученикът може да: - образува нови думи самостоятелно или с подадени представки и наставки, като променя морфемния състав на думите, и да ги употребява правилно според лексикалното им значение; - разбира лексикалното значение на съществителни и прилагателни имена, на глаголи, числителни имена и наречия и умее да ги съотнася по смисъл; - свързва лексикалното значение на думите с граматичната им форма; - съотнася изучени езикови единици към съответно езиково равнище; - съотнася родово и видово понятие ( изречение: просто и сложно; съобщително, въпросително, подбудително, На учениците се дава възможност да: -наблюдават, из-следват и откриват характерни признаци на изучавани езикови явления; - четат и определят ключови думи в определения и обяснения за езикови явления, конструират самостоятелно такива обяснения; -разпознават езиково явление и негови граматически признаци, като ползват готов алгоритъм или самостоятелно ; - свързват своите знания с конкретни примери за езиковото явление; Тематични връзки за натрупване на лични впечатления, възприятия, представи, за тяхното конкретизиране, за възприемане и разбиране на нова информация, необходима за реализиране на дейности в обучението по български език и литература - с всички учебни предмети; 3

4 възклицателно); - заменя или променя думи, като променя или без да променя смисъла на изречението; Ядро 2: Езикови сти Отрива синоними и антоними. Стандарт 2: Показва многозначнос тта на дума чрез употреба в различен контекст. Стандарт 3: В речта си използва в - разпознава синоними, различава нюанси в лексикалното им значение; -разпознава и образува сродни думи, различава ги по лексикално и граматично значение; - разпознава антоними и може да ги употребява в изречения за противопоставяне на смисъл; - различава производни и непроизводни думи, може да образува производни думи и да ги употребява според лексикалното им значение и смислов контекст; - владее лексикалното значение на производни и непроизводни думи еднозначни и многозначни думи пряко и преносно значение -свързват граматичното и лексикалното значение на думите; - сравняват изучени езикови явления и обосновават техни прилики и разлики по конкретни показатели; - правят морфологичен, морфемен и синтактичен анализ; -правят правописен анализ, като ползват овладените правописни норми; - обясняват Връзки на ниво знания и разбиране за пренос на знания при овладяване на обобщена представа за изучавани понятия по български език и литература: -число, част, цяло (математика); - научнопопуляр ен текст, информация, 4

5 определен обем синтактичнит е ресурси на езика: служи си с различни по цел на изказване и по състав изречения; използва различни словоредни варианти. определен обем еднозначни и многозначни думи и може да ги употребява точно според смислов контекст; -различава пряко и преносно значение на думите и може да ги употребява целесъобразно според целта на речевото общуване; - разпознава видовете изречения като смислово и интонационно завършена езикова единица, може да го обозначи според правилата в текст или извън него; - разпознава видовете изречения по цел на общуване и по състав, може да ги образува в различни синтактични варианти и да ги употребява целесъобразно в диалог или друг текст според изискванията на контекста и ситуацията на общуване; - разбира разликата между просто и сложно изречение и може да ползва готов алгоритъм за тяхното разпознаване; - образува сложно изречение, като ползва предложени от учителя варианти за свързване на простите изречения, избирайки ги просто изречение сложно изречение подлог сказуемо наименование то на езиковото явление; - образуват нови думи чрез преобразуване на звуковия и морфемния състав; - задават въпроси по езиков материал; - пишат под диктовка; - обясняват изпълнението на езикова или речева задача с помощта на готов алгоритъм; - трансформира т (преобразуват) езикови явления по граматическа форма, по граматическо значение (единствено в множествено число и обратно; съществителн и имена в глаголи и обратно и др.); твърдение, доказателство (математика, човек и общество, човек и природа); -картина, елементи на картина, форма, цвят, нюанс, разположение в пространството (изобразително изкуство); -ритъм ( музика); - движение, поза ( физкултура и спорт); -операция, последователно ст на операции (домашен бит и техника); 5

6 Ядро 4: Социокултур на и езикова ст: Писмено общуване Четене Чете на глас гладко, с адекватна интонация и темпо, правилно поставя паузите; доказва, че е разбрал прочетеното. Стандарт 2: Чете на ум и доказва, че е разбрал основния смисъл на прочетеното. Стандарт 4: Служи си с учебни речници. Писане Владее основни норми на графичната и писмената система на българското писмо: пише четливо; пише според смислов контекст; - разбира функциите на подлога и сказуемото в изречението, умее да ги разпознава и да ги употребява в различни синтактични варианти (словесни, словоредни); - чете с подходяща интонация видове изречения по цел на общуване и по състав; - разбира думата като езикова единица извън изречението с нейното лексикално и граматично значение, в изречението с нейната служба и като звуков състав и звукова структура; -съотнася думата към нейно определение в тълковния речник; -чете и разбира езикова информация и логически я преработва ( открива ключови думи, задава въпроси, чете подборно, преразказва); -използва готови алгоритми за изпълнение на езикови и речеви задачи; - ползва правописен речник за проверка на правописа на думи; -прави звуковобуквен анализ и при писане кодира правилно твърди и меки съгласни степенуване - самостоятелно подбират конкретни примери за изучавано езиково явление; - съотнасят езикови явления по смисъл, по форма, по състав; -работят с информация в схеми, таблици за сравнение и систематизира не на знанията; - попълват колективно или самостоятелно таблици, схеми; - съставят диалози, кратки устни текстове, като прилагат в речевата си практика овладените правописни, граматични и синтактични знания и умения; - подбират думи или Връзки на ниво образователни дейности за реализиране на овладени в обучението по български език и литература умения за: -отговор на въпрос; - задаване на въпроси; - подробно и кратко преразказване; - споделяне на впечатления; - общуване: устно и писмено, чрез диалог, монологично; общуване в група; -оцветяване, илюстриране,, рисуване; - алгоритми за извършване на конкретна учебна дейност; - смислова характеристика на съобщителни и въпросителни изречения в обучението по математика,чов ек и общество, човек и природа, изобразително 6

7 правилно думи с правописни особености; владее основната употреба на пунктуационн ите знаци; отделя изреченията в текста, като означава началото и края им; пише разделно думите без собствено ударение. звучащата реч; - различава твърди и меки съгласни, изговаря правилно думи, съдържащи меки съгласни; - знае предназначението на буквите Я, Ю и съчетанието ЬО, пише правилно думи, съдържащи меки съгласни; - разпознава в дума звукова промяна, свързана с изговора и писането на неударени широки и тесни гласни, звучни и беззвучни съгласни, струпани съгласни; - знае и прилага правописни правила за изговор и писане на съществителни и прилагателни имена с непостоянно Ъ; на прилагателни имена и наречията с Н или НН; на глаголи в 1 и 3 л. ед. и мн. ч. с ударение на последната сричка; на глаголи в 1 л. ед.ч. и 1 л. мн.ч.; -различава степенувани и нестепенувани форми на прилагателни имена и наречия, може да ги образува и пише правилно; - пише слято наречия, образувани от други наречия; - умее да членува подлога с пълен определителен член: - ЪТ, - ЯТ и членуване сложни думи мин.несв. време наречие изречения според смисъла на изречението и контекста; - пишат изречения, словосъчетани я, кратки преразкази и съчинения, като прилагат в речевата си практика овладени правописни, граматични и синтактични знания и умения; - съотнасят родови и видови понятия във връзка с изучаваните езикови явления; - самостоятелно или по групи, с указания от учителя или без тях изпълняват езикови задачи за самоконтрол и самопроверка; -редактират правописни и стилни грешки, като изкуство, музика, физкултура и спорт; Връзки на ниво - овладяване на умения за резултатно участие в учебна дейност: -за разбиране на учебни задачи; - за извършване на предвидени за изпълнението на учебната задача учебни действия според техния алгоритъм; - за осъзнаване на резултатите от изпълнението на учебна задача; - за работа с учебника; - за чувстване на удовлетворенос т от активно участие в изпълнението на учебни задачи; - за наблюдение, анализ, сравнение, обобщение; 7

8 други думи в изречението с кратък член: - а, - я; - може да членува същ.имена от ж.р. ТТ и да разграничава членуването на същ.имена от м.р., завършващи на Т; - пише правилно съществителни собствени имена; - образува правилно граматични форми на числителното име ЕДИН, на числителните редни имена и ги употребява правилно, като ги съгласува или членува; -познава двете форми на числителните бройни имена и числителните редни имена и ги употребява по свой избор; - познава сложни думи и ги образува и пише правилно; - владее правилата за пренасяне на думите на нов ред и може да ги прилага при писане на текст; - пише разделно в изречението думи, които нямат собствено ударение; - владее обобщена представа за морфемния състав на думите и пише правилно изучените морфеми; - образува граматични форми на същ. и прил. имена, на глаголи, местоимения и числителни имена числителни бройни числителни редни бройна форма за множествено число на съществителн и имена запетая ползват готов алгоритъм; - участват в определена роля в работата на група за изпълнение на конкретна езикова или речева задача; - събират езиков материал от учебни помагала, учебни речници и други материали по конкретен въпрос или за конкретна учебна задача; - проектират и изработват по групи нагледни материали за изучаването на конкретно езиково явление; -правят свой правописен речник на думи с правописни особености, при които допускат найчесто грешки; - с едно или няколко изречения си водят бележки по прочетено или чуто обяснение, разсъждение, съобщение; Връзки на ниво овладяване на учебно поведение за осъзнаване, възприемане и прилагане на училищни изисквания,свъ рза-ни с поведението в клас и в училище, с учебната работа чрез стимулиране на самостоятелнос тта, на емоционалната съпричастност, на самоконтрола и самооценката, чрез преодоляване на неустойчивостт а и дистанцирането от учебната работа, чрез поощрение и добронамерено ст към постигнатото и усилията на всяко дете. 8

9 числителни имена и ги употребява в речта си; - образува форми за всички лица и числа на сег., мин.св, мин.несв, и бъд. време и ги употребява в речта си; - пише правилно видовете изречения по цел на общуване; - разбира прилики и разлики между ми.св. и мин.несв. вр. и умее да ползва готов алгоритъм за различаването им; -преобразува глаголни форми за промяна на глаголно време; - разпознава глаголните форми на спомагателния глагол СЪМ, образува ги и ги използва в речта си; - разбира граматичното значение на наречието, разграничава го от формите за ср.р. на прил. име, като ползва готов алгоритъм; -разбира граматичното значение на числителните имена, различава числителни бройни и числителни редни, образува техни форми и ги употребява в речта си; - употребява след числителни имена бройна форма за множествено число на съществителни имена, назоваващи 9

10 предмети - използва запетая при писане на сложни изречения, когато връзките са : и, или, а, но, ала, че, макар че, за да, който, която, което, които, защото, когато, където); - разпознава правописна грешка, прави поправка и я обосновава; - разбира същността на редактирането и прилага готов алгоритъм за отстраняване на правописни и стилни грешки (порочни повторения, неточно употребени думи, недовършени или неясни по смисъл изречения. І. Литература 2. Литературно обучение Ядро 1: Социокултур ни сти Разбира основната етическа опозиция добро зло и я обяснява в конкретни сюжетни ситуации. Стандарт 2: Обяснява етически отношения в семейството и малката общност според сюжетните ситуации на изучени литературни Ученикът: - свързва възприетия художествен текст ( случки, герои, поуки ) с основни нравствени представи: мъдрост глупост,справедли вост несправедливост, трудолюбие мързел, весело тъжно, смелост страх, уважение неуважение, смешно, красиво грозно, нежност грубост, обич омраза, преданост предателство, истина лъжа, честност- На учениците се дава възможност да: -четат тихо цялостно или по откъси художествен и фолклорен текст за първично общуване или изпълнение на учебна задача; - свързват представи, получени от текста с илюстрация; - създават по текста своя илюстрация за представяне на образ, 10

11 творби. Стандарт 3: Открива основни белези на своята национална идентичност в изучавани литературни произведения. Стандарт 4: Изказва благопожелан ия по случай традиционни празници и във връзка с български народни обичаи. Стандарт 5: Участва в групова дейност за създаване на игрови и сценични форми по литературни творби. нечестност, щастие нещастие; - разпознава в изучавани литературни и фолклорни творби елементи, характерни за българската идентичност (бит, традиции, обичаи, обреди, празници); - проучва и открива в научнопопулярни текстове допълнителна информация за автори, нравствени проблеми, празници, традиции, обичаи; - свързва литературни и фолклорни творби с характерни за календара на българина празници и обичаи; - познава и употребява в подходяща ситуация благопожелания по случай традиционни и лични празници; - изпълнява конкретни дейности в група при решаване на творчески задачи с интерактивен характер: подбиране и подреждане на стихотворения за детско утро по определена тема; изработване на проекти за декори, костюми, предназначени за сценично изпълнение на драматизиран художествен или епизод, детайл от описание; - споделят свободно свое първо впечатление от художествени я текст; - четат подборно епизоди от текста и правят план на съдържанието; - откриват и четат подборно откъси от повествовател ен текст, които представят характера на героя и могат да си коментират; - откриват и четат подборно думи на героя и ги коментират; - рисуват с думи своя представа за героя, за мястото и времето на случката, за детайли от портрета на героя, от описанието на пейзаж; - слушат в изразително преразказване и изпълнение приказки, митове, легенди, басни, стихотворения и изразяват емоционалнооценъчно отношение; - споделят свое мнение за 11

12 Ядро 4: Социокултур на и езикова ст: писмено общуване Ядро 2: Литературни сти Четене Стандарт 2: Чете наум и доказва, че е разбрал основния смисъл на прочетеното. Разпознава художествен и нехудожестве н текст; проза и стихове; повествование, описание и разсъждение; диалог и монолог. Стандарт 2: Различава литературни жанрове, представени по-широко в фолклорен текст; подбиране на музика за озвучаване на драматизиран или недраматизиран текст; разработване на проект за корица на сборник с изучени стихотворения, приказки, разкази: илюстриране, подбор, подреждане; организиране и провеждане на конкурс за изразително изпълнение или преразказване на стихотворение, приказка; изпълнение на роля по избор в драматизиран художествен или фолклорен текст; -разбира при четене конкретното съдържание на художествени и фолклорни произведения, открива непознати думи и определя значението им според контекста и извън него; -различава художествен и нехудожествен текст (научнопопулярен), фолклорен и литературен текст, като възприема и разбира образността в единия и точността на информацията в другия; - свързва понятията приказка, разказ, стихотворение, басня, народна фолклорна песен и стихотворение фолклорна и авторова приказка мит ( легенда) героите, случките, посланията на текста, като го свързват с представата за грозно, красиво, весело, тъжно; - отговарят на репродуктивн и и продуктивни въпроси по текста; -преразказват устно епизоди или други откъси от художественат а творба, като ги подбират според свои предпочитани я; - избират роля в драматизират текст, четат по роли драматизиран и недраматизира 12

13 учебното съдържание. Стандарт 3: Разграничава основните моменти в развитието на действието. Стандарт 4: Обяснява връзката между характера на героите и основния смисъл на творбата. Стандарт 5: Открива в изучавани художествени творби достъпни тропи и фигури на речта. песен, роман за деца, мит и легенда с конкретен текст и отличава някои техни особености; - познава пословици и поговорки, разбира смисъла им и може да ги съотнесе към текст или житейска ситуация; - различава комикс от серия от картини, може да чете комикс и да прави коментар на текста и картините; - разпознава повествование, описание и диалог в текст и може подборно да ги прочете; - разграничава епизодите в повествователен текст ( приказка, разказ, басня, мит, легенда), може да ги свърже с план от заглавни изречения; - разграничава героите в повествователен текст, определя техни основни качества, като ги доказва чрез разсъждения за действията и речта им, за техните мотиви; - открива и подборно чете изречения от текста, чрез които се представят портрет и външен вид на героя и може да ги свърже с негови качества; - открива и подборно чете изречения, чрез които се представя комикс литературен герой мотиви и портрет реално фантастично ритъм и рима олицетворени е н текст, изиграват ролята; - подбират и свързват музикален откъс с прочетено литературно и фолклорно произведение за осмисляне на динамика и настроение; -избират цвят за обозначаване на свое възприемане на весело, тъжно, добро, зло, щастливо, нещастно, красиво, грозно,смешн о; - рисуват своя илюстрация по литературен и фолклорен текст; - подготвят албум от свои или авторови илюстрации на художествени творби; - съотнасят пословици и поговорки към художествен текст или герой, по подобие изказват свое мнение за героя или случката; 13

14 Ядро 3: Социокулурн а и литературна ст: Общуване с художествен ата творба Стандарт 3: Изразява емоционалнооценъчно отношение към герои и ситуации в литературната творба. Стандарт 4: Изявява предпочитани я към определени герои, творби, жанрове. Стандарт 5: Сравнява, установява сходство и различия между две художествени творби и описание на място и време на случката; - различава реално и фантастично, открива фантастични елементи в приказки, басни, митове, легенди и ги свързва с представи за герои и поуки; - открива и подборно чете строфи, стихове и римувани думи в стихотворение; - открива епитети, сравнения, повторения и олицетворения, възклицателни, въпросителни и подбудителни изречения в литературен и фолклорен текст и ги свързва с конкретна образноемоционална представа; -изказва кратко разбирането си за поуката ( идеята, посланието) на текста и го доказва чрез разсъждения върху неговото съдържание и елементи; - открива и подборно чете стихове и строфи, чрез които се описва картина или се изразява настроение; - назовава настроението на лирическия герой, като отчита неговите промени; - свързва представата за настроението на лирическия героя с ритмична настроение (чувство) и промяна в стихотворени ето - четат, отгатват и съчиняват гатанки; - задават въпроси, породени от прочетен художествен текст; - участват в изпълнението на конкретна задача в групова дейност с интерактивен характер: подбират, формулират и подреждат въпроси по художествен текст за създаване на анкета за други читатели; разработват и реализират проект за рецитал с конкурс по конкретна тема; разработват 14

15 Ядро 4: Социокултур на и литературна ст: Създаване на изказвания и писмени текстове техните елементи. Участва в беседа по съдържанието на литературна творба: отговаря на въпроси; изказва мнения, като подбира подходящи елементи от текста, за да ги обоснове, съставя и задава въпроси. Стандарт 2: Съставя устен преразказ на отделен епизод или на кратък организация на творбата; - чете стихотворение, като променя интонация, темп, паузи, логически ударения в съответствие с пресъздаденото настроение; - сравнява литературни герои, като обосновава прилика и разлика в характера им, по отношение на техните постъпки, начин на говорене и мислене; - обсъжда конкретни ситуации и конкретни герои по отношение културни различия и традиции, съпоставя и обсъжда общото и различното в нравствени ценности, теми, мотиви; - преразказва устно подробно или кратко епизоди от повествователни текстове; - преразказва откъс от повествователен текст от името на героя; - рецитира кратки, вълнуващи детската душевност, стихотворения; - използва интонация, жестове, поза, мимика при изпълнение на роля в драматизиран художествен текст; - разбира проект за книжка с гатанки; разработват и реализират проект за албум с илюстрации и подбрани художествени текстове за представяне на цветята в родния край, пролетта в родния край и др. 15

16 Ядро 1: Социокултур литературен или фолклорен текст. Стандарт 3: Създава устно изказване с помощта на словесна или визуална опора. Разказва, съдържанието на фолклорни творби: фолклорни песни, гатанки; - обрисува словесно своя представа за герой, природен или портретен детайл, за елемент от обстановката, за картина в стихотворение; - представя чрез илюстрация представата си за герой, място и време на случката, епизод от случката; - отговаря на достъпни репродуктивни и проблеми въпроси по художествен и фолклорен текст; - намира в текст и чете подборно откъси от текст за аргументиране на отговора; - задава въпроси, породени от изучаван или самостоятелно прочетен текст; -изказва свободно свое мнение и споделя предпочитания, като ги обосновава с подходящи разсъждения; - разсъждава във връзка с авторовото отношение към герои, към тяхно поведение и мотиви, които ги ръководят. 3. Формиране на комуникативноречеви умения А. За ситуативно обусловено речево общуване Ученикът може да: На учениците се дава 16

17 ни сти Ядро 4: Социокултур на и езикова ст: Писмено общуване описва, задава въпроси, дава отговори, обяснява, като използва уместно езикови средства, характерни за ситуацията на общуване съобразно участниците в нея, темата, целта и условията. Стандарт 2: Владее формулите за вежливост, използва формите за учтивост. Четене Чете на глас гладко, с адекватна интонация и темпо, правилно поставя паузите; доказва, че е разбрал основния смисъл на прочетеното. Стандарт 2: Чете наум и доказва, че е разбрал основния смисъл на прочетеното. Стандарт 3: -различава комуникативните цели на художествен и нехудожествен (научнопопулярен ) текст; - съобразява свой текст с тема и комуникативна цел, свързани с речева ситуация; - свързва свой текст с представа за неговото предназначение за слушател или читател; -подготвя и реализира устно изказване по конкретен въпрос; - подбира целесъобразно езикови средства с оглед на темата и комуникативната цел; - подбира според речева ситуация средства на речевия етикет; Б. За възприемане и разбиране на текст -чете и разбира конкретното съдържание на различни по вид, жанр и стил текстове; -свърза съдържанието на текст с комуникативна цел и речева ситуация; - разбира същността на заглавието; -определя ключови думи в съдържанието на текст според темата; - събира и подбира информация от справочници, речници, информирам изразявам отношение монолог възможност да: - се включат във въображаема речева ситуация, която мотивира и стимулира създаването на преразкази и съчинения; 17

18 Ядро 3: Социокултур на и езикова ст: Устно общуване Чете и разбира материали от детски списания. Стандарт 4: Служи си с учебни речници. Говорене Организира логически своето изказване. Стандарт 2: Разказва свързано, предава чута история и може да я коментира. списания, детски вестници,, телевизионни научнопопулярни предавания; - ориентира се в книга по нейното заглавие, име на автор, съдържание, илюстрации и я препоръча на другарите си; - преработва логически съдържанието на текст (художествен, фолклорен, научнопопулярен), като различава информация, свързана с лично мнение, въпрос, съществено и подробности, познато и непознато; - подрежда самостоятелно в логическа последователност изречения от текст; - подрежда в логическа последователност абзаци в текста; - познава основните части на текст ( начало, основна част и край ) и съотнася към тях части от свой или чужд текст; - свързва правилно въз основа на смисъла съседни изречения в текст; - говори свободно с ясни, свързани и правилно оформени по смисъл и интонационно изречения; В. За преразказване Ядро 4: Създаване и - прилага готов - възприемат 18

19 Социокултур на и езикова ст: Писмено общуване разбиране на писмени текстове Създава текст, в който предава съдържание на чужд повествовател ен текст. Стандарт 4: Умее да планира свой текст и да прави план на чужд текст. алгоритъм за колективна или самостоятелна подготовка на устен и писмен преразказ; - преразказва подробно устно и писмено повествователен текст; -преразказва кратко ( сбито) устно и писмено повествователен текст; - преразказва подробно или кратко научнопопулярен текст; - прави план на съдържанието на повествователен текст и го свързва с ключови думи от текста; -преразказва чута история; - употребява в преразказа глаголи на л, - ла, - ло, - ли; - преобразува формите на глаголите в преразказа в сегашно време; - преобразува пряката реч в непряка при преразказване на повествователен текст; - разбира прилики и разлики между подробен и кратък (сбит) преразказ; цялостно текста за преразказ; - изследват текста за преразказ: подборно четене, свързване със сетивни опори, определяне на ключови думи; - правят план на съдържанието на текста за преразказ; - групират изречения, които съобщават същественото или подробности при подготовка за кратко преразказване; -преразказват устно образци от текстовете за преразказване; -редактират изречения от текста за преразказ за създаване на смислови и синтактични варианти; - преразказват подробно и кратко различни по жанр повествовател ни текстове: приказки, разкази, митове, легенди, басни, научнопопуля рни текстове; 19

20 Ядро 4: Социокултур на и езикова ст: Писмено общуване Създаване и разбиране на писмени текстове: Създава съчинение по преживяване и въображение; - може да напише и адресира лично писмо. Стандарт 2: Създава съчинение описание на различни обекти. Стандарт 3: - създава съчинение отговор на въпрос по подходяща за възрастта тема. Писане Стандарт Владее основни норми на графичната и писмената система на българското писмо: пише четливо; пише правилно думи с правописни особености; владее основната употреба на пунктуационн ите знаци; отделя изреченията в текста, като означава началото и края им; пише Г. За съчиняване - разбира разликата между съчинение повествование, описание и отговор на въпрос (разсъждение); - събира материал по тема за съчиняване на повествование, описание и разсъждение; - прогнозира съдържанието на свой текст, като подбира ключови думи и умее да ги включи в план; - съобразява подредбата на съдържанието на текста с основни изисквания за повествователен, описателен текст и отговор на въпрос (разсъждение); - различава в отговор на въпрос отговора и доказателствата; -формулира отговори на въпроси и във връзка с тема; -подбира и подрежда доказателства за аргументиране на отговор на въпрос; - съчинява устно и писмено приказка, разказ по различни източници за събиране на материал, в т.ч. и комикс; - описва устно и писмено пейзаж, портрет, обстановка, като се съобразява с комуникативната цел на описанието; - отговаря устно и писмено на въпроси, свързани отговор на въпрос описвам, като информирам описвам, като изразявам отношение -съчиняват приказки, разкази, гатанки, научнопопуля рни и информативни описания; - съчиняват отговор на въпрос; - работят с различни източници за събиране на материал за съдържанието на съчинението: лични наблюдения и преживявания, въображаеми ситуации, художествени и научнопопуля рни текстове образци, илюстрации, картини; - рисуват герои на съчинение повествование и записват глаголи за назоваване на негови действия; - описват устно място и време на случката, за която ще разказват; - назовават детайли, качества, форми, цветове, свързани с бъдещето описание; - планират свой повествовател 20

21 разделно думите без ударение. с обучението по човек и природа, човек и общество, математика, български език, художествен и фолклорен текст; - пише писмо по конкретна речева ситуация и го адресира правилно; - пише страница от личен дневник за споделяне на преживени или наблюдавани случки; - съчинява гатанки по сетивни и словесни опори; - прави опити за съчиняване на стихотворения по сетивни опори, по рими и ключови думи; - съчинява поздравителна картичка по конкретен повод, свързан с личен или официален празник; - записва правилно писмен текст, без груби правописни грешки, свързани с изучени правописни норми, без грешки при записване на изреченията; ен текст, определят и подреждат във времето действия и състояния на героя; - планират описателен текст, като определят ключови думи и ги подреждат според представата за разположение в пространствот о; - формулират по аналогия и самостоятелно твърдения и подбират доказателства към тях; - правят самопроверка и поправят правописни грешки с опора на правописни норми веднага след написването на текста; - нанасят разбираемо поправки в написания текст (преразказ и съчинение); - откриват в преразказ и съчинение примери в подкрепа на рецензията от учителя; - редактират писмен преразказ и съчинение, като откриват и поправят съдържателни, логически, 21

22 Ядро 2: Езикови сти В речта си използва в определен обем синтактични ресурси на езика: служи си с различни по цел на изказването и по състав изречения; използва различни словоредни варианти. Открива синоними и антоними. Стандарт 2: Показва многозначнос тта на дума чрез употреба в различен контекст. - изказва мислите си точно, ясно и правилно, като създава синтактични смислови и словоредни варианти; - подбира правилно думи според лексикалното им значение и смисъла на изреченията в текста, като постига лексикална съчетаемост; - подбира целесъобразно думи според комуникативната цел на съчинявания текст, според речевата ситуация. стилни, правописни и пунктуационн и грешки; V. Специфични методи и форми на оценяване на постиженията на ученика 22

23 При текущото оценяване се наблюдава работата на всяко дете и се проучват в конкретни педагогически ситуации резултатите от изпълнението на различни учебни задачи в устна или писмена форма. При формиращото оценяване се проследява периодично постигнатото от конкретен ученик през различни етапи от неговото обучение и се отчитат промени или задържане на постигнатото. Целенасочено се събират данни за постигнатото от всяко дете по отношение на конкретни критерии. В четвърти клас очакваните резултати се свързват със следните знания и умения: А. Правоговорни знания и умения - владее предвидените в учебните програми правоговорни изисквания; - определя мястото на звука и неговата промяна при изговор в думата ( звукова промяна) - правилно изговаря звучни и беззвучни, твърди и меки съгласни според изискванията на книжовната норма; - правилно изговаря съществителни, прилагателни имена, глаголи, наречия и числителни имена според изискванията на книжовната норма; - изговаря думите с правилно ударение; - интонационно правилно и с необходимите паузи изговаря видове изречения по цел на общуване и по състав. Б. Правописни знания и умения - владее предвидените в учебните програми правописни изисквания; - пише правилно неударени гласни в думата; - пише правилно звучни и беззвучни съгласни в думите; - пише правилно твърди и меки съгласни ( я, ю, ьо); - пише правилно думи със струпани съгласни; - пише правилно корен, представки и наставки в думите; - пише правилно видове изречения по цел на общуване; - членува правилно съществителни, прилагателни имена във всички родове и числа, както и числителни имена; - пише правилно частиците НЕ, ЛИ; - пише според изискванията степенувани прилагателни имена и наречия; - пише правилно числителни имена; - пише слято сложни думи и сложни наречия; - пише правилно видове изречения по цел на общуване; - поставя запетаи в сложно изречение пред съюзни връзки : че, макар че, за да, но, а, ала, който, която, което, които, чийто, чиято, чието, чиито; - прилага при писане правилата за писане на запетая пред И, ИЛИ; - пише правилно В или ВЪВ, С или СЪС; - пише правилно свой текст. В. Фонетични знания и умения - разпознава разлики в изговора и писането на гласни звукове; - определя звукови промени в изговора и писането на съгласни звукове; - определя звукови промени в изговора и писането на съществителни, прилагателни, числителни имена, глаголи и наречия; - разбира връзката между звук и буква, характерна за българския език. 23

24 Г. Морфологични знания и умения - образува правилно граматични форми на съществителни, прилагателни имена и глаголи; - разпознава наречия; - променя прилагателните имена по род и число; - владее граматични форми на числителни бройни и числителни редни имена; - степенува правилно прилагателни имена и наречия; - членува правилно съществителни, прилагателни имена и числителни имена; - образува правилно граматични форми за род на прилагателни имена и числителни имена; - конструира правилно граматични форми за число на съществителни, прилагателни, числителни - имена и глаголи; - променя глаголите по лице, число и време; - образува правилно граматични форми на глаголите за сегашно, минало свършено, минало - несвършено време и бъдеще време; - различава прилагателни имена и наречия; - съгласува правилно съществителни и прилагателни имена, глаголи и лични местоимения. Д. Лексикално-стилистични знания и умения - съчетава правилно по смисъл думите в изречения; - може да замества в изречение близки по значение думи; - съотнася думите по лексикално значение: близки по значение, противоположни по значение, производни и непроизводни, еднозначни и многозначни, думи с пряко и с преносно значение; - употребява ясно думите според лексикалното им значение в изречение и текст; - употребява целесъобразно думи с пряко и преносно значение според комуникативната цел в изречения и текст; - употребява ясни по смисъл прости и сложни изречения, видове изречения по цел на общуване. Е. Синтактични знания и умения - конструира правилно съобщителни, въпросителни, възклицателни и подбудителни изречения в различни словоредни варианти; - конструира ясни и завършени по смисъл сложни изречения. Ж. Литературни знания и умения - чете и разбира конкретното значение на стихотворения, разкази, фолклорни и авторови приказки, басни, митове, легенди; - ползва информация от научно популярен текст; - определя качества и мотиви на героите във връзка с техните постъпки и тяхната реч; - представя портрет на героя; - разграничава диалог в художествен текст; - разграничава описания в художествен текст; - определя случки ( епизоди) в развитието на действието; 24

25 - прави план на съдържанието на повествователен текст; - разпознава фолклорна и авторова приказка; - свързва представата за мит и легенда с конкретни произведения; - свързва пословици и поговорки с идеята, поуката, посланието на художествения текст; - разпознава фолклорна песен и стихотворение; - определя рима в стихотворение; - свързва ритъма на стихотворение с пресъздаденото настроение ( чувство); - представя свое индивидуално възприемане на описан в стихотворение пейзаж; - обяснява образно - емоционалните представи, породени от епитети, сравнения, повторения, възклицателни, въпросителни и подбудителни изречения; - представя своето индивидуално възприемане на олицетворението. З. Комуникативни знания и умения - разказва подробно устно и писмено приказки и разкази; - разказва кратко ( сбито) устно и писмено приказки и разкази; - съчинява устно и писмено разкази и приказки по комикс, по лично преживяна случка, по въображение; - съчинява устно и писмено описание на картина, портрет, пейзаж; - съчинява гатанки - поправя правописни, пунктуационни и смислови грешки в изречения и текст. 25

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН УТВЪРДИЛ Директор:...... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2часа седмично = 36 часа 18 седмици

Подробно

ІІІ

ІІІ I. Общо представяне програмата Учебта програма по ЗИП БЕЛ е разработе в съответствие с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание и е съобразе с Учебта програма по БЕЛ за трети клас /МОН,

Подробно

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Вид урочна единица ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Подробно

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

Microsoft Word - МОДЕЛ-БЕЛ.docx

Microsoft Word - МОДЕЛ-БЕЛ.docx МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В IV КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА 1. Цели на Националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ ) в ІV клас Националното

Подробно

УТВЪРДИЛ

УТВЪРДИЛ УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 7. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

Подробно

Проект BG05M20P Подкрепа за успех 30. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ Приложение 2 по ред ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ П

Проект BG05M20P Подкрепа за успех 30. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ Приложение 2 по ред ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ П ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ КЛАС Място на Брой ове 1. Думи с т д, с з, к г 20.05.2019 12:30 49 кабинет 2 2. Думи с п б, ф в,

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СР

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СР УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 7 часа седмично = 126 часа по ред Учебна

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за 2018/2019 учебна

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

ІІІ

ІІІ ІІІ. Учебно съдържане Дата Ядро Стандарт Тема Очакван резултат Спецфчн метод форм за оценяване 1. 29.09. Ученкът разказва, опсва, задава въпрос, дава отговор, участнцте в нея, темата, целта условята. Строеж

Подробно

Писмен изпит МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" ГР. СВИЩОВ, УЛ."П.АНГЕЛОВ" ДИРЕКТОР; ПОМ.ДИРЕКТОР

Писмен изпит МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ГР. СВИЩОВ, УЛ.П.АНГЕЛОВ ДИРЕКТОР; ПОМ.ДИРЕКТОР Писмен изпит МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" ГР. СВИЩОВ, УЛ."П.АНГЕЛОВ" 17 6-05-41 ДИРЕКТОР; 6-05-91 ПОМ.ДИРЕКТОР E-mail: soudblagoev@gmail.com КОНСПЕКТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА М ИИСТРСТВО А ОБРАЗОВАИТО И АУКАТА У Ч БА ПРОГРАМА ПО ИВРИТ В Т ОРИ ЧУЖД ЗИК ЗА ДИАДСТИ КЛАС З П СОФИЯ, 2014 г. I. ОБЩО ПРДСТАВЯ А УЧБАТА ПРОГРАМА Учебта програма по иврит като втори чужд език за едидесети

Подробно

Microsoft Word - 5 kl ivrit

Microsoft Word - 5 kl ivrit Приложение 5 към т. 5 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК ИВРИТ ЗА V КЛАС Кратко представяне на учебната програма Обучението по иврит в прогимназиалния етап е насочено към овладяване на основни знания, умения

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас.

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас. УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 4. клас 34 седмици х 1 ч. седмично = 34 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока Очаквани резултати

Подробно

Microsoft Word - armenski_ezik_proekt-1.doc

Microsoft Word - armenski_ezik_proekt-1.doc МИНИСТЕРСТВО НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАЙЧИН АРМЕНСКИ ЕЗИК ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА ОСМИ КЛАС София, 2009 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАЙЧИН АРМЕНСКИ ЕЗИК ЗА VІІI КЛАС ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ ГОДИШНО ТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1.1. Колко много знам и мога (входяща диагностика) Назовава имената на възрастните в детската градина. Разбира инструкции.

Подробно

Разпределение ИИ 1 клас 2019

Разпределение ИИ 1 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС Тема на урочната

Подробно

12/29/2016 Държавен вестник Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА с

12/29/2016 Държавен вестник Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА с Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата 8.12.2015 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.47 Наредба 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка МИНИСТЕРСТВО

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 2018/2019 учебна

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет математика за 1. клас по ред Учебна седмица по ред

Подробно

Microsoft Word - uchebna_programa_cz-m1.doc

Microsoft Word - uchebna_programa_cz-m1.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧЕШКИ ЕЗИК ЗА ХІ клас, Втори чужд език-профилирана подготовка І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ. Настоящата учебна програма е разработена съгласно Държавните образователни изисквания за учебно съдържание

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния пмет КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ за 2018/2019 учебна година III клас първи

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм УТВЪРДИЛ: Директор :...... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока 09 1. 1. Начален преговор.

Подробно

Microsoft Word - romanian_12kl.doc

Microsoft Word - romanian_12kl.doc УЧБА ПРОГРАМА ПО РУМЪСКИ ЗИК - XII КЛАС, ПЪРВИ ЧУЖД ЗИК - ПРОФИЛИРАА ПОДГОТОВКА I. ОБЩО ПРДСТАВЯ А УЧБАТА ПРОГРАМА Учебните програми по румънски език като първи чужд език са разработени в съответствие

Подробно

Microsoft Word - uchebna_programa_sh-m.doc

Microsoft Word - uchebna_programa_sh-m.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СРЪБСКИ И ХЪРВАТСКИ ЕЗИК-ХІ клас, Втори чужд език-профилирана подготовка І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ. Настоящата учебна програма е разработена съгласно Държавните образователни изисквания за

Подробно

Microsoft Word - 6 kl ivrit

Microsoft Word - 6 kl ivrit Приложение 6 към т. 6 Кратко представяне на учебната програма УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК ИВРИТ ЗА VI КЛАС Обучението по иврит в прогимназиалния етап е насочено към овладяване на основни знаия, умения

Подробно

3. Подобряване на рецептивната страна на речта 4. Развиване на артикулационния праксис. 5. Развиване на слуховото внимание, слуха за ритми, ориентация

3. Подобряване на рецептивната страна на речта 4. Развиване на артикулационния праксис. 5. Развиване на слуховото внимание, слуха за ритми, ориентация 3. Подобряване на рецептивната страна на речта 4. Развиване на артикулационния праксис. 5. Развиване на слуховото внимание, слуха за ритми, ориентация в темпо, динамика. 6. Провокиране и стимулиране потребност

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА JUMP MATH ЧЕТВЪРТА Б ГРУПА четири педагогически ситуации седмично месец седмица ядро т

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА JUMP MATH ЧЕТВЪРТА Б ГРУПА четири педагогически ситуации седмично месец седмица ядро т ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА JUMP MATH ЧЕТВЪРТА Б ГРУПА четири педагогически ситуации седмично месец седмица ядро тема очаквани резултати забележка ІХ 1 Броене / 2 /

Подробно

Microsoft Word - horeografia klas

Microsoft Word - horeografia klas УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ХОРЕОГРАФИЯ за IX-XII клас ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА, утвърде със заповед РД 09-154, 04.02.2005 г. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ОБЛАСТ Целта и задачите културно-образователта

Подробно

MergedFile

MergedFile Приложение 2 ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЕТИ И ШЕСТИ КЛАС ХОРАРИУМ -1 0 + 2 ЧАСА РЕЗЕРВ РЪКОВОДИТЕЛ - АВНИ ИСМАИЛ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА Усвояване на обикновените

Подробно

Microsoft Word - 09-proekt_RE_PP.doc

Microsoft Word - 09-proekt_RE_PP.doc УЧБА ПРОГРАМА ПО РУМЪСКИ ЗИК - XI КЛАС, ВТОРИ ЧУЖД ЗИК - ПРОФИЛИРАА ПОДГОТОВКА I. ОБЩО ПРДСТАВЯ А УЧБАТА ПРОГРАМА Учебните програми по румънски език като втори чужд език са съобразно ДОИ по чужди езици

Подробно

Microsoft Word - UP_VIII_L

Microsoft Word - UP_VIII_L УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА VIII КЛАС КОМПОНЕНТ ЛИТЕРАТУРА (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Приложение 1 към т.1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по литература в VIII

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Тема 1. Информация 1 1 Видове информация Познава начините

Подробно

презентация proekt mama bob.cdr

презентация proekt mama bob.cdr ПРОЕКТ ПАНА ОТ БОБОВИ КУЛТУРИ Изготвил: Б. Георгиева и Д. Късова Участници: децата от гр. Слънчеви Усмивки и техните родители Име на проекта, тема: Пана от бобови култури Актуалност, анотация, обосновка:

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 2. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на Тема на урока Очаквани резултати от обучението

Подробно

Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ

Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА ДЕТСКАТА ГРАДИНА I ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА /БДП/ Обучението по БДП е вид социално учене,

Подробно

Microsoft Word - 4. MUZIKALNI STIMULACII.doc

Microsoft Word - 4. MUZIKALNI STIMULACII.doc Приложение 4 УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО МУЗИКАЛНИ СТИМУЛАЦИИ за деца с увреден слух OБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА Учебната програма по музикални стимулации е предназначена за ученици от първи до ІV клас, които

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Учебна програма по български език за VІІІ клас Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 Ядра на учебно съдържание Очаквани р

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Учебна програма по български език за VІІІ клас Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 Ядра на учебно съдържание Очаквани р ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Учебна по български език за VІІІ клас (за цялото ядро и/или за цялата ) Ядро 1: Социокултурни компетентности Стандарт 1 Използват уместно езикови средства, адекватни на ситуацията на общуване,

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 8. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО

УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 8. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 8. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИР

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИР ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ за 2018/2019 учебна година първи

Подробно

Критерии за оценяване на учениците от четвърти клас по български език и литература

Критерии за оценяване на учениците от четвърти клас по български език и литература ЧЕТВЪРТИ КЛАС Критерии за оценяване на учениците от четвърти клас по български език и литература Български език: Изучавани езикови знания в четвърти клас за: корелативните двойки широки и тесни гласни;

Подробно

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образователни направления в три части за учебната година Индивидуални

Подробно

Microsoft Word - УП ЯЕ-1 клас.docx

Microsoft Word - УП ЯЕ-1 клас.docx УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК ЗА I КЛАС Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по японски език в начален етап е насочено към овладяване на основни знания, умения и отношения,

Подробно

Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf

Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf Учебен комплект по руски език Матрьошка 4. клас ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Уточнения: 1. Годишното тематично разпределение се

Подробно

К О Н С П Е К Т

К О Н С П Е К Т К О Н С П Е К Т ЗА УСТЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ Н У П Ч Е 1. Предмет на методиката на чуждоезиковото обучение. 2. Принципи на чуждоезиковото обучение. 3. Цели на чуждоезиковото обучение.

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО Галина Колева Станева ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж 38 Заемана длъжност Учебни дейности Галина Колева Станева Висше образование - Бакалавър

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 час седмично = 16 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

Microsoft Word - document.rtf

Microsoft Word - document.rtf НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 2 ОТ 2000 Г. ЗА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ (ОБН., ДВ, БР. 48 ОТ 2000 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г. 1. В приложение

Подробно

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ИЗГОТВИЛ: БОГО

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ИЗГОТВИЛ: БОГО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ИЗГОТВИЛ: БОГОМИЛА МИЛЧЕВА- СТАРШИ УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП ОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Подробно