Приложение 1 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПОПОВО ЗА 2012 ГОДИНА Приета с Решение 67 по Протокол 8 / г. на О

Размер: px
Започни от страница:

Download "Приложение 1 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПОПОВО ЗА 2012 ГОДИНА Приета с Решение 67 по Протокол 8 / г. на О"

Препис

1 Приложение 1 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПОПОВО ЗА 2012 ГОДИНА Приета с Решение 67 по Протокол 8 / г. на ОбС-Попово

2 ВЪВЕДЕНИЕ Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в община Попово се създава в изпълнение на чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища, въз основа на направените от читалищата в община Попово предложения за дейността им през 2012 г. Изготвянето на годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Попово цели обединяване на усилията за по нататъшно развитие и утвърждаване на читалищата като важни обществени институции, реализиращи културната идентичност на общината, региона и страната и да се засили обществената роля на читалищата като традиционни културни и образователни центрове. В община Попово съдебно регистрирани са общо 32 народни читалища и всички са регистрирани в Регистъра на народните читалища към Министерство на културата. През своята 150-годишна история българското има своята завоювана позиция за работа в подкрепа на общността и през годините е спечелило доверието на хората. Уникален е неговият потенциал да насърчава социалната промяна и да укрепва гражданското общество. Читалището е място, където широк кръг хора общуват с различни изкуства и се занимават с творчество. Тук човек се стреми да реализира онази част от себе си, която е възможно поради обстоятелствата на живота да е останала в сянка, но търси път за нейната изява. I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: През 2012 г. развитието на читалищната дейност в община Попово ще продължи в основните насоки: Основни задачи: - да опазва културно-историческото наследство и националните традиции; - да спомага изграждането на ценностна система у децата и младежите; - да поддържа и обогатява материалната си база; - да разработва и реализира инициативи/ проекти за общностно/ местно развитие и финансиране на читалищната дейност; - да работи за осигуряване на по-добра, по-съвременна и по-висококачествена образователна, културна, социална и информационна среда на населението; - да разшири съдържателния и социалния обхват на читалищната дейност за привличане на по-широк кръг население; - да развива ползотворното сътрудничество между читалищата на територията на община Попово, региона и страната; - да поддържа активно партньорство с общинската администрация и НПО, както и с културните институции и бизнеса за взаимна полза. Библиотечна дейност: - обновяване на библиотечния фонд в зависимост от читателските интереси; - подобряване дейността на библиотеката, съобразена с интересите и нуждите на населението, чрез различни форми на културно масовата работа; - осъществяване на изложби свързани с бележити дати на личности и събития от местен, регионален и национален характер;

3 - провеждане на срещи и литературни четения на новоиздадена литература и млади автори. Културно масова дейност: - осъществяване на културният календар за читалищните прояви; - повишаване на художественото и жанрово разнообразие на културните мероприятия; - участие в културните мероприятия на общината; - честване на официалните и традиционни празници, сборове и годишнини; - провеждане на мероприятия, свързани със съхраняването, развитието и популяризирането на местни традиции и обичаи. Любителско художествено творчество: - повишаване на художествено творческите постижения на любителските състави и индивидуални изпълнители чрез привличане на специалисти ръководители; - активно участие на любителските състави и индивидуални изпълнители в културно масови събития на селото и общината. Подобряване финансовото състояние на то чрез: - осъществяване на контакти с личности и фирми за набиране на допълнителни средства за по-активно участие на любителските състави и индивидуални изпълнители в местни и национални програми, конкурси и фестивали; - увеличаване броя на членовете на то; - членски внос; - проекти и програми; - дарения и спонсорства; - наем от земеделски земи; - наем за ползване на читалищно имущество и помещения в сградата. Обучение и квалификация: - Участие на щатния работник в семинари, обучения и др., свързани с повишаване квалификацията му по основните читалищни дейности и работа по проекти. През 2012 г. Община Попово ще оказва съдействие на читалищата в следните насоки: 1. Община Попово и през 2012 г. според възможностите си, ще продължи да извършва поетапно ремонти на читалищни сгради. 2. Обогатяване на библиотечния фонд, оборудване с компютри и техника, средства за поддържане и развитие на художествената самодейност. 3. Да се продължи търсенето на иновативни форми за привличане на младите хора, изхождайки от техните интереси и потребности.

4 4.Съхраняване на националните традиции, ценности и фолклор. 5. Популяризиране на културно-историческото наследство. 6.Утвърждаване на читалищата, като обществени образователни, информационни центрове, осигуряващи равен достъп на всички. 7. Продължаване изпълнението на споразуменията за сътрудничество между Община Попово, Министерство на културата, Програма на ООН за развитие и следните читалища/библиотеки на територията на общината по програма библиотеки - България" : НЧ «Св. Св. Кирил и Методий- 1882» гр. Попово, НЧ «Иван Братанов » с. Кардам, НЧ «Просвета » с. Водица, НЧ «Искра » с. Паламарца, НЧ «Съединение » с. Садина, НЧ «Пробуда » с. Ломци, НЧ «Светлина » с. Гагово и НЧ «Христо Смирненски » с. Априлово. 8. Община Попово и през тази година ще подкрепи участието на читалищата по програма библиотеки - България" на етап II. ДЕЙНОСТИ В настоящия раздел са включени годишните програми на всяко от община Попово за 2012 г. - обобщени, както следва: Месец Януари Годишнина от НЧ кв. Невски, НЧ с. Зараево, НЧ с. Водица; рождението на Христо Ботев Почитане паметта на НЧ с. Долец Арсо Овчаров Бабинден НЧ с. Кардам, НЧ с. Паламарца, НЧ с. Долец, НЧ с. Садина, НЧ с. Водица, НЧ с. Светлен, НЧ с. Медовина, НЧ с. Славяново, НЧ с. Ломци, НЧ с. Гагово, НЧ с. Априлово, НЧ с. Зараево, НЧ с. Цар Асен, НЧ с. Зах. Стояново, НЧ с. Еленово, НЧ кв. Невски, НЧ кв. Сеячи, НЧ с. Глогинка, НЧ с. Марчино, НЧ с. Посабина, НЧ с. Бракница; Международен ден на НЧ кв. Сеячи радиото Месец Февруари Отбелязване на 157г. от рождението на Всеволод Михайлович Гаршин НЧ с. Светлен

5 Трифон Зарезан и Св. Валентин Годишнина от обесването на Васил Левски Сирни заговезни НЧ гр.попово, НЧ с. Кардам, НЧ с. Паламарца, НЧ с.долец, НЧ с. Садина, НЧ с. Светлен, НЧ с. Медовина, НЧ с. Славяново, НЧ с. Ломци, НЧ с. Гагово, НЧ с. Зараево, НЧ с. Стояново, НЧ с. Еленово, НЧ кв. Невски, НЧ кв. Сеячи, НЧ с. Марчино, НЧ с. Посабина, НЧ с. Бракница; НЧ гр. Попово, НЧ с. Паламарца, НЧ с.долец, НЧ с. Садина, НЧ с. Водица, НЧ с. Светлен, НЧ с. Медовина, НЧ с. Славяново, Ковачевец, НЧ с. Стояново, НЧ кв. Невски, НЧ кв. Сеячи, НЧ с. Посабина; НЧ с.садина Месец Март Ден на любителското художествено творчество НЧ гр. Попово, НЧ кв. Сеячи, НЧ с. Кардам, НЧ с.долец, НЧ с. Садина, НЧ с. Ковачевец, НЧ с. Гагово, НЧ с. Водица, НЧ с. Светлен, НЧ с. Зараево, НЧ с. Дриново, НЧ с. Априлово; Баба Марта НЧ гр. Попово, НЧ с. Садина, НЧ с. Водица, НЧ с. Светлен, НЧ с. Медовина, НЧ с. Ломци, НЧ с. Гагово, НЧ с. Зараево, НЧ с.ковачевец, НЧ с. Априлово, НЧ с. Цар Асен, НЧ с. Зах. Стояново, НЧ кв. Невски, НЧ кв. Сеячи, НЧ с. Глогинка, НЧ с. Посабина; 3 март Националният празник на Република България НЧ гр. Попово, НЧ с. Кардам, НЧ с. Медовина, НЧ с. Славяново, НЧ с. Ломци, Стояново, НЧ с. Еленово, НЧ кв. Невски, НЧ кв. Сеячи, НЧ с. Посабина, НЧ с. Бракница; 8 март Международен ден на жената НЧ гр. Попово, НЧ с. Кардам, НЧ с. Медовина, НЧ с. Славяново, НЧ с. Ломци, Стояново, НЧ с. Еленово, НЧ кв. Невски, НЧ кв. Сеячи, НЧ с. Глогинка, НЧ с.

6 Звезда, НЧ с. Конак, НЧ с. Марчино, НЧ с. Осиково, НЧ с. Посабина, НЧ с. Тръстика, НЧ с. Бракница; Първа пролет НЧ с. Априлово, НЧ с. Славяново, НЧ с. Водица, НЧ с. Цар Асен, НЧ с. Посабина, НЧ с. Медовина, НЧ с. Долец, НЧ с.захари Стояново, НЧ с.ковачевец, НЧ с.дриново, НЧ кв.невски, НЧ с.марчино; Месец Април 1 април - Ден на хумора и сатирата НЧ с. Паламарца, НЧ с. Гагово, НЧ кв. Сеячи Възкресение Христово Великден НЧ гр. Попово, НЧ с. Кардам, НЧ с. Медовина, НЧ с. Славяново, НЧ с. Ломци, Стояново, НЧ с. Еленово, НЧ кв. Невски, НЧ кв. Сеячи, НЧ с. Глогинка, НЧ с. Звезда, НЧ с. Конак, НЧ с. Марчино, НЧ с. Осиково, НЧ с. Посабина, НЧ с. Тръстика, НЧ с. Бракница, НЧ с. Иванча, НЧ с. Помощица; Международен ден на земята НЧ гр. Попово, НЧ с. Априлово, НЧ кв. Сеячи; Международен ден на книгата НЧ гр. Попово, НЧ с. Кардам, НЧ с. Ломци, НЧ с. Гагово; Месец Май Ден на библиотекаря НЧ гр. Попово, НЧ с. Паламарца, НЧ с. Долец, НЧ с. Светлен, НЧ с. Гагово, НЧ с. Априлово, НЧ кв. Невски, НЧ кв. Сеячи; 24 май Ден на славянската писменост НЧ гр. Попово, НЧ с. Кардам, НЧ с. и култура Медовина,НЧ с. Славяново, НЧ с. Ломци, Ковачевец, НЧ с. Априлово, НЧ с. Цар Асен, НЧ с. Зах. Стояново, НЧ с. Еленово, НЧ кв. Невски, НЧ кв. Сеячи, НЧ с. Глогинка, НЧ с. Посабина; Общински спортен празник Спорт за НЧ кв. Сеячи; всички за здраве и дълголетие Шести регионален преглед на НЧ гр. Попово

7 читалищното любителско творчество 130 години НЧ Св. Св. Кирил и Методий 1882 гр. Попово 110 години НЧ В.М. Гаршин 1902 с. Светлен НЧ гр. Попово; НЧ с. Светлен; Месец Юни 1 юни Ден на детето НЧ гр. Попово, НЧ с. Паламарца, НЧ с. Водица, НЧ с. Медовина,НЧ с. Славяново, НЧ с. Ломци, НЧ с. Гагово, НЧ с. Зараево, НЧ с. Ковачевец, НЧ с. Априлово, НЧ с. Цар Асен, НЧ с. Зах. Стояново, НЧ с. Еленово, НЧ кв. Невски, НЧ кв. Сеячи, НЧ с. Глогинка,НЧ с.марчино, НЧ с. Посабина; 2 юни Ден на Ботев и загиналите за НЧ с. Паламарца, НЧ с. Долец, НЧ с. свободата на България Светлен, НЧ с. Медовина, НЧ с. Зараево, НЧ с. Дриново, НЧ с. Априлово, НЧ с. Ломци, НЧ с. Цар Асен, НЧ кв. Невски, Посрещане на участниците в Националния поход По стъпките на четата на Таньо Войвода IX Национален фестивал на алтернативното кино Мини филм Попово години Представителен фолклорен танцов ансамбъл Северняче НЧ кв. Сеячи; НЧ гр. Попово, НЧ с. Кардам, НЧ с. Садина, НЧ с. Светлен, НЧ с. Ломци, НЧ с. Априлово, НЧ с. Зах. Стояново; Юли НЧ гр. Попово; НЧ гр. Попово; Празнично увеселение Елате ни на гости по повод приятелското съжителство на българи, холандци, белгийци и англичани НЧ с. Помощица; Месец Август Отбелязване на 135-тата годишнина от боевете при Малката Шипка НЧ с. Светлен, НЧ с. Зараево; Месец Септември 6 септември Съединението на България НЧ с. Кардам, НЧ с. Долец, НЧ с. Гагово, НЧ кв. Невски, НЧ кв. Сеячи;

8 15 септември Откриване на учебната година Ден на независимостта на България Капански събор Здрав корен жив дух XXX открит шах-фестивал с национален характер Славяново 2011 Шести регионален събор на помашкото творчество Шести регионален фестивал на туристическата и планинарска песен Долец`2012 НЧ с. Светлен, НЧ с. Ломци, НЧ с. Зараево, НЧ с. Априлово, НЧ кв. Невски, НЧ кв. Сеячи; НЧ с. Долец, НЧ кв. Невски; НЧ с. Садина НЧ с. Славяново; НЧ С. Дриново; НЧ с. Долец; Месец Октомври С песните на трио АГРА 30 години творчество на трио АГРА Ден на възрастните хора НЧ кв. Сеячи НЧ с. Кардам, НЧ с. Водица, НЧ с. Долец, НЧ с. Медовина, НЧ с. Славяново, НЧ с. Ломци, НЧ с. Гагово, НЧ с. Ковачевец, НЧ с. Дриново, НЧ с. Цар Асен, НЧ с. Зах. Стояново, НЧ кв. Невски, НЧ кв. Сеячи, НЧ с. Марчино, НЧ с. Посабина, НЧ с. Бракница, НЧ с. Иванча, НЧ с. Помощица; Месец Ноември Ден на народните будители НЧ гр. Попово, НЧ с. Кардам, НЧ с. Паламарца, НЧ с. Долец, НЧ с. Садина, НЧ с. Водица, НЧ с. Светлен, НЧ с. Медовина,НЧ с. Славяново, НЧ с. Ломци, НЧ с. Гагово, НЧ с. Зараево,НЧ с. Стояново, НЧ кв. Невски, НЧ кв. Сеячи, НЧ с. Посабина; Ден на християнското семейство НЧ с. Кардам, НЧ с. Паламарца, НЧ с. Водица, НЧ с. Долец, НЧ с. Светлен, НЧ с. Медовина, НЧ с. Славяново, НЧ с. Ломци, НЧ с. Цар Асен, НЧ с. Зах. Стояново, НЧ кв. Невски, НЧ кв. Сеячи,НЧ с. Звезда, НЧ с. Конак, НЧ с. Марчино, НЧ с. Осиково, НЧ с. Посабина, НЧ с. Тръстика, НЧ с. Бракница;

9 Месец Декември Коледни и новогодишни празници НЧ гр. Попово, НЧ с. Кардам, НЧ с. Медовина, НЧ с. Славяново, НЧ с. Ломци, Стояново, НЧ с. Еленово, НЧ кв. Невски, НЧ кв. Сеячи, НЧ с. Глогинка, НЧ с. Звезда, НЧ с. Конак, НЧ с. Марчино, НЧ с. Осиково, НЧ с. Посабина, НЧ с. Тръстика, НЧ с. Бракница, НЧ с. Иванча, НЧ с. Помощица; Настоящата програма е насочена към населението на Община Попово, като акцентът е поставен върху дейността на читалищата. Насоките и плана за културните дейности през 2012 г. са приети на редовно заседание на Настоятелствата на народните читалища и се намират за сведение в Направление Култура, Дирекция Хуманитарни дейности.

1 Проект! Приложение 1 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2019 ГОДИНА ВЪВЕДЕНИЕ: Народните читалища са традиционни

1 Проект! Приложение 1 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2019 ГОДИНА ВЪВЕДЕНИЕ: Народните читалища са традиционни 1 Проект! Приложение 1 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2019 ГОДИНА ВЪВЕДЕНИЕ: Народните читалища са традиционни самоуправляващи се културно-просветни сдружения, които

Подробно

Народни читалища

Народни читалища На територията на община Попово функционират 33 народни читалища, регистрирани по Закона за народните читалищата. Тези културни институти съхраняват, развиват, популяризират и осъществяват културната дейност

Подробно

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ЗЕМЕН ЗА 2013 Г. Месец/дата Място Културна проява Организатори Лице за контакти Телефон Януари г. Земен -площад

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ЗЕМЕН ЗА 2013 Г. Месец/дата Място Културна проява Организатори Лице за контакти Телефон Януари г. Земен -площад КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ЗЕМЕН ЗА 2013 Г. Месец/дата Място Културна проява Организатори Лице за контакти Телефон Януари 01.01.2013 г. Земен -площада Новогодишна наздравица Община, НЧ Р.Хаджиева 0886177098

Подробно

ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2018 ГОДИНА Дата Културни прояви Организатор на проявата Място на провеждане м. ЯНУАРИ Приложение 9 План / сума 2018 г.

ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2018 ГОДИНА Дата Културни прояви Организатор на проявата Място на провеждане м. ЯНУАРИ Приложение 9 План / сума 2018 г. ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2018 ГОДИНА Дата Културни прояви Организатор на проявата Място на провеждане м. ЯНУАРИ Приложение 9 План / сума 2018 г. 950 12.1.2018 Посрещане на Старата нова година Общинска

Подробно

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ О Б Щ И Н С К А А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 6 3 6 2, с. С т а м б о л о в о, о б л а с т Х а с к о в о т е л. 0 3 7 2 1 / 2 2 3 4 ; т е л / ф а к с 0 3 7 2 1 / 2 4 6 3 e - m a i l : k m e t _ s t a m b o

Подробно

Приложение 9 Дата Културни прояви Организатор на проявата Посрещане на Старата нова година ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2017 ГОДИНА м. ЯНУ

Приложение 9 Дата Културни прояви Организатор на проявата Посрещане на Старата нова година ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2017 ГОДИНА м. ЯНУ Приложение 9 Дата Културни прояви Организатор на проявата 20.01.2017 Посрещане на Старата нова година ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2017 ГОДИНА м. ЯНУАРИ Място на провеждане План / сума 2017 г. 850 Общинска

Подробно

И Н Ф О Р М А Ц И Я

И Н Ф О Р М А Ц И Я И Н Ф О Р М А Ц И Я За значими културни събития и изяви, културни събития с международно участие, културни прояви с национално значение, културни събития с регионално и местно значение, чествания на кръгли

Подробно

ОБЩИНА БРЕЗНИК МЕСЕЦ ЯНУАРИ Пейчо Панов НЧ Просвещение 1870 Откриване на изложба Следи от миналото НЧ Просвещение 1870 и Общински исторически му

ОБЩИНА БРЕЗНИК МЕСЕЦ ЯНУАРИ Пейчо Панов НЧ Просвещение 1870 Откриване на изложба Следи от миналото НЧ Просвещение 1870 и Общински исторически му ОБЩИНА БРЕЗНИК МЕСЕЦ ЯНУАРИ 12.01 Откриване на изложба Следи от миналото и Общински исторически музей Симеон Мильов 0889 802 874 с. Бегуновци с. Слаковци с. Велковци Читалищни 13.01-14.01 с. Ноевци с.садовик

Подробно

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА СИМИТЛИ Културни събития с международно участие: ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА г. Стадион Септемвриград Симитли ил

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА СИМИТЛИ Културни събития с международно участие: ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА г. Стадион Септемвриград Симитли ил КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА СИМИТЛИ Културни събития с международно участие: ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА 12.01. Стадион Септемвриград или площад Септември МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА БАБУГЕРСКИТЕ МАСКИ И ИГРИ

Подробно

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дейност бенефициент обща стойност лв държавен бюджет общински

Подробно

Портал библиотеки България

Портал библиотеки България Програма Глоб@лни библиотеки България - в подкрепа на доброволчеството в библиотеките Ловеч, 25.03.2011 г. книга и четене 25 6 3 1 информация и знания шкаф или хранилище 82 място за общуване място за работа

Подробно

ОБЛАСТ ВРАЦА ОБЩИНА МЕЗДРА КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ ЗА 2016 ГОДИНА Дата на провеждане Място на провеждане Наименование на събитие ЯНУАРИ Организ

ОБЛАСТ ВРАЦА ОБЩИНА МЕЗДРА КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ ЗА 2016 ГОДИНА Дата на провеждане Място на провеждане Наименование на събитие ЯНУАРИ Организ ОБЛАСТ ВРАЦА ОБЩИНА МЕЗДРА КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ ЗА 2016 ГОДИНА Дата на провеждане Място на провеждане Наименование на събитие ЯНУАРИ Организатор Контакти Тел: e-mail адрес 1 януари Пл. Посрещане

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

ОБЩИНА ПОПОВО 7800 гр.попово ул. Ал.Стамболийски 1 тел.: 0608/40021 факс: 0608/40024 MUNICIPALITY POPOVO 7800 Popovo, Bulgaria str Al.Stamboliyski 1 t

ОБЩИНА ПОПОВО 7800 гр.попово ул. Ал.Стамболийски 1 тел.: 0608/40021 факс: 0608/40024 MUNICIPALITY POPOVO 7800 Popovo, Bulgaria str Al.Stamboliyski 1 t ОБЩИНА ПОПОВО 7800 гр.попово ул. Ал.Стамболийски 1 тел.: 0608/40021 факс: 0608/40024 MUNICIPALITY POPOVO 7800 Popovo, Bulgaria str Al.Stamboliyski 1 tel.: +359 60840021 fax: +359 60840024 e-mail: obstina@popovo.bg

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ГУРКОВО ЗА 2019 ГОДИНА ГР.ГУРКОВО Ноември 2018 г.

ОБЩИНА ГУРКОВО ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ГУРКОВО ЗА 2019 ГОДИНА ГР.ГУРКОВО Ноември 2018 г. ОБЩИНА ГУРКОВО ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ГУРКОВО ЗА 2019 ГОДИНА ГР.ГУРКОВО Ноември 2018 г. ВЪВЕДЕНИЕ Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в община Гурково

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно

О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА БОЛЯРОВО ПРЕЗ 2019 ГОДИНА ВЪВЕДЕНИЕ Съгласно чл. 2 от ЗНЧ, читалищата са ю

О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА БОЛЯРОВО ПРЕЗ 2019 ГОДИНА ВЪВЕДЕНИЕ Съгласно чл. 2 от ЗНЧ, читалищата са ю О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА БОЛЯРОВО ПРЕЗ 2019 ГОДИНА ВЪВЕДЕНИЕ Съгласно чл. 2 от ЗНЧ, читалищата са юридически лица с нестопанска цел. Те са традиционни

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/05.12.2017 г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА Планът за училищния

Подробно

Microsoft Word - reshenie

Microsoft Word - reshenie ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23-46, факс 03145/23-51 e-mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 390 Протокол 46 от 04.04.2019 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

ДО

ДО ОБЩИНА СИЛИСТРА ул. Симеон Велики 33 (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43 7500 e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА СИЛИСТРА 2019 г. ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА ОРГАНИЗАТОР/И

Подробно

Microsoft Word - приложение към решение № год. - Отчет за дейността на Общински младежки дом - град Кричим за учебната годи

Microsoft Word - приложение към решение № год. - Отчет за дейността на Общински младежки дом - град Кричим за учебната годи Приложение към Решение 402, взето с протокол 48 от 23.07.2019 г. на ОбС - Кричим Отчет за дейността на Общински младежки дом град Кричим за учебната 2018/2019 година През учебната 2018/2019 година Общински

Подробно

ОБЩИНА ПОПОВО 7800 гр.попово ул. Ал.Стамболийски 1тел.:0608/40021 факс: 0608/40024 MUNICIPALITY POPOVO 7800 Popovo,Bulgaria str Al.Stamboliyski 1 tel.

ОБЩИНА ПОПОВО 7800 гр.попово ул. Ал.Стамболийски 1тел.:0608/40021 факс: 0608/40024 MUNICIPALITY POPOVO 7800 Popovo,Bulgaria str Al.Stamboliyski 1 tel. ул. Ал.Стамболийски 1 e-mail: obstina@popovo.bg web-site: http://www.popovo.bg З А П О В Е Д З-19-178/02.04. гр. Попово, 2019 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ; tcc_var

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ;   tcc_var ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: 756-756; тел./факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com Училищен план за насърчаване и повишаване

Подробно

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 5140 гр. Лясковец, ул. Възраждане 1, ет.2, тел.:0619/2-20-55 П Л А Н - П Р О Г Р А М А ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

Микробиологична диагностика и антибактериална терапия при инфекциозните заболявания

Микробиологична диагностика и антибактериална терапия при инфекциозните заболявания Регионален академичен център Казанлък Координатор - инж. Владимир Чучумишев 13.03.2018 г. Регионален академичен център Казанлък Създаден през 2015 г. По идея и с активното съдействие от акад. Стефан Воденичаров

Подробно

1

1 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info УТВЪРЖДАВАМ! Директор:.. / Борис Златарев

Подробно

3. Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на моти

3. Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на моти Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на мотивацията на децата и учениците да четат художествена и

Подробно