О Б Щ И Н А Е Л Е Н А ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2016 г. Приета с Решение 57 от г., Протокол 6 / г

Размер: px
Започни от страница:

Download "О Б Щ И Н А Е Л Е Н А ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2016 г. Приета с Решение 57 от г., Протокол 6 / г"

Препис

1 О Б Щ И Н А Е Л Е Н А ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2016 г. Приета с Решение 57 от г., Протокол 6 / г. на Общински съвет - Елена

2 Общинската програма за закрила на детето се разработва въз основа на целите и принципите на Закона за закрила на детето, Конвенцията на ООН за правата на детето, както и в съответствие с националните приоритети, определени в Националната стратегия за детето за г., Планът за действие за изпълнението й, Национална програма за гарантиране правата на децата с увреждания, Национален план за превенция на насилието, Концепция за държавна политика в областта на правосъдието за детето. Целта на програмата е да бъдат определени местните приоритети в областта на закрила на детето, както и да спомогне за по-ефективна защита и гаранция на основните права на децата в Община Елена във всички сфери на обществения живот. Тя документира волята и готовността на институциите в общината за повишаване качеството на живот на децата. П Р И О Р И Т Е Т И І. Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата - политики за подкрепа на детето и семейството. ІІ. Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца. ІІІ. Повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация. ІV. Подобряване здравето на децата VІ. Култура, спорт, свободно време и развитие на способностите на детето. Стратегическа цел: Повишаването на благосъстоянието на детето чрез утвърждаване на разбирането и подхода към правата на детето като правомощия и задължения на всички структури, органи и институции, имащи отношение към детето и неговото семейство на местно ниво и целенасочена работа във всички основни области - образование, здравеопазване, спорт и свободно време, културни дейности, социални дейности, подкрепа на децата и семействата, обществена среда и сигурност. Съгласно чл. 2 от Закона за закрила на детето Дете е всяко физическо лице до навършване на 18 години 2

3 Приоритетни области и оперативни цели: ПРИОРИТЕТ І. Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата - политики за подкрепа на детето и семейството. Детската бедност е ситуация, при която детето има стандарт на живот, който не допринася за неговото физическо, умствено, духовно, морално и социално развитие. Рискът от бедност е най-голям в семействата с един родител, многодетните семейства и децата от уязвимите малцинствени етнически групи. Последица от бедността е нарушаване на правата на децата и лишаването им от равни възможности за бъдещо развитие. Бедността влияе особено силно върху процеса на социализация на децата. Тя е особено силно изразена в селата. Цели Дейности Индикатори Отговорни институции Срок 1.Гарантиране 1.1. Предоставяне на социални услуги на - Брой обхванати Община Елена; правото на деца и семействата им, с оглед гарантиране деца и семействата О ЗД/Д СП; детето да висшите интереси на детето и правото му им; ДЦДУ - Елена; живее в на закрила. сигурна Община Елена; семейна среда. О ЗД/Д СП; Приоритетна подкрепа на детето и семейството му, чрез мерки за закрила в семейна среда или в близка до семейната среда, включително и чрез предоставяне на подходящи социални услуги в общността Насочване към програми за заетост и финансова подкрепа на семейства, отговарящи на условията за месечно социално подпомагане за децата, които отглеждат Подкрепа доходите на родителите/осиновители и/или лицата полагащи грижи за деца с трайни увреждания, гарантирани с възможностите за социално подпомагане на действащото законодателство. - Брой деца, при които не е допуснато настаняване, извън семейната среда на родителя. институция; - Брой върнати в семейната им среда; - Брой отпуснати соц. помощи по реда на ППЗЗД, с цел превенция на изоставянето и реинтеграция в биологичното, разширеното, осиновителното Община Елена, ДЦДУ и О ЗД/Д СП - Елена; екип по приемна грижа Община Елена; О ЗД/Д СП - Елена Екип по приемна грижа Община Елена Текущ за 2016г. 3

4 Развитие и популяризиране на услугата Приемна грижа на територията на общината. Разпределение насоките за работа от ангажираните по приоритети, съобразно спецификата на дейност на всяка една от тях Осъществяване работа по Проект И аз имам семейство Приеми ме Планиране и утвърждаване на нови приемни семейства - 3 нови приемни семейства с профил за отглеждане на новородени деца и деца с увреждания, съгласно чл. 5а, ал. 3, т. 2 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях за 2016 г Подобряване качеството на грижи за настанените деца в семейства на роднини и близки, чрез обучения и супервизии на семействата Подкрепа на семействата в съответствие и изпълнение на основната цел на Закона за закрила на детето отглеждане на децата в семейна среда, чрез предоставяне на услуги по превенция на изоставянето и реинтеграция на деца, чрез алтернативни услуги за деца, както и с предоставяне на финансови помощи. или приемното семейство; -Брой извършени наблюдения на утвърдените приемни семейства и настанените деца в тях; -Брой извършени обучения и супервизии; -нови оценени и утвърдени приемни семейства -Брой семейства на роднини и близки, преминали през обучение и супервизия. - Разработени програми; - Брой обхванати деца и семейства в тях; Екип по приемна грижа Община Елена и Отдел Закрила на детето 4

5 ПРИОРИТЕТ ІІ. Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование. Равен достъп до образование предполага осигуряване на достъп на всички деца до съизмеримо по качество образование. За онези деца, които нямат равен старт (деца, недостатъчно добре владеещи български език, деца със специални образователни потребности, деца от социално слаби семейства и др.) е необходимо да се полагат специални грижи с оглед тяхното пълноценно участие в образователния процес. Равния достъп до образование не означава еднаква грижа спрямо всички деца, а диференциране на грижата спрямо техните различни потребности. Цели Дейности Индикатори Отговорни институции 1.1 Създаване и поддържане на -Брой деца, върнати в Дирекция регистър на деца и ученици училище; Хуманитарни подлежащи на задължителна за дейности - Елена, обучение възраст. 1. Развиване на различни видове и форми на услуги, насочени към по-пълно обхващане на децата в образователната система. 2. Гарантиране на социалната интеграция на децата с увреждания и подобряване качеството на грижата за тях. 3. Осигуряване на пълен обхват на децата подлежащи на задължителна предучилищна подготовка и задължителното училищно Срок Октомври 2016г. 1.2 Поддържане регистъра на -Брой деца върнати в О ЗД/Д СП Текущ 2016 необхванатите ученици в учебна училище; дейност към община Елена. 1.3 Създаване на възможност за -Брой обучени учители; Учебни институции Текущ 2016г. допълнително обучение на отпадащите ученици с цел включване отново в образователната система, осигуряване допълнителна педагогическата работа с деца с риск от отпадане. 2.1.Осигуряване на ресурсни -Брой деца ползващи учители/придружители, лични помощ от ресурсен асистенти/ за подпомагане на учител; интегрираното обучение на -Включване на деца и децата в училище и в детските родителите им, като градини. потребител и личен асистент по Проекти към община Елена; 3.1. Преодоляване на причините, - Регистър на деца и водещи до отпадането на децата ученици подлежащи на от училище чрез оказване на задължително обучени; конкретна помощ на децата, застрашени от отпадане, като същевременно се работи с деца - Предприети действия по превенция на РИО-В. Търново; Община Елена; Училищни институции О ЗД/Д СП - Елена Община Елена, Директори на училища и ЦДГ Текущ 2016г. Текущ 2016г. 5

6 обучение на учениците до 16 г. възраст. вече отпаднали и целенасочена работа с техните родители. отпадането от училище; 3.2. Ограничаване броя на - Социално децата, отпадащи от подпомагане и образователната система поради подкрепа на семейства социални причини и на децата с с деца в риск от поведенчески проблеми. отпадане от училище; Индивидуална подкрепа за повишаване на мотивацията за продължаване на образователния процес. Работа с родителите, които не мотивират децата си да посещават редовно училище Търсене на наказателна - Брой предприети отговорност на родители, действия по образуване настойници и попечители, които на наказателна не осигуряват присъствието на наказателна децата си в детските градини и в отговорност; училищата за времето през което те подлежат на задължителна предучилищна подготовка или на задължително обучение Прилагане на подходящи - Организиране на обучителни методи на деца виндивидуални подходи риск в образователната система и и методи на обучение работа с техните семействата. О ЗД/Д СП - Елена Община Елена, директорите на училищата МКБППМН Община Елена, Директори на училища и ЦДГ МКБППМН Директори на училища и ЦДГ ПРИОРИТЕТ III. Повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация. Насилието върху деца е актуален проблем. Най-често става въпрос за физическо и психическо насилие над детето в семейна среда. Актовете на насилие от семейството се пренасят като модел в училище. В голямата си част при тези случаи детето не получава разбиране и подкрепа, което води до нарастване на проявите на насилие и агресия. Преобладаващите случаи на психическо и физическо насилие в образователните институции, определят необходимостта от развиване на дейности, насочени към повишаване компетентността и на учителите, и на децата за справяне с агресивното поведение и конфликтите. 6

7 Социално-икономическата обстановка в страната благоприятства развитието на различни тежки форми на детски труд и експлоатация на децата. Цели Дейности Индикатори Отговорни институции 1.1. Идентифициране на деца, - Брой участия в О ЗД/Д СП Елена жертви на насилие и насочването съдебни заседания; МКБППМН им към подходящи социални услуги и включването им в консултативни програми. - Брой проведени Повишена информираност на срещи и дискусии; децата с цел превенция от насилие и експлоатация; 1. Повишаване на осведомеността на обществото, децата и на техните семейства, относно правата на детето, насилието над тях и за стимулиране на активното им участие в противодействието на насилието и превенция на зависимости 1.2. Ден без насилие в нашето училище - дискусии и срещи по училища. - Брой проведени кампании; МКБППМН, РУ на МВР 1.3. Разпространение на нагледни - Брой проведени МКБППМН, РУ на МВР материали, презентации, кампании; тематични филми в училищата и детските градини за ранна превенция на насилието между и върху децата Изпълнение на Националната - Брой участници в МКБППМН, РУ на МВР стратегия за борба с наркотиците организирането и Училища обучение на децата по теми провеждането на свързани с употребата на кампанията; психоактивни вещества. Отбелязване на Световния ден за борба с наркотиците. Срок Текущ 2016г. на тримесечие Месец септември 1.5. Информационна кампания послучай - Брой проведени Международен ден за кампании; борба с трафика на хора разпространение на брошури, диплянки и др. МКБППМН О ЗД/Д СП Елена РУ МВР Елена 7

8 2. Подобряване ефективността на системата за превенция и работа с деца, жертви на насилие 3. Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случай на деца, жертви на 2.1. Подкрепа на деца, жертви на - Брой проведени насилие или в риск от насилие консултации; чрез социално консултиране и индивидуална работа Засилване контрола над - Брой извършени питейни заведения, търговски проверки; обекти и обществени места за неупотреба на алкохол, цигари и наркотици от деца извършване на проверки Периодични обходи за регистриране на деца на улицата и просещи деца; 2.4. Повишаване на професионалните компетентности на специалистите, работещи по проблемите на насилието над деца, за работа с деца, жертва на насилие и свидетели на престъпление. - Брой извършени проверки; - Участия в обучителни курсове; О ЗД/Д СП Елена МКБППМН, РУ на МВР ДЦДУ О ЗД/Д СП Елена МКБППМН, РУ на МВР О ЗД/Д СП Елена МКБППМН, РУП на МВР Учебни институции О ЗД/Д СП Елена ДЦДУ гр. Елена РУ МВР гр. Елена 2.5. Подобряване качеството на - Брой проведени Учебни институции превантивната работа в училищна интердисциплинарни О ЗД/Д СП Елена и извънучилищна среда за срещи; МКБППМН, РУ на МВР ограничаване на конфликтното - Брой проведени РП - Елена поведение на децата и учениците. дискусии; 2.6. Тематични информационни срещи за превенция на насилието и агресията в училищата Насочване на деца в риск или деца с противообществени прояви към Дирекция Социално подпомагане и отдел Закрила на детето за предоставяне на мерки за социална закрила Сътрудничество при -Брой проведени прилагането на Координационен работни срещи; механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви Учебни институции О ЗД/Д СП Елена МКБППМН, РУ на МВР РП - Елена Община Елена, О ЗД/Д СП Елена, РУ на МВР Текущ 2016г. на тримесечие Текущ 2016г 8

9 насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция. или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция Осигуряване на участници в - Участници в обучения с цел ефективното обучителни курсове; прилагане на координационния механизъм за работа с деца, жертви на насилие или в риск от насилие и при кризисна интервенция. Д СП, МКБППМН, РУП на МВР, ДБТ Учебни институции ПРИОРИТЕТ ІV. Подобряване здравето на децата Последните 12 години статистическите данни отчитат тревожни тенденции по отношение здравето на децата и младите хора, както и широко разпространение и злоупотреба с психоактивни вещества, разпространение на агресивността и насилието, рисково сексуално поведение, нарастване на броя на сърдечносъдовите заболявания и смъртността сред децата и младежите. Рисковите фактори на средата при децата се определят от занижения им жизнен стандарт. Подобни констатации не са социално значими само за децата от малцинствените групи. Бедността като фактор определя все по-нарастващите проблеми в областта на детското здраве, липсата на мерки и дейности по превенция, падане на границата на социално-значимите заболявания в детска възраст. Цели Дейности Индикатори Отговорни институции 1. Разширяване на 1.1.Провеждане на -Брой проведени Училищните профилактичните мерки информационна кампания за кампании; ръководства, за опазване здравето на здравословен начин на живот в ОПЛ, здравен децата училище и семейството. медиатор ДЦДУ 1.2. Прилагане на механизъм за -Брой обхванати лица пълно обхващане на децата в и деца; профилактични прегледи и имунизации, включително при децата от етническите малцинства Стимулиране на посещения -Брой проведени при личен лекар и специалист от посещения; ОПЛ, здравен медиатор, О ЗД РЗИ-В. Търново ОПЛ, здравен медиатор, О ЗД, РЗИ Срок Текущ за 2016г. 9

10 2.Повишаване на информираността на децата за разпространение на ХИВ/СПИН, болести предавани по полов път и злоупотреба с психоактивни вещества бременни и родилки, както и от майки с деца от етнокултурните общности. 2.1.Провеждане на -Брой информационни кампании за кампании; повишаване на информираността на децата за разпространение на ХИВ/СПИН, болести предавани по полов път и злоупотреба с психоактивни вещества проведени ДЦДУ МКБППМН, Д СП, Общинска администрация, Училища, ОПЛ Текущ за 2016г. ПРИОРИТЕТ V. Култура, спорт, свободно време и развитие на способностите на детето Свободното време се превръща в огромен резерв за пълноценното личностно развитие на детето. Теорията и практиката вървят от възпитание чрез свободното време към възпитание за свободното време. Тази културна тенденция изисква да се интегрира грижата за свободното време по-цялостно като специфична образователна и възпитателна практика и част от системата за учене през целия живот.спортът развива не само специфични способности у децата, но влияе и върху цялостното им личностно развитие, като формира умения за самоконтрол и работа в екип. Спортната дейност и физическата активност са незаменими за трансформирането на детската агресивност. Цели Дейности Индикатори Отговорни институции 1. Подобряване достъпа на децата до културни, спортни и туристически дейности и занимания. 1.1.Насърчаване участието на децата в културни дейности и дейности за свободното време, чрез мрежата от културни институции и чрез проекти намалени цени или безплатен вход в театри, музеи, концерти, подкрепа за създаване на спектакли, концерти за деца. - Брой проведени мероприятия; Община Елена, училищни институции, Читалища и библиотеки, ОДК, МКБППМН, ДЦДУ; Срок Текущ 2016г. 10

11 2. Достъп на деца дейности за свободното време Осъществяване на закрила на деца, чрез Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби Организиране на клубове по интереси в училищата и в обслужващите звена за осмисляне на свободното време на децата Насърчаване участието на повече деца в занимания в областта на изкуството извънкласна дейност в училища и обслужващи звена, школи, състави, клубове и кръжоци чрез мрежата на читалищата, подкрепа на проекти, свързани с деца, педагогическа дейност в културните институти, осъществяваща връзката образование култура курсове, творчески ателиета Организиране на познавателни екскурзии в свободното време на учениците с цел опознаване на културноисторическото наследство на Р България. - Брой подадени заявления; - утвърдена Наредба към Община Елена; -Брой клубове по интереси; -Брой обхванати деца; Община Елена, Общински съвет, Училища МКБППМН и ОДК, Читалища -Брой обхванати деца; Община Елена; Учебни институции; Читалища; Библиотеки; ОДК -Брой проведени екскурзии с опознавателна цел; Учебни институции; Читалища; Детски градини; ОДК Текущ 2016г. 11

12 Общинска програма за закрила на детето 2016 година е отворен документ и може да се актуализира през годината. Легенда: ДЦДУ Дневен център за деца с увреждания О ЗД - Отдел Закрила на детето ОДК Общински детски комплекс Д СП-Дирекция Социално подпомагане МКБППМН Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни РИО Регионален инспекторат по образованието РЗИ Регионална здравна инспекция РУ МВР- Районно управление на Министерство на Вътрешните работи СТОЯН ЗЛАТЕВ Председател на Общински съвет ЕЛЕНА 12

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 1. Развиване на услугите за деца и семейства.

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 3200 гр. Бяла Слатина, ул. Хан Крум 75, тел./факс 0915/88322, 88330 e-mail: dsp bslatina @ mail.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

Подробно

Изх

Изх ОБЩИНА БРЕЗНИК ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 г. I. ВЪВЕДЕНИЕ Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни стандарти - Конвенцията за

Подробно

Изх

Изх ОБЩИНА БРЕЗНИК ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 г. I. ВЪВЕДЕНИЕ Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни стандарти - Конвенцията за

Подробно

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 5140 гр. Лясковец, ул. Възраждане 1, ет.2, тел.:0619/2-20-55 П Л А Н - П Р О Г Р А М А ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

Подробно

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ПЛАН  ЗА  ДЕЙСТВИЕ ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2016 г. 1 Общинската програма за закрила на детето се разработва въз основа на целите и принципите на Закона за закрила на детето, Конвенцията на ООН за правата

Подробно

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г.

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2016 г. НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Приоритетни области и оперативни цели Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни

Подробно

OBSHTINSKA_PROGRAMA_ZA_ZAKRILA_NA_DETETO_ final

OBSHTINSKA_PROGRAMA_ZA_ZAKRILA_NA_DETETO_ final ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2015 ГОДИНА Държавната политика за развиването на ефективна система за грижи за деца, която да поставя във фокуса детето и неговите права, е намерила

Подробно

ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 година (Приета с Решение 330 по Протокол 29 от г. на Общинския съвет на гр. Завет) Общинска

ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 година (Приета с Решение 330 по Протокол 29 от г. на Общинския съвет на гр. Завет) Общинска ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 година (Приета с Решение 330 по Протокол 29 от 27.04.2018 г. на Общинския съвет на гр. Завет) Общинската програма за закрила на детето се разработва ежегодно

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА ОБЩИНА ЗАВЕТ (Приета с Решение 447 по Протокол 41/ г.) Общинската програма за закрила на детето се

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА ОБЩИНА ЗАВЕТ (Приета с Решение 447 по Протокол 41/ г.) Общинската програма за закрила на детето се ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА ОБЩИНА ЗАВЕТ (Приета с Решение 447 по Протокол 41/22.04.2019 г.) Общинската програма за закрила на детето се разработва ежегодно в съответствие с националната

Подробно

Групи от заинтересовани

Групи от заинтересовани Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2016) в община Гълъбово за 2011 г. СЪГЛАСУВАНО С: Директор /./ ДСП Гълъбово Председател /./ Обществен

Подробно

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2017 г. ОБЩИНА БОРОВО І. Въведение Настоящата Общинска програма за закрила на детето в за 2017 г. е разработена въз основа на Конвенцията за правата на детето

Подробно

Проект на Програма за закрила на детето 2014 г.

Проект на Програма за закрила на детето 2014 г. Предоставям на вашето внимание, предложение, проект за решение и програма за закрила на детето за 2014 г. На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове следва в четиринадесет дневен срок

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г

ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2016 г. Оперативна цел Дейност Отговорни институции Срок Очаквани резултати Оперативна цел 1: Осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилието Учебна 2019/2020 година І ОСНОВНА ЦЕЛ Създаване на

Подробно

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

ОБЩИНА   СУХИНДОЛ ОДОБРИЛ: ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ КМЕТ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 ГОДИНА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Повишаването на благосъстоянието на детето изисква утвърждаване на разбирането

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ ou_iv_rilski@abv.bg, 0878 637 061 Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

Общинска програма за закрила на детето през 2011 г

Общинска програма за закрила на детето през 2011 г ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА. ЗА ЕДНО ПО-ДОБРО ДЕТСТВО Общинска програма за закрила на детето 2019 г. е разработена в съответствие със Закона за закрила на детето, Правилиника за

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2015 ГОДИНА

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2015 ГОДИНА Съгласувал: ЗЕХРА ХАЛИЛОВА Директор Д СП ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2017 ГОДИНА. Общинската програма за закрила детето е разработе в съответствие с циолните и междуродни стандарти - Конвенцията

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

QP1 Политика по качеството на Община град Добрич

QP1  Политика по качеството на Община град Добрич ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: +359 601/687 00; факс: +359 601/620 57, 622 12 e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg ВЪВЕДЕНИЕ ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Подробно

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020) в община за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валентин Пенчев Директор Дирекция Социално подпомагане гр. ОБЩИНА

Подробно

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, учебна 2017 2018 година Утвърдена със Заповед 38/15.09.2017г.

Подробно

УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ( ) Настоя

УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ( ) Настоя УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2016 2020) Настоящата програма е приета с решение 4 на заседание на

Подробно

Областна стратегия за развитие на социалните услуги област Монтана ( ) План за действие на Звеното за мониторинг и оценка ( г.) В пла

Областна стратегия за развитие на социалните услуги област Монтана ( ) План за действие на Звеното за мониторинг и оценка ( г.) В пла План за действие на Звеното за мониторинг и оценка (2012 2013 г.) В плана за действие на Звеното за мониторинг и оценка се включват основните приоритети за мониторинг и оценка през 2012 г. и 2013 г., които

Подробно

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община за 208 г. Услуга, вид Предоставяне на Деца от 0 до 7 години и психологическа техните родители от подкрепа и рискови групи консултация

Подробно

О Б Щ И Н А А Л Ф А Т А Р, О Б Л А С Т С И Л И С Т Р А 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6 факс: /086/ , тел.централа: 086/ ОТЧЕТ ЗА

О Б Щ И Н А А Л Ф А Т А Р, О Б Л А С Т С И Л И С Т Р А 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6 факс: /086/ , тел.централа: 086/ ОТЧЕТ ЗА О Б Щ И Н А А Л Ф А Т А Р, О Б Л А С Т С И Л И С Т Р А 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6 факс: /086/ 8 646, тел.централа: 086/ 8 60 ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА

Подробно