Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА бул. Мария Луиза 110, София тел.: (+359 2)

Размер: px
Започни от страница:

Download "Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА бул. Мария Луиза 110, София тел.: (+359 2)"

Препис

1 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА бул. Мария Луиза 110, София тел.: (+359 2) факс: (+359 2) Правила за реда за еднократно преминаване по определен маршрут на железопътни возила без сертификат за безопасност Чл. 1. (1) С тези правила се урежда редът, по който се допуска еднократно преминаване по определен маршрут на железопътни возила, които не притежават сертификат за безопасност. (2) Движението на тези возила се допуска след издаване на заповед на Генералния Директор на ДП НК ЖИ", в която се посочват всички ограничителни условия. Чл.2 Лицата, които желаят да получат разрешение за еднократно преминаване на железопътни возила, които не притежават сертификат за безопасност представят следните документи: 1. Писмено заявление до Генералния Директор на ДП НК ЖИ по образец съгласно Приложение Декларация за техническото състояние на железопътното возило издадена от железопътен превозвач или специализирано предприятие за поддръжка на подвижен състав по образец съгласно Приложение Декларация за персонала обслужващ локомотиви, мотриси и РССМ по образец съгласно Приложение Информация за технически параметри на превозното, касаещи пряко инфраструктурата на ДП НК ЖИ по образец съгласно Приложение 4. Чл.3 (1)ДП НК ЖИ издава разрешение за еднократно преминаване на железопътни возила в срок до три работни дни след получаване на документите в чл.2. (2) Разрешението по ал.1 е с валидностен срок от 30 календарни дни, считано от датата на издаването му. Чл.4 Лицата получили разрешение за еднократно преминаване на железопътни возила подават заявка за движение на ПЖПС по реда определен в чл.50 от Правила за движение на влаковете и маневрената работа в железопътния транспорт на ДП НК ЖИ. Чл.5 Возилата на собствен ход се допускат за движение по инфраструктурата под непосредствения контрол и отговорност на правоспособни машинисти от Железопътен превозвач, притежаващ лиценз за извършване на железопътни превози.

2 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 1. Возила чийто габарит не отговаря на габарит 02 ВМ (02 WM) G2 се считат за извънгабаритни и се превозват съгласно изискванията на инструкция за превозване на извънгабаритни и тежки товари и возила на управителя на железопътната инфраструктура. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 2. Правилата се издават на основание чл. 30, ал.8 от Наредба 42 от 2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари и на лицата, издаващи сертификат за безопасност. 3. Указания по прилагането на правилата дава Генералния Директор на ДП НК ЖИ. 4. Правилата влизат в сила от год.

3 Приложение 1 ДО Г-Н МИЛЧО ЛАМБРЕВ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА ДП НК ЖИ ЗАЯВЛЕНИЕ От ( Наименование на заявителя, седалище и адрес на управление на търговеца, данъчен номер и идентификационен код Булстат) Относно: Разрешение за еднократно преминаване на ПЖПС от гара... до гара... УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛАМБРЕВ, Разрешете еднократно преминаване на ( тип и номер на ПЖПС), от гара... до гара... Прилагам следните документи: 1. Декларация за техническото състояние на железопътното возило издадена от железопътен превозвач или специализирано предприятие за поддръжка на подвижен състав по образец съгласно Приложение Декларация за персонала обслужващ локомотиви, мотриси и РССМ по образец съгласно Приложение Информация за технически параметри на превозното, касаещи пряко инфраструктурата на ДП НК ЖИ по образец съгласно Приложение 4. След получаване на разрешението за еднократно преминаване на железопътни возила без сертификат за безопасност, ще подавам заявка за движение на ПЖПС по реда определен в чл.50 от Правила за движение на влаковете и маневрената работа в железопътния транспорт на ДП НК ЖИ. С уважение,...(име, фамилия)...(длъжност)

4 Приложение 2 ДЕКЛАРАЦИЯ за техническо състояние на железопътно возило Номер на превозното Тип на превозното Собственик Ползвател 1. На железопътното возило е извършен технически преглед и преглед на покривното оборудване. 2. Железопътното возило може да се движи с максимална скорост на движение...км/ч. 3. Габарита на железопътното возило отговаря /не отговаря/ на габарит 02 BM (02 WM) G2 БДС EN Въз основа на извършената проверка превозното отговаря /не отговаря/ на изискванията на Наредба 58 за правилата за техническа експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт и може/ не може да премине еднократно от гара... до гара... при следните условия: Без ограничения Самостоятелно В края на влака Пред последния вагон с активна спирача Декларацията се издава от предприятие... та:... Гр... подпис... /име, фамилия и длъжност/

5 Приложение 3 ДЕКЛАРАЦИЯ за персонала обслужващ локомотив/мотриса/рссм Номер на превозното Тип на превозното 1. На дата... ще бъде обслужено превозно... от гара... до гара... под прякото ръководство и отговорност на длъжностни лица от... / железопътен превозвач/ 2. Персонала обслужващ железопътното возило е правоспособен и притежава: - свидетелство за заемане на длъжност - удостоверение за положен изпит по националните правила по безопасност. 3. Железопътния превозвач носи пълна отговорност при допускане на нарушения по безопасността на превозите. Декларацията се издава от предприятие... дата:... гр... подпис... /име, фамилия и длъжност/

6 Технически параметри на превозното Приложение 4 Номер на превозното Тип на превозното Ползвател 1 Брой и разположение на колоосите 2 Дължина от буфер до буфер mm 3. Диаметър на колелата mm Разстояние между външните водещи повърхности на ребордите на колоосите mm Стръмност на ребордите на колелата mm 6. Разстояние между централните болтове mm 7. Разстояние между колоосите в талигата mm 8. Разстояние от глава релса до буфер mm 9. Растояние от челна повърхнина на буфер до mm първа колоос 10. Максимална височина от глава релса mm 11. Маса на возилото нето бруто 12. Тегло на линеен метър kg/m 13. Колоосно натоварване kg. 14. Теглично-отбивачни съоръжения 15. Спирачна система съвместима със спирачна система конструирана съгласно изискванията на UIC и БДС EN 14198: Спирачна маса Винтов спряг с буфери Спасителен спряг kg. Автоматична влакова Директна спирачка спирачка Ръчна спирачка G P R Mg t 17. Допустима скорост в състав на влак km/h 18. Допустима скорост на изолирано возило km/h 19. Минимални криви на вписване m 20. Габарит БДС EN год. Отговаря на габарит 02 BM (02 WM) G2 от 21. Сигнални светлини Предни сигнални Задни сигнални светлини светлини 22. Звуково предупредително устройство висок тон нисък тон Дължина на плъзгача на токоснемателя mm Дължина на работната част на токоснемателя mm. Напрежение и честота и максимален ток,за който е проектиран подвижният състав Допустима дължина на плъзгача на токоснемателя -(min. 1600mm - max.1920 mm.) Допустима дължина на работната част на токоснемателя (min. 800 mm. - max. 960 mm.) Въз основа на извършената проверка превозното може/ не може да премине еднократно от гара... до гара... при следните условия: Без ограничения Самостоятелно В края на влака Пред последния вагон с активна спирача Изготвил:... / име, фамилия и длъжност/

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕ

Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕ Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД 11-835 / 18.06.2014 г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ З А Я В Л Е Н И Е за промяна на

Подробно

Приложение 2 ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА Ползване на обект на мобилната наземна мрежа на А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД (A1) ВХОДЯЩ НОМЕ

Приложение 2 ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА Ползване на обект на мобилната наземна мрежа на А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД (A1) ВХОДЯЩ НОМЕ ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА Ползване на обект на мобилната наземна мрежа на А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД (A1) ВХОДЯЩ НОМЕР ДАТА ЗАЯВИТЕЛ: ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ Наименование:... Седалище и адрес

Подробно

Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО Б

Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО Б Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД 11-1698 / 16.11.2015 г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ З А Я В Л Е Н И Е за промяна

Подробно

Образец КВМП 8 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО Б

Образец КВМП 8 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО Б Образец КВМП 8 / Утвърден със заповед РД 11-1698 / 16.11.2015 г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ З А Я В Л Е Н И Е за промяна

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 17.10.2018 A8-0202/150 150 Георг Майер, Мари-Кристин Арнотю Член 1 параграф 1 точка 1 Заглавие на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 1999 г. относно заплащането на такси от превозни средства за

Подробно

Microsoft Word - Наредба животинска тяга.doc

Microsoft Word - Наредба животинска тяга.doc Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Брусарци (Приета с Решение 110, от Протокол 17/30.10.2012г. на Общински

Подробно

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ГЛАВА I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С тази наредба се уреждат

Подробно

НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С

НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за: 1. предоставяне,

Подробно

Title:

Title: : Неизолирани алуминиево-стоманени проводници със сечение от 25mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: АС проводници - (25 95) mm 2 Област на приложение: А Въздушни линии НН В Въздушни линии

Подробно

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ........ от.....................2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет МИНИСТЕРСКИЯТ

Подробно

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/28.02.2018 год.; изм. с р-е 1071/25.04.2019 г./ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази

Подробно

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с Стр. 1 от 5 валидна за : Варна Тауърс, кула Е бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Автор: изготвил: Мартин Костадинов експерт стандартизация /подпис/ /дата/ Съгласуване: проверил: Красимир Минев директор,

Подробно

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ХАРМАНЛИ МОТИВИ ЗA ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Харманли От Мария

Подробно

ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенция "Пътна инфраструктура" (Загл. изм. - ДВ, бр. 102 от г., в сила от г.)

ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенция Пътна инфраструктура (Загл. изм. - ДВ, бр. 102 от г., в сила от г.) ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенция "Пътна инфраструктура" (Загл. изм. - ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Обн. - ДВ, бр. 79 от 09.09.2008 г., в сила от 09.09.2008 г.; изм.,

Подробно

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и

Подробно

Регистър

Регистър МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Н А Р Е Д Б А 3 ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СГРАДИТЕ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Общинската/районната

Подробно

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ОПРАВОМОЩАВАНЕ НА ЛИЦА ЗА ПРОВЕРКА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА МЕТРОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ Приета с ПМС 31 от г

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ОПРАВОМОЩАВАНЕ НА ЛИЦА ЗА ПРОВЕРКА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА МЕТРОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ Приета с ПМС 31 от г НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ОПРАВОМОЩАВАНЕ НА ЛИЦА ЗА ПРОВЕРКА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА МЕТРОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ Приета с ПМС 31 от 12.02.2003 г. Обн. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.24

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Наредба от г. за условията и реда за извършване на медицинските прегледи на л

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Наредба от г. за условията и реда за извършване на медицинските прегледи на л МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Наредба от. 2019 г. за условията и реда за извършване на медицинските прегледи на лица, осъществяващи тренировъчна и състезателна дейност

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

<4D F736F F D20CDE0F0E5E4E1E020E7E020F0E5E4E020E820EDE0F7E8EDE020E7E020EEF2EFF3F1EAE0EDE520EDE020E5E4EDEEEAF0E0F2EDE020F4E8EDE0EDF

<4D F736F F D20CDE0F0E5E4E1E020E7E020F0E5E4E020E820EDE0F7E8EDE020E7E020EEF2EFF3F1EAE0EDE520EDE020E5E4EDEEEAF0E0F2EDE020F4E8EDE0EDF НАРЕДБА за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби ГЛАВА I Общи положения Чл.1.Тази Наредба урежда реда и начина за отпускане

Подробно

МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК ЕАД УТВЪРДИЛ: инж. АНДОН АНДОНОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК ЕАД Дата : година ИНСТРУКЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ИЗ

МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК ЕАД УТВЪРДИЛ: инж. АНДОН АНДОНОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК ЕАД Дата : година ИНСТРУКЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ИЗ УТВЪРДИЛ: инж. АНДОН АНДОНОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА Дата : 03.10.2017 година ИНСТРУКЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ТОВАРНИ ВАГОНИ СОБСТВЕНОСТ НА Съгласувал: инж. Ясен Чаушев

Подробно

НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО

НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПОТОМСТВО, НА НАУЧНИ, УЧЕБНИ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В СТРАНАТА

Подробно

14617

14617 ПРАВИЛА за реда на ползване на училищните автобуси, предоставени от министерството на образованието и науката на община Шумен за превоз на деца и ученици I. Общи положения: 1.Училищните автобуси са предоставени

Подробно

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел , факс , ЗАПОВЕД от

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел , факс ,   ЗАПОВЕД от НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел. 02 952 08 57, факс 02 952 30 25, e-mail: tbg1@abv.bg ЗАПОВЕД 2021-1121 от 6.02.2019 г. На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259,

Подробно

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: 03123 / 22 21 факс: 03123 / 24 12 http://www.kaloianovo.org/ E-mail: kaloianovo@mail-bg.com НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА

Подробно

Microsoft Word - 2

Microsoft Word - 2 НАРЕДБА 3 от 17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 50

Подробно

Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация РЕД ЗА ИСКАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ 1. Достъпът до обществена информация се предоставя по ред, предвиден в Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/

Подробно

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до ВП-ДАМТН обществена информация, която се създава или Изд. 01 Изм. 01 В сила от: г. съхр

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до ВП-ДАМТН обществена информация, която се създава или Изд. 01 Изм. 01 В сила от: г. съхр Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация, която се създава или Изд. 01 Изм. 01 В сила от: 01.06.2018 г. съхранява от ДАМТН ДАМТН Страница 2 от 9 Чл. 1. (1) С Вътрешните правила

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА КОНСТАНТИН ФОТИНОВ БУРГАС Адрес: бул Хр.Ботев 42, тел. 056/ директор, 056/ ЗА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА КОНСТАНТИН ФОТИНОВ БУРГАС Адрес: бул Хр.Ботев 42, тел. 056/ директор, 056/ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА КОНСТАНТИН ФОТИНОВ БУРГАС Адрес: бул Хр.Ботев 42, тел. 056/ 81 76 91 директор, 056/ 81 76 96 ЗАТС и зам.-директори, e-mail: pgeeburgas@gmail.com ДО

Подробно

№_

№_ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧЛ. 22, АЛ. 7 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ Критерии Показатели Максимална оценка в точки Минимална оценка в точки

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" 17-19, централа , факс РАЗРЕШЕНИЕ з

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО София 1202, ул. Св. св. Кирил и Методий 17-19, централа , факс РАЗРЕШЕНИЕ з МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" 17-19, централа 94-059, факс 987-2517 РАЗРЕШЕНИЕ за оценяване на съответствието на строителни продукти

Подробно

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Д З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е Приложение към Заповед РД-05-936/.04.2013 г. УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР

Подробно

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Подробно