Microsoft Word - KMR-Tabs.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - KMR-Tabs.doc"

Препис

1 Лице, което пуска на пазара химичният препарат: Еилфикс България ООД ул. Юбилейна 6 кв. Меден рудник Бургас тел.: 056/ ; ЕИК: Дата на издаване: г. Номер на материала: 595 страница 1 от 5 ЧАСТ 1: Описание на препарата или сместа и на фирмата ` Продуктов идентификатор Важни, идентифицирани употреби на продукта или сместа и употреби, които не се препоръчват Употреба на препарата/на сместа Детергент за професионална употреба. Подробни данни за доставчика, който е изготвил информационния лист за безопасност Име на фирма: Becker Chemie GmbH Улица: Населено място: Вестринг Г Леополдсхьое Телефон: +49(0) Факс: +49(0) Лице за контакти : господин Др. Новески Телефон: +49(0) Интернет: Отдел издаващ справката: Отдел безопасност на продуктите Тел.: +49(0) Телефон за спешни случаи: Токсикология Пирогов 056/ ; (9-17 часа) 02/ ; ЧАСТ 2: Възможни опасности Класификация на препарата или сместа Описание на опасностите: дразнещ Указания за рисковите фактори: Дразни очите и кожата. Елементи на маркировката Символи за опасност: Xi - дразнещ Xi - дразнещ Указания за рисковите фактори 36/38 Дразни очите и кожата. Указания за безопасност 02 Да не попада в ръцете на деца. 26 При допир с очите, незабавно изплакнете основно с вода и се консултирайте с лекар. Указания за маркировката Класификацията е направена по метода за класификация на Директива за приготвяне (1999/45/EО). ЧАСТ 3: Състав/информация за съставките Смеси

2 Дата на издаване: г. Номер на материала: 595 страница 2 от 5 Опасни компоненти EG- Описание Част Класификация Индекс- REACH- GHS-Класификация Натриев карбонат % Xi R Eye Irrit. 2; H Натриев перкарбонат % O, Xn, Xi R / Лимонена киселина, Монохидрат < 10 % Xi R36-66 Пълна формулировка на указанията за безопасност можете да намерите в част 16. ЧАСТ 4: Мерки за оказване на първа помощ Описание на мерките за оказване на първа помощ Общи указания Съблечете незабавно замърсеното, пропито облекло. Да се избягва образуването на прах. При поглъщане или вдишване на големи количества прах незабавно да се пие: вода. При вдишване При вдишване: Изведете засегнатите на свеж въздух. Консултирайте се с лекар. При контакт с кожата При допир с кожата, незабавно измийте с: вода. При раздразнение на кожата се консултирайте с лекар. При контакт с очите Ако продукта попадне в очите, незабавно при отворени клепачи промийте с много вода минимум 5 минути. След това се консултирайте с очен лекар. При поглъщане Не предизвиквайте повръщане. Изпийте достатъчно вода на малки глътки (разтварящ ефект). Незабавно се свържете с лекар. ЧАСТ 5: Мерки за противопожарна безопасност Гасителен агент Подходящ гасителен агент В зависимост от околната среда. Опасности произтичащи от препарата или сместа При пожар могат да възникнат: газове / пари, вредни за здравето. Указание за действия при пожар В случай на пожар: използвайте автономен уред за предпазване на дишането. Допълнителни указания Замърсената от гасенето вода да не попада в канализацията. ЧАСТ 6: Мерки при неволно разпръскване

3 Дата на издаване: г. Номер на материала: 595 страница 3 от 5 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи Да се избягва образуването на прах. Да се носят лични предпазни средства. Мерки за опазване на околната среда Не позволявайте да попадне в канализацията или водоизточници. Методи и материал за ограничаване и почистване Да се отстрани механично. Събрания материал да се третира съгласно глава Отстраняване на отпадъци. ЧАСТ 7: Ползване и съхранение Предпазни мерки за безопасно ползване Указания за безопасна боравене Препоръчва се всички работни процеси да бъдат организирани така, че да се избегне следното: вдишване, контакт с кожата, контакт с очите. Условия за безопасно съхранение вземайки предвид непоносимостта към продукта Изисквания за складове и контейнери Съхранявайте само в оригиналната опаковка, в охлаждани, добре проветриви места. Допълнителна информация за условията за съхранение Съхранявайте опаковката суха и добре затворена, за да се избегне замърсяване и абсорбиране на влага Клас на съхранение според TRGS 510: 13 ЧАСТ 8: Ограничаване и контрол на контакта/лични средства за безопасност Параметри за контрол Ограничаване и контрол на контакта Мерки за предпазване и хигиена На работното място да не се яде, пие, пуши, смърка. Да се държи далеч от: хранителни продукти и храна за животни. Да се избягва образуването на прах. Защита при дишане Защита на дихателните пътища се изисква при: работа с големи количества. Комбиниран филтър (DIN EN 141) Защитни ръкавици Да се носят ръкавици за предпазване от химикали в зависимост от концентрацията и количеството на опасното вещество на работното място. DIN-/EN-норми: EN 374 Защитни очила Подходящи защитни очила: Плътно прилепнали предпазни очила съгласно. DIN-/EN-норми: EN 166 Защита на тялото Защита на тялото: Не е необходима. ЧАСТ 9: Физични и химични свойства Данни за основните физични и химични свойства Агрегатно състояние: Цвят: Мирис: твърдо бял без мирис ph-стойност (при 20 C): 9,6 Промяна в състоянието Норма на изпитване

4 Дата на издаване: г. Номер на материала: 595 страница 4 от 5 Температура на топене: Взривоопасност Не е взривоопасно. Водоразтворимост:: (при 60 C) > 100 C Лесно разтворим. ЧАСТ 10: Стабилност и реактивност Условия, които трябва да се избягват Реагира с: киселини. Несъвместими материали Киселини. Тежки метали. Опасни продукти от разпадане Няма разпадане при съхранение и употреба съгласно предписанията. ЧАСТ 11: Токсикологични данни Данни относно токсикологичното въздействие Токсикологични тестове Остра Токсичност Описание Натриев карбонат Начини на контакт Методи Доза Вид Ч. Остра орална токсичност LD mg/kg Плъх Дразнене и корозивност Дразнене на кожата: дразнещ. Дразнене на очите: дразнещ. Сенсибилизация не е сенсабилизиращо Въздействия след повторна или продължителна експозиция Чест или продължителен контакт може да доведе до раздразнение на кожата. ЧАСТ 12: Екологична информация Toxizität Описание Натриев карбонат Токсичност за водната среда Метод Доза Видове ч. Остра токс. за риби LC mg/l Lepomis macrochirus 96 Остра токс. за ракообразни EC mg/l Daphnia magna 48 Устойчивост и разградимост Използваните в сместа повърхностни активни вещества съотв. на Директива за детергенти ( 648/2004) и са напълно аеробно разграждащи се. Продукта не влияе на AOX-стойността на водата. ЧАСТ 13: Указания за третиране на отпадъците Метод за третиране на отпадъците

5 Таблетки за почистване на кафемашини KMR Дата на издаване: г. Номер на материала: 595 страница 5 от 5 Препоръка Разпределението на кодовете на отпадъците /наименованията на отпадъците трябва да се извърши съгласно специфичните условия на Европейския каталог за отпадъците. Отпадъчен продукт ОТПАДЪЦИ ОТ ОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ПРОЦЕСИ; отпадъци от мазнини, смазки, сапуни, перилни и почистващи препарати, дезинфектанти и козметика; отпадъци неназовани конкретно. Отпадъчни непочистени опаковки Опаковки, абсорбенти, кърпи за изтриване, филтърни материали и защитно облекло (неназовани конкретно); опаковки (включително разделно събирани отпадъци от опаковки); опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества Класифицирани като опасни отпадъци. Изхвърляне на непочистена опаковка и препоръчвано средство за почистване Незамърсените и напълно изпразнени опаковки могат да бъдат върнати в пункт за отпадъци. ЧАСТ 14: Информация за транспорт Сухопътен транспорт (ADR/RID) Друга съществена информация отнасяща се към сухопътния транспорт Не е опасен товар по смисъла на директивите за транспорт. ЧАСТ 15: Правни разпоредби Предписания за безопасност, опазване на здравето и околната среда/специфични правни разпоредби за препарата или за сместа Национални разпоредби Клас опасност за водите: Статус: 1 - слабо опасен за водата Клас опасност за водите - самооценка ЧАСТ 16: Друга информация Пълна формулировка на използваните изрази в глави 2 и 3 08 Опасност при досег с пожароопасни вещества. 22 Опасен за здравето при поглъщане. 36 Дразни очите. 36/38 Дразни очите и кожата. 66 Повторен контакт може да предизвика сухота или напукване на кожата. Пълен текст на указанията за опасности в част 2 и 3 H319 Предизвиква остро дразнене на очите.. Друга информация Указанията за преработка и употреба се намират в техническата листовка към продукта. Информацията е актуална към данните ни към настоящия момент, въпреки това те не определят със сигурност характеристиките на продукта и не обвързват в правно отношение. (Данните за опасните съдържащи се вещества са взети от последния валиден информационен лист за безопасност на поддоставчика)

Превод от английски език

Превод от английски език Пяна за гуми Стр. 1/5 1.Идентификация на субстанцията/производство и фирма Търговско наименование Пяна за гуми Артикулен номер: 435 300-544 Употреба Грижа за автомобила. Фирма Sonax GmbH Münchener Straβe

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP-3380-0001,

Подробно

1

1 Дата на последната ревизия: 31.5.2012 г. Страница 1 от 8 1. Идентификация на веществото/сместа и дружеството/предприятието 1.1. Идентификатор на продукта: Grand Maximo препарат за премахване на петна Номер

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН  ЛИСТ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Лице, което пуска на пазара МУЛТИИМПЕКС ЕООД Дата на издаване: 10.11.2011 Химично вещество/препарат СТУКО ВЕНЕЦИАНО Гр./ с. София ИН по ЗДДС: BG 11001950 Идент. 11001950

Подробно

Cempatch Primer

Cempatch Primer ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

ОД

ОД 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО 1.1. Наименование на препарата Лепила за етикети и опаковки: П О Л И В И Н И Л А Ц Е Т А Т Н И Л Е П И Л А /марки L, Lx, M, M1, M2, N, P, P1, PP/ 1.2.

Подробно

Maxforce MSDS

Maxforce MSDS ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител: BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE 16, rue Jean-Marie leclair 69009 Lyon France Тел.: 0039 (0) 2 93371 Лице, което пуска на пазара: Дата на издаване: 01.02.2008

Подробно

Cempatch GP

Cempatch GP ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 9 Thomsit P 625 Дата на съставяне: 20.05.2009 Ревизия: 20.05.2009 Дата на отпечатване: 27.08.2009 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

Tibmix 500

Tibmix 500 ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Repcoat FF

Repcoat FF ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс 873 77 94, 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс 973 31 32 www.chimspectar.dir.bg 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО Име на продукта

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител Flügger A/S Дата на издаване: 01.10.2012 Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre Заменя издание: ДАНИЯ Тел. +45 70 15 15 05 Стр. 5 Пуска на пазара Лимекс Ко. EООД

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CТ 127 Дата на съставяне: 25.01.2004 Ревизия: 14.01.2008 Дата на отпечатване: 19.08.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

BG_SDS-Gazpromneft-PM

BG_SDS-Gazpromneft-PM Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/EC, статия 31 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА Наименование на продукта Описание Фирма/предприятие Телефон (Maslo Gazpromneft PM) Масло-омекотител

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CS 23 Дата на съставяне: 12.03.2008 Ревизия: 08.04.2008 Дата на отпечатване: 10.09.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP9835-P3

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

Microsoft Word - murdex.doc

Microsoft Word - murdex.doc МУРДЕКС Страница: 1/5 1.ИНДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА Употреба: Родентицид съдържащ Флокумафен, ефективен срещу резистентни гризачи. Търговско наименование: МУРДЕКС паста, пелети, восъчни блокчета Производител

Подробно

Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци

Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци Страница 1 от 6 1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1 Идентификатори на продукта Пазарно име на продукта: Код на продукта: Нанопокритие за пластмаса 10007 1.2 Подробни

Подробно

Microsoft Word - Ecocid PIL.docx

Microsoft Word - Ecocid PIL.docx Екоцид S Ecocid S Наименование на всяко активно вещество в състава на биоцидния препарат и концентрацията му в метрични единици. Pentapotassium bis(peroxymono sulphate) bis(sulphate) 50 g/100 g Sulphamidic

Подробно

BETEK SUPER POLIURETHANE GLOSS VARNISH

BETEK SUPER POLIURETHANE GLOSS VARNISH HARDENER FOR CLEAR COAT 2+1 ECO PLUS ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ВТВЪРДИТЕЛ за 2+1 ECO - АКРИЛЕН ЛАК MS - СЕРИЯ: "ПЛЮС" Дата на издаване: 23.06.2004 Номер: ULBECOPLUS-03 Последна ревизия: 11.05.2010 1- Данни за

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 7 Дата на съставяне: 04.01.2007 Ceresit CT 84 Express Ревизия: 04.01.2007 Дата на отпечатване: 19.08.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

Microsoft Word - BG_LBA220.doc

Microsoft Word - BG_LBA220.doc Издадено: 23 февруари 2012 г. Последна ревизия на текста: 11 октомври 2010 г. Данни за безопасността 1. Идентификация на продукта и производителя: 1.1. Идентификация на продукта: Код: Име на продукта:

Подробно

MSDS-Feropur (2008)

MSDS-Feropur (2008) Дата на издаване: 18.3.2014 Страница: 1 / 8 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО 1.1 Идентификатор на продукта Търговско наименование: Нюанс/вариант BOCHEMIT ESTETIK безцветен,

Подробно