Национална Асоциация на Фирмите охраняващи с технически средства Н А Ф О Т С

Размер: px
Започни от страница:

Download "Национална Асоциация на Фирмите охраняващи с технически средства Н А Ф О Т С"

Препис

1 НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ФИРМИТЕ, ОХРАНЯВАЩИ С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА Н А Ф О Т С Пресконференция БСК Представяне на Пътна Карта за развитие на сектора на частните услуги за сигурност София, 4 Ноември 2013г

2 СЕКТОРЪТ НА ЕВРОПЕЙСКО НИВО На Европейско ниво пазарът на отрасъла на сигурността се оценява на около 36,5 милиарда евро Десетократен ръст на световния пазар на охранителни услуги и продукти: 2001 г.: 10 млрд. евро 2011 г.: 100 млрд. евро Източник : ЕК, ЕИСК COM ( 2013) С 76/07

3 ПАЗАРЪТ В ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА СИЛНО ФРАГМЕНТИРАН ПАЗАР, РАЗДЕЛЕН ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ГРАНИЦИ. Сигурността, като една от най-чувствителните области на политиката, е една от сферите, в които държавите-членки не са склонни да се откажат от националните си прерогативи. ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ПАЗАР - купувачите са публични органи. Дори в области, в които пазарът е с търговски характер, изискванията за сигурност продължават в голяма степен да се определят от законодателството. ПАЗАР СЪС СИЛНО ОБЩЕСТВЕНО ИЗМЕРЕНИЕ. Сигурността е една от основните човешки потребности; същевременно, тя е и високочувствителна област. Мерките и технологиите в областта на сигурността могат да оказват въздействие върху основните права и често предизвикват страх от евентуално нарушаване на правото за неприкосновеност на личния живот.

4 ЕК И ЕИСК - «ИНДУСТРИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА ОТРАСЪЛА НА СИГУРНОСТТА» (2013 Г.) Понастоящем няма ясно определение за отрасъл на сигурността и неговата методична класификация е възпрепятствана от редица фактори; Отрасълът на сигурността не е обхванат като такъв от основните статистически номенклатури (NACE, Prodcom и т.н.); Производството на стоки, свързани със сигурността, обхваща широк спектър от позиции. В статистическите данни за тези позиции не се прави разлика между дейностите, свързани със сектора на сигурността, и тези, които не са свързани с него; На европейско равнище не съществува източник на статистически данни от самия отрасъл; С цел да се преодолее липсата на данни относно отрасъла на сигурността и неговия пазар Комисията ще разработи емпирична основа, на базата на която могат да бъдат получени по-надеждни данни за пазарите в областта на сигурността. За да се постигне това, от съществено значение е сътрудничеството с главните търговски асоциации

5 СЕКТОРЪТ В БЪЛГАРИЯ Доклад на МФ за очакванията за растеж на услугите: ЧОД е на 8-мо място; Секторът е на едно от първите места като работодател по заети служители; Ниска квалификация на човешките ресурси в сектора в голямата им част. Проучване на Институт Отворено общество (2010 г.): Повече от половината от фирмите в страната ползват СОТ; 10% имат наета частна охранителна фирма; 6% имат наета жива охрана; Проучване на Световната банка за България: Фирмите заделят около 0,83% от обема на продажбите си за сигурност, Загубите на фирмите от кражби, грабежи и вандализъм са 3,73% от продажбите им. Годишно фирмите плащат по лв. за сигурност и лв. за правни услуги; Общият годишен разход за сигурност на фирмите е над 900 млн.лв. годишно.

6 СЕКТОРЪТ В БЪЛГАРИЯ 1. Секторът е разпилян в различни по своята същност икономически дейности; 2. Подлежи на различни регулаторни и/или абсолютно липсващи нормативни актове и регулации; 3. Настоящата нормативна уредба е изчерпана от съдържание и действие и влиза в противоречие с останалото законодателство, което създава допълнителни затруднения за бизнеса; 4. Липсват критерии за оценка на въздействието на нормативната уредба върху състоянието на сектора и на икономиката, като цяло 5. Секторът е най големият работодател в сферата на услугите, но е и с едно от най-ниските заплащания на труда; 6. Секторън доставя услуга, която е на едно от първите места по риск и отговорност; 7. Секторът е на едно от първите места с най ниски критерий за образователен ценз, възможности за обучения и специализация и кариерно развитие;

7 ПЪТНА КАРТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОРА ЧАСТНИ УСЛУГИ ЗА СИГУРНОСТ Сектор «Частни услуги за сигурност» включва следните подсектори : Посочените в чл.5 от ЗЧОД услуги Дейностите, свързани с охраната с технически средства, в т.ч мониторинг центрове, реакция на сигнали, верификация на сигнали, автопатрули Проектиране и изграждане на системи за сигурност, видеонаблюдение, ПИС, ПГ Дейности по пожароизвестяване и пожарогасене Консултанти по сигурността Дейности по разследване

8 ПРЕДЛОЖЕНИЯ 1. Да се ДЕФИНИРА, съгласно европейското и българското законодателство секторът «ЧАСТНИ УСЛУГИ ЗА СИГУРНОСТ». 2. Да се създаде отделна икономическа дейност «Частни услуги за сигурност» в която да влизат всички изброени по-горе дейности със съответните категории и подкатегории и съответните промени в КИД и НКПД 3. Да се създаде в МИЕ Отраслов/ Секторен съвет Частни услуги за сигурност, който да определя секторните политики, промените в нормативната уредба, регулаторните режими и др. проблеми. 4. Да започне разработване на цялостно свързано и интегрирано с европейските нормативни актове и препоръки законодателство, свързано със сектора и изискванията към операторите в него, 5. По-активно включване на браншовите организации в процеса по регулация и саморегулация 6. Да се въведе компетентностният подход по отношение управлението на кадрите в сектора, като се вземат предвид разработените професионални стандарти за 20 ключови за сектора длъжности.

9 ПРЕДЛОЖЕНИЯ Промените в сектора и законодателството трябва: 1. да се придружават с необходимата оценка на въздействието върху бизнеса и икономиката, като цяло; 2. да се съгласуват с бизнеса; 3. да са последователни и с ясни критерии и цели; 4. Да гарантират професионалната функционалност на операторите на пазара

10 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! Пътната карта за развитието на сектора на частните услуги за сигурност е разработена от екип на НАФОТС и в основните си тези и предложения се базира на европейски нормативни документи, Анализ на БСК в сектора на Дейности по охрана и разследване 2012, Проучване на Световната банка, Анализ на МФ и предложения от членовете на НАФОТС. Пътната карта обхваща предложения, свързани с дефинирането на целия сектор и развитието му като такъв, а не отделни подсектори и дейности свързани с него. Пресконференция БСК Представяне на Пътна Карта за развитието на сектора на частните услуги за сигурност София, 4 Ноември 2013г

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила в България по браншове и региони (ИСОК) (Проект No BG051PO001-2.1.06) ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА Жечко Димитров

Подробно

Slide 1

Slide 1 Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор Месопреработване д-р Диляна Попова, инж. Павлина Лилова Асоциация на месопреработвателите в България Този документ е изготвен с финансовата помощ

Подробно

Slide 1

Slide 1 XIV Международна конференция Лидерство и управление на хора 06 08 юни 2013 г., Албена ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА РАБОТНАТА СИЛА Този документ е изготвен с финансовата помощ на

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ Човешки ресурси Информационно обслужване

СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ Човешки ресурси Информационно обслужване СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ... 165 1. Човешки ресурси... 165 2. Информационно обслужване... 167 X. АДМИНИСТРАЦИЯ 1. Човешки ресурси За да осъществи мисията си и да постигне стратегическите си цели, КРС

Подробно

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията 2019-2021 I. ВЪВЕДЕНИЕ Стратегията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) за периода 2019-2021 г. е документ, който задава стратегическите

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През 2011 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) са 429.6 млн. лв., или с 1.9% повече в сравнение

Подробно

ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА

ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ Разширяване капацитета и обхвата на Националната система за оценка на компетенциите - MyCompetence (Проект No BG05M9OP001-1.013-0001-C01) ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp 2 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам: Утвърден от Академически съвет с протокол / Професионално направление: 38 Икономика ОКС магистър Специалност:

Подробно

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите Структурният диалог в сферата на младежката политика на ЕС София, 05 октомври 2013 г. ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА 2010-2018 На 27 ноември 2009 г., Брюксел, Резолюция на Съвет

Подробно

1.5 - Edinna informatsionna sistema

1.5 - Edinna informatsionna sistema УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Държавна и регионална политика в туризма 1. ПОЛИТИКА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В ТУРИЗМА 1.5. ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ Е В Р О П Е Й С К И Ф О Р М А Т Н А А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Име ВЕЛИНОВА СОКОЛОВА, НАДЯ ГЕОРГИЕВА Адрес 16 06 София, ул. Лайош Кошут 12, ап.12 Телефон +359 889 298 250 E-mail nadya.sokolova2009@gmail.com

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УЧАСТИЕ НА НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ Проектът "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт се финансира

Подробно

Г Р А Ф И К ЗА П О П Р А В И Т Е Л Н А С Е С И Я

Г Р А Ф И К     ЗА     П О П Р А В И Т Е Л Н А     С Е С И Я Г Р А Ф И К З А З И М Н А У С Л О В Н А С Е С И Я - Б А К А Л А В Р И З А У Ч Е Б Н А Т А 0 / 0 г. КАТЕДРИ ДИСЦИПЛИНИ БРОЙ ДАТА ЧАС ЗАЛА. Икономикс. Основи на икономическата теория. Основи на икономическата

Подробно

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ През 2012 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 78 089 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в съпоставими цени за 2005 г., БВП се е

Подробно

Стопанска конюнктура през декември 2016 година

Стопанска конюнктура през декември 2016 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ДЕКЕМВРИ 16 ГОДИНА През декември 16 г. общият показател на бизнес климата 4 остава на нивото си от предходния месец (фиг. 1 от приложението). Подобрение

Подробно

Das duale System

Das duale System Анкета Бизнес средата в България Германо-Българска индустриално-търговска камара април г. Търговия По данни на Федералното министерство на икономиката и енергетиката на Германия търговският стокообмен

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С Ъ В Е Т З А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Т А Р Е Ф О Р М А ОТЧЕТ за дейността на Съвета за административната реформа за 2010 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С Ъ В Е Т З А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Т А Р Е Ф О Р М А ОТЧЕТ за дейността на Съвета за административната реформа за 2010 г. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С Ъ В Е Т З А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Т А Р Е Ф О Р М А ОТЧЕТ за дейността на Съвета за административната реформа за 2010 г. Съветът за административната реформа е създаден с Постановление

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Национална агенция за професионално образование и обучение Принципи за изграждане на СППОО и необходимост от промени Какво е СППОО? СПИСЪК Класификация Каталог Изчерпателност Последователност НА ПРОФЕСИИТЕ

Подробно

Стопанската конюнктура през март 2013 година

Стопанската конюнктура през март 2013 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, МАРТ 13 ГОДИНА Общият показател на бизнес климата 4 през март 13 г. бележи намаление спрямо нивото си от предходния месец с 1.8 пункта (фиг. 1 от приложението)

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Анкета Бизнес средата в България Клъстер Дуално професионално обучение към ГБИТК Германо-Българска индустриално-търговска камара април г. Анкета Бизнес средата в България д-р Митко Василев Главен управител

Подробно

Стопанска конюнктура през юни 2019 година

Стопанска конюнктура през юни 2019 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ЮНИ 19 ГОДИНА През юни 19 г. общият показател на бизнес климата 4 намалява с 1.3 пункта в сравнение с май (фиг. 1 от приложението) в резултат на по-неблагоприятния

Подробно

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ОКТОМВРИ 2014 ГОДИНА

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ОКТОМВРИ 2014 ГОДИНА СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ОКТОМВРИ 14 ГОДИНА През октомври 14 г. общият показател на бизнес климата 4 се понижава с.5 пункта в сравнение с предходния месец (фиг. 1 от приложението)

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Закон

Подробно

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1)

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1) Ефективен подход при изготвяне на държавния план-прием в контекста на Националните приоритети в образованието и науката от Националната програма за развитие: България 2020 Заседание на Секторната комисия

Подробно

ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА В БЪЛГАРИЯ СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА В БЪЛГАРИЯ СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ КАКВО И КАК? Технологии, иновации конкурентоспособност, интелигентен растеж, ФНТС, 13/3/14 Румен Атанасов 1 Дискусията в Европа Съобщение на ЕК По-силна европейска промишленост за растеж

Подробно

Цели на Комисията за регулиране на съобщенията за 2019 г Срок Стратегически Цели за 2019 г. Стратегически цели Дейности /месец през Оча

Цели на Комисията за регулиране на съобщенията за 2019 г Срок Стратегически Цели за 2019 г. Стратегически цели Дейности /месец през Оча Цели на Комисията за регулиране на съобщенията за 2019 г. Срок Стратегически Цели за 2019 г. Стратегически цели Дейности /месец през Очакван резултат документ 2019 г./ 1. Участие на различни нива и в различни

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

Стопанска конюнктура през април 2018 година

Стопанска конюнктура през април 2018 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, АПРИЛ 18 ГОДИНА През април 18 г. общият показател на бизнес климата 4 нараства с 2.8 пункта в сравнение с предходния месец (фиг. 1 от приложението), като

Подробно