Р Е Ш Е Н И Е

Размер: px
Започни от страница:

Download "Р Е Ш Е Н И Е"

Препис

1 Р Е Ш Е Н И Е Номер г. Град Брезник В ИМЕТО НА НАРОДА Брезнишкият районен съд ІI състав На дванадесети юни Година 2009 В открито заседание в следния състав: Председател: Петър Боснешки Секретар: М Г Като разгледа докладваното от председателя гр.д. 93 по описа на съда за 2009 година, за да се произнесе взе предвид следното: Производството по делото е по реда на чл.12 и сл. ЗЗСДН Производството е образувано въз основа на молба от В Ц И, в която се съдържа и искане за издаване на заповед за защита спрямо молителката В Ц И с ЕГН:************* и адрес:гр.*****************, срещу акт на домашно насилие на г., упражнено върху нея от съпруга и И С И с ЕГН:**************** и адрес:гр.********************. С молбата е направено искане за налагане на следните мерки на защита: задължаване на съпруга да се въздържа от извършване на домашно насилие, лишаване на съпруга от съвместно обитаване за определен срок и забрана да приближава жилището. В съдебно заседание пострадалата В Ц И заявява, че поддържа изложеното в молбата за осъществено на година домашно насилие, но желае да бъде приложена единство мярката задължаваща съпруга да се въздържа от извършване на домашно насилие, като прави отказ от искането си за отстраняване на съпруга от семейното жилище, както и за забрана да приближава същото. Пострадалата твърди, че междувременно отношенията им са се подобри в някаква степен, но все пак се опасява от бъдещи рецидиви. Ответникът И С И редовно призован не се явява и не изразява становище. Брезнишкият районен съд, като съобрази становищата на страните и представените доказателства, намери за установено следното: Не се спори по делото, че ответникът И С И е съпруг на пострадалата В Ц И. От приетите по делото доказателства се установи, че ответникът системно е употребявал алкохол и в това си състояние предизвиквал скандали, имал грубо и обидно отношение към съпругата си - псувал я, обиждал я, отправял и закани и заплахи за живота и здравето, като осъществявал и физически тормоз.

2 Последният акт на насилие бил на г. когато, след като отново се прибрал пиян, ответникът нападнал съпругата си и и нанесъл няколко удара в главата, сипейки ругатни и обиди. Това принудило пострадалата да избяга от семейното жилище и да прекара нощта в мазето. От изложеното в молбата е видно, че поведението на ответника е предизвикало основателен страх в пострадалата за живота и здравето и. Извършеният акт на домашно насилие се потвърждава и от представената декларация по чл.9 ал.3 ЗЗСДН, която съгласно чл.13 ал.3 от същия закон съставлява достатъчно доказателство за основателността на молбата. Следва да се отбележи, че ответникът е бил уведомен с призовката за насрочване на съдебно заседание, че е длъжен да представи доказателства. Същата призовка е получена от ответника на г., но ответникът не се явява в съдебно заседание и не представя доказателства. Предвид гореизложеното съдът намира за безспорно, че на г. в жилището на съпрузите, находящо се в гр. *********************, ответникът е упражнил домашно насилие, поради което и искането на пострадалата за налагане на мерки за защита е основателно. Съдът намира, че следва да задължи ответника да се въздържа от извършване на домашно насилие. Предвид направения отказ от пострадалата за прилагане на другите две мерки отстраняване на съпруга от обитаване на жилището и забрана за приближаване на същото, както и в съответствие с диспозитивното начало, то съдът не следва да налага тези мерки. На основание чл.5 ал.3 ЗЗДН съдът следва да наложи на ответника глоба в размер на 200лв., като същият бъде осъден да заплати и държавна такса за настоящето производство в размер на 30лв. Съдът определи минималният размер на глобата, тъй като това е първото провинение на ответника по този закон и досега не му е въздействано по принудителен ред. Предвид гореизложеното Брезнишкият районен съд Р Е Ш И : НАЛАГА МЯРКА НА ЗАЩИТА на пострадалата В Ц И с ЕГН:************** и адрес:гр.****************, срещу акт на домашно насилие, упражнено върху нея от съпруга и И С И с ЕГН:************* и адрес:гр. И С И, и осъществено на г. в семейното жилище, находящо се гр.**********************, като ОСЪЖДА И С И, със снета по делото самоличност, да заплати глоба в размер на 200лв. в полза на Държавата.

3 ОСЪЖДА И С И, със снета по делото самоличност, да заплати в полза на държавата по сметка на бюджета на съдебната власт сумата в размер на 30лв. за държавна такса. На основание чл. 21 ал. 1 ЗЗСДН препис от заповедта да се изпрати на РУ- гр.брезник за изпълнение. Да се издаде заповед за защита, в която да се впише, че при неизпълнение на същата нарушителят ще бъде задържан от органите на МВР на основание чл. 21 ал. 2 от ЗЗСДН. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в седмодневен срок, който за молителката В И тече от днес, а за ответника от връчване на съобщението.

4 ЗАПОВЕД г., гр.брезник Брезнишкият районен съд на основание чл.15 ал.2 и чл.16 от Закона за защита срещу домашното насилие като констатира че решение от г., постановено по гр.дело 93/2009г. на БРС подлежи на изпълнение, Р А З П О Р Е Д И : НАЛАГА МЕРКИ НА ЗАЩИТА на пострадалата В Ц И с ЕГН:************** и адрес:гр.*********************, срещу акт на домашно насилие, упражнено върху нея от съпруга и И С И с ЕГН:*************** и адрес:гр.***************, и осъществено на г. в семейното жилище, находящо се гр.************************ като ЗАПОВЕДТА подлежи на незабавно изпълнение. УКАЗВА на полицейските органи да следят за изпълнение на заповедта. ПРЕДУПРЕЖДАВА И С И, че при неизпълнение на заповедта, полицейският орган констатирал нарушението задържа нарушителя и уведомява органите на прокуратурата. Тази заповед се издаде на В Ц И с копие за РУ-гр.Брезник. О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Номер г. Град Брезник Брезнишкият районен съд ІI състав На четвърти юни Година 2009 В закрито заседание в следния състав: Председател: Петър Боснешки Като разгледа искането за незабавна защита по гр.д. 93 по описа на съда за 2009 година, за да се произнесе взе предвид следното: Производството по делото е по реда на чл.18 ал.4 ЗЗСДН

5 Производството е образувано въз основа на молба от В Ц И, в която се съдържа и искане за издаване на заповед за незабавна защита спрямо молителката В Ц И с ЕГН: *********и адрес:гр.***************, срещу акт на домашно насилие, упражнено върху нея от съпруга и И С И с ЕГН:********** и адрес:гр.************************. Съдът, като взе предвид изложеното в молбата и приложената към нея декларация по чл.9 ал.3 ЗЗСДН, намери за установено следното: Пострадалата и ответника са съпрузи. Ответникът системно употребявал алкохол и в това си състояние предизвиквал скандали, имал грубо и обидно отношение към съпругата си - псувал я, обиждал я, отправял и закани и заплахи за живота и здравето, като осъществявал и физически тормоз. Последният акт на насилие бил на г. когато, след като отново се прибрал пиян, ответникът нападнал съпругата си и и нанесъл няколко удара в главата, сипейки ругатни и обиди. Това принудило пострадалата да избяга от семейното жилище и да прекара нощта в мазето. От изложеното в молбата е видно, че поведението на ответника е предизвикало основателен страх в пострадалата за живота и здравето и. Извършеният акт на домашно насилие се потвърждава и от представената декларация по чл.9 ал.3 ЗЗСДН, която съгласно чл.13 ал.3 от същия закон съставлява достатъчно доказателство за основателността на молбата. Предвид гореизложеното съдът намира, че е налице пряка и непосредствена последваща опасност за живота и здравето на пострадалото лице, поради което и искането за незабавна защита е основателно. С оглед бъдещото насрочване на делото за разглеждане в открито заседание и с цел обезпечаване интересите на молителя, следва да се издаде заповед за незабавна защита по чл. 18 ал. 1 от ЗЗСДН, в която да приложат кумулативно мерките по чл. 5 ал. 1 т. 1, 2, 3 от ЗЗСДН за срок до приключване производството по делото пред съда по реда на чл. 17 от ЗЗСДН. Предвид гореизложеното Брезнишкият районен съд О П Р Е Д Е Л И: НАЛАГА МЯРКА НА НЕЗАБАВНА ЗАЩИТА на пострадалата В Ц И с ЕГН:************ и адрес:гр.*******************, срещу акт на домашно насилие, упражнено върху нея от съпруга и И С И с ЕГН:************* и адрес:гр.********************като ОТСТРАНЯВА И С И от обитаването на жилището, находящо се в гр.***************, за срок до приключване на производството по

6 настоящето дело, като му дава еднократна възможност в присъствието на служител на МВР да вземе от жилището личните си вещи от първа необходимост. ЗАБРАНЯВА на И С И да приближава на по- малко от 50м. семейното жилище, находящо се в гр*****************, за срок до приключване на производството по настоящето дело. На основание чл. 21 ал. 1 ЗЗСДН препис от заповедта да се изпрати на РУ- гр.брезник за изпълнение. Да се издаде заповед за незабавна защита, в която да се впише, че при неизпълнение на същата нарушителят ще бъде задържан от органите на МВР на основание чл. 21 ал. 2 от ЗЗСДН. НАСРОЧВА делото за г. от 13,30ч., за когато да се призоват страните, като на ответника се връчи препис от молбата с приложенията и му се укаже, че е длъжен да представи доказателства. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване и да се издаде на молителката заповед. ЗАПОВЕД г., гр.брезник Брезнишкият районен съд на основание чл.18 ал.1 от Закона за защита срещу домашното насилие като констатира че Определение от г., постановено по гр.дело 93/2009г. на БРС подлежи на изпълнение, Р А З П О Р Е Д И :

7 НАЛАГА МЯРКА НА НЕЗАБАВНА ЗАЩИТА на пострадалата В Ц И с ЕГН:************* и адрес:гр.**********************, срещу акт на домашно насилие, упражнено върху нея от съпруга и И С И с ЕГН:*************** и адрес:гр.******************, като ОТСТРАНЯВА И С И от обитаването на жилището, находящо се в гр.**********************, за срок до приключване на производството по настоящето дело, като му дава еднократна възможност в присъствието на служител на МВР да вземе от жилището личните си вещи от първа необходимост. ЗАБРАНЯВА на И С И да приближава на по- малко от 50м. семейното жилище, находящо се в гр.*********************, за срок до приключване на производството по настоящето дело. ЗАПОВЕДТА подлежи на незабавно изпълнение. УКАЗВА на полицейските органи да следят за изпълнение на заповедта. ПРЕДУПРЕЖДАВА И С И, че при неизпълнение на заповедта, полицейският орган констатирал нарушението задържа нарушителя и уведомява органите на прокуратурата. Тази заповед се издаде на В Ц И с копие за РУ-гр.Брезник.

4ND

4ND О П Р Е Д Е Л Е Н И Е... /02.12.2016 година, гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На втори декември през две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав: Секретар: Й.Т.,

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 26.09 Година 2009 В публично заседание в следния състав: Емилия Кабурова Ирина Гошева Председател:

Подробно

OX

OX П Р О Т О К О Л 2010г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 07.04.2010година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Б.З. Е.П. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12. Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, 28.05.2014 г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.05.2014 г. в следния състав: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

Подробно

Reducing disparities Strengthening relations

Reducing disparities Strengthening relations СЕМИНАР Домашното насилие и насилието, основано на полов признак в контекста на правата на човека Обмяна на добри практики от Норвегия за работа с жертви на домашно и основано на пола насилие 02-04 декември

Подробно

gr.delo

gr.delo Р Е Ш Е Н И Е Номер: 70, 14.06.2010г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На четиринадесети май през 2010 година, в публично заседание, в състав: Председател: Юлияна ЦОНЕВА Секретар: Й.Т.,

Подробно

Регистър на отводите и самоотводите

Регистър на отводите и самоотводите 1 2 3 4 5 ЗЗ/РЗ от 7.1.2019 7.1.2019 ЗЗ/РЗ от 7.1.2019 7.1.2019 ЗЗ/РЗ от 9.1.2019 9.1.2019 ЗЗ/РЗ от 9.1.2019 9.1.2019 ЗЗ/РЗ от 10.1.2019 10.1.2019 ВГрД 893/2018 ГрД 798/2018 ВГрД 893/2018 ГрД 798/2018

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е В ИМЕТО НА Р Е Ш Е Н И Е Номер 1116/15.12.2008 г. Година 2008 Град Благоевград НАРОДА Административен съд - Благоевград На 10.11. В Година 2008 публично заседание в следния състав: Илонка Рашкова Малинка

Подробно

NOXD spоrazumenie

NOXD spоrazumenie П Р О Т О К О Л 2011г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 25.05.2011година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : Б. З. Р.Х. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 41 гр. С., г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети въззивен състав, в открито заседание на единадесети септем

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 41 гр. С., г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети въззивен състав, в открито заседание на единадесети септем О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 41 гр. С.,04.10.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети въззивен състав, в открито заседание на единадесети септември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Подробно

Решение Статус 2

Решение Статус 2 Решение 298 Номер 298 Година 10.07.2019 Град Смолян Районен Съд - Смолян На 13.06 Година 2019 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от Гражданско I инстанция

Подробно

Протокол гр. София, г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав, в публично заседание на г. в следния състав:

Протокол гр. София, г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав, в публично заседание на г. в следния състав: Протокол гр. София, 28.09.2016 г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав, в публично заседание на 28.09.2016 г. в следния състав: СЪДИЯ: Миглена Николова при участието на секретаря

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/ г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРН

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/ г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРН РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/09.03.2017 г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ЕДИННИЯ КАТАЛОГ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс Изх. Дата:. А К Т с резултати от извъ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс Изх. Дата:. А К Т с резултати от извъ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс 989 48 66 Изх. Дата:. А К Т с резултати от извършена проверка На основание заповед 52/24. 02. 2009г.

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруар

Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруар Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, 24.02.2017г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруари две хиляди и седемнадесета година, в състав: СЪДИЯ:

Подробно

Пореден 1 2 РЕГИСТЪР НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В Районен съд - Червен Бряг Граждански дела, Наказателни дела от г. до г

Пореден 1 2 РЕГИСТЪР НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В Районен съд - Червен Бряг Граждански дела, Наказателни дела от г. до г 1 2 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода О.С.З от 7.5.2019 ЗЗ/РЗ от 13.5.2019 НОХД 28/2019 АНД 137/2019 Докладчик: ЙОХАН МИРОСЛАВОВ ДЖЕНОВ Докладчик: ВИОЛЕТА ГРИГОРОВА Съдът, като

Подробно

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) ПРОТОКОЛ 39 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 07 декември 2015 г. Днес, 07 декември

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛЕВЕН ЗАПОВЕД г р/1 -{ З? гр. ПЛЕВЕН На осн. Чл. 86 ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт ЗАПОВЯДВАМ: I. През съдебната вака

ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛЕВЕН ЗАПОВЕД г р/1 -{ З? гр. ПЛЕВЕН На осн. Чл. 86 ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт ЗАПОВЯДВАМ: I. През съдебната вака ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛЕВЕН ЗАПОВЕД 30.07.2017 г р/1 -{ З? гр. ПЛЕВЕН На осн. Чл. 86 ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт ЗАПОВЯДВАМ: I. През съдебната ваканция се разглеждат наказателни дела, както следва;

Подробно

Решение по Наказателно дело 823/2014г.

Решение по Наказателно дело 823/2014г. Р Е Ш Е Н И Е 769 В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А гр. Перник, 01 декември 2014 г. Административен съд - Перник, касационен състав, в публично съдебно заседание на двадесет и шести ноември през две хиляди и

Подробно

noxd54-10

noxd54-10 П Р О Т О К О Л 2010г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 01.04.2010година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА Б.-Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : Р.Х. Б.З. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

Scanned Image

Scanned Image РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ул. Цар Калоян На 1-а 1000 София тел. 986-28-61 987-55-13 факс 987-65-14 е-тан: жена/ааъ; до ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНАЪАКОЛЕГИЯ НАВЪРХОВНИЯКАСАЦИОНЕНСЪД СТАНОВИЩЕ

Подробно

Microsoft Word - sa$tm514

Microsoft Word - sa$tm514 1 2 3 4 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от 3.10.2016 3.10.2016 ЗЗ/РЗ от 3.10.2016 3.10.2016 ЗЗ/РЗ от 3.10.2016 3.10.2016 ЗЗ/РЗ от 4.10.2016 4.10.2016 НОХД 2281/2016 ГрД

Подробно

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от С

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от С ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от Семейния кодекс (СК) Закон за гражданската регистрация

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/11.02. Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 13.01. Година 2009 В публично заседание в следния състав: Председател: Василка Шаламанова

Подробно

NOHD

NOHD П Р О Т О К О Л 2018г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 14.11.2018 година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТРИНКА КУПРИНДЖИЙСКА Секретар: ДЕТЕЛИНА ВИТАНОВА Прокурор: ИВАН

Подробно

NOHD

NOHD П Р О Т О К О Л 2017г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 04.10.2017 година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:М.Г. Т.И. Секретар: АННА ВАСИЛЕВА

Подробно

Решение по Наказателно дело 692/2014г.

Решение по Наказателно дело 692/2014г. Р Е Ш Е Н И Е 710 Гр. Перник, 10 ноември 2014 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, касационен състав, в публично съдебно заседание проведено на петнадесети октомври през две хиляди

Подробно

Document22

Document22 РЕШЕНИЕ 9278 София, 06/27/2011 В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - I колегия, в съдебно заседание на деветнадесети май две хиляди и единадесета година

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 728/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 728/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 728/01.08. Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 02.07. Година 2008 В публично заседание в следния състав: Председател: Серафимка Мадолева

Подробно

BULGARIA

BULGARIA BULGARIA/BULGARIE РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНФОРМАЦИЯ относно Конвенцията за трансфер на осъдени лица, подписана в Страсбург на 21.03.1983 г. Лице, осъдено на лишаване от свобода на територията на държава, която

Подробно

П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪ

П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪ П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: МАРИЯ ГАНЕВА при участието на секретаря ТЕОДОРА

Подробно

(Microsoft Word - ïð ÊÏÅ êúì ÑÊ íà ÂÑÑ)

(Microsoft Word - ïð ÊÏÅ êúì ÑÊ íà ÂÑÑ) П Р О Т О К О Л 13 от заседание на Комисия по професионална етика към Съдийската колегия на ВСС, проведено на 14.05.2019 г. Днес, 02.04.2019 г. от 13.30 часа се проведе заседание на Комисия по професионална

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две х

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две х О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 12.09.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две хиляди и деветнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Присъда 12 Номер 12 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар

Присъда 12 Номер 12 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар Присъда 12 Номер 12 Година 13.12.2017 Град Мадан Районен Съд - Мадан На 13.12 Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от Прокурор: Димитър Стратиев

Подробно