УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПРОДАН І. Относими правни норми: чл от ГПК, чл. 185 от ЗЗД ІІ. Информация за публичната продан книжа и информа

Размер: px
Започни от страница:

Download "УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПРОДАН І. Относими правни норми: чл от ГПК, чл. 185 от ЗЗД ІІ. Информация за публичната продан книжа и информа"

Препис

1 УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПРОДАН І. Относими правни норми: чл от ГПК, чл. 185 от ЗЗД ІІ. Информация за публичната продан книжа и информация за проданта може да получи всеки в канцеларията на съдебния изпълнител или съответния районен съд. За предоставяне на документи и информация за публичната продан се заплаща на основание т. 19 от тарифа към закона за частните съдебни изпълнители такса от 20 лв. ІІІ. Правила за участие в публичната продан 1. Участници: В публичната продан може да участва всяко дееспособно юридическо и физическо лице. Участието може да бъде лично или чрез законен представител или пълномощник. Не може да участва като наддавач в публичната продан: длъжника, неговия законен представител, длъжностните лица от канцеларията на съдебния изпълнител, пазачите и управителите на продаваното имущество, съдиите, прокурорите, съдебните изпълнители, съдиите по вписванията, адвокатите относно имущество на територията на съответния Окръжен Съд ( ОС ). 2. Подаване на предложения: Публичната продан се провежда по правилата за търг с тайно наддаване. Предложения за участие могат да се подават от датата отбелязана в обявлението за публичната продан като първоначална, до края на работния ден на датата обявена за край на публичната продан. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд по местонахождение на имота. Предложенията следва да се подават в запечатан плик, заедно с квитанцията за внесения задатък, като същият се записва във входящия регистър на районния съд. Запечатаният плик се придружава от молба за допускане до публичната продан (обр. 1), съпроводена от необходимите документи доказващи правният статут на наддавача ( удостоверение за актуално правно състояние за юридическите лица ), пълномощно ако предложението се подава от пълномощник, както и други документи по преценка на наддавача. 3. Наддавателно предложение: (обр. 2) Наддавателното предложение следва да отговаря на следните изисквания: 1. Точно посочване на името/ фирмата на наддавача 2. Посочване на други данни индивидуализиращи наддавача (ЕГН; Булстат; седалище; адрес; на фирмено дело и от кой съд и т.н.) 3. Посочване на вещта/ имота, за който се участва и периода на провеждане на търга 4. Посочване на предложената цена, цифром и словом. Минималната цена е посочената в обявлението начална цена за провеждане на търга. 4. Недействително наддавателно предложение: Недействителни са предложенията под началната цена на търга посочена в обявлението, от лица нямащи право да участват в публичната продан, предложения, за които не е внесен необходимия депозит, както и предложения, за който не е определен ясно имота и/ или търга в който се иска участие. 5. Депозит: Към предложението задължително следва да се приложи документ за внесен депозит/ задатък. Депозита е в размер на 10 % от началната цена на веща/ имота като същата е посочена в обявлението. Депозита се внася по сметката на съдебния изпълнител, посочена в обявлението. Депозитите на наддавачите, които не са били обявени за купувачи се връщат незабавно след плащане на цената от наддавач обявен за купувач, за което подават писмена молба (обр. 3). 6. Обявяване на купувач: Купувачът се обявява на първият работен ден следващ края на проданта с протокол съставен от съдебният изпълнител. Отварянето на постъпилите предложения започва в посочения в обявлението час в помещение в сградата на съответния районен съд. Могат да присъстват страните по делото и всички наддавачи подали предложения. Присъствието на наддавачите е препоръчително. Отсъствието на наддавач не пречи същият да бъде обявен за купувач. Постъпилите наддавателни предложения се отварят като се вписват в протокола по реда на отварянето им. Обявяват се недействителните предложения. Наддавачът предложил най - висока цена се обявява за купувач. 7. Устно наддаване. След обявяване на най-високото предложение може да се развие устно наддаване. Началната цена на наддаването е най-високата предложена писмено цена.

2 Стъпката на наддаването е в размер на един задатък. Съдебният изпълнител кани три пъти участниците като при липса на нови предложения обявява най - високото предложение и съответно купувач на имота. 8. Заплащане на цената: Обявеният за купувач заплаща предложената от него цена по специалната сметка на съдебния изпълнител (същата по която е внесен и депозита), като приспада внесения от него депозит. Заплащането на разликата става в едноседмичен срок от приключване на проданта. Този срок може да започне да тече или да тече и през почивни и празнични дни. Ако последният ден от срока е почивен или празничен ден същият се продължава до първия работен ден следващ почивния. При невнасяне на цената в срок внесения депозит се задържа и служи за погасяване на дълга. 9. Покана до следващият участник: При невнасяне на цената в срок съдебният изпълнител обявява за купувач наддавача предложил следващата най-висока цена. Обявения за купувач следва да внесе предложената от него цена след приспадане на депозита в едноседмичен срок от уведомяването му за това. По същият начин се постъпва до заплащане на цената от участник обявен за купувач или изчерпване на наддавачите. Наддавач в публичната продан обявен за купувач и незаплатил цената в срок губи задатъка си. 10. Мерки за събиране на допълнителна информация по Закон за мерките срещу изпиране на пари. С последните изменения в ЗМИП бе разширен значително обхвата на лицата длъжни да събират информация за идентифициране на сделки и лица попадащи в обхвата на закона като съмнителни. Задължени лица по закона се явяват и частните съдебни изпълнители. Съгласно правилата на закона и вътрешните правила на всеки частен съдебен изпълнител одобрени от директора на ДАНС, при участие в публична продан от Вас може да бъдат поискани следните допълнителни документи: А. Декларация за произход на средства най-късно при доплащане на цената ако общата сума надхвърля лв. (обр. 4) Б. Декларация и други документи за доказване на действителният собственик на юридическо лице участващо в публична продан. (обр. 5) В. Декларации и други документи за доказване на действителния собственик на юридически лица регистрирани в офшорни зони. Г. Декларации и други документи за лица попадащи по смисъла на ЗМИП в обхвата на лица, за които задължително се прилагат разширени мерки за идентифициране.

3 Обр. 1 Чрез районен съд. До частен съдебен изпълнител..., рег....район на действие О.С.... МОЛБА От...1 С ЕГН... С адрес:... Телефон:... В качеството на:...2 На:...3 С ЕГН/ БУЛСТАТ:... Адрес:... Ф.д.... Господин съдебен изпълнител, Моля да бъда допуснат за участие в публична продан на...4, която ще се проведе от...до...5 Прилагам: Наддавателно предложение в запечатан плик Документ за внесен депозит Удостоверение за актуално правно състояние на наддавача. Пълномощно6 Друго: Дата: Гр.... С уважение:7 1 Трите имена на лицето подаващо молбата 2 Лично/ законен представител/ пълномощник 3 Наименование на юридическо лице или име на представлявания 4 Кратко описание на веща или имота за който се участва 5 Срока на проданта вписан в обявлението 6 Ако се подава от пълномощник 7 Подпис на лицето подаващо молбата

4 Обр. 2 До частен съдебен изпълнител..., рег...., район на действие О.С.... Предложение От...8 /трите имена/ С ЕГН... л.к.... Издадена на... от МВР... С постоянен адрес В качеството на ЕТ/ като представител на...9 С ЕГН/ БУЛСТАТ:... Ф.д.... на ОС гр.... Със седалище... Адрес... По ИД.../...10 Уважаеми господин съдия изпълнител, Във връзка с насрочената, по посоченото изпълнително дело ПУБЛИЧНА ПРОДАН от... до...11 на ,12 Като участник наддавач в проданта предлагам да бъда обявен за КУПУВАЧ на движимата/ недвижима вещ, за сумата...13/...14/ лева. /цифром/ /словом/ Подпис15: 8 Трите имена на лицето подаващо молбата 9 Наименование на юридическо лице или име на представлявания 10 Номер на изпълнителното дело по което се провежда проданта 11 Срока на проданта вписан в обявлението 12 Описание на веща/ имота за който се участва 13 Предлаганата цена цифром, но не по малко от оценката вписана в обявлението 14 Предлаганата цена словом 15 Подпис на лицето подаващо предложението

5 Обр. 3 До частен съдебен изпълнител..., рег...., район на действие О.С.... МОЛБА От...16 С ЕГН... С адрес:... Телефон:... В качеството на:...17 На:...18 С ЕГН/ БУЛСТАТ:... Адрес:... Ф.д.... Господин съдебен изпълнител, Моля да ми бъде възстановен депозит за участие в публична продан по ИД.../...19., която се проведе от... до...20 в размер на...21 Същият съм внесъл на... г.22 като желая да получа сумата по сметка... банков код:... при банка...23 Дата: Гр.... С уважение: 16 Трите имена на лицето подаващо молбата 17 Лично/ законен представител/ пълномощник 18 Наименование на юридическо лице или име на представлявания 19 Номер на делото по което е проведена проданта 20 Сока на проданта от обявлението 21 Размер на внесения депозит 22 Дата на внасяне на депозита 23 Данни за банковата сметка на наддавача

6 обр. 4 Приложение 1 към чл. 10, ал. 2 (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 ЗМИП Долуподписаният/ата:... ЕГН... постоянен адрес... гражданство... документ за самоличност... в качеството ми на... в... БУЛСТАТ... данъчен... Декларирам, че паричните средства предмет на посочената тук операция (сделка) в размер,... имат следния произход:... Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства. Дата на деклариране: Декларатор: (подпис)

7 обр. 5 приложение 2 към чл. 1, ал. 2 ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 6, ал. 2 ЗМИП Долуподписаният/ата:... ЕГН..., постоянен адрес... гражданство..., документ за самоличност..., В качеството ми на представител (пълномощник) на... вписан в регистъра при... Декларирам, че действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следните физически лица: ЕГН... постоянен адрес... гражданство..., документ за самоличност ЕГН... постоянен адрес... гражданство..., документ за самоличност ЕГН... постоянен адрес... гражданство..., документ за самоличност... Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства. Дата на деклариране: Декларатор: (подпис)

Частни съдебни изпълнители Виктор Георгиев и Анита Стойнова район на действие О.С. Велико Търново УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПРОДАН 1. Относими пр

Частни съдебни изпълнители Виктор Георгиев и Анита Стойнова район на действие О.С. Велико Търново УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПРОДАН 1. Относими пр УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПРОДАН 1. Относими правни норми: чл. 487-501 от ГПК, чл. 185 от ЗЗД 2. Информация за публичната продан книжа и информация за проданта може да получи всеки в канцеларията

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители Приета с ПМС 92 от 19.04.2006 г., обн., ДВ, бр. 35 от 28.04.2006 г., изм. и доп., бр. 24 от 12.03.2013 г. Раздел I Обикновени такси

Подробно

Приложение

Приложение ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ По Чл.417 от ГПК 1. Съд Съд:... Адрес:...... Град:...... Пощенски код... Получено от съда на... / попълва се от съда / Дело... / попълва се от съда / 2. Заявител/кредитор:

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) Приета с ПМС 38 от 27.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г., в сила от 1.03.2008 г., доп., бр.

Подробно

ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) Приета с ПМС 38 от г., обн., ДВ, бр. 22

ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) Приета с ПМС 38 от г., обн., ДВ, бр. 22 ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) Приета с ПМС 38 от 27.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г., в сила от 1.03.2008 г., доп., бр.

Подробно

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ХАРМАНЛИ МОТИВИ ЗA ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Харманли От Мария

Подробно

Регистър

Регистър МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Н А Р Е Д Б А 3 ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СГРАДИТЕ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Общинската/районната

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д Утвърждавам Административен Ръководител-председател на : /Красимир Семов/ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД МОНТАНА І. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 1. Обществената информация

Подробно

Правила за достъп до обществена информация.docx

Правила за достъп до обществена информация.docx І. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 1. Обществената информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща

Подробно

Microsoft Word - 2

Microsoft Word - 2 НАРЕДБА 3 от 17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 50

Подробно

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

Microsoft Word _protokol_05_i.doc

Microsoft Word _protokol_05_i.doc КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 5 ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на на 21 януари 2013 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Д-р Веселин Божков

Подробно

До

До ЕИК: 827182916 ПОКАНА Съветът на директорите на Фазан АД град Русе, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 06.06.2016 г. от 13.30 ч. в заседателната зала на предприятието

Подробно

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешните правила на Районен съд - Разлог за достъп до обществена

Подробно

З а я в л е н и е за достъп до обществена информация Приложение 1 ДО ДИРЕКТОРА НА ЕГ ИВАН ВАЗОВ ГРАД ПЛОВДИВ От. /трите имена на лицето/ или От. /наим

З а я в л е н и е за достъп до обществена информация Приложение 1 ДО ДИРЕКТОРА НА ЕГ ИВАН ВАЗОВ ГРАД ПЛОВДИВ От. /трите имена на лицето/ или От. /наим З а я в л е н и е за достъп до обществена информация Приложение 1 ДО ДИРЕКТОРА НА ЕГ ИВАН ВАЗОВ ГРАД ПЛОВДИВ От. /трите имена на лицето/ или От. /наименование и седалище на юридическо лице/ Чрез своя представител..

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност., издаден на г. от, с адрес: гр, у

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност., издаден на г. от, с адрес: гр, у ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност., издаден на г. от, с адрес: гр, ул..., ет, ап, в качеството си на представляващ, със

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН..., притежаващ документ за самоличност...., издаден на... г. от..., с адрес: гр...., ул......., ет..., ап..., в качеството

Подробно

No Title

No Title Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г.) (1) Производството на винено грозде, вино и други продукти от грозде или вино се осъществява от юридически и физически лица, които са вписани в регистъра при Националната

Подробно

НАРЕДБА № 3 ОТ 6 ФЕВРУАРИ 2006 Г. ЗА ГОДИШНИТЕ ОТЧЕТИ НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

НАРЕДБА № 3 ОТ 6 ФЕВРУАРИ 2006 Г. ЗА ГОДИШНИТЕ ОТЧЕТИ НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НАРЕДБА 3 ОТ 6 ФЕВРУАРИ 2006 Г. ЗА ГОДИШНИТЕ ОТЧЕТИ НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Обн. ДВ. бр.16 от 21 Февруари 2006г. Чл. 1. С тази наредба се определят изискванията,

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

Сдружение Спортен клуб ШУ ХА РИ ЕИК , Ф.Д. 150/2011г., със седалище и адрес на управление: Област София, община Столична, град София, р-н Три

Сдружение Спортен клуб ШУ ХА РИ ЕИК , Ф.Д. 150/2011г., със седалище и адрес на управление: Област София, община Столична, град София, р-н Три Сдружение Спортен клуб ШУ ХА РИ ЕИК 176055210, Ф.Д. 150/2011г., със седалище и адрес на управление: Област София, община Столична, град София, р-н Триадица, ж.к. Стрелбище, ул. Боровец, бл.5, ет.3, ап.7

Подробно

Ръководство на ползвателите

Ръководство на ползвателите Ръководство на ползвателите Съдържание I. ВЪВЕДЕНИЕ... 3 II. ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК... 3 III. ВХОД В СИСТЕМАТА... 3 1. Вход в системата... 3 IV. МОДУЛ УДОСТОВЕРЕНИЯ... 4 1. Модул Удостоверения... 4 2. Ново

Подробно

Окръжен съд- Хасково Система за финансово управление и контрол Код на документа Версия В сила от Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки

Окръжен съд- Хасково Система за финансово управление и контрол Код на документа Версия В сила от Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки на чл. 42, ал. 4 и сл. от ГПК от ОС- Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С тези правила се определя механизмът за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес в. Глава втора ИЗИСКВАНИЯ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИК

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИК РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ-11-529-3 от 09.08.2019 г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИКА Ж.К. БАНИШОРА БЛ. 41А, ВХ. В, АП. 45 ГР. СОФИЯ, 1233

Подробно

Palnomostno-OSA doc

Palnomostno-OSA doc ПЪЛНОМОЩНО Долуподписаният..., ЕГН..., притежаващ л.к...., издадена на...г., от МВР - гр...., адрес: гр...., Изпълнителен директор/управител, представляващ..., вписано в търговския регистър под.../...

Подробно

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД Процедура

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД Процедура ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД Процедурата за предоставяне на достъп до обществена информация

Подробно

НАРЕДБА № 1 от 6

НАРЕДБА № 1 от 6 НАРЕДБА 1 от 6.02.2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители Издадена от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 16 от 21.02.2006 г., изм. и доп., бр. 56 от 21.07.2009

Подробно

Microsoft Word - el-summons.docx

Microsoft Word - el-summons.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ УТВЪРЖДАВАМ: АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. ВАСИЛЕВ ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС ПО РЕДА НА ЧЛ. 137, АЛ. 2 АПК, ВР. ЧЛ. 42, АЛ. 4 И СЛ.

Подробно

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД З А Я В Л Е Н И Е от... живущ в.. ул... тел. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, Моля да бъда картотекиран/а за настаняване в общинск

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД З А Я В Л Е Н И Е от... живущ в.. ул... тел. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, Моля да бъда картотекиран/а за настаняване в общинск ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД З А Я В Л Е Н И Е от... живущ в.. ул... тел. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, Моля да бъда картотекиран/а за настаняване в общинско жилище под наем по следните причини: Прилагам следните

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПР

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПР РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН

Подробно

Писмени материали за ОСА на г. ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 от ТЗ за редовно годишно общо събрание на Наш Дом България Холдинг АД, което ще

Писмени материали за ОСА на г. ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 от ТЗ за редовно годишно общо събрание на Наш Дом България Холдинг АД, което ще Писмени материали за ОСА на 30.06.2019 г. ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 от ТЗ за редовно годишно общо събрание на Наш Дом България Холдинг АД, което ще се проведе на 30.06.2019 г. от 15:00 часа, на адреса

Подробно

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/28.02.2018 год.; изм. с р-е 1071/25.04.2019 г./ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази

Подробно