4 Aπριλίου 2003

Размер: px
Започни от страница:

Download "4 Aπριλίου 2003"

Препис

1 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В демографското развитие на област Кърджали се наблюдават идентични с тези за страната, тенденции: продължаващо намаление и застаряване на населението, абсолютно и относително намаление на раждаемостта, абсолютно и относително увеличение на смъртността, увеличение броя на сключените граждански бракове, намаление броя на бракоразводите. Същевременно, и през 2015 г. демографската картина в област Кърджали е значително поблагоприятна в сравнение с други области и за страната като цяло. В област Кърджали се наблюдават сравнително добре изразени: по-благоприятна полова и възрастова структура, по-високи коефициенти на раждаемост и на естествен прираст, по- ниска смъртност, най-висока брачност, най-малко извънбрачни раждания. Характерни за областта и през 2015 г. остават: ниският дял на градското население, големият брой обезлюдени населени места. Брой и структура на населението в област Кърджали през 2015 година В края на 2015 г. постоянното население на област Кърджали е души, което е 2.1% от населението на България и е намаляло със 734 души спрямо предходната година. Абсолютното намаление на населението на областта за последните 10 години е 7222 души. Относително постоянен е броят на градското население в областта и на град Кърджали. В края на 2015 г. градското население е души, като спрямо предходната година е намаляло с 690 души. Относителният дял на градското население е 41.1%, докато за страната този дял е 73,1%. В град Кърджали живеят души, или 69.2% от градското население на областта. През 2015 г. населението на град Кърджали е намаляло с 637 души. Намалява населението на всички градове в областта, с изключение на град Ардино, жителите, на който, са се увеличили със 161 души спрямо предходната година. Структурата на населението по общини се запазва. През последната година се наблюдава абсолютното намаление в броя на населението във всички общини, без Ардино - увеличение с 421 души. Най-осезаемо е намалението в общините Кирково (с 277), Крумовград (с 259) и Момчилград (с 216). Пловдив 4000, България, бул. Санкт Петербург 59, тел.: 032/

2 1. Население към г. в област Кърджали по общини, местоживеене и пол Области Общо В градовете В селата (Брой) Общини всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени Кърджали Ардино Джебел Кирково Крумовград Кърджали Момчилград Черноочене Към края на годината населените места без население в област Кърджали са 10, а 47 са селата с население до 10 души. В структурата на населението по пол преобладават жените. През 2015 г. в област Кърджали на мъже се падат жени при за страната. Мъжете са , а жените Населението в трудоспособна възраст е , като през последната година е намаляло с 1177 души. В другите две групи тенденцията също е неблагоприятна: намалява населението в под трудоспособна възраст със 116 души, а се увеличава с 559 души населението над трудоспособна възраст. 2. Неселение под, в и над трудоспособна възраст към година Област Население -брой Структура в % Общини възраст възраст под над под над в трудо- в трудотрудо- трудо- трудо- трудоспособна способна способна способна способна способна Кърджали Ардино Джебел Кирково Крумовград Кърджали Момчилград Черноочене Пловдив 4000, България, бул. Санкт Петербург 59, тел.: 032/

3 Към г. коефициентът на възрастова зависимост в област Кърджали е 48.5% (отношението на лицата под 15 и на 65 и повече години на 100 лица от населението във възрастовата група навършени години). В сравнителен план, стойността му е сред найниските в страната (София (столица) % и Благоевград %) и е показател за по-благоприятна възрастова структура. Общата тенденция към влошаване на възрастовата структура на населението се наблюдава и в област Кърджали, като през последните седем години коефициентът на възрастова зависимост се е увеличил с 5 процентни пункта. В края на 2015 г. средната възраст на населението на област Кърджали е 43.1 години, при средно за страната години. По този показател областта се нарежда на осмо място в страната по младо население след София (столица) (41.0),Сливен (41.2), Варна (41.7), Бургас (42.0), Благоевград (42.3), Шумен(42.9), Пазарджик (42.9). С най-висока средна възраст е населението на област Видин (47.6). Продължава процесът на общо застаряване на населението, който е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Средната възраст на жените в област Кърджали е 44.4 години, а при мъжете Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 21.2%, а на мъжете 16.1%, поради по-високата смъртност на мъжете във високите възрасти. Столетниците в област Кърджали в края на 2015 г. са 9 (1 мъж и 8 жени). За сравнение, през 2013 г. са били 14 (3-ма мъже и 11 жени). Раждаемост на населението През 2015 г. в област Кърджали са се родили деца, от които живородени деца. От тях 744 са момчета и момичета. На 1000 живородени момчета се падат 868 момичета. От 1991 г. в страната се наблюдава трайна тенденция на увеличаване на абсолютния брой на извънбрачните раждания. През 2015 г. делът им е 58.7% от всички раждания. Този дял, с малки изключения, е над 50.0% във всички области на страната, като е най-висок в областите Видин (77.4%) и Враца (73.5%). Област Кърджали е в изключенията и води класацията с най-малко извънбрачни раждания (40.7%), следвана от Разград (45.2%) и Благоевград (42.3%). През 2015 г. коефициентът на раждаемост в област Кърджали (9.2 ), леко занижава стойността си от предходната година (9.4 ) и се изравнява с този за страната (9.2 ). Раждаемостта в градовете е по-висока от тази в селата (съответно 9.8 и 8.7 за областта и 9.4 и 8.5 за страната). През 2015 г. област Кърджали е на 11-то място по раждаемост в страната. Водещи са областите Сливен - с 12.6, София (столица)(10.2 ), Бургас и Пловдив ( по 9.9 ). На другия полюс са областите Видин (6.1 ) и Смолян (6.5 ). В областта, най-високи са коефициентите на раждаемост в общините Кърджали (10.2 ), Крумовград (9.8 ) и Джебел(9.6 ), а най-ниски в Черноочене (6.2 ) и Ардино (7.3 ). Смъртност на населението През 2015 г. в област Кърджали броят на умрелите е (1 002 мъже и 907 жени), общо с 99 повече спрямо 2014 година. Пловдив 4000, България, бул. Санкт Петербург 59, тел.: 032/

4 През 2015 г. Кърджали вече не е областта с най-нисък коефициент на обща смъртност (12.6 ) но е на второ място след София (столица) Средната смъртност за страната е В градовете смъртността е значително по-ниска от тази в селата. Това се отнася както за страната (съответно 12.9 и 21.9 ), така и за областта (съответно 10.5 и 14.0 ). Максимална стойност на общия коефициент на смъртност през 2015 г. е отчетена в област Видин Само в седем области смъртността е по-ниска от средната за страната. Най-ниска е общата смъртност в община Кърджали (11.3 ), а най-висока - в община Крумовград Както в страната, така и в област Кърджали смъртността при мъжете продължава да е повисока от тази при жените (съответно 13.3 и 11.9 през 2015 г. в областта). През 2015 г. коефициентът на детска смъртност в област Кърджали (7.2 ) е по-висок от този през 2014 г. (6.3 ). и по-висок от средния за страната Брачност и бракоразводност През 2015 г. в област Кърджали са регистрирани 760 брака, с 36 повече от 2014 г. и 142 развода - с 2 по-малко от предходната година. 41.8% от браковете и 53.5% от разводите са в градовете. Коефициентът на брачност в областта е традиционно по-висок, а коефициентът на бракоразводност - по-нисък от съответните за страната през последните години. През 2015 г. Кърджали е областта с най-много бракове на души от населението (5.0 ) и бележи ръст в сравнение с предходни години ( г., г.). За страната през 2015 г. този показател е 3.9. В общините Черноочене и Момчилград, брачността е дори още по-висока- съответно 6.1 и 5.6, докато в община Крумовград е по-ниска и от средната за страната Коефициентите на бракоразводност през 2015 г. са 0.9 за областта и 1.5 за страната. По бракоразводност най-висок е коефициентът в общините Кърджали и Черноочене - по 1.2, а найнисък в община Ардино Естествен и механичен прираст Изменението в броя на населението се дължи на интензивността на процесите на раждане и умиране - естествено движение, както и на заселване и изселване - механично движение. През 2015 г. естественият прираст в област Кърджали в абсолютен брой е минус 519 души, а коефициентът - минус 3.4 (минус 6.2 за страната). През 2015 г. всички области в страната имат отрицателен естествен прираст, който варира от минус 1.7 в област София (столица) до минус 16.7 в област Видин. Област Кърджали се нарежда на трето място, заедно с област Варна. През 2015 г. и в общините на област Кърджали естественият прираст е отрицателен, от минус 1.1 в община Кърджали до минус 6.6 в община Черноочене. През 2015 г. коефициентът на механичен прираст (разликата между заселените и изселените на 1000 души от населението) в страната е минус 0.6, а в област Кърджали- минус 1.4. Пловдив 4000, България, бул. Санкт Петербург 59, тел.: 032/

5 В абсолютен брой механичният прираст в областта през 2015 г. е минус 215 (изселилите се са 4000, а заселилите се ). Най-висок отрицателен механичен прираст през 2015 г. има в община Черноочене (минус 13.7 ). С голям положителен коефициент на механичен прираст е община Ардино, където се наблюдава активно заселване (плюс 41.0, а в абсолютни числа- 885 заселени и 385 изселени). Пловдив 4000, България, бул. Санкт Петербург 59, тел.: 032/

6 Методологични бележки Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година. Източник на данните за броя и структурите на населението е Информационна система Демография в Националния статистически институт. Източник на данните за естественото и механичното движение на населението (раждания, умирания, бракове, разводи, вътрешна миграция) е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението. Те се регистрират чрез документите образци ЕСГРАОН - ТДС: съобщение за раждане, съобщение за сключен граждански брак, съобщение за прекратен граждански брак, съобщение за смърт и адресна карта за промяна на настоящ адрес. Източник на данните за външната миграция са: Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението Образец ЕСГРАОН - ТДС: адресна карта за промяна на настоящ адрес; Националната агенция за приходите; Национален осигурителен институт; Министерство на вътрешните работи; Оценки на емиграционните потоци. Данните за броя на населението и за настъпилите демографски събития в териториален разрез са представени според административно-териториалното устройство на страната към на съответната година (населени места, общини, области и статистически райони) по настоящ адрес. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето. Възрастта на населението в края на годината е изчислена към в навършени години. Възрастта на лицата при настъпване на демографско събитие се изчислява в навършени години въз основа на датата на раждане и датата на съответното събитие, т.е. възрастта, която лицата са достигнали при настъпване на събитието. При изчисляване на демографските показатели се използва съвкупността на средногодишното население. Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на отчетната година. Пловдив 4000, България, бул. Санкт Петербург 59, тел.: 032/

Демографски процеси в област Бургас през 2017 година

Демографски процеси в област Бургас през 2017 година ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2017 ГОДИНА Към 31 декември 2017 г. населението на област Бургас е 411 579 души, което представлява 5.8% от населението на страната и нарежда областта на 4-то място

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ПЕРНИК Текуща демографска ситуация в областта през 2015 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява. Намалява абсолютният брой на живородените

Подробно

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В СОФИЙСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 218 ГОДИНА Към 31 декември 218 г. населението на Софийска област е 229 41 души, което представлява 1.9% от населението на Югозападен район и 3.3%

Подробно

Население и демографски процеси в област Сливен през 2018 година

Население и демографски процеси  в област Сливен през 2018 година 1. Брой на населението НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ СЛИВЕН ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Населението на област Сливен към 31.12.2018 г. е 186 495 души или 2.7 % от населението на страната и нарежда областта

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО Текуща демографска ситуация в област Габрово през 2016 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява; Задълбочава

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ" НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА (

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА ( НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ) Брой и структури на населението Към 31 декември 2017 г. населението на област Добрич е 176 145 души, което представлява

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (О

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (О НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ) Брой и структури на населението Към 31 декември 2015 г. населението на област Добрич е 180 601 души, което представлява

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО Демографска ситуация в областта през 2018 година: Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението; Задълбочава се дисбалансът

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ СОФИЯ (СТОЛИЦА) Към 31 декември 2018 г. населението на област София (столица) е 1 328 120 души, което представлява 19.0% от населението на България.

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ПЕРНИК ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Текуща демографска ситуация в областта през 2018 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява. Увеличава се абсолютният

Подробно

Раждаемост, смъртност и миграция на населението в област Стара Загора през 2018 година

Раждаемост, смъртност и миграция на населението в област Стара Загора през 2018 година 00 00 003 004 005 006 007 008 009 00 0 0 03 04 05 06 07 08 РАЖДАЕМОСТ, СМЪРТНОСТ И МИГРАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ 08 ГОДИНА Основните фактори, които влияят върху измененията в броя

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ХАСКОВО ПРЕЗ 208 ГОДИНА Динамиката в развитието на демографските процеси и измененията в структурите на населението през последните десетилетия оказват силно влияние

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ" НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА (

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА ( НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ) Брой и структури на населението Към 31 декември 2018 г. населението на област Добрич е 173 831 души, което представлява

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 БРОЙ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА Брой и структури на населението Към 31.12.2016 г. населението на област Стара Загора е 321 377 души,

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Брой и структури на населението Към 31 декември 2018 г. населението на област Русе възлиза на 218 556 души, което представлява 3.1% от общия

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Динамиката в развитието на демографските процеси и измененията в структурите на населението през последните десетилетия оказват силно влияние

Подробно

Население и демографски процеси през 2018 година

Население и демографски процеси през 2018 година НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Демографска ситуация в страната през 2018 година: Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението; Задълбочава се дисбалансът в териториалното

Подробно

Marriages and births in Bulgaria/bg Statistics Explained Бракове, бракоразводи и раждания в България в началото на 21 век Автор: Национален статистиче

Marriages and births in Bulgaria/bg Statistics Explained Бракове, бракоразводи и раждания в България в началото на 21 век Автор: Национален статистиче Marriages and births in Bulgaria/bg Statistics Explained Бракове, бракоразводи и раждания в България в началото на 21 век Автор: Национален статистически институт на България Данни от ноември 2015 г. Настоящата

Подробно

Професионална гимназия по икономика

Професионална гимназия по икономика ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА град Перник Участници: 1. Магдалена Александрова Георгиева - 11 клас 2. Десислава Николаева Петрова 11 клас 3. Мария Александрова Георгиева 11 клас Ръководител: Николина

Подробно

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през второто тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през второто тримесечие на 2019 година (предварителни данни) ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените

Подробно

ОБЛАСТ БУРГАС 2018 г.

ОБЛАСТ БУРГАС 2018 г. ОБЛАСТ БУРГАС 2018 г. СЪСТОЯНИЕ И ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НАСЕЛЕНИЕ НА БУРГАСКИ РЕГИОН КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ Години Общо Мъже Жени В градовете В селата 1970 407717 208213 199504 229005 178712 1980 432721 216969

Подробно

Т ТТТТТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ПЛЕВЕН ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОЗАПАД ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПЛЕВЕН НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА

Т ТТТТТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ПЛЕВЕН ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОЗАПАД ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПЛЕВЕН НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА ЕРИОРИАЛНО САИСИЧЕСКО БЮРО - ПЛЕВЕН ЕРИОРИАЛНО САИСИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОЗАПАД ОДЕЛ САИСИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПЛЕВЕН НАЕИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУНА РАБОНА ЗАПЛАА В ОБЛАС ПЛЕВЕН ПРЕЗ РЕОО РИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА (ПРЕДВАРИЕЛНИ

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО През 2016 г. в област Габрово са приключили делата за 587 извършени престъпления. Делата за 214 от тях са завършили с ефективно

Подробно

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА През второто тримесечие на 2015 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж

Подробно

Наблюдение на потребителите, април 2019 година

Наблюдение на потребителите, април 2019 година НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, АПРИЛ 219 ГОДИНА През април 219 г. общият показател на доверие на потребителите се понижава с.7 пункта в сравнение с януари, което се дължи изцяло на пониженото доверие сред

Подробно

Наблюдение на потребителите, октомври 2018 година

Наблюдение на потребителите, октомври 2018 година НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ОКТОМВРИ 218 ГОДИНА През октомври 218 г. общият показател на доверие на потребителите се понижава с 3.2 пункта в сравнение с юли, което се дължи на пониженото доверие сред

Подробно

НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ОКТОМВРИ 2014 ГОДИНА

НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ОКТОМВРИ 2014 ГОДИНА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ОКТОМВРИ 214 ГОДИНА През октомври 214 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 2.9 пункта спрямо равнището си отпреди три месеца (фиг. 1 от приложението),

Подробно

ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРЕЗ 2008 ГОДИНА

ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРЕЗ 2008 ГОДИНА ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРЕЗ 2008 ГОДИНА През 2008 г. жилищният фонд в страната се състои от 2 134 хил. сгради или с 0.1% повече в сравнение с 2007 година. Общо в България са регистрирани 3 767 хил. жилища, като

Подробно

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2019 година

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2019 година ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА Основни показатели за икономическата активност на населението през второто на година Коефициентът на икономическа активност

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Кърджали, наетите лица по трудово

Подробно

Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2012 година

Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2012 година ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ 2012 ГОДИНА През 2012 г. икономически активните лица на възраст 15-64 навършени години са 3 303.9 хил., или 67.1% от населението на същата възраст.

Подробно

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2019 година

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2019 година ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 219 ГОДИНА През второто тримесечие на 219 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на

Подробно

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2016 година

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2016 година ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА През второто тримесечие на 2016 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 209 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 209 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

_5. ???????????? ?3????????? ?? ????????????? ?? ?????????? ?? 2005 ?.

_5. ???????????? ?3????????? ?? ????????????? ?? ?????????? ?? 2005 ?. ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ ЛИ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК? Гл. ас. д-р Стефан Стефанов Катедра "Математика и статистика", СА "Д. А. Ценов" - Свищов (Продължение от брой 3) Резюме: В работата се разглеждат измененията

Подробно

I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 I.2018 II.2018 III.2018 IV.2018 V.2018 VI.2018 VII.2

I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 I.2018 II.2018 III.2018 IV.2018 V.2018 VI.2018 VII.2 I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 I.2018 II.2018 III.2018 IV.2018 V.2018 VI.2018 VII.2018 VIII.2018 IX.2018 X.2018 XI.2018 XII.2018 771 769

Подробно

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 ГОДИНА

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 ГОДИНА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 ГОДИНА През четвърто тримесечие на 2010 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 763 752 761 760 750 773 792 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА 843 844 832 844 832 847 858 861 872 870 956 980 977 943 По предварителни данни на

Подробно

НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ЯНУАРИ 2015 ГОДИНА

НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ЯНУАРИ 2015 ГОДИНА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ЯНУАРИ 215 ГОДИНА През януари 215 г. общият показател на доверие на потребителите нараства с 4.8 пункта спрямо равнището си от октомври 214 г. (фиг. 1 от приложението), като

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 I. 205 II. 205 III. 205 IV. 205 V. 205 VI. 205 VII. 205 VIII. 205 IX. 205 X. 205 XI. 205 XII. 205 I. 206 II. 206 III. 206 IV. 206 V. 206 VI. 206 VII.206 VIII.206 IX.206 X.206 XI.206 XII.206 I.207 II.207

Подробно

Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2019 година

Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2019 година ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА Основни показатели за икономическата активност на населението през първото на година Коефициентът на икономическа активност

Подробно

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през първото тримесечие на 2019 година

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през първото тримесечие на 2019 година ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 219 ГОДИНА През първото тримесечие на 219 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на

Подробно

Образование и обучение на Възрастни

Образование и обучение на Възрастни Състояние на сектора за учене на възрастни в Област Видин 2011 2015 година Министерство на образованието и науката София 2017 г. ПРОЕКТ 567452-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA "Националните координатори

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 I. 205 II. 205 III. 205 IV. 205 V. 205 VI. 205 VII. 205 VIII. 205 IX. 205 X. 205 XI. 205 XII. 205 I. 206 II. 206 III. 206 IV. 206 V. 206 VI. 206 VII.206 VIII.206 IX.206 X.206 XI.206 XII.206 I.207 II.207

Подробно

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2018 година

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2018 година ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА През 2018 г. са приключили делата за 31 154 извършени престъпления. От тях 10 176 са завършили с ефективно осъждане, 14 989 - с условно осъждане,

Подробно