Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ

Размер: px
Започни от страница:

Download "Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ"

Препис

1 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА ДЕТСКАТА ГРАДИНА I ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА /БДП/ Обучението по БДП е вид социално учене, при което водеща е ролята на практическите умения, на нравствените аспекти, формиращи се главно чрез подражаване, личен опит, целенасочено обучение, упражнение и тренировки, и не може да се приравни към нито едно от изучаваните образователни направления в отделните групи на детската градина. Това учене трябва да се разглежда като неделима част от цялостното образование и възпитание на личността на детето и трябва да се извършва непрекъснато в рамките на възпитателно-образователния процес в детската градина. Основите на общата култура и поведение на личността се поставят още в предучилищна възраст. От този момент трябва да започне подготовката на децата за тяхната пожизнена професия - участник в движението като пешеходец. В тази възраст те рядко се движат самостоятелно. Въпреки това децата са участници в движението и като такива трябва да умеят да се движат безопасно. Формирането на ориентировъчна способност, както и повишената сензитивност на този период, са добра предпоставка за усвояване на елементарни представи, понятия и умения за безопасно движение. Всичко това ще послужи като основа за овладяване на по сложни познавателни структури по БДП в училище. Така постепенно те ще се превърнат в осъзнати навици и в регулатор на поведението. Учебното съдържание е съобразено както със специфичните особености на тази възраст, така и с принципите на глобалност, последователност и спираловидност. То е основа за формиране на когнитивните и практически умения на децата, необходими им за опазване на пътя. Основна и водеща дейност в тази възраст е играта. Елементи от обучението по БДП може да се включат във всеки един режимен момент, без това да наруши комплектността и нормите на възпитателно образователния процес. Това са дидактическите, подвижните и музикално-подвижните игри, разходки и наблюдения. Учебното съдържание е структурирано в глобални теми по групи. Основните методи на възпитателно образователния процес в тази възрастова група са: игровият, ситуативно-моделният и интегративният. Предпоставка за успешно овладяване азбуката на безопасното движение от децата е постоянният контакт между семейството и детската градина. II ЦЕЛИ НА ВЪЗПИТАТЕЛНО ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ПО БДП В ДЕТСКАТА ГРАДИНА Глобалната цел на възпитателно образователния процес по БДП изисква у децата до I III (IV) група да се изградят елементарни представи и понятия за пътното движение и начални умения за безопасно предвижване като пешеходци. Тази глобална цел се конкретизира, както следва:

2 - Развиване сензориката на децата (възприемане и различаване цветове и форми, движение, анализиране на информация от светлинни и звукови сигнали; - Да различават улично платно, тротоар; - Да знаят кой къде се движи; - Да знаят, че не трябва да се движат сами; - Да знаят къде е опасно да се движат и защо; - Да умеят да се ориентират в елементарна пътна ситуация; - Да се спазват определени правила при движение; - Да знаят къде е опасно и безопасно да се играе; - Да умеят да се предвижват самостоятелно на къси разстояния; - Да правят елементарни констатации на наблюдавана пътна ситуация; - Да търсят и откриват пътни знаци и сигнали за пешеходците. III. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА Очакваните резултати са диференцирани в колони 1 и 2 на приложената таблица. Те са формулирани така, че да могат да бъдат изпълнени от децата и да бъдат констатирани при вътрешното или външно оценяване с по-голяма лекота. Учебното съдържание дефинирано в ядрата на ДОИ за I III (IV) група е предназначено за постигне на специфичните цели на възпитанието и обучението по БДП в тази възрастова група. Работата в рамките на формулираните глобални теми в четирите групи трябва да доведе до полагане в единство на основите на всички компоненти на функционалната грамотност и съвременната култура на поведение. От децата се очаква да започнат формиране на знания и умения за безопасно поведение. С това се поставят основите на възпитаване на съвременна транспортна култура IV. МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Съгласно Наредба 4 от г. на МОН обучението по БДП в съдържателен план присъства в образователното направление Ориентиране в социалния свят и по-точно в ядрото Социално-културна среда. Възможно е развиване на интегративни връзки с направленията: български език, математика, ориентиране в социалния свят, ориентиране в природата, изкуства и физическа култура. За да е ефектен възпитателно-образователният процес по БДП в детската градина, трябва да се реализира на богата нагледно практическа основа, даваща възможност на децата да се включат в различни видове дейности: учебна, игрова, трудова. При неговото реализиране учителят дава място на обучението по БДП както в различните ситуации, така също в различните видове игри, разходки и наблюдения. Учителят трябва да използва индивидуалната и групова дейност на децата.

3 Целите на възпитанието и обучението по БДП в детската градина е започване на формиране на начални представи на децата и умения за ориентиране в пътната среда. Необходимо е конкретизирането на тези цели за всяка група, въз основа на възрастовите особености на децата. Съдържанието на възпитанието и обучението по БДП трябва да съответства на средата, в която децата живеят, и да бъде предимно графично-илюстративно (табла, рисунки, филмчета и др.). При възпитанието и обучението по БДП трябва да се използват активно-действени методи и организационни форми (беседи, игри, етюди, конструиране, моделиране, представления, разходки, наблюдения и др.). Средствата за възпитанието и обучението по БДП трябва да са в контекста на цялата среда в детската градина. За постигане на целите е необходимо във всяка група през годината да се провеждат по пет занятия (ситуации). V. СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА ДЕТЕТО В I III (IV) ГРУПА За контрол на постиженията на децата трябва да се използват предимно устни методи за проверка, наблюдения на поведението им и оценяване резултатите от тяхната учебна дейност. Игрите с правила в тази възраст могат да изпълняват роля на тестова проверка. При устната проверка се оценява умението на детето да отговаря самостоятелно и точно на поставени от учителя въпроси, да използва съответната терминология, да разказва по картина или серия от картини, по наблюдения и лични преживявания.

4 ІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ Ядра на Основни резултати на учебното ниво учебна програма съдържание 1. Пътна среда. 2. Аз и другите на пътя Очаквани резултати по теми П Р И Л О Ж Е Н И Е І ГРУПА ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ Основни нови Контекст на понятия учебното /по теми/ съдържание и дейности, извършвани от децата Възможности за междупредметни връзки Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 Стандарт 1. Детето умее Глобална тема: Нашата улица разпознава и изброява елементите на пътната улица, среда. тротоар, платно. Начално ориентиране в пътната среда. Стандарт 2. Детето умее разпознава, наименува, изброява и изговаря другите участници в движението. Вербална и моторнодвигателна активност. Подтема 1: Улицата Детето трябва назовава и различава тротоар, платно; върви само по тротоара по време на разходка. Подтема 2: Пешеходци и автомобили Детето трябва изброява кой къде се движи; назовава участниците в движението; изброява светлините на светофара по цвят. пешеходец, лек автомобил, автобус, трамвай, тролейбус, шофьор, светофар, червено, жълто, зелено На децата да се даде възможност: в игрови дейности да разпознават и назовават елементи на пътната среда и различните участници в пътното движение; да конструират, моделират и рисуват различни елементи на пътната среда и участници в пътното движение. 1. Пространствени отношения: започва да осъзнава собственото си място в пътната среда. 2. Светът на "Аз-а": започва да осъзнава собствените си движения и действия на пътя. 3. Предметна сре разпознава елементите на пътната среда в близост до дома и детската градина. 4. Изобразително изкуство: рисува отделни елементи на пътната среда. 5. Двигателна дейност: изпълнява основни движения "горе-долу", "ляводясно"

5 ІІ ГРУПА ІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ Ядра на Основни резултати на учебното ниво учебна програма съдържание 1. Безопасни и опасни места за игра 2. Правила за безопасно движение Стандарт 1. Детето умее наименува и изброява безопасните места за игра; наименован и изброява опасни места за игра. Детето знае къде да играе. Стандарт 2. Детето умее наименован и изброява елементите на пътната среда и участниците в движението; възпроизвежда след учителката основните правила за безопасно движение. Начално ориентиране за правилата за безопасно движение. Развитие и Очаквани резултати по теми Глобална тема: Улично движение Подтема 1: Къде играят децата. Детето трябва разказва кои са опасните и безопасни места за игра; разказва къде и кои са неговите и на приятелите му места за игра. Подтема 2: Движението по улицата има свои правила Детето трябва изброява основни правила за безопасно движение на улицата; разказва кой и къде има право да пресича улицата. ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ Основни нови Контекст на понятия учебното /по теми/ съдържание и дейности, извършвани от децата улица, пресичане, правила за пресичане, детска площадка, квартална градинка На децата да се даде възможност: в игрови дейности да разпознават и назовават елементи на улицата, безопасните и опасни места; да конструират, моделират и рисуват различни елементи на улицата. Възможности за междупредметни връзки 1. Пространствени отношения: започва да осъзнава собственото си място на улицата. 2. Светът на "Аз-а": започва да осъзнава собствените си движения и действия на улицата. 3. Предметна сре разпознава елементите на улицата в близост до дома и детската градина. 4. Изобразително изкуство: рисува и моделира отделни елементи на улицата. 5. Двигателна дейност: изпълнява основни движения "горе-долу", "ляводясно".

6 усъвършенстване на сензориката и моториката на детето. ІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ Ядра на Основни резултати на учебното ниво учебна програма съдържание 1. Сам на улицата е опасно 2. Аз съм малък пешеходец Очаквани резултати по теми ІІI (IV) ГРУПА ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ Основни нови Контекст на учебното понятия съдържание и /по теми/ дейности, извършвани от децата Възможности за междупредметни връзки Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 Стандарт 1. Детето умее Глобална тема: Уча се сам да се движа безопасно изброява опасните места на улицата; шумове от изброява какво и защо уличното не трябва да върши сам на движение, улицата; пешеходец, разпознава зрително и улична ситуация слухово и наименован превозните средства. Осъзнаване, че на улицата е опасно без придружител. Стандарт 2. Детето умее прави вербален разказ на пътна ситуация по картина или серия от Подтема 1: Внимание! Улица! Детето трябва наименован и изброява опасните и безопасни места на улицата; разказва защо на улицата е опасно, когато е само. Подтема 2: Какво знае и може малкият пешеходец? Детето трябва описва със свои думи що е пешеходец; изброява правилата, На децата да се даде възможност: в игрови дейности да разпознават и назовават елементи на улицата, безопасните и опасни места; в ролеви игри да демонстрират безопасно поведение на пешеходец; да конструират, моделират и рисуват различни елементи на улицата с участие на пешеходец; да развиват зрителния и слухов анализатор чрез игрова дейност. 1. Пространствени отношения: осъзнава собственото си място на улицата. 2. Светът на "Аз-а": осъзнава и обяснява собствените си движения и действия на улицата. 3. Предметна сре разпознава елементите на улицата като опасни и безопасни в близост до дома и детската градина. 4. Изобразително изкуство: рисува и моделира пътни ситуации с участие на пешеходци. 5. Двигателна дейност: изпълнява основни движения "горе-долу", "ляводясно".

7 картини; демонстрира основните правила за безопасно поведение като пешеходец в детската градина. които трябва да спазва пешеходецът. Въздържане от спонтанни реакции, когато детето е само на улицата.

ÄÚÐÆÀÂÍÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÍÎ ÈÇÈÑÊÂÀÍÅ

ÄÚÐÆÀÂÍÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÍÎ ÈÇÈÑÊÂÀÍÅ ДЪРЖАВНО ОБРАЗОВАТЕЛНО ИЗИСКВАНЕ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 1. Място и роля на възпитанието и обучението по Безопасност на движението по пътищата (БДП) в системата

Подробно

Здравейте! Знаете ли какво е улица и защо всички казват, че уличното движение крие много опасности? Улицата е път между сградите в населено място, къд

Здравейте! Знаете ли какво е улица и защо всички казват, че уличното движение крие много опасности? Улицата е път между сградите в населено място, къд Здравейте! Знаете ли какво е улица и защо всички казват, че уличното движение крие много опасности? Улицата е път между сградите в населено място, където се движат пешеходци и автомобили. Тя крие опасности

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА ИЗГРЕВ гр. ПЕЩЕРА УЛИЦА: Д-Р. П. ЦИКАЛОВ 35, ТЕЛЕФОН: 0350/ e- mail: 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМО

ДЕТСКА ГРАДИНА ИЗГРЕВ гр. ПЕЩЕРА УЛИЦА: Д-Р. П. ЦИКАЛОВ 35, ТЕЛЕФОН: 0350/ e- mail: 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМО 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни

Подробно

Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ

Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА V-VIII КЛАС I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Учебната програма по Безопасност на движението

Подробно

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образователни направления в три части за учебната година Индивидуални

Подробно

Microsoft Word - horeografia klas

Microsoft Word - horeografia klas УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ХОРЕОГРАФИЯ за IX-XII клас ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА, утвърде със заповед РД 09-154, 04.02.2005 г. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ОБЛАСТ Целта и задачите културно-образователта

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183

ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183 ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / 17.09.2018 г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА 1 Същност

Подробно

К О Н С П Е К Т

К О Н С П Е К Т К О Н С П Е К Т ЗА УСТЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ Н У П Ч Е 1. Предмет на методиката на чуждоезиковото обучение. 2. Принципи на чуждоезиковото обучение. 3. Цели на чуждоезиковото обучение.

Подробно

KONSTANTIN

KONSTANTIN KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т К а т е д р а Т О П О

Подробно

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania 3. Очаквани резултати І ІV клас Ядро 1: Човекът Модул 1: Показва и раздвижва основни части на тялото и лицето. Изграждане и/или обогатяване на представа за основните части на тялото и лицето. Разпознаване

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазван

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазван РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния

Подробно

Microsoft Word - document.rtf

Microsoft Word - document.rtf НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 2 ОТ 2000 Г. ЗА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ (ОБН., ДВ, БР. 48 ОТ 2000 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г. 1. В приложение

Подробно

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ 1 Пак сме заедно 1 На пазар 2 3 Създава приятелства и дава идеи за игра. Посочва съиграчи като се съобразява с темата. Различава плодове

Подробно

Microsoft Word - 3_Okolen sviat.doc

Microsoft Word - 3_Okolen sviat.doc Образователно направление Околен свят Приложение 3 към чл. 27, ал. 2, т. 3 I. Общи цели на образователното направление Близката за детето среда е естествената основа за схващане на най-значимите норми

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ХАРМОНИЯ1 ООД София 1618, НСУ София, кв. Овча купел І, ул. Монтевидео 21 www.harmonia1.com, e-mail: harmonia1@abv.bg, 0878 860 803 Утвърдил: Директор на ЦПО Към Хармония

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 1 Аз съм в детската Моето семейство Аз съм в детската 2 Моят дом 2 Правила на та 2

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА РОЗА Фд 4330 гр. Сопот ул. Стефан Странджата 22 тел: roza УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР:

ДЕТСКА ГРАДИНА РОЗА Фд 4330 гр. Сопот ул. Стефан Странджата 22 тел: roza   УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР: ДЕТСКА ГРАДИНА РОЗА Фд 4330 гр. Сопот ул. Стефан Странджата 22 тел: 0885 345151 e-mail: roza sopot@abv.bg http://dgroza-sopot.eu/ УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР: КАТЯ Е ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДЕТСКА ГРАДИНА РОЗА ГРАД

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 2018/2019 учебна

Подробно

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 1.1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ: Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена в съответствие със ЗПУО и

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 1.1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ: Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена в съответствие със ЗПУО и 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 1.1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ: Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена в съответствие със ЗПУО и Наредба 10 за организация на дейностите в училищното

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( 1 Моето лято Изразява привързаност към възрастни и деца в семейството и в близкото обкръжение. Описва

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 1. У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А за задължителна професионална подготовка 1. Учебен предмет: ВЪВЕДЕНИЕ В РС 2. Модул: ВЪВЕДЕНИЕ В РС УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД 09 1084

Подробно

презентация proekt mama bob.cdr

презентация proekt mama bob.cdr ПРОЕКТ ПАНА ОТ БОБОВИ КУЛТУРИ Изготвил: Б. Георгиева и Д. Късова Участници: децата от гр. Слънчеви Усмивки и техните родители Име на проекта, тема: Пана от бобови култури Актуалност, анотация, обосновка:

Подробно

ПОРТФОЛИО

ПОРТФОЛИО Старши учител начален етап в СУ,, Христо Смирненски гр. Койнаре Началният учител е този, който за първи път въвежда децата в храма на науката! Тук започва тяхната подготовка за бъдещи творци на материални

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и

Подробно

3.Vred_M_PNUP_sled_PB

3.Vred_M_PNUP_sled_PB Утвърждавам: /проф. дн Б. Ангелов/ К О Н С П Е К Т ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ОКС МАГИСТЪР Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика Магистърска програма: Предучилищна и начална училищна педагогика

Подробно

Разпределение ИИ 1 клас 2019

Разпределение ИИ 1 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС Тема на урочната

Подробно

Microsoft Word - 4. MUZIKALNI STIMULACII.doc

Microsoft Word - 4. MUZIKALNI STIMULACII.doc Приложение 4 УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО МУЗИКАЛНИ СТИМУЛАЦИИ за деца с увреден слух OБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА Учебната програма по музикални стимулации е предназначена за ученици от първи до ІV клас, които

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 час седмично = 16 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния пмет КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ за 2018/2019 учебна година III клас първи

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

Microsoft Word - Tipov_UchebenPlan_ _B15_050819

Microsoft Word - Tipov_UchebenPlan_ _B15_050819 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /. г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПОРТФОЛИО на Виктория Божидарова Русева - Мушанова учител в начален етап на основното образование в 112 ОУ Стоян Заимов гр. София Лична информация Име: Адрес: E-mail: Националност: Образование и обучение

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ(Име, УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ за ЧАС НА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ(Име, УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ за ЧАС НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ(Име, УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ за ЧАС НА КЛАСА за 2018/2019 учебна година I клас първи учебен

Подробно