ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЧЕСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА Раздел I Общи положения Чл. 1. Комитетът за наблюд

Размер: px
Започни от страница:

Download "ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЧЕСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА Раздел I Общи положения Чл. 1. Комитетът за наблюд"

Препис

1 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЧЕСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА Раздел I Общи положения Чл. 1. Комитетът за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка (НСРР), наричан по-нататък Комитета", е създаден на основание чл. 1. от Постановление 182 на Министерския съвет от 2006 г. за създаване на комитети за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Раздел II Функции и задачи Чл. 2. Комитетът има следните функции и задачи: (1) Следи напредъка при постигането на целите и приоритетите на Националната стратегическа референтна рамка въз основа на дефинираните в нея индикатори; (2) Обсъжда и одобрява всички промени в Националната стратегическа референтна рамка, предложени от членовете на Комитета, както и тези, които могат да възникнат в резултат на прегледа на стратегическите насоки на Общността в средата на програмния период; (3) Разглежда и одобрява годишните доклади и окончателния доклад за изпълнението на Националната стратегическа референтна рамка г.; (4) Eжегодно одобрява информация за приноса на оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, при изпълнението на Националната програма за реформи за нуждите на годишния доклад за изпълнението на същата програма. Тази информация се изготвя от управляващите органи на оперативните програми и се внася за разглеждане от заместник министър-председателя и министър на правосъдието; (5) Разглежда и одобрява докладите, изготвени от Централното координационно звено, за приноса на оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд, за постигане на целите на политиката на сближаване на Европейския съюз, на приоритетите в стратегическите насоки на Общността за сближаване и на интегрираните насоки за растеж и заетост г.; (6) Разглежда и одобрява комуникационен план за информация и публичност на Националната стратегическа референтна рамка г., както и докладите за изпълнението му; (7) Следи изпълнението на целите на Националната стратегическа референтна рамка г., като може да изисква информация от управляващите органи на оперативните програми по отношение на приноса на оперативните програми за изпълнението на целите на Националната стратегическа референтна рамка г.; (8) Информира се от ръководителите на управляващите органи на оперативните програми за заключенията и препоръките в годишните доклади за изпълнението на програмите;

2 (9) Информира се от ръководителите на управляващите органи на оперативните програми за резултатите, заключенията и препоръките от извършените оценки на програмите; (10) Информира се за заключенията и препоръките от годишните доклади за контрол на оперативните програми, изготвени от одитния орган, както и за констатациите с висока степен на риск (при наличието на такива), изготвени от други външни и вътрешни контролни органи, приема график за изпълнение на корективни мерки и одобрява отчета за изпълнението на корективните мерки; (11) Разглежда докладите за финансовото управление и изпълнение на помощта от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, изготвени от Сертифициращия орган; (12) Следи за действията, които се предприемат в съответствие с хоризонталните политики: устойчиво развитие (в т.ч. околна среда), равни възможности, конкуренция (в т.ч. държавни помощи) и обществени поръчки; (13) Следи за прилагане принципа на допълняемост, съгласно който средствата от Европейската общност не могат да заместват публичните или еквивалентните структурни разходи на страната-членка; (14) Информира се от директора на дирекция "Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет за прилагането и използването на информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз. (15) По предложение на членовете на Комитета взема решения по проблемни въпроси, свързани с прилагането на помощта от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз; (16) Изпълнява и други задачи, свързани с наблюдението на Националната стратегическа референтна рамка г., възложени от Министерския съвет. Раздел III Състав Чл. 3. Комитетът се състои от председател, членове и наблюдатели, като председателят и членовете на комитета имат право на глас при вземане на решения, а наблюдателите имат право на съвещателен глас. Чл. 4. (1) Председател на комитета е заместник министър-председателят и министър на правосъдието Председателят : 1. Представлява Комитета; 2. Предлага за одобрение на членовете на Комитета дневния ред на заседанията; 3. Насрочва и ръководи заседанията и работата на Комитета; 4. Докладва напредъка при постигането на целите и приоритетите на Националната стратегическа референтна рамка. 5. Кани експерти от различни секторни политики да вземат участие в заседанията на комитета. 2

3 (2) При отсъствие на председателя, заседанието на Комитета се ръководи от член на Комитета, определен от председателя за негов заместник. Чл. 5. Членове на комитета са: (1) председателите на комитетите за наблюдение на оперативните програми, заместник-министърът на финансите, заместник-министърът на външните работи, заместник-министърът на земеделието и храните, заместник-министърът на образованието и науката, заместник-министърът на здравеопазването и заместник-министърът на културата, отговарящи по европейски въпроси, и заместник-председателят на Националния статистически институт, в чийто ресор е методологическото ръководство на статистическата дейност; (2) изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за рибарство и аквакултури към министъра на земеделието и храните, директорът на дирекция " Икономическа и финансова политика " на Министерството на финансите, секретарят на Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз, ръководителят на сертифициращия орган и директорите на дирекциите "Програмиране на средствата от Европейския съюз", "Мониторинг на средствата от Европейския съюз", "Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз", " Икономическа и социална политика " и "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет; (3) представител на Националното сдружение на общините в Република България; (4) по един представител на регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2; (5) по един представител на национално представените организации на работодателите, работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда; (6) един представител на национално представителните организации на и за хора с увреждания, признати от Министерския съвет по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания. Чл. 6. Министрите и председателят на Националния статистически институт определят поименно представителите по ал. 3 т. 1 и техни заместници, които да участват на заседанията на комитета с право на глас в случай на отсъствие на титуляря, и уведомяват писмено председателя на комитета и секретариата. Чл. 7. Органите и директорите на дирекции по ал. 3, т. 2, от ПМС 182 от 2006 г., и ръководителят на сертифициращия орган определят по един свой заместник, който да участва на заседанията на комитета с право на глас в случай на тяхно отсъствие, и уведомяват писмено председателя на Комитета и секретариата. Чл. 8. Националното сдружение на общините в Република България определя свой представител и негов заместник, който да участва на заседанията на Комитета с право на глас в случай на отсъствие на титуляра, и уведомява писмено председателя на Комитета и секретариата. Чл. 9 Регионалният съвет за развитие на всеки район от ниво 2 определя свой представител и негов заместник, който да участва на заседанията на Комитета с право на глас в случай на отсъствие на титуляра, и уведомява писмено председателя на Комитета и секретариата. 3

4 Чл. 10. Всяка национално представена организация на работодателите, работниците и служителите определя свой представител и негов заместник, който да участва на заседанията на комитета с право на глас в случай на отсъствие на титуляра, и уведомява писмено председателя на Комитета и секретариата. Чл. 11. Национално представителните организации на и за хора с увреждания, признати от Министерския съвет по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания, определят един представител и негов заместник, който да участва на заседанията на комитета с право на глас в случай на отсъствие на титуляра, и уведомяват писмено председателя на комитета и секретариата. Чл. 12. (1) Поименният състав на Комитета се определя със заповед на председателя на комитета, изготвена от секретариата въз основа на предложенията на съответните органи и организации. Заповедта включва членовете на Комитета и техните заместници. (2) Всяка промяна в състава на Комитета, независимо от основанието, се извършва със заповед на председателя на комитета след писмено уведомление до него и секретариата на Комитета. (3) Членовете на Комитета: 1. участват в заседанията и във вземането на решения на Комитета; 2. внасят за разглеждане актуални въпроси по проблеми, свързани с Националната стратегическа референтна рамка; 3. информират Комитета за извършената от тях и от представляваните структури работа във връзка с Националната стратегическа референтна рамка; 4. отговарят за изпълнението на решенията на Комитета, които се отнасят до тях. Чл. 13. (1) В заседанията на комитета като наблюдатели с право на съвещателен глас могат да участват ръководителят на одитния орган, представител на Европейската комисия, представител/представители на Европейската инвестиционна банка или друга финансова институция (при получаване на финансова помощ от Европейската инвестиционна банка или друга финансова институция), по един експерт, компетентен по хоризонталните въпроси в една от следните области: устойчиво развитие, равни възможности, конкуренция и обществени поръчки, и представители на неправителствените организации. (2) Наблюдателите в Комитета: 1. участват в заседанията на Комитета; 2. получават информацията, получавана от членовете на Комитета; 3. имат право да участват в дискусиите, да дават препоръки и правят предложения, когато това е уместно и е свързано с предмета на дискусия. Раздел IV Секретариат Чл. 14. Координацията, административната и техническата работа, свързани с дейността на комитета, се извършват от секретариат. Функциите на секретариат изпълняват дирекциите в администрацията на Министерския съвет, определени за Централно координационно звено. 4

5 Чл. 15. (1) Секретариатът: 1. Изготвя план-график за провеждането на годишните заседания на Комитета и подкомитетите и работните групи към него; 2. Организира подготовката и провеждането на заседанията на Комитета; 3. Осигурява навременното разпространение на дневния ред и на всички документи, необходими за провеждането на заседанията на Комитета; 4. Подготвя и предоставя на членовете на Комитета (включително и по електронен път) всички документи и кореспонденция, необходими за осъществяването на техните функции; 5. Изготвя протоколите от заседанието на Комитета; 6. Води отчетност за становищата и решенията, взети на заседанията на Комитета; 7. Координира изпълнението на решенията на Комитета и необходимия обмен на информация между заинтересованите страни; 8. Подпомага председателя на Комитета в неговата работа; 9. Съхранява документите от заседанията на Комитета; 10. Изпълнява и други задачи в рамките на компетенциите на секретариата, възложени от председателя на Комитета. (2) Цялата кореспонденция, свързана с работата на Комитета, се адресира до секретариата на Комитета. Раздел V Заседания Чл. 16. (1) Заседания на Комитета се свикват по инициатива на председателя на Комитета. (2) В случай на необходимост, могат да бъдат насрочвани извънредни заседания по искане на най-малко една пета от членовете на Комитета или по инициатива на Европейската комисия. Чл. 17. Мястото за провеждане на заседанията трябва да е достъпно за всички членове и да не създава ограничения или пречки за провеждане на заседанията. Чл. 18. (1) Комитетът приема предварителен график и индикативен дневен ред за едно заседание напред. (2) Дневният ред на заседанията се определя от председателя на Комитета, по предложение на секретариата. (3) Дневният ред и всички документи и материали за заседанията се изпращат от Секретариата на членовете на Комитета най-малко 10 работни дни преди датата на заседанието, в т.ч. и по електронен път. (4) Членовете на Комитета следва да изпратят до 3 работни дни преди датата на провеждане на заседанието на Комитета своите предварителни становища по материалите за заседанието. (5). Материалите се считат за поверителни до приключване на заседанието на Комитета, за което се отнасят или при условие, че не са разгледани и/или приети на заседанието. За целите на публичността и прозрачността на решенията и действията, 5

6 след заседанията на Комитета всички взети решения и приети документи се публикуват на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България. (6) Мотивирани предложения за промени в дневния ред могат да бъдат внасяни от всеки член на Комитета най-късно 5 работни дни преди заседанието. Предложенията за промени в дневния ред се гласуват от Комитета на съответното заседание. Чл. 19. При извънредни случаи и спешни въпроси председателят може да реши сроковете по чл. 18, ал. 3, 4 и 6 да бъдат съкратени, като информация за датата и мястото на заседанието се предава и по телефона, но при писмено потвърждение. Чл. 20. Заседанията на Комитета са редовни ако на тях присъстват повече от половината от членовете му или съответните заместници с право на глас. При откриване на заседанието председателят обявява броя на присъстващите с право на глас. Чл. 21. (1) В рамките на 5 работни дни след заседанието на членовете се изпращат решенията, по които следва да се предприемат действия. (2) В случай, че по решенията трябва да бъдат изготвени документи те се изпращат в предвидения в решението срок до секретариата на Комитета. Секретариатът докладва пред Комитета за неизпълнението на решенията и при непълнота на документите. Органът или институцията, които не са спазили решенията на Комитета представят доклад за причините за неизпълнението или забавянето на изпълнението. Чл. 22. (1) В рамките на 15 работни дни след заседанието на членовете се изпраща проект на протокол от заседанието, по който те могат да дадат бележки в срок до 10 работни дни от датата на изпращане на проекта на протокол. Окончателният вариант на протокол от заседанието се изготвя до 10 работни дни след получаване на бележките по проекта на протокола. Взетите решения се отразяват в протокола и към него се прилагат материалите, разгледани на заседанието. Окончателният вариант се изпраща повторно на всички членове и се одобрява на следващото заседание на Комитета. (2) Резюме на одобрения протокол от всяко заседание на Комитета се публикува на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България. Чл. 23. Работният език на заседанията на Комитета е българският език. Превод от и на английски език, както и на работните документи, се осигурява когато е необходимо, за да даде възможност за участие на представителите на Европейските институции със съвещателен глас в Комитета. Раздел VI Вземане на решения Чл. 24. (1) Комитетът взима решения по възможност с консенсус. (2) За постигане на консенсус при взимане на решения, по предложение на председателя могат да бъдат провеждани предварителни технически срещи. (3) В случаите, когато не е възможно да се постигне консенсус, решенията ще бъдат взимани с квалифицирано мнозинство от две трети от присъстващите на заседанието членове на Комитета, които имат право на глас, като стремежът е постигането на консенсус. Членовете гласували против, както и въздържалите се ще имат възможност да дадат особено мнение, което ще бъде записано в протокола от заседанието. 6

7 Чл. 25. Писмена процедура (1) Допуска се вземането на решение чрез писмена процедура. (2) При писмена процедура за вземане на решение председателят изпраща до членовете на Комитета необходимата документация във връзка с решението. Всеки член трябва да върне своя отговор или становище в рамките на 5 работни дни от датата на изпращане на документацията. При положение, че не е получено отрицателно становище или няма отговор, предложението се счита за одобрено. (3) В случай, че не се получи единодушие при тази процедура председателят взема решение дали проблемният въпрос да бъде разгледан на следващото заседание на Комитета или да свика извънредно заседание. (4) Всеки член може да оттегли писмено възраженията си по всеки въпрос и по всяко време. Раздел VII Подкомитети Чл. 26. Комитетът може да създава при необходимост постоянни и временни подкомитети по специфични и текущи въпроси, чийто състав се одобрява с обикновено мнозинство на присъстващите на заседанието членове на Комитета. Чл. 27. Подкомитетите разработват свои вътрешни правила за работа, които се одобряват от Комитета. Чл. 28. При необходимост и с оглед постигането на по-голяма оперативност, председателят на Комитета със своя заповед може да създава работни групи за решаването на текущи въпроси. Раздел VIII Кодекс на поведение Чл. 29. Членовете на Комитета, в това си качество, са отговорни за своите действия, като в работа си те се съобразяват с принципите, приети с Кодекса за поведение, който е неразделна част от тези правила и е изложен в Приложение 1. Чл. 30. Всеки член на Комитета, при определянето му за такъв, подписва декларация за отсъствие на потенциален конфликт на интереси, съгласно Кодекса на поведение. Чл. 31. В случай, че в процеса на работа на Комитата възникне конфликт на интереси за член на Комитета, той е длъжен незабавно да информира в писмен вид председателя на Комитета и ръководителя на институцията/организацията, който го е определил за представител на същата институция/организация. Председателят на Комитета отправя покана до съответния ръководител в едномесечен срок да предложи поименно нов член на Комитета, който става редовен член на Комитета след промяна в заповедта с поименния състав на Комитета. В случай, че в едномесечния срок за промяна Комитетът проведе свое заседание, членът, който е обявил наличие на конфликт на интереси, може да участва в заседанието, но само като наблюдател без право на глас. Чл. 32. Членовете на Комитета са длъжни да съблюдават поверителност при работата на Комитета. Чл. 33. Официалното становище на Комитета по различни въпроси се изразява пред средствата за масово осведомяване от председателя и/или член, упълномощен от 7

8 Комитета. Останалите членове на Комитета могат да правят изявления пред медиите, но не в качеството си на изразители на официалното становище на комитета. Раздел IX Изменение на Вътрешните правила за работа Чл. 34. Настоящите Вътрешни правила се изменят от Комитета при отправено предложение от член на Комитета и след съответното обсъждане, както и с цел да се отразят промените в нормативната база на Европейския съюз и България по отношение на помощта от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Чл. 35. Всяко предложение за промяна на настоящите правила се съгласува предварително с Централното координационно звено. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА Параграф единствен. Настоящите правила се приемат на основание чл. 2, ал. 2 от Постановление на Министерския съвет 182 от 2006 г. за Създаване на Комитети за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз. 8

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 3 6 от 29 май 2015 година ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ М И Н И С Т Е

Подробно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от.2019 година за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от.2019 година за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондов ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от.2019 година за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021-2027

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

POSTANOVLENIE_142_na_MS_ot_ _g_za_razrabotvane_na_strategiceskite_i_programnite_dokumenti_na_Republika_Bylgariq_za_upravlenie_na_sredstvata_ot_f

POSTANOVLENIE_142_na_MS_ot_ _g_za_razrabotvane_na_strategiceskite_i_programnite_dokumenti_na_Republika_Bylgariq_za_upravlenie_na_sredstvata_ot_f ПОСТАНОВЛЕНИЕ 142 на МС от 7.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ (Утвърден със Заповед РД-16-145/ 06.02.2014 г., изм. и доп. със Заповед РД-16-1036/ 25.07.2014 г.) Раздел I. Общи положения Чл. 1. С

Подробно

Untitled

Untitled Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ../..2015 г. за създаване на Съвет Партньорство за здраве М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В И : Чл.

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕТИКЕТА ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО Комисията е създадена с Решение 3 от 29 юли

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕТИКЕТА ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО Комисията е създадена с Решение 3 от 29 юли ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕТИКЕТА ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО Комисията е създадена с Решение 3 от 29 юли 2010 г. на Съвета за децентрализация на държавното

Подробно

Звено за мониторинг и оценка към Постоянната комисия по социална политика към Областен съвет за развитие - Ямбол

Звено за мониторинг и оценка  към Постоянната комисия по социална политика към Областен съвет за развитие - Ямбол Звено за мониторинг и оценка към Постоянната комисия по социална политика към Областен съве СЪСТАВ Председател: Христо Колев Заместник областен управител на област Ямбол Координатор: Галя Павлова главен

Подробно

УТВЪРДИЛ: /П/ ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Изх (2)/ г. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТ

УТВЪРДИЛ: /П/ ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Изх (2)/ г. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТ УТВЪРДИЛ: /П/ ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Изх. 37-00-7(2)/10.03.2017г. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ I. Цел (изм. акт на ГС 97/06.07.18) Гражданският съвет към ВСС се

Подробно

Microsoft Word - New Microsoft Word Document.doc

Microsoft Word - New Microsoft Word Document.doc П Р А В И ЛА за работата на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности Раздел I Обща разпоредба Чл. 1. Съветът за координация в борбата с

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Проект! ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от г. за създаване на Национален механизъм за координация на подг

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Проект! ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от г. за създаване на Национален механизъм за координация на подг Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Проект! ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от... 2015 г. за създаване на Национален механизъм за координация на подготовката и провеждането на Българското председателство

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ НАРЕДБА 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ Издадена от Министерството на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. С тази наредба се урежда редът

Подробно

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ КЪМ ДГ ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН, ГРАД БУРГАС Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1.

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ КЪМ ДГ ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН, ГРАД БУРГАС Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ КЪМ ДГ ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН, ГРАД БУРГАС Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Създава се ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ, наричан по-нататък

Подробно

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране на Република България Водеща институция: Заместник

Подробно

(Microsoft Word - USTAV_Regionalno_Sdrujenie_\357\360\356\345\352\362.doc)

(Microsoft Word - USTAV_Regionalno_Sdrujenie_\357\360\356\345\352\362.doc) ПРОЕКТ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА СДРУЖЕНИЕ РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА РЕГИОН СИЛИСТРА" (Приети от Общото събрание на РСУОРР с Решение... по Протокол... от... г.) Глава I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Подробно

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД Утвърдена от Областен управител на област Благоевград със Заповед ОА-РК-184 от г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОР

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД Утвърдена от Областен управител на област Благоевград със Заповед ОА-РК-184 от г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОР ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД Утвърдена от Областен управител на област Благоевград със Заповед ОА-РК-184 от 02.04.2013 г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА РАБОТА С ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подробно

НАРЕДБА 8 от г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет приета с решение на Пленума на Висшия съдебе

НАРЕДБА 8 от г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет приета с решение на Пленума на Висшия съдебе НАРЕДБА 8 от 8.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по т. 39 от протокол 28 от 08.11.2018 г., обн.,

Подробно

НАРЕДБА за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълните

НАРЕДБА за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълните НАРЕДБА за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване Приета с ПМС 29

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ З а м е с т н и к - м инистър на з е меделието и храните ДО МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-Н ВАСИЛ ГРУДЕВ Д О К Л А Д от г-жа

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ З а м е с т н и к - м инистър на з е меделието и храните ДО МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-Н ВАСИЛ ГРУДЕВ Д О К Л А Д от г-жа РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ З а м е с т н и к - м инистър на з е меделието и храните ДО МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-Н ВАСИЛ ГРУДЕВ Д О К Л А Д от г-жа Марина Бракалова заместник - министър на земеделието

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 38-40 *т. 39 да се разгледа като първа Румен Георгиев Гласували: 16 16 0 39. Разглеждане

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 П Р А В И Л Н И К за работа на Научния съвет на ИФТТ при БАН Научният съвет (НС) на ИФТТ при БАН изпълнява своите функции в съответствие

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 П Р А В И Л Н И К за работа на Научния съвет на ИФТТ при БАН Научният съвет (НС) на ИФТТ при БАН изпълнява своите функции в съответствие ПРИЛОЖЕНИЕ 2 П Р А В И Л Н И К за работа на Научния съвет на ИФТТ при БАН Научният съвет (НС) на ИФТТ при БАН изпълнява своите функции в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в РБ и

Подробно

Microsoft Word - nnaredba5.doc

Microsoft Word - nnaredba5.doc НАРЕДБА 5 от 1.08.2003 г. за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове Издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и горите,

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ Г Р А Ф И К за седмични оперативни срещи Съгласно чл. 5, ал. 3 от Правилника за устройството и дейността на Национален център за информация и документация

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Приложение към заповед РД -08-086/12.06.2014 г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Благоевград ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация в Областна

Подробно