ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ"

Препис

1 ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ (Утвърден със Заповед РД / г., изм. и доп. със Заповед РД / г.) Раздел I. Общи положения Чл. 1. С този правилник се урежда организацията на работа на Националния съвет по туризъм (НСТ). Чл. 2. Националният съвет по туризъм е консултативен орган към министъра на икономиката и енергетиката за осъществяване на сътрудничеството и координацията в областта на туризма. Чл. 3. Поименният състав на НСТ се определя със заповед на министъра на икономиката и енергетиката. Раздел II. Ръководство и състав на Националния съвет по туризъм Чл. 4. (1) Националният съвет по туризъм се състои от председател, заместникпредседател, секретар и членове. (2) Председател на НСТ е министърът на икономиката и енергетиката или оправомощен от него заместник-министър или друго длъжностно лице. (3) Заместник-председател на НСТ е заместник-министър на икономиката и енергетиката или оправомощено от него длъжностно лице. (4) Секретар на НСТ е директорът на дирекция "Туристическа политика" при Министерство на икономиката и енергетиката. (5) Членове на Националния съвет по туризъм са: 1. заместник-министър на регионалното развитие, заместник-министър на външните работи, заместник-министър на културата, заместник-министър на здравеопазването, заместник-министър на околната среда и водите, заместник-министър на земеделието и храните, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, заместник-министър на образованието и науката, заместник-министър на труда и социалната политика, заместник-министър на вътрешните работи и заместник-министър на младежта и спорта, определени от съответните министри; 2. председателят на Комисията по защита на потребителите; 1

2 3. изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните; 4. изпълнителният директор на Националната агенция по приходите; 5. по един представител на всяка организация за управление на туристически район, вписана в Националния туристически регистър; 6. по един представител на всяко браншово туристическо сдружение, вписано в Националния туристически регистър; 7. по един представител на регионалните, на продуктовите и на професионалните туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър; 8. един представител на националните курорти; 9. един представител на сдруженията на превозвачите в областта на въздушния, сухопътния и водния транспорт; 10. по един представител на национално представените сдружения на потребителите в Република България и на национално представителните работодателски организации в Република България; 11. представител на Националното сдружение на общините в Република България. (6) Освен членовете на НСТ, по предложение на председателя на НСТ се включват за участие в работата на НСТ представители на продуктови и регионални туристически сдружения, вписани в НТР, изразили писмено пред министъра на икономиката и енергетиката своето желание за участие, представител на Българската патриаршия - Свети синод и на Българската академия на науките. (7) Освен членовете на НСТ, за участие в работата на НСТ за всяко конкретно заседание могат да бъдат канени от председателя на НСТ, представители на български и чуждестранни фирми и обществени организации с опит и експертиза в областта на туризма и Висши училища с туристически специалности. Чл. 5 Представителите на сдруженията, организациите и курортите по чл. 4, ал. 5, т се определят на ротационен принцип за срок 1 година на основата на писмено споразумение между тях. В случай че не постигнат съгласие в определен от председателя на НСТ срок и не посочат своите представители, същите се определят от председателят на съвета по негова преценка. Чл. 6. Членовете на НСТ по чл. 4, ал. 5, т. 1 4 и 10 могат да бъдат представлявани от друго лице, с изрично писмено пълномощно за всяко конкретно заседание, когато те не могат да присъстват по обективни причини. Чл. 7. (1) Промени в поименния състав на НСТ могат да се правят по предложение на министрите, които са определили своите представители, съответно по предложение на ръководителите на организациите по чл. 4, ал. 5, т (2) При прекратяване на правомощията на член от състава на НСТ съответният 2

3 министър или ръководител в срок до 30 дни от настъпилата промяна определя своя нов представител. Чл. 8. (1) Председателят на Националния съвет по туризъм: 1. представлява НСТ пред всички органи и организации; 2. насрочва заседанията и утвърждава дневния ред; 3. ръководи заседанията и цялостната работа на НСТ; 4. организира и контролира изпълнението на решенията на НСТ; 5. подписва протоколите от заседанията на НСТ. (2) В отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват от заместникпредседателя. Чл. 9. (1) Секретарят на НСТ организира подготовката на заседанията и координира изпълнението на взетите решения. (2) Секретарят на НСТ: 1. подготвя проект на дневния ред за заседанията на НСТ; 2. изпраща с придружително писмо копие от утвърдения дневен ред по чл. 12, ал. 2 на всички членове на НСТ; 3. организира провеждането на заседанията, включително достъпа до материалите по точките от дневния ред или предоставянето им; 4. води протокол от заседанията; 5. изпраща на членовете копия-извлечения от протоколите, решенията и другите приети актове от провеждането на всяко заседание; 6. води архива на НСТ; 7. осъществява връзката и координацията между членовете на НСТ. (3) Секретарят на НСТ се подпомага от секретариат, който включва двама административни сътрудници, служители на дирекция "Туристическа политика", които се определят със заповедта по чл. 3. Раздел III. Функции и задачи на Националния съвет по туризъм Чл. 10. (1) Националният съвет по туризъм: 1. подпомага министъра на икономиката и енергетиката при формирането и провеждането на държавната политика в туризма; 2. подпомага координацията на националната политика в областта на туризма; 3. обсъжда концепции и програми за устойчиво развитие на туризма и изразява становища по тях; 3

4 4. прави предложения до министъра на икономиката и енергетиката за създаване, изменение, допълнение или отмяна на нормативни актове, свързани с развитието на туризма; 5. разглежда въпроси, свързани с териториалното развитие, изграждането и поддържането на туристическата инфраструктура и привличането на чуждестранни инвестиции в туризма; 6. обсъжда подготовката за туристическите сезони и анализира резултатите от тях; 7. обсъжда резултатите от дейността на органите, на които е възложено упражняването на контрол в туризма и свързаните с него дейности, и дава препоръки за подобряване работата на контролните органи; 8. разглежда въпроси и дава препоръки за подобряване защитата на потребителите на туристически услуги; 9. разглежда и други въпроси от значение за развитието на туризма. (2) Националният съвет по туризъм изразява становища и дава предложения по въпроси, свързани с туристическото развитие - териториалното развитие, изграждането и поддържането на туристическата инфраструктура, използването и опазването на туристическите ресурси, данъчното облагане на туристическите дейности, прилагането на визовия режим и други. (3) Националният съвет по туризъм изразява становища и дава предложения по въпроси, свързани с маркетинга и рекламата на България като туристическа дестинация, включително относно: 1. годишната програма за национална туристическа реклама; 2. маркетингови изследвания и проучвания на туристическия поток и анализи и прогнози за туристическото развитие; 3. дейности по брандиране и реклама на България като туристическа дестинация; 4. Единната система за туристическа информация и Националния туристически интернет портал; 5. дейността на Националната мрежа на туристическите информационни центрове; 6. реализацията на проекти по програми на Европейския съюз в областта на туристическия маркетинг; 7. информационното обслужване и подпомагане участието на български фирми в панаири и прояви, свързани с туризма. (4) При необходимост към НСТ, със заповед на министъра на икономиката и енергетиката, по искане на членовете му се сформират експертни групи или комисии по конкретни въпроси от неговата компетентност с участието на представители на: 1. научни организации, институти и висши училища от областта на туризма; 2. други институции и организации, заинтересовани от развитието на туризма. 4

5 Раздел IV. Организация на дейността на Националния съвет по туризъм Чл. 11. (1) Националният съвет по туризъм е постоянно действащ орган, който провежда най-малко две редовни заседания в годината. (2) Националният съвет по туризъм провежда извънредно заседание, по предварително обявен дневен ред, по инициатива на най-малко една трета от неговите членове. Чл. 12. (1) Заседанията на НСТ са открити. На всяко заседание се насрочва датата на провеждане на следващото редовно заседание на съвета. (2) За всяко заседание на НСТ се съставя дневен ред, който се изготвя от секретариата, утвърждава се от председателя на НСТ и се изпраща на членовете на съвета най-малко 5 работни дни преди датата на заседанието заедно с материалите от дневния ред. (3) Всеки член на съвета може да прави предложения за включване на въпроси в дневния ред. (4) Предложенията по ал. 3 се представят в писмен вид, придружени с мотиви и се завеждат в деловодството на Министерството на икономиката и енергетиката и могат да бъдат включени в дневния ред на предстоящо заседание на НСТ, ако са входирани не по-късно от 10 дни преди датата на провеждането му. Чл. 13. Заседанията на НСТ се считат за редовни, ако на тях присъстват 50 % плюс 1 от всички членове на съвета. При липса на кворум се насрочва ново заседание. Чл. 14. (1) Решенията на НСТ се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове с явно гласуване. (2) При възникване на проблеми, които изискват спешни решения, по изключение НСТ може да обсъди и приеме решения неприсъствено. В този случай решенията се приемат с обикновено мнозинство от всички членове на съвета. Чл. 15. (1) На заседанията на НСТ се води протокол. (2) Протоколът се подписва от председателя и секретаря. (3) Към протоколите с приетите решения се прилагат и документите, обсъдени на заседанията на НСТ. (4) Протоколите, решенията и другите документи се съхраняват от секретариата на НСТ. (5) В срок до 7 дни след провеждането на всяко заседание копия-извлечения от протоколите, решенията и другите приети актове се изпращат от секретаря до всички 5

6 членове на НСТ. Чл. 16. Организационно-техническото обслужване на дейността на НСТ се осигурява от дирекция Туристическа политика на Министерството на икономиката и енергетиката. Чл. 17. За своята дейност членовете на НСТ не получават възнаграждение. Чл. 18. (1) Националният съвет по туризъм периодично публикува информация за дейността си на официалната интернет страница на Министерството на икономиката и енергетиката. (2) Изявления от името на НСТ пред средствата за масово осведомяване може да прави председателят или заместник-председателят му. (3) Информация за дневния ред и приетите решения на заседанията на НСТ се предоставя на средствата за масово осведомяване и на заинтересовани лица от председателя на НСТ. (4) По решение на НСТ определени точки от дневния ред и приетите по тях решения могат да не бъдат оповестявани. Заключителни разпоредби 1. Този правилник отменя Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по туризъм, издаден от министъра на икономиката, енергетиката и туризма. 2. Правилникът се издава на основание чл. 7, ал. 6 от Закона за туризма. 6

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 3 6 от 29 май 2015 година ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ М И Н И С Т Е

Подробно

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ I. Цел (изм. акт на ГС 97/06.07.18) Гражданският съвет към ВСС се

Подробно

Untitled

Untitled Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ../..2015 г. за създаване на Съвет Партньорство за здраве М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В И : Чл.

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕТИКЕТА ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО Комисията е създадена с Решение 3 от 29 юли

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕТИКЕТА ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО Комисията е създадена с Решение 3 от 29 юли ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕТИКЕТА ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО Комисията е създадена с Решение 3 от 29 юли 2010 г. на Съвета за децентрализация на държавното

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ З а м е с т н и к - м инистър на з е меделието и храните ДО МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-Н ВАСИЛ ГРУДЕВ Д О К Л А Д от г-жа

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ З а м е с т н и к - м инистър на з е меделието и храните ДО МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-Н ВАСИЛ ГРУДЕВ Д О К Л А Д от г-жа РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ З а м е с т н и к - м инистър на з е меделието и храните ДО МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-Н ВАСИЛ ГРУДЕВ Д О К Л А Д от г-жа Марина Бракалова заместник - министър на земеделието

Подробно

УТВЪРДИЛ: /П/ ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Изх (2)/ г. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТ

УТВЪРДИЛ: /П/ ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Изх (2)/ г. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТ УТВЪРДИЛ: /П/ ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Изх. 37-00-7(2)/10.03.2017г. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

Подробно

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ НАРЕДБА 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ Издадена от Министерството на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. С тази наредба се урежда редът

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

(Microsoft Word - USTAV_Regionalno_Sdrujenie_\357\360\356\345\352\362.doc)

(Microsoft Word - USTAV_Regionalno_Sdrujenie_\357\360\356\345\352\362.doc) ПРОЕКТ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА СДРУЖЕНИЕ РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА РЕГИОН СИЛИСТРА" (Приети от Общото събрание на РСУОРР с Решение... по Протокол... от... г.) Глава I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 П Р А В И Л Н И К за работа на Научния съвет на ИФТТ при БАН Научният съвет (НС) на ИФТТ при БАН изпълнява своите функции в съответствие

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 П Р А В И Л Н И К за работа на Научния съвет на ИФТТ при БАН Научният съвет (НС) на ИФТТ при БАН изпълнява своите функции в съответствие ПРИЛОЖЕНИЕ 2 П Р А В И Л Н И К за работа на Научния съвет на ИФТТ при БАН Научният съвет (НС) на ИФТТ при БАН изпълнява своите функции в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в РБ и

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЧЕСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА Раздел I Общи положения Чл. 1. Комитетът за наблюд

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЧЕСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА Раздел I Общи положения Чл. 1. Комитетът за наблюд ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЧЕСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА Раздел I Общи положения Чл. 1. Комитетът за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка

Подробно

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД Утвърдена от Областен управител на област Благоевград със Заповед ОА-РК-184 от г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОР

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД Утвърдена от Областен управител на област Благоевград със Заповед ОА-РК-184 от г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОР ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД Утвърдена от Областен управител на област Благоевград със Заповед ОА-РК-184 от 02.04.2013 г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА РАБОТА С ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Проект! ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от г. за създаване на Национален механизъм за координация на подг

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Проект! ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от г. за създаване на Национален механизъм за координация на подг Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Проект! ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от... 2015 г. за създаване на Национален механизъм за координация на подготовката и провеждането на Българското председателство

Подробно

НАРЕДБА 8 от г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет приета с решение на Пленума на Висшия съдебе

НАРЕДБА 8 от г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет приета с решение на Пленума на Висшия съдебе НАРЕДБА 8 от 8.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по т. 39 от протокол 28 от 08.11.2018 г., обн.,

Подробно

Звено за мониторинг и оценка към Постоянната комисия по социална политика към Областен съвет за развитие - Ямбол

Звено за мониторинг и оценка  към Постоянната комисия по социална политика към Областен съвет за развитие - Ямбол Звено за мониторинг и оценка към Постоянната комисия по социална политика към Областен съве СЪСТАВ Председател: Христо Колев Заместник областен управител на област Ямбол Координатор: Галя Павлова главен

Подробно

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ КЪМ ДГ ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН, ГРАД БУРГАС Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1.

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ КЪМ ДГ ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН, ГРАД БУРГАС Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ КЪМ ДГ ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН, ГРАД БУРГАС Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Създава се ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ, наричан по-нататък

Подробно

НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО

НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПОТОМСТВО, НА НАУЧНИ, УЧЕБНИ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В СТРАНАТА

Подробно

POSTANOVLENIE_142_na_MS_ot_ _g_za_razrabotvane_na_strategiceskite_i_programnite_dokumenti_na_Republika_Bylgariq_za_upravlenie_na_sredstvata_ot_f

POSTANOVLENIE_142_na_MS_ot_ _g_za_razrabotvane_na_strategiceskite_i_programnite_dokumenti_na_Republika_Bylgariq_za_upravlenie_na_sredstvata_ot_f ПОСТАНОВЛЕНИЕ 142 на МС от 7.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период

Подробно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от.2019 година за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от.2019 година за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондов ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от.2019 година за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021-2027

Подробно

ЗАКОН за инспектиране на труда Обн., ДВ, бр. 102 от г., в сила от г., изм., бр. 35 от г., в сила от г., бр.

ЗАКОН за инспектиране на труда Обн., ДВ, бр. 102 от г., в сила от г., изм., бр. 35 от г., в сила от г., бр. ЗАКОН за инспектиране на труда Обн., ДВ, бр. 102 от 28.11.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., изм., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр.

Подробно

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

НАРЕДБА за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълните

НАРЕДБА за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълните НАРЕДБА за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване Приета с ПМС 29

Подробно

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се уреждат условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет към ДГ 1

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се уреждат условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет към ДГ 1 Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се уреждат условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет към ДГ 104 Моят свят. Чл. 2. Общественият съвет е орган за

Подробно

ДО

ДО ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от TEMEНУЖКА ПЕТКОВА Министър на енергетиката ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Закон

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно

Microsoft Word - Naredba_Dobrovolni_formirovania.doc

Microsoft Word - Naredba_Dobrovolni_formirovania.doc Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът за създаване на доброволни формирования за подпомагане органите на Национална служба Пожарна безопасност и защита на населението при Министерството на вътрешните

Подробно

Microsoft Word - New Microsoft Word Document.doc

Microsoft Word - New Microsoft Word Document.doc П Р А В И ЛА за работата на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности Раздел I Обща разпоредба Чл. 1. Съветът за координация в борбата с

Подробно