ПРИЛОЖЕНИЕ: 1

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРИЛОЖЕНИЕ: 1"

Препис

1 СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ 1606, гр. София, бул. Ген. Тотлебен 34, тел. 02/ , факс 02/ Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ДОГРАМИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ АКСЕСОАРИ И КОМПОНЕНТИ /ВКЛ. ЩОРИ/ ТС Рег. 3СВ-5094/ г. СОФИЯ 2017 г.

2 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА Различни видове дограми и свързани с тях аксесоари и компоненти /вкл. щори/ 2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТИТЕ: продуктите са указани в Приложение 1. Продуктите са необходими за: подмяната на част от стара дограма и монтаж на нови щори. 3. ТАКТИКО -ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА - Изисквания по предназначение (основни тактико-технически характеристики на продукта): описани са в графа Технически изисквания на таблицата в Приложение 1. - Изисквания по електромагнитна защита -не се изисква; - Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика -не се изисква - Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт-не се изисква; - Изисквания за скритост и маскировка -не се изисква; - Изисквания за транспортно-пригодност и съхранение: Продуктът да е доставен в опаковка, която да осигурява защита от увреждане и загуби при транспортиране. Да не влиза в химическо взаимодействие със стоката. Да предпазва от атмосферни въздействия, замърсявания и деформация. Да не се влошава състоянието на стоката. - Други специфични изисквания: Разфасовката на материалите да е съгласно Приложение 1, без ангажимент с точното описание по списъка при съвпадение на артикулите по вид и предназначение. Кандидатите могат да подават предложения и за разфасовки и видове различни от посочените на възложителя като се спази общото количество. 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ Съответствието на продукта се оценява чрез проверка външен оглед на изделието, функционалното му състояние, оценка съответствието му с материали/каталог и проверка на съпровождащите го документи, като

3 декларация за съответствие от доставчика, в съответствие с БДС ЕN ISO/IEC : ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ Обучение - не се изисква; Осигуряване на техническа документация (експлоатационна документация) на български и/или друг език - не се изисква; Осигуряване на резервни части, инструменти и принадлежности- не се изисква; Метрологично осигуряване - не се изисква; Осигуряване на техническа помощ- не се изисква; Изисквания към производствения процес- не се изисква; Изисквания по отношение опазването на околната среда - не се изисква; Изисквания за техническа поддръжка по време на гаранционния срок- не се изисква; 6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА Опаковката, маркировката и етикета на продукта да отговарят на изискванията на действащите наредби за реда и начина на опаковане и етикиране на различни видове дограми и свързани с тях аксесоари и компоненти /вкл. щори/. 7. ГАРАНЦИОНЕН СРОК Съгласно гаранционните срокове на фирмата производител на профилите. 8. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО - Валиден сертификат за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен ; - Сертификат за произход и/или сертификати за качество на доставените материали.

4 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 /към ТС 3СВ- 5094/ г./ СПИСЪК Различни видове дограми и свързани с тях аксесоари и компоненти /вкл. щори/ по ред ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Доставка във военно формирование Смолян, схеми и размери съгласно Приложение 1-А Наименование Мяр ка К-во ДО 1 Прозорец бр Прозорец бр Подпрозоръчна дъска бр Водобран пред прозорец бр Прозорец бр. 4 6 Подпрозоръчна дъска бр. 4 7 Водобран пред прозорец бр. 4 8 Прозорец бр. 4 9 Подпрозоръчна дъска бр Водобран пред прозорец бр Прозорец бр. 2 Технически изисквания от 5-камерна бяла ПВЦ дограма с 32 мм стъклопакет, разделен вертикално с един разделител, едно отваряемо крила, със странично и горно отваряне навътре с един комарника, с размери L=1300 мм; Н=1500 мм. от 5-камерна бяла ПВЦ дограма с 32 мм стъклопакет, разделен вертикално с един разделител, едно отваряемо крила, със странично отваряне навътре, с размери L=1300 мм; Н=1500 мм От PVC цвят бял с ширина 250 мм; дължина 1300 мм От Алуминий цвят бял с ширина 270 мм; дължина 1300 мм от 5-камерна бяла ПВЦ дограма с 32 мм стъклопакет, разделен вертикално с два разделителя, едно отваряемо крило в средата, със странично и горно отваряне навътре, с размери L=2100 мм; Н=1500 мм От PVC цвят бял с ширина 250 мм; дължина 2100 мм От Алуминий цвят бял с ширина 270 мм; дължина 2100 мм от 5-камерна бяла ПВЦ дограма с 32 мм стъклопакет, разделен вертикално с един разделител, едно отваряемо крило, със странично и горно отваряне навътре, с размери L=1700 мм; Н=1350 мм От PVC цвят бял с ширина 250 мм; дължина 2100 мм От Алуминий цвят бял с ширина 270 мм; дължина 2100 мм от 5-камерна бяла ПВЦ дограма с 32 мм стъклопакет, едно отваряемо крило, със странично и горно отваряне навътре, с размери L=900 мм; Н=1800 мм

5 12 Прозорец бр Водобран пред прозорец бр Врата бр. 1 от 5-камерна бяла ПВЦ дограма с 32 мм стъклопакет, едно отваряемо крило, със странично отваряне навътре, с размери L=900 мм; Н=1800 мм От Алуминий цвят бял с ширина 270 мм; дължина 2100 мм от 5-камерна бяла ПВЦ дограма, с дясно отваряне навътре, с един хоризонтален разделител, над разделителя пълнеж от ПВЦ, под разделителя пълнеж от ПВЦ, с размери L=900 мм; Н=1800 мм по ред ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Доставка във военно формирование Пловдив, схеми и размери съгласно Приложение 1-Б Наименование Мяр ка К-во ДО 1 Прозорец бр. 1 2 Прозорец бр. 1 3 Прозорец бр Прозорец бр. 1 Технически изисквания мм -,,Бял + Четири сезона, със странично отваряне навътре, с един крило (двуосово отваряне), ( с размер H- 1800мм, L-1500мм ), отваряема площ от 6 камерна прозоречна дограма от бяла PVC, с подпрозоречна дъска (вътрешна от -,,Бял + Четири сезона, ( с размер H- 1800мм, L-1500мм ) мм -,,Бял + Четири сезона, с отваряемо крило, с едноосово отваряне,( с размер H- 1400мм, L-900 мм ) с комарник на панти, отваряема площ м 2 мм -,,Бял + Четири сезона, със странично отваряне навътре, с един крило (двуосово отваряне), ( с размер H- 1800мм, L-1570мм ), отваряема площ -1.40

6 4.2 Прозорец бр. 1 5 Прозорец бр. 1 6 Прозорец бр. 1 7 Прозорец бр. 1 8 Прозорец бр. 1 9 Прозорец бр. 9 мм -,,Бял + Четири сезона, със странично отваряне навътре, с един крило (двуосово отваряне), ( с размер H- 1800мм, L-1570мм ), отваряема площ от 6 камерна, бяла PVC, прозоречна крило (двуосово отваряне), ( с размер H- 1850мм, L-1570мм ), отваряема площ от 6 камерна прозоречна дограма от бяла -,,Бял + Четири сезона, ( с размер H- 1850мм, L-1550мм мм -,,Бял + Четири сезона, със странично отваряне навътре, с един крило (двуосово отваряне), ( с размер H- 1800мм, L-1550мм ), отваряема площ крило (двуосово отваряне), ( с размер H- 1450мм, L-1100мм ), отваряема площ -0,80 крило (двуосово отваряне), ( с размер H- 1500мм, L-1530мм ), отваряема площ -1,10

7 10 Прозорец бр Прозорец бр Прозорец бр Прозорец бр Врата бр Прозорец бр Прозорец бр Прозорец бр. 1 от 6 камерна, прозоречна дограма от бяла -,,Бял + Четири сезона, ( с размер H- 1840мм, L-1550мм от 6 камерна, прозоречна дограма от бяла -,,Бял + Четири сезона, ( с размер H- 1550мм, L-1570мм хоризонтален разделител, едно отваряемо крило (едноосово отваряне), (с размер H- 820мм, L-960мм), отваряема площ -0,46 м 2 без комарник. от 6 камерна, прозоречна дограма от бяла -,,Бял + Четири сезона, с едноосово отваряне. Размер H-420мм, L-500мм, без комарник. фасадна с брава от бяла алуминиева дограма и регулируеми панти с един хоризонтален разделител, със 24 мм стъклопакет от бяло стъкло с размер H- 400мм, L-400 мм, в долната част теромопанел 20 мм, Общ размер на цялата врата ( H-1950мм, L-900 мм) с комарник на панти. от 6 камерна, прозоречна дограма от бяла -,,Бял + Четири сезона, ( с размер H- 1350мм, L-1200мм крило (двуосово отваряне), (с размер H- 1500мм, L-1800мм), отваряема площ -1,35 крило (двуосово отваряне), (с размер H- 1440мм, L-1500мм), отваряема площ -1,15

8 18 Прозорец бр Прозорец бр Прозорец бр Прозорец бр Прозорец бр Прозорец бр Прозорец бр. 6 м 2,с комарник на панти на отваряемата от 6 камерна, прозоречна дограма от бяла -,,Бял + Четири сезона, ( с размер H- 1440мм, L-1170мм мм -,,Бял + Четири сезона с един крило (двуосово отваряне), (с размер H- 1440мм, L-1170мм), отваряема площ -1,00 мм -,,Бял + Четири сезона с един крило (двуосово отваряне), (с размер H- 1480мм, L-1480мм), отваряема площ -1,10 част от 6 камерна, прозоречна дограма от бяла -,,Бял + Четири сезона, ( с размер H- 1480мм, L-1480мм мм -,,Бял + Четири сезона с един крило (двуосово отваряне), (с размер H- 1450мм, L-1170мм), отваряема площ -1,00 от 6 камерна, прозоречна дограма от бяла -,,Бял + Четири сезона. Размер H-1460мм, L-1330мм крило (двуосово отваряне), (с размер H- 1460мм, L-1330мм), отваряема площ -1,00

9 25 Прозорец бр Прозорец бр Прозорец бр. 2 крило (двуосово отваряне), (с размер H- 1500мм, L-1480мм), отваряема площ -1,10 м 2,с комарник на панти на отваряемата от 6 камерна, прозоречна дограма с подпрозоречна дъска (вътрешна от ПВЦ и външна Al ), със стъклопакет 24 мм -,,Бял + Четири сезона,, от бяла PVC, ( с размер H-1500мм, L-1480мм от 6 камерна, прозоречна дограма (прозорец) от бяла PVC с подпрозоречна дъска (вътрешна от ПВЦ и външна Al ), със стъклопакет 24 мм -,,Бял + Четири сезона, ( с размер H-1200мм, L-1530мм) по ред ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Доставка във военно формирование Свобода (м-т Лопово, общ. Петрич и с. Иново, обл. Видин), схеми и размери съгласно Приложение 1-В Наименование Мяр ка К-во ДО 1 Прозорец бр. 2 2 Прозорец бр. 4 3 Комарник бр. 2 4 Комарник бр. 2 Технически изисквания 4 камерна, прозоречна дограма, 24 мм стъклопакет от бяло стъкло със странично и горно отваряне навътре, разделен вертикално с два разделителя с две отваряеми рамена от бяла PVC, ( с размер H-2100мм, L-1950мм ), отваряема площ м 2 4 камерна, прозоречна дограма, 24 мм стъклопакет от бяло стъкло със странично и горно отваряне навътре с едно отваряемо рамо от бяла PVC, (с размер H-900 мм, L- 750 мм), отваряема площ м 2 за прозоречна дограма с от бяла PVC, с размер H-1950 мм, L-1890 мм ), с външно отваряне Комарник за прозоречна дограма с от бяла PVC, с размер H-840 мм, L-690 мм ), с външно отваряне

10 5 Прозорец бр. 4 6 Прозорец бр. 1 4 камерна, прозоречна дограма, 24 мм стъклопакет от бяло стъкло със странично и горно отваряне навътре, разделен вертикално с един разделител с едно отваряемо рамо от бяла PVC, ( с размер H- 1580мм, L-1360мм ), отваряема площ м 2 4 камерна, прозоречна дограма, 24 мм стъклопакет от бяло стъкло със странично отваряне навътре с две отваряеми рамена от бяла PVC, (с размер H-980 мм, L-1560 мм), отваряема площ м 2 по ред 1 2 ЧЕТВЪРТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Доставка във военно формирование София, схеми и размери съгласно Приложение 1-Г Наименование Мяр ка К-во ДО бр. 2 бр. 4 Технически изисквания щори с текстилни задвижване ( с размери: ширина см., височина см.), площ 12,925 кв. м., ширина на лентата 89 или 127 мм. Текстилните ламели да са изработени от щори с текстилни задвижване ( с размери: ширина см., височина см.), площ 16,225 кв. м., ширина на лентата 89 или 127 мм. Текстилните ламели да са изработени от 3 бр. 1 щори с текстилни плата в двата края на щората (тип перде), за ръчно задвижване с два отделни механизма за събиране на лентите и едно общо управление за въртенето им ляво

11 бр. 5 бр. 3 бр. 4 бр. 1 или дясно ( с размери: ширина см., височина см.), площ 6,00 кв. м. и размери: ширина см., височина см.), площ 3,96 кв. м., ширина на лентата 89 или 127 мм. Текстилните ламели да са изработени от висококачествен плат. Материалите да са антистатични, отблъскващи прах и дим и са лесни за поддръжка. щори с текстилни задвижване ( с размери: ширина см., височина см.), площ 4,455 кв. м., ширина на лентата 89 или 127 мм. Текстилните ламели да са изработени от щори с текстилни задвижване ( с размери: ширина см., височина см.), площ 5,7575 кв. м., ширина на лентата 89 или 127 мм. Текстилните ламели да са изработени от щори с текстилни задвижване ( с размери: ширина см., височина см.), площ - 2,70 кв. м., ширина на лентата 89 мм. Текстилните ламели да са изработени от щори с текстилни задвижване ( с размери: ширина см., височина см.), площ 4,83 кв. м., ширина на лентата 89 мм. Текстилните

12 бр. 1 бр. 1 бр. 26 бр. 2 ламели да са изработени от щори с текстилни задвижване ( с размери: ширина см., височина см.), площ 6,61 кв. м., ширина на лентата 89 мм. Текстилните ламели да са изработени от щори с текстилни задвижване ( с размери: ширина см., височина см.), площ 6,45 кв. м., ширина на лентата 89 мм. Текстилните ламели да са изработени от щори с текстилни задвижване ( с размери: ширина см., височина см.), площ 3,04 кв. м., ширина на лентата 89 мм. Текстилните ламели да са изработени от щори с текстилни задвижване ( с размери: ширина см., височина см.), площ 5,75 кв. м., ширина на лентата 89 мм. Текстилните ламели да са изработени от

13 по ред ПЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Доставка във военно формирование Асеновград (Мулдава), схеми и размери съгласно Приложение 1 Д Наименование Мяр ка К-во ДО 1 Прозорец с врата Бр. 1 2 Прозорец Бр. 1 3 Прозорец Бр. 1 4 Прозорец Бр. 1 5 Прозорец Бр. 1 6 Прозорец Бр. 1 7 Прозорец Бр. 1 8 Прозорец Бр. 1 9 Прозорец с врата Бр. 1 Технически изисквания дъб, кафяви дръжки от двете страни, стъклопакет 32мм. - бяло/4 сезона, с размери L = 3090 mm, H = 2250 mm, разделен на две по вертикала. Лява част с размери L =1590 mm, H = 1920 mm - неотваряем, разположена в горната Дясна част - врата двойна с праг с размери L = 1500 mm, H = 2250 mm, лява част - мързел, дясна част - работна с комарник на панти, с делител. Отваря се навътре. дъб, кафяви дръжки, стъклопакет 32мм. - бяло/4 сезона, със странично отваряне навътре, с комарник на панти, с размери L = 870 mm, H = 1125 mm. дъб, кафяви дръжки, стъклопакет 32мм. - бяло/4 сезона, със странично отваряне навътре, с комарник на панти, с размери L = 895 mm, H = 1415 mm. дъб, кафяви дръжки, стъклопакет 32мм. - бяло/4 сезона, със странично отваряне навътре, с комарник на панти, с размери L = 880 mm, H = 1725 mm. дъб, стъклопакет 32мм. - бяло/4 сезона, разделен на две по вертикала, неотваряем., с размери L = 2970 mm, H = 1940 mm. дъб, стъклопакет 32мм. - бяло/4 сезона, разделен на две по вертикала, неотваряем., с размери L = 3110 mm, H = 1940 mm. дъб, кафяви дръжки, стъклопакет 32мм. - бяло/4 сезона, с горно отваряне навътре, с комарник на панти, с размери L = 1070 mm, H = 510 mm. дъб, стъклопакет 32мм. - бяло/4 сезона, неотваряем., с размери L = 1070 mm, H = 510 mm. от 5 камерна PVC дограма, цвят бял, дръжки от двете страни, стъклопакет

14 10 Прозорец с врата Бр Прозорец с врата Бр Прозорец Бр Прозорец Бр Прозорец с врата Бр. 1 32мм. - бяло/4 сезона, с размери L = 2670 mm, H = 2240 mm, разделен на две по вертикала. Лява част с размери L =1790 mm, H = 1440 mm - неотваряем, разположена в горната Дясна част - врата с размери L = 880 mm, H = 2240 mm, с комарник на панти, с праг, с делител шнапер. Отваря се навътре странично и горно. от 5 камерна PVC дограма, цвят бял, дръжки от двете страни, стъклопакет 32мм. - бяло/4 сезона, с размери L = 2670 mm, H = 2240 mm, разделен на две по вертикала. Дясна част с размери L =1800 mm, H = 1460 mm - неотваряем, разположена в горната Лява част - врата с размери L = 870 mm, H = 2240 mm, с комарник на панти, с праг, с делител шнапер. Отваря се навътре странично и горно. от 5 камерна PVC дограма, цвят бял, дръжки от двете страни, стъклопакет 32мм. - бяло/4 сезона, с размери L = 2670 mm, H = 2250 mm, разделен на две по вертикала. Дясна част с размери L =1800 mm, H = 1460 mm - неотваряем, разположена в горната Лява част - врата с размери L = 870 mm, H = 2250 mm, с комарник на панти, с праг, с делител шнапер. Отваря се навътре странично и горно. от 5 камерна PVC дограма, цвят бял, дръжка, стъклопакет 32мм. - бяло/4 сезона, с размери L = 860 mm, H = 1160 mm, с комарник на панти. Отваря се навътре странично и горно. от 5 камерна PVC дограма, цвят бял, дръжка, стъклопакет 32мм. - бяло/4 сезона, с размери L = 870 mm, H = 1150 mm, с комарник на панти. Отваря се навътре странично и горно. от 5 камерна PVC дограма, цвят бял, дръжки от двете страни, стъклопакет 32мм. - бяло/4 сезона, с размери L = 2680 mm, H = 2230 mm, разделен на две по вертикала. Лява част с размери L =1820 mm, H = 1440 mm - неотваряем, разположена в горната Дясна част - врата с размери L = 860 mm, H = 2230 mm, с комарник на панти, с праг, с делител шнапер. Отваря се навътре странично и горно.

15 15 Прозорец с врата Бр. 2 от 5 камерна PVC дограма, цвят бял, дръжки от двете страни, стъклопакет 32мм. - бяло/4 сезона, с размери L = 2680 mm, H = 2240 mm, разделен на две по вертикала. Дясна част с размери L =1820 mm, H = 1440 mm - неотваряем, разположена в горната Лява част - врата с размери L = 860 mm, H = 2240 mm, с комарник на панти, с праг, с делител шнапер. Отваря се навътре странично и горно.

На вниманието на полк

На вниманието на полк ПРИЛОЖЕНИЕ 1-А Схеми и размери на дограмата към ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ (сграда 56 ЩАБ във ВР 1589 Смолян) 1. Преди изпълнение на доставката, изпълнителят на обществената поръчка да извърши оглед на място

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛЕК АВТОМОБИЛ С ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ (SUV) С ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМА МАСА ДО 3,5

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛЕК АВТОМОБИЛ С ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ (SUV) С ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМА МАСА ДО 3,5 МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛЕК АВТОМОБИЛ С ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ (SUV) С ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМА МАСА ДО 3,5 т. ЗА СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ ТС 1 СОФИЯ 2019 г. 1. НАИМЕНОВАНИЕ

Подробно

Документация за участие в ОП - Доставка на офис оборудване

Документация за участие в ОП - Доставка на офис оборудване Приложение 13 (Образец) Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я 2 1-917 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА Доставка на офис оборудване 2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 2.1. Състав на продукта Продуктът представлява

Подробно

ПЛИСЕ ЩОРИ Ултрастилен аксесоар към всеки прозорец... Плисе & Дует щорите комбинират ултрамодерен дизайн и великолепен контрол на светлината, редукция

ПЛИСЕ ЩОРИ Ултрастилен аксесоар към всеки прозорец... Плисе & Дует щорите комбинират ултрамодерен дизайн и великолепен контрол на светлината, редукция ПЛИСЕ ЩОРИ Ултрастилен аксесоар към всеки прозорец... Плисе & Дует щорите комбинират ултрамодерен дизайн и великолепен контрол на светлината, редукция на температурата и видимостта. Покриват голям спектър

Подробно

Камакс Продуктов & Ценови Каталог 2019/20

Камакс Продуктов & Ценови Каталог 2019/20 Създайте си светлинен комфорт... Хоризонталните щори са най-често използваният продукт за вътрешно засенчване. Те предлагат стил и контрол на светлината и видимостта на достъпни цени. Разнообразието от

Подробно

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с Стр. 1 от 5 валидна за : Варна Тауърс, кула Е бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Автор: изготвил: Мартин Костадинов експерт стандартизация /подпис/ /дата/ Съгласуване: проверил: Красимир Минев директор,

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

До:

До: О Ф Е Р Т А - Блиндирана врата EXCLUSIVE висша класа! Входна блиндирана врата за къща Exclusive е от най-висок клас на сигурност по отношение на заключващите механизми заключването освен механичната патронна

Подробно

До:

До: О Ф Е Р Т А - Блиндирана врата EXCLUSIVE DUO висша класа x 2! Параден вход, а не врата! Входна блиндирана врата за къща Exclusive DUO е от най-висок клас на сигурност по отношение на заключващите механизми

Подробно

Mikka Bulgarisch 2012

Mikka Bulgarisch 2012 Mikka Къща 19-мм двойна врата Уважаеми клиенти, моля, прочетете изцяло това упътване преди да започнете изграждането на къщата. При неясноти, моля, обърнете се към Вашия доставчик преди изграждането. В

Подробно

Technical Specification

Technical Specification Стр. 1 от 6 Приложение - 1 Техническа спецификация за Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Фердинанд Фердинандов Проекти, технологии и строителство Т

Подробно

До:

До: О Ф Е Р Т А - Блиндирана врата ips 3.0 Блиндирана врата модел ips 3.0 е промоционално предложение на достъпна цена. Тя представлява перфектното съчетание между солидна метална конструкция на вратата,стабилна

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Триъгълен шинодържател, от алуминиева сплав, за ошиноване на ребро Съкратено наименование на материала: Шинодържател,триъг.,ребро, Al шина XX Област H Трансформаторни стове I

Подробно

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪ ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪГЛАСУВАЛИ: Архитект: Конструктор: Електро: ВиК: арх.

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Квадратен отклонителен шинодържател от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, каре, отклон. за Al шина XX mm Област: H Трансформаторни стове I Ел.

Подробно

Техническа спецификация за болтови кабелни обувки ТС-СрН/НН-072 Версия v03 В сила от Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за болтови кабелни

Техническа спецификация за болтови кабелни обувки ТС-СрН/НН-072 Версия v03 В сила от Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за болтови кабелни Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Варна Тауърс Г 9 бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Стр. 2 от 6 Съдържание

Подробно

Title:

Title: : Неизолирани алуминиево-стоманени проводници със сечение от 25mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: АС проводници - (25 95) mm 2 Област на приложение: А Въздушни линии НН В Въздушни линии

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, триъгълен, от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, Al Област H Трансформаторни стове I Ел. уби ВН/СрН/НН

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал Наименование на материала: Кербови съединители за алуминиевo-стоманени проводници от 25 mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: Керб. съединители за АС от 25 95 mm 2 Област: А - Въздушни електропроводни

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал : Галванизирани стоманени болтове, комплект с гайка и подложна шайба : Болтове, кт с гайка и шайба Категория: 30 Винтове, болтове, гайки, пирони Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да Характеристика на

Подробно

LV 21 Bulgarisch 2012

LV 21 Bulgarisch 2012 Lillevilla 21 Къща 28 мм двойна врата Уважаеми клиенти, моля, прочетете изцяло това упътване преди да започнете изграждането на къщата. При неясноти, моля, обърнете се към Вашия доставчик преди изграждането.

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Климатизация, Отопление, Възобновяеми Енергийни Източници Котли, Бойлери, Термопомпи, Климатици, Слънчеви Панели Термосифонна система под налягане Елт

Климатизация, Отопление, Възобновяеми Енергийни Източници Котли, Бойлери, Термопомпи, Климатици, Слънчеви Панели Термосифонна система под налягане Елт Термосифонна система под налягане Елтерм, модел Standart Технически данни I. Водосъдържател: 2,5мм стомана с двоен вътрешен емайл. След водосъдържателя има мантел с дебелина 1,5мм, който е свързан в затворен

Подробно

Приложение 1 МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я ПЕЧАТАРСКИ ПЛОЧИ И ЦИЛИНДРИ, ДРУГИ ВИДОВЕ ПЕЧ

Приложение 1 МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я ПЕЧАТАРСКИ ПЛОЧИ И ЦИЛИНДРИ, ДРУГИ ВИДОВЕ ПЕЧ Приложение 1 МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я ПЕЧАТАРСКИ ПЛОЧИ И ЦИЛИНДРИ, ДРУГИ ВИДОВЕ ПЕЧАТАРСКИ МАТЕРИАЛИ ТС ДОП-1/ 2019 СОФИЯ 2019г. 1 ТЕХНИЧЕСКА

Подробно

Никел-кадмиеви акумулатори на ФЕРАК с широк спектър на приложение Септември 2004

Никел-кадмиеви акумулатори на ФЕРАК с широк спектър на приложение Септември 2004 Никел-кадмиеви акумулатори на ФЕРАК с широк спектър на приложение Септември 2004 ФЕРАК Безкомпромисна, абсолютна надеждност Изключителни експлоатационни качества Никел-кадмиевите акумулатори на Ферак са

Подробно

Untitled-1

Untitled-1 Contents Съдържание 3-Chamber System 3-Камерна система 1-7 Аssemblies Монтажи 8-21 Schemes Схеми 22-26 Reinforcement profiles Усилители 27-28 Formulas Формули 29-31 Arches Aрки 32 TECHNICAL CATALOGUE PVC

Подробно

Кутия 195мм ВЪНШНИ РОЛЕТНИ ЩОРИ КОМФОРТ ПЛЮС продължава

Кутия 195мм ВЪНШНИ РОЛЕТНИ ЩОРИ КОМФОРТ ПЛЮС продължава Кутия 195мм ВЪНШНИ РОЛЕТНИ ЩОРИ КОМФОРТ ПЛЮС продължава 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 50 68 73 79 85 91 97 103 109 115 121 126 132 138 60 70 76 83 89 95 101 107 113 120 126 132 138 144

Подробно

Microsoft Word - TS_ohrana_34960.doc

Microsoft Word - TS_ohrana_34960.doc ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ Варна 9000, ул. Преслав 16, тел: 552-622, 552-63-5; факс: 603-259 Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА

Подробно

Leglass KSH.cdr

Leglass KSH.cdr Компоненти за плъзгане Leglass за 8 мм стъкло /опция плавно/ ВАРИАНТ 1 02-LEG01-145 - С РЕЛСА 145 СМ 1. 02-6001/145-1 бр. 2. 02-6002/145-1 бр. 3. 02-6062/ECO - 1 бр. ВАРИАНТ 2 02-LEG02-145 - С РЕЛСА 145

Подробно

Производител 1 в Европа на врати за дома и индустрията ни убеди! Външна врата без странична част Автоматична гаражна врата от2495 лв. * от1595 лв. *

Производител 1 в Европа на врати за дома и индустрията ни убеди! Външна врата без странична част Автоматична гаражна врата от2495 лв. * от1595 лв. * Производител 1 в Европа на врати за дома и индустрията ни убеди! Външна врата без странична част Автоматична гаражна врата от2495 лв. * от1595 лв. * Гаражна секционна врата RenoMatic вкл. задвижване ProMatic

Подробно

Ezinc Superline

Ezinc Superline ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на слънчеви колектори EZINC www.erato.bg 2 Основни характеристики Слънчевите системи за битова гореща вода и отопление отговарят на всички изисквания на европейското

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Добавки за бетон Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Добавки за бетон Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Добавки за бетон Издание 26.04.2013 Идентификационен 01 13 01 01 100 0 000455 Версия 1 EN 934-2:2009+A1:2012 03 0099 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален идентификационен

Подробно

ÒÑ-ÍÍ-044 Òåõíè÷åñêà ñïåöèôèêàöèÿ çà òîêîâè òðàíñôîðìàòîðè ÍÍ,v02

ÒÑ-ÍÍ-044 Òåõíè÷åñêà ñïåöèôèêàöèÿ çà òîêîâè òðàíñôîðìàòîðè ÍÍ,v02 Стр. 1 от 9 Техническа спецификация за измервателни токови трансформатори ниско напрежение Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД. ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Варна Тауърс E7 бул.

Подробно

НОВ АСПЕКТ ООД ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов

НОВ АСПЕКТ ООД   ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов НОВ АСПЕКТ ООД office@nov-aspekt.eu www.nov-aspekt.eu ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за повдигане и транспорт на вертикални тръби, пръстени и

Подробно

Microsoft Word - Technical_passport_Solar_Street_Lamp_bg.doc

Microsoft Word - Technical_passport_Solar_Street_Lamp_bg.doc phone: +359 2 945 42 12, fax: +359 2 945 41 45, Серия светодиодни осветители тип SSL Серията включва следните типове продукти: SSL 15W-20W, SSL 30W-40W, SSL 50W-60W и SSL 70W-80W; Наименование на производителя:

Подробно

BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален иден

BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален иден BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата 21.08.2017 г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален идентификационен No (ЕИК): 106510388 BG313, МБАЛ СВЕТИ

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Scanned Document

Scanned Document .2 .2 .71. 72 .2 .2 .2 .2 .2 ІV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ IV.1. Техническа спецификация Настоящите технически спецификации определят минималните изисквания за изпълнение на

Подробно