План квалификация

Размер: px
Започни от страница:

Download "План квалификация"

Препис

1 Утвърдил: Ася Чилингирян Директор Трета ПМГ Акад. Методий Попов Варна ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 208/209 ГОДИНА Планът за квалификационна дейност на училището е приет с решение от заседание на Педагогически съвет Протокол РД 0 6/ г.

2 I. АНАЛИЗ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД Квалификационната дейност в училището е подчинена на потребностите на преподавателите за повишаване на педагогическите им умения и способности, отговарящи на изискванията на съвременното общество. През учебната 207/ 208 година 97,9 % от педагогическите са били включени в различни квалификационни форми, като някои от тях са взели участие в повече от една. Данните за педагогическите кадри, участвали в квалификационни форми по тематични направления за предходната учебна година са както следва: Тематични направления за квалификация. Вътрешноучилишна квалификационна дейност. Приобщаващото образование условие за качественото образование и развитие на потенциала на всеки ученик Общ брой педагогически кадри, включени в посочената форма на квалификация Форма и (бр. часове/кредити) 8 акад. ч. Общ брой по т. : 6 2. Извънучилищна квалификационна дейност Здравословни и безопасни условия на труд, съгласно 2.. Наредба РД072 от 2009 г., на длъжностните лица в предприятията по чл. 6, т.,2,3 и Защита и контрол при обработване и съхранение на личните 2.2. данни 2.3. Изграждане на ефективна и подкрепяща среда Брой 6 6 акад. ч. кредит кредит 2.. IV ПКС 2.5. V ПКС Интегрираното обучение по чужд език и учебно съдържание от неезикови дисциплини 2.7. Интерактивни методи в обучението по география 2.8. Информационни технологии в обучението по физика кредит кредит кредит 2

3 2.9. Образование в мултикултурна среда Обучение на експерти и/или за об за прилагане на нови учебни планове и програми от преподаващи в VIII клас по информатика Обучението по литература в 8 клас с оглед на очакваните резултати за първи гимназиален клас 2.2. Организация на образователния процес 2.3. Планиране на отделни уроци /учебно съдържаниепри преподаване на чужд език 2.. По програма "Еразъм +" и по дейност ETWINNING 2.5. Приобщаващо образование на ученици със специални образователни потребности 2.6. Стратегии за мотивиране на учениците за учене 2.7. Стратегии за мотивиране на учениците за учене 2.8. Физиката вечно млада наука Четивната грамотност на учениците и оценяването PISA 208 Регионален дебат за Европа ролята на Европейския съюз и гражданското образование 0,5 кредита кредит кредит 0,5 кредита кредит 2 акад. часа кредит кредит кредит кредит кредит кредит 2.2. "Healthy Body, Sustainable World" English Language Teaching Seminar ROBINПодобряване на компетенциите с цел постигане на интеграция посредством нова образователна методология Европа територия на знанието Кариерното ориентиране в училищата Качеството на психолого педагогическото обслужване на училището и детската градина аспекти и възможности акад. часа Обучение от Програмата за училища посланици на ЕП Развитие на професионалните умения за комуникация на работещите с деца при съдебни производства, в случаи на насилие над тях Управление на конфликти. Разрешаване чрез методите на медиацията Международен конгрес по биомедицина 3

4 2.3. Управленските компетентности на педагогическите Общ брой по т. 2: 50 ОБЩО 96 II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:.. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за развитие и самоусъвършенстване на те. 2. Усъвършенстване на професионалните умения и развитие на професионалните нагласи и ценности. 3. Постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни знания, умения и навици.. Развиване на учениковата личност чрез овладяване в учебния процес на ключови компетентности и прилагането им в конкретни практически задачи. 5. Издигане и утвърждаване престижа на училището. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:. Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, чиито план е неразделна част от годишния план на училището. Към него да се добавят и плановете на МО и ПК. 2. Да се стимулират те към самоподготовка и усъвършенстване и към активно преподаване и обучение, чрез обмяна на педагогически опит. 3. Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми.. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното съдържание по предмети. 5. Да се създадат трайни мотиви за учебна дейност в учениците чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията в съответствие с новите образователни изисквания. 6. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и стимулиране на професионалните изяви на те. 7. Да се внедрят иновативни практики за повишаване качеството на обучение по ПП: 7.. иновации за интерактивно обучение 7.2. иновации за оценяване знанията на учениците III. ПРИОРИТЕТНИ ТЕМИ ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА Изборът на теми за квалификация става след проучване мнението на преподавателите относно трудностите, които срещат в работата си с учениците и техните родители. Във връзка със ЗПУО и съпътстващата нормативна уредба, за обучения през новата учебна година приоритетна тема е: Работа с учебна документация. Работа с Електронен дневник.

5 ЦЕЛЕВИ ГРУПИ: по общообразователна и профилирана подготовка класни ръководители председатели и членове на постоянни комисии административно ръководство IV. ФИНАНСИРАНЕ Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка календарна година и са в размер на % от годишния ФРЗ. Вътрешноучилищната квалификационна дейност се финансира от бюджета на училището. Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се осигурява в рамките на бюджета на училището, дарения по волята на дарителя, средства от проекти и програми за квалификационна дейност. Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител надвишава финансовия лимит за квалификация в училището, финансирането става с лично участие на служителя. При наличие на заявено желание от определен учител за участие в квалификационен курс на собствени разноски, след съгласуване с директора на училището, му се предоставя тази възможност. Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално квалификационна степен се заплащат от те. V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ. Разработена система за квалификационна дейност в училище. 2. Квалифицирани педагогическите, отговарящи на изискванията на съвременните условия. 3. Високо мотивирани преподаватели за усъвършенстване на знанията, уменията и компетентностите им в контекста на ученето през целия живот.. Активно преподаващи чрез ефективно използване на съвременни информационни и мрежови технологии, чрез въвеждане на иновации и обмяна на добри педагогически практики в образователния процес. 5

6 5. Делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми. 6. Успешно усвоено учебно съдържание по предмети и покрити ДОИ от повече ученици. 7. Мотивиране на учениците за учене и постигане на резултати, чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията в съответствие с новите образователни изисквания. 8. Действащи методически обединения/ предметни комисии като форма за самоусъвършенстване и професионално израстване на кадрите. 9. Създаден регистър на проведените квалификационни дейности и популяризиране на резултатите от тях. VI. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ Тема Форма Период на провеждане Целева група Отговорник за провеждането Лектор/ организа ция Сравнителен анализ на резултатите от входно ниво и изработване на план за работа през учебната 208/209 г. Работа с учебна документация. Работа с Електронен дневник Изработване на печеливши стратегии и методи при подготовката на ученици за участие в национални олимпиади и състезания Потребностите на новоприетите ученици и възможности за развитие на личностния потенциал Профилираната подготовка предизвикателство и перспективи дискусия курс дискусия Октомври 208 г. Октомври 208 г. Ноември 208 г. Декември 208 г. Декември 208 г. ПДУД, старши ПДУД, по ПК и МО ПДУД, старши на ПКи МО Директор на МО и ПК Емилия Търколева уч. психолог Директор 6

7 6. 7. Разработване и подбор на практически задания в обучението по информатика и информационни технологии Превенция на ПАВ дизайнерски дроги Януари 209 г. Февруари 209 г. и по информатика и ИТ Председател на МО Емилия Търколева уч. психолог 8. Създаване и въвеждане на иновативна практика в обучението по природни научи дискусия Февруари 209 г. по природни науки на ПК по Химия и ООС, Биология и ЗО, Физика и астрономия Мотивиране активността на учениците в часовете по английски език Развитие на социални, комуникативни, интеркултурни компетентности у учениците Работа с електронна дъска в обучението по природни науки и география Добри практики за превенция от отпадане на учениците от училище Осигуряване на необходимите условия за повишаване квалификацията на педагогическите, чрез участие в извънучилищни форми, организирани на регионално и национално ниво Създаване на онлайн тестове по природни науки Открит урок тренинг тренинг Февруари 209 г. Март 209 г. Април 209 г. Април 209 г. Постоянен Май 209 г. по английски език Всички педагогически Педагогически, заявили желание за участие по природни науки Виола Арабаджикова Емилия Търколева уч. психолог Директор Директор ЦТО София Директор на ПК ЦТО София 7

8 Иновативни форми и методи за оценяване на постиженията на учениците Самооценяването на институцията като процес от системата за управление на качеството в образователните институции Попълване и представяне на лична квалификационна карта от всеки учител за отчитане на резултати от годишен квалификационен процес дискусия Юни 209 г. Юли 209 г. Юли 209 г. Всички педагогичес ки Всички педагогически Всички педагогически Директор Директор на МО и ПК РААБЕ 8

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА АЛЕКСАНДЪР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО Утвърдил, Директор: Нели Николова ПЛАН за квалификационната дейност за учебната 2018/2019 година I. Анализ на квалификационната

Подробно

План квалификация

План квалификация Основно училище Васил Левски с.торос общ.луковит УТВЪРЖДАВАМ: Директор:/Валя Неева/ ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА І. ЦЕЛИ ОСНОВНА ЦЕЛ: Постигане на съизмеримост с европейските

Подробно

Примерен годишен план за квалификационната дейност

Примерен годишен план за квалификационната дейност УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В СУ НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА Годишният план за квалификация е част от Годишния план на училището за учебната 2018/2019

Подробно

I. КРАТЪК АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В УЧИЛИЩЕТО. През учебната 2018/2019 година в ПТГ,Цар Симеон Велики са проведени различни квалификации н

I. КРАТЪК АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В УЧИЛИЩЕТО. През учебната 2018/2019 година в ПТГ,Цар Симеон Велики са проведени различни квалификации н I. КРАТЪК АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В УЧИЛИЩЕТО. През учебната 2018/2019 година в ПТГ,Цар Симеон Велики са проведени различни квалификации на педагогически кадри на ниво вътрешноучилищно, общинско,

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА1.1ЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 1НА ПОДК1 ША- ЕПА- ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/ Ш/ , I П

ЦЕНТЪР ЗА1.1ЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 1НА ПОДК1 ША- ЕПА- ГР.ПЛОВДИВ УЛ.ДИМИТЪР ТАЛЕВ 102: ТЕЛ.:032/ Ш/ , I П ЦЕНТЪР ЗА1.1ЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 1НА ПОДК1 ША- ЕПА- ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/69-25-21.69-25-23. Ш/69-25-21. 69-25-23, 67-22-16 I ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

Подробно

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали Приложение към т.10.11.2 Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квалификация. Потребността от квалификация на те специалисти

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА ИВАН ИЛИЕВ гр.благоевград, 2700, ж. к. Ален мак, тел: 073/885288, ; Утвърдил Директор:

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА ИВАН ИЛИЕВ гр.благоевград, 2700, ж. к. Ален мак, тел: 073/885288, ;  Утвърдил Директор: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА ИВАН ИЛИЕВ гр.благоевград, 2700, ж. к. Ален мак, тел: 073/885288, 885289;email: pgi@pgiblg.com Утвърдил Директор: /Ася Бояджиева-Пенкова/ ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел УТВЪРЖДАВАМ:.. Димитрина Иванова Директор на ПГТЛП Гоце Делчев, гр. Благоевград ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА I.

Подробно

Примерен годишен план за квалификационната дейност

Примерен годишен план за квалификационната дейност ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ НИКОЛА ОБРЕШКОВ УТВЪРЖДАВАМ:... (Наньо Качаков) ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ НИКОЛА ОБРЕШКОВ УЧЕБНА

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ; tcc_var

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ;   tcc_var ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: 756-756; тел./факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com Училищен план за насърчаване и повишаване

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

П Л А Н

П Л А Н ДЕТСКА ГРАДИНА 20 ВЕСЕЛИ ОЧИЧКИ 6300 гр.хасково, ул. Филип Тотю 4, тел 038/624 971 E- mail veseliochichki_20@abv.bg УТВЪРДИЛ: Д.Нейкова Директор ДГ 20 П Л А Н ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ДГ 20 Весели очички

Подробно

г г ПОМОЩ НО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА" - ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/ ПЛАН ЗА КВАЛИФ ИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБН

г г ПОМОЩ НО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА - ГР.ПЛОВДИВ УЛ.ДИМИТЪР ТАЛЕВ 102: ТЕЛ.:032/ ПЛАН ЗА КВАЛИФ ИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБН ПОМОЩ НО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА" - ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/69-25-21. 69-25-23. 67-22-16 ПЛАН ЗА КВАЛИФ ИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБНА 2015/2016 ГОДИНА Настоящият план е приет с решение на

Подробно

1

1 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info УТВЪРЖДАВАМ! Директор:.. / Борис Златарев

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел , З А П

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел ,   З А П ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел. 0879456639, e-mail: ou7572@mail.bg З А П О В Е Д 4-1/17.09ц.2018 г. На основание чл. 259, ал.

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e-

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e- СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: 0893 60 52 47, 0892 60 20 57 e-mail: souablanica@abv.bg. suablanica@abv.bg Съгласувал:...

Подробно

СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) , , П

СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) , ,   П СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) 5 25 45, 4 17 38, www.souphd.info, souphd@abv.bg ПЛАН за та дейност Виолета Инкьова Директор СЕУ Св.

Подробно

Портфолио на Даяна Зашкева

Портфолио на Даяна Зашкева Портфолио на Даяна Зашкева Учител ЦДО в ОУ,,Митрополит Авксентий Велешки, гр.самоков Съдържание Част I. Раздел 1. За учителя Раздел 2. Педагогически практики Раздел 3. Методика на преподаване Раздел 4.

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/05.12.2017 г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА Планът за училищния

Подробно

AНАЛИЗ………

AНАЛИЗ……… УТВЪРЖДАВАМ: Албена Иванова-Неделчева Директор на СУ Сава Доброплодни, гр. Шумен ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ НА УЧИЛИЩНО РАВНИЩЕ УЧЕБНА 2017 2018 г. 1 І. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧИЛИЩЕТО 1. СУ

Подробно

ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел , факс: , сайт: www

ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел , факс: ,   сайт: www ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел. 600 805, факс: 601 797, e-mail: thti_vd@yahoo.com, сайт: www.pgaz.org, http://www.facebook.com/pg.asen.zlatarov.vidin

Подробно

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.: , факс: ,

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. Евл. Георгиев 34, тел.: , факс: , СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.:866-12-71, факс:963-34-83, e-mail: sgcag_botev@abv.bg www. sgcag.info Утвърждавам!:... инж. Доротея

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ ОТЕЦ ПАИСИЙ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: , sou_rado

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: ,     sou_rado СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: 0777 8 24 18, www.su-radomir.com, e-mail: sou_radomir_1912@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ МАРГАРИТА АНАНИЕ ДИРЕКТОР

Подробно

ДЕТСКА УСМИВКА ГР.ОПАКА,ОБЩ.ОПАКА, ОБЛ.ТЪРГОВИЩЕ ул. Съединение УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД 2 / г. НА ДИ

ДЕТСКА УСМИВКА ГР.ОПАКА,ОБЩ.ОПАКА, ОБЛ.ТЪРГОВИЩЕ ул. Съединение УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД 2 / г. НА ДИ ДЕТСКА УСМИВКА ГР.ОПАКА,ОБЩ.ОПАКА, ОБЛ.ТЪРГОВИЩЕ ул. Съединение 17,тел:06039/2389,e-mail:cdg_opaka@abv.bg УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД 2 / 17.09. г. НА ДИРЕКТОРА НА ДГ УСМИВКА / Румянка Радева / ЗА ДЕЙНОСТТА НА

Подробно

Powered by TCPDF (

Powered by TCPDF ( Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) I. Основни приоритети в дейността на училището: 1.Обучение и възпитание ориентирани към всеки ученик. 2. Повишаване на на функционалната грамотност на обучаваните; постигане

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Професионално учителско портфолио на Стоилка Гелова старши учител по математика в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Съдържание : Представяне Образование Професионален опит и стаж Моята философия

Подробно

Full page photo print

Full page photo print ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на учениците Принципи: І. Всеки ученик може да бъде отличник! 1. Да открием тази област, в която даденият ученик е добър; 2. Да му помогнем да се превърне в отличник

Подробно

ПЛАН ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА ППМГ НИКОЛА ОБРЕШКОВ, ГР. КАЗАНЛЪК, ПРЕЗ УЧЕБНАТА Г. Дейности срок отговорник отчитане I. Поставяне на

ПЛАН ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА ППМГ НИКОЛА ОБРЕШКОВ, ГР. КАЗАНЛЪК, ПРЕЗ УЧЕБНАТА Г. Дейности срок отговорник отчитане I. Поставяне на ПЛАН ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА ППМГ НИКОЛА ОБРЕШКОВ, ГР. КАЗАНЛЪК, ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019 2020 Г. Дейности срок отговорник отчитане I. Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване

Подробно

ОУ “Драган Манчов” – гр

ОУ “Драган Манчов” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info Утвърждавам! Директор:.. /Борис Златарев/

Подробно

Microsoft Word - Plan_strategiq

Microsoft Word - Plan_strategiq Приложение 3 към Стратегия за развитието на детската градина ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ЗА ПЕРИОДА 2016-2018Г. ВЪВЕДЕНИЕ Качеството на предучилищното

Подробно

портфолио

портфолио ПОРТФОЛИО на Катина Лалкова Старши учител по Биология и ЗО и Човекът и природата в СУ Никола Войводов гр. Враца ЛИЧНИ ДАННИ Име, фамилия:катина Лалкова Настояща месторабота: старши учител по Биология и

Подробно

<4D F736F F D CDCF2020C8D220F4E8F0ECE820E220F3F7E8EBE8F9E020E820F3F7E8F2E5EBE820E220C8D220F4E8F0ECE8>

<4D F736F F D CDCF2020C8D220F4E8F0ECE820E220F3F7E8EBE8F9E020E820F3F7E8F2E5EBE820E220C8D220F4E8F0ECE8> Приложение 15 към т. 1, буква п НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИТ ФИРМИ В УЧИЛИЩА И УЧИТЕЛИ В ИТ ФИРМИ 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Бързите технологични промени и дигитализацията променят всички ежедневни и професионални

Подробно

План квалификация

План квалификация ПЛАН УТВЪРЖДАВАМ: ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА НА ДИРЕКТОР:.. /име, фамилия, подпис и печат/ Настоящият план се изготвя на основание чл. 44, ал. 5 от Наредба 15/22.07.2019 г.

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО на Жана Стоянова Василева Старши учител по Български език и литература, Английски език в СУ Христо Смирненски гр. Койнаре, обл. Плевен Съдържание:

Подробно