О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А

Размер: px
Започни от страница:

Download "О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А"

Препис

1 О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх / г. Относно: обществена поръчка с предмет: Строителни и монтажни работи в рамките на проектно предложение Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора фаза ІІ по процедура: BG11RFOP Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие Стара Загора, Оперативна програма Региони в растеж за обект: Реконструкция на надлез над ЖП линия и бул. Славянски, гр. Стара Загора УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН / Г - ЖО, Във връзка с постъпили в Общинска администрация Стара Загора запитвания от г., относно горепосочената обществена поръчка, Ви давам следните разяснения: Въпрос 1: В проектната документация липсват детайл за изпълнение, описание, размери и характеристики на пешеходния парапет, посочен за изпълнение в позиция 4,Доставка и монтаж на пешеходен парапет, включително всички свързани с това разходи", част 1.2 Пътни работи" от Количествено - стойностната сметка. Моля, Възложителят да предостави детайли за изпълнение и да даде информация относно вида, размерите и техническите характеристики на пешеходния парапет. Отговор 1: Прилагам детайл към Типовите профили на графичната част към проектната разработка файл детайл парапет.pdf. Въпрос 2: Съгласно чертеж 5.02 Типови напречни профили и детайли", част Пътна" от проектната документация в изпълнението на насипното тяло се влагат следните елементи: - Модулен армиращ елемент с лицев наклон 65 ; - Хумус (30-40 см. в лицевата част на всеки модул); - Вградени усилващи стоманени подпори, ø 8мм; - Вградена заварена скара от арматурно желязо, ø 8 мм; - Вградена синтетична рогозка, за задържане на хумусния пласт; - Хидропосев. Моля, Възложителят да уточни: 6000 СТАРА ЗАГОРА, бул. Цар Симеон Велики 107, тел.042/ , факс 042/ , ,

2 - Геометричните размери (височина, ширина, дебелина и др.) и вида на материала, от който е изработен Модулен армиращ елемент с лицев наклон 65 o и разстоянието и начина на монтаж на модулите; - Геометричните размери (височина, ширина, дебелина и др.) на Вградени усилващи стоманени подпори, ø 8мм и разстоянието и начина на монтаж на подпорите; - Големината и формата на отворите на Вградена заварена скара от арматурно желязо, ø 8 мм и на Вградена синтетична рогозка, за задържане на хумусния пласт; - Дендрологичния вид на хидропосева; - Проектния наклон на откоса на насипното тяло. Отговор 2: В типовите профили към графичната част е допусната техническа грешка, лицевия наклон на модулния армиращ елемент е 70. В проектната документация армираната насипна подпорна конструкция е означена като местоположение, наклон, височина и дължина. В представената Количествена Сметка, стената е дадена като площ на лицевата част. Бихме искали да отбележим, че използваните системи представляват фабрични модули, които включват в себе си изброените елементи като едно цяло: - модулен армиращ елемент с лицев наклон 70 градуса, произведен от двойноусукана телена мрежа, дълбоко поцинкована (Zn-5%Al сплави) в съответствие с EN , Клас А и защитно PVC покритие на телта с номинална дебелина 0.50мм. - вградени усилващи стоманени подпори - вграден панел от заварена мрежа с диаметър ф 8мм - вградена геосинтетична рогозка за задържане на почвените частици. Т.е всички елементи са фабрично произведени заедно и се доставят като един модул. Прилагам дендрологична ведомост на тревна смеска за хидропосевно затревяване. Въпрос 3: В проектната документация по позиция 5 Изграждане на армирана насипна подпорна конструкция с височина от 0.7 до 1.3 м" липсва конструктивен проект за изпълнение на армираната насипна подпорна конструкция. Също така не са предоставени техническа спецификация за изпълнението на конструкцията, армировъчни планове, техническа спецификация и детайли за връзката между старото и новото насипно тяло Моля, Възложителят да предостави липсващата проектна документация. Отговор 3: Съгласно височината на конструкцията са приети конструктивни фабрични модули, които нямат необходимост от допълнителни стабилитетни изчисления. Прилагаме техническа спецификация Въпрос 4: Съгласно чертеж 5.02 Типови напречни профили и детайли", част Пътна" от проектната документация в основата на насипното тяло е посочен конструктивен 6000 СТАРА ЗАГОРА, бул. Цар Симеон Велики 107, тел.042/ , факс 042/ , ,

3 елемент, чието описание и характеристика липсват в останалата част от проекта. Моля, Възложителят да даде разяснения по чертежа. Отговор 4: С цел осигуряване на по-добра носимоспособност на земната основа се предвижда полагането на нетъкан иглонабит геотекстил, мин 200 гр/м2 и трошено-каменна фракция до достигане на проектните нива. Въпрос 5: Моля, Възложителят да посочи размерите на гранитните павета, предвидени за полагане в позиция 8 Доставка и полагане на гранитни павета за направа на паважна настилка" в част 1.2. Пътни работи" от КСС. Отговор 5: Павета с размери: широчина, височина и дължина от 8 до 10 см. Въпрос 6: Моля, Възложителят да посочи размерите и вида на тротоарните плочи, предвидени за полагане в позиция 10 Доставка и полагане на тротоарни плочи за направа на тротоарна настилка, включително всички свързани с това разходи" в част 1.2. Пътни работи" от КСС. Възложителя. Отговор 6: Вибропресовани плочи с размери 40/40/6 см. с цвят по избор на Въпрос 7: Съгласно обяснителната записка по част Пътна" в проектната документация, приетата конструкцията на пътната настилка е с обща дебелина 65 см и конструктивни пластове както следва: - Плътен асфалтобетон Е1=1200 МРа - h=4 см; - Неплътен асфалтобетон Е2=1000 МРа -Ь=6см; - Битумизирана баластра Е3=800 МРа - h=8 см; - Трошен камък с подбрана зърнометрия - h=47 см; Съгласно подробна ведомост 3 от същата записка и част 1,3 Асфалтови работи" от КСС, общата дебелина на пътната конструкция е 64 см и конструктивни пластове както следва: - Плътен асфалтобетон Е1=1200 МРа - h=4 см; - Неплътен асфалтобетон Е2=1000 МРа - h=4 см; - Битумизирана баластра Е3=800 МРа - h=9см; - Трошен камък с подбрана зърнометрия - h=47 см; Съгласно чертеж 5,02 Типови напречни профили и детайли", част Пътна" от проектната документация общата дебелина на пътната конструкция е 66 см и конструктивни пластове както следва; - Плътен асфалтобетон Е1=1200 МРа - h=4 см; - Неплътен асфалтобетон Е МРа - h=6 см; - Битумизирана баластра Е3=?800 MPa - h-9 см; 6000 СТАРА ЗАГОРА, бул. Цар Симеон Велики 107, тел.042/ , факс 042/ , ,

4 - Трошен камък с подбрана зърнометрия - h=47 см; Моля, Възложителят да посочи коя е правилната обща дебелина на пътната конструкция, както и какви са дебелините на съставляващите я пластове. Също така, моля, Възложителят да посочи верните количества на позициите от сметка 1,3 Асфалтови работи" от КСС след уточняването на вида и дебелините на конструктивните пластове. настилка. Отговор 7: Конструктивните пластове на настилката са, както следва: - Плътен асфалтобетон Е1=1200 МРа - h=4 см; - Неплътен асфалтобетон Е2=1000 МРа - h=4 см; - Битумизирана баластра Е3=800 МРа - h=9см; - Трошен камък с подбрана зърнометрия - h=47 см; Обща дебелина: 64см. Прилагам коригирана сметка 1.3 "Асфалтови работи" и Ведомост 3 Пътна Количествата в КСС остават непроменени. Въпрос 8: В позиция 16 Присъединяване ДШ към ул. канал" в раздел IV Канализация и отводняване" от КСС е посочено, че към уличната канализация ще се свържат 13 броя ДШ. В позиции 11,12 и 13 от същата част е предвидено изграждане на 54 броя двуставни ДШ, 8 броя едноставни ДШ и 4 броя дъждоприемни шахти АСО. Съгласно проектната документация 40 броя двуставни оттоци се заустват в РШ, като за заустване към уличната канализация остават 14 броя двуставни, 8 броя едноставни оттоци и 4 броя оттоци тип АСО или общо = 26 броя ДШ, Моля, Възложителят да посочи правилното количество на ДШ, които ще бъдат заустени към уличната канализация. Отговор 8: Съгласно проектна документация се предвижда изграждането на: Дъждоприемна шахта- 8 бр.,дъждоприемна шахта двуставна- 54бр., Дъждоприемна шахта "АСО"- 4бр. и присъединяване на ДШ към уличен канал- 13бр. Въпрос 9: Моля, Възложителят да уточни какъв вид СМР трябва да се изпълни по позиция 8 Камера за оглед на канализацията" м. от раздел IV Канализация и отводняване" от КСС. Отговор 9: Съгласно НАРЕДБА РД от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи (ДВ, бр. 49 от 2013 г.) Чл (1) Контролът и изпитването на елементите на канализационните мрежи включват следните процедури: 1. визуален и инструментален контрол; 2. инспекция със самоходна телевизионна камера; 3. изпитване на непропускливост СТАРА ЗАГОРА, бул. Цар Симеон Велики 107, тел.042/ , факс 042/ , ,

5 (2) Визуалният и инструменталният контрол по ал. 1, т. 1 включват проверки за: 1. посока, праволинейност и наклон на тръбните участъци; 2. коти на дъното на тръбите в краищата на тръбните участъци; 3. характерни коти на съоръженията по канализационните мрежи; 4. изпълнение на тръбните връзки; 5. повреди и деформации на тръбните участъци; 6. нива на свързване на тръбите с различни размери (диаметри); 7. изпълнение на изолации, замазки и повърхностни покрития. (3) Изпитването на непропускливост на тръбопроводи и съоръжения по ал. 1, т. 3 се провежда съгласно предписанията на одобрения инвестиционен проект. (4) Заснетият материал при видеозаснемането по ал. 1, т. 2 се счита за неразделна част от документацията по приемането на канализационната мрежа. (5) Когато по време на изпитването нивото на подпочвените води е над темето на изградения тръбопровод, в зависимост от конкретните условия се анализира необходимостта от изпитване на инфилтрация. Въпрос 10: В публикуваната в Профила на купувача КСС, количествата по позициите от части Пътна" и Организация на движението" са с точност до шести знак след десетичната запетая. Моля, Възложителят да уточни с каква точност (знаци след десетичната запетая) да се вземат количествата от посочените части при остойностяване на позициите. Отговор 10: Да се приемат стойности закръглени до първи знак след десетичната запетая. С уважение, (П.П.), заличени съгласно чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД ИНЖ. ЯНЧО КАЛОЯНОВ Заместник кмет на Община Стара Загора 6000 СТАРА ЗАГОРА, бул. Цар Симеон Велики 107, тел.042/ , факс 042/ , ,

6

7

8

9

10 СПЕЦИФИКАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАЩ МОДУЛЕН ЕЛЕМЕНТ С НАКЛОНЕНО ЛИЦЕ И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ Модулен елемент за изграждане на армирани конструкции с наклонено лице и възможност за озеленяване Oтделните модули са площно армиращи елементи, с широчина 3.0m, произведени от двойно усукана телена мрежата тип 8x10 и диаметър min. 2.2/3.2 mm, съгласно EN (Фиг.1, Таблица 1). Лицевият панел на модулите трябва да бъде осигурен с допълнителен усилващ елемент, фабрично свързан към основния модул. Усилващият елемент представлява панел от заварена мрежа с диаметър ф 8 mm, в комбинация с геосинтетична рогозка за задържане на почвените частици. Проектният лицев наклон се осигурява чрез усилващи стоманени подпори и стоманени пръти. Стандартни размери на мрежата Растер тип D, (mm) Отклонение Вътрешен диаметър, (mm) Външен диаметър (mm) 8x %/-4% Стоманената тел използвана за производството на отделните модули, е дълбоко поцинкована с Galmac покритие на телта (Zn-5%Al сплави) в съответствие с EN , Клас А. Защитното PVC покритие, е с номинална дебелина 0,50mm (мин.0.38mm). Предвижда се, за да осигури защита при наличие на агресивна среда или риск от поява на корозия. Модулите трябва да са обточени с тел, с диаметър по-голям от този използван за производството на телената мрежа, съгласно EN (table 2). Всеки модул да бъде усилен с дълбоко поцинковани стоманени пръти с Galmac и PVC покритие на телта, с диаметър 3.40/4.40 mm и минимално количество на покритието265 g/m 2 ; Тези пръти трябва да са фабрично заложени в двойно усуканата оплетка на мрежата, съответно в долният и горният край на лицевият панел (Фигура 1). Стоманената тел използвана за производството на отделните модули трябва да отговаря на следните изисквания: (изпитването на телта се извършва върху пробно тяло с дължина 25 см преди производството на мрежата): Якост на опън: N/mm 2, съгласно EN Удължение: не по-малко от 10%, съгласно EN Отклонение: в съответствие с EN (Class T1) и ISO Galmac покритие на телта: минималното количество на Galmac трябва да бъде в съответствие с EN (Class A); Адхезията на покритието на телта трябва да бъде такава, че при усукването й 6 пъти около барабан, с диаметър 4 пъти диаметърът на телта, покритието да не се олющва и напуква при търкане с пръсти. 1

11 VIEW FROM INNER SIDE ОПИСАНИЕ НА МОДУЛИТЕ C SLOPE ANGLE 60 SLOPE ANGLE 65 B1 VAR. F SLOPE ANGLE 70 SLOPE ANGLE 45 VAR. WIDTH Ширина D E B2 A D А модулен A = GREEN елемент TERRAMESH наконен UNIT IN лицев DOUBLE панел и възможност TWISTED за затревяване, WIRE MESH, TYPE от двойно 8X10, WITH усукана телена GALMAC (Zn-5%Al ALLOY) AND POLYMER COATED мрежа, WIRE тип 8x10 Ø 2.7/3.7 cm, mm Galmac покритие на телта ( Zn-5% Al сплави ) и PVC защита, с диаметър ф 2.2/3.2мм B1 = REINFORCING STEEL BARS B1 усилващи GALVANIZED стоманени AND POLIMER пръти, COATED дълбоко Ø 3.4/4.4 поцинковани mm и с PVC защита, INSERTED ф THROUGH 2.7/3.7мм, THE фабрично WIRE MESH заложени в оплетката на мрежата B2 = REINFORCING STEEL BARS B2 усилващи GALVANIZED стоманени AND POLYMER пръти, COATED дълбоко Ø 3.4/4.4 поцинковани mm и с PVC защита, INSERTED ф THROUGH 2.7/3.7мм,за THE връзка BASE PANEL с усилващите пръти AS A LOWER HOOK FOR THE STIFFENER (F) C - геосинтетична рогозка за задържане на C почвените = GEOSYNTHETIC частици FOR FINE SOIL RETENTION D = STIFFENING стоманена WELDED заварена WIRE мрежа, MESH ф PANEL, 8мм Ø 8 mm = PRE-ASSEMBLED TRIANGULAR REINFORCING E STEEL усилващи BRACKETS, стоманени Ø 8 mm подпори, ф 8мм F = REINFORCING усилващи стоманени STEEL TIE RODS, пръти, Ø ф 8 mm 8мм Свързващата тел и телта използвана за свързващите процеси имат същата техническа спецификация на телената мрежа. Комбинацията от диаметрите на двата вида тел. Стандартни размери на телта Тип Телена мрежа Свързваща тел Диаметър на телта с PVC покритие ø mm Вътр.2.20/Вън.3.20 Вътр. 3.40/Вън.4.40 Отклонение (±) ø mm Мин. количество Galmac gr/m Стоманената мрежа на отделните модули трябва да отговаря на следните изисквания: Номинална якост на опън: 50 kn/m; съгласно EN (Анекс D) Ускорен тест на стареене и умора в среда на SO 2 (28 цикъла) съгласно EN ISO 6988 (при кондензация на влага), без да има признаци от ръжда В конструкцията са използвани модули с размери: 3х3х0.76 (70 ) m, продукта трябва да бъде CE сертифициран, в съответствие с ЕТА-13/0014 и съгласно Хармонизираните норми за армиращи почвата приложения. 2

12 Допълнителни компоненти Стоманени пръстени - Необходими за връзка между отделните платна на мрежата при загръщане на мрежата за закотвяне по билото на откоса. Разстоянието между пръстените зависи от вида на снадката в хоризонтално направление или по откоса. Затварянето на пръстените става с помощта на ръчни или пневматични клещи, които се предоставят от фирмата доставчик по време на монтажа. Да отговарят на следните минимални характеристики: - Диаметър Ø 3 мм. - Якост на натиск 170 кг/мм2 отворен затворен 25 mm застъпване след затваряне Фигура. 2 3 Технология на изпълнение 3.1. Технология на изпълнение на модулни, армиращи системи с оформено наклонено лице Полагане на модулите Оформяне на основата на конструкцията до проектните нива. Полагане на отделните модули за предвидения участък. Основата, върху която ще се поставят модулните елементи, трябва да бъде подравнена и подготвена съгласно проектните коти. Всякакви неравности, неподходяща почва и растителност трябва да бъдат отстранени. Процесът на разгъване и оформяне на всеки елемент от конструкцията да става върху равна и твърда основа. Да се отвори и разгъне модула до конструктивната му форма. При разгъването им да се използва дъска за изправяне на прегънатия ръб на опашката. Чрез завъртане на стоманените подпорни елементи да се осигури проектния наклон на лицевия панел. Фигура 3 Оформяне на модулна система завъртане на стоманените подпори Фигура 4 Оформяне на лицевия панел Процедура за свързване За оформяне и свързване между отделните модули да се използват Galmac (Zn-5%Al сплави) поцинковани стоманени пръстени за свързване с диаметър на Ø 3,0 mm и якост на натиск 170 kg/mm 2. Монтажното разстояние между отделните връзки да не надвишава 20 cm. Процедурата по свързване се изпълнява по ръбовете на модулите и в местата на двойносто усукване. Същата процедура се извършва и между опашките на модулите. За монатажа на пръстените да се използват ръчни или пневматични клещи за затваряне. A Пневматични клещи B Ръчни клещи Фигура 5 3

13 Инсталиране и запълване на отделните модули и уплътняване на насипа зад тях След подготвяне на основата, вече сглобените елементи да се позиционират и да се свържат помежду си, така че да образуват непрекъсната, свързана монолитна структура. Запълнителят от хумусна почва, за лицевата част на модулите, да се положи в рамките на 0.30 до 0.40 см Фигура 6 Фигура 7 насипване и уплътняване на първи пласт насипване и уплътняване на втори пласт Уплътняването в първия метър до обема на лицевия панел да се извърши внимателно, за да се избегне деформиране на обема му. Уплътнителните процеси да се извършват с използваната за целта механизация. При достигане на проектната височина на конструкцията следват насипни работи за преоформяне на откоса спрямо съществуващият терен и полагане на противоерозионна синтетична мрежа за защитана повърхността на откоса. 4

14

15

16

17

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх / г. Относно: обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за о

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх / г. Относно: обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за о О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх. 10-11-6390/31.05.2019 г. Относно: обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗООПАРК ГР.СТАРА ЗАГОРА УВАЖАЕМИ/А

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И

Подробно

Otgovori na zapitvania PSOV3 - III

Otgovori na zapitvania PSOV3 - III Изх. 26-00/681/20.09.2013г. ДО ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН гр.белене 5930, ул. България 35, тел. (0658) 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62 e-mail: obshtinabl@abv.bg, web-site: http://obshtina.belene.net ВСИЧКИ

Подробно

НОВ АСПЕКТ ООД ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов

НОВ АСПЕКТ ООД   ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов НОВ АСПЕКТ ООД office@nov-aspekt.eu www.nov-aspekt.eu ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за повдигане и транспорт на вертикални тръби, пръстени и

Подробно

НОВ АСПЕКТ ООД ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов

НОВ АСПЕКТ ООД   ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов НОВ АСПЕКТ ООД office@nov-aspekt.eu www.nov-aspekt.eu ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за повдигане и транспорт на вертикални тръби, пръстени и

Подробно

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара З

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара З О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На 25.10.2018 г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара Загора се проведе открито заседание на комисията за

Подробно

ТЕХНИЧСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ I. ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS1051 /Път III-539/ - Русокастро Ливада Тръстиково Константиново Проектът предвижда рехабилитация на общински

ТЕХНИЧСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ I. ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS1051 /Път III-539/ - Русокастро Ливада Тръстиково Константиново Проектът предвижда рехабилитация на общински ТЕХНИЧСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ I. ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS1051 /Път III-539/ - Русокастро Ливада Тръстиково Константиново Проектът предвижда рехабилитация на общински път BGS1051 /Път III- 539/ - Русокастро Ливада Тръстиково

Подробно

Airport_orazm_nast_2_1.doc

Airport_orazm_nast_2_1.doc 3. Твърди настилки Твърдите настилки за летища се изпълняват от плоча от портландциментов бетон, положена върху подосновен пласт от несортиран минерален материал или от стабилизиран материал, който лежи

Подробно

КСC_Tatarevo_LOT_4_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_4_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 4 / лот 4 ул."петдесет

Подробно

Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word

Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Образец 6.1 Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 4 / лот 4 ул."петдесет

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнен

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнен ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнение: Спортна площадка в основно училище, с.нова Камена

Подробно

КСC_Tatarevo_LOT_2_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_2_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 2 / лот 2 - ул."пета";

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ревизионните шахти са най-често проектираното съоръжение по канализационната мрежова система. Ревизионните шахти се проектират при промяна на напречното сечение или наклона на тръбопровода, при изменение

Подробно

KSS_

KSS_ КОЛИЧЕСТВЕНО- СТОЙНОСТНА СМЕТКА Обект: Възстановяване на речен праг, част от колектор за битови отпадъчни води, кв.прогрес, гр.джебел и корекция на р.джебелска в обсег моста на път III 08 /Кърджали Момчилград/

Подробно

КСC_Tatarevo_LOT_1_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_1_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 1 / лот 1 ул. Първа

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Люлка тип клатушка, модел: А02-11

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Люлка тип клатушка, модел: А02-11 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Люлка тип клатушка, модел: А02-11 Зебра I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 1. Обща характеристика

Подробно

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с Стр. 1 от 5 валидна за : Варна Тауърс, кула Е бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Автор: изготвил: Мартин Костадинов експерт стандартизация /подпис/ /дата/ Съгласуване: проверил: Красимир Минев директор,

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал : Галванизирани стоманени болтове, комплект с гайка и подложна шайба : Болтове, кт с гайка и шайба Категория: 30 Винтове, болтове, гайки, пирони Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да Характеристика на

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Комбинирано детско съоръжение моде

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Комбинирано детско съоръжение моде ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Комбинирано детско съоръжение модел Л06-К I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 1. Обща характеристика

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Детска въртележка Е13 I. ТЕХНИЧЕСК

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Детска въртележка Е13 I. ТЕХНИЧЕСК ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Детска въртележка Е13 I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 1. Обща характеристика Модел Е13 Възрастова

Подробно

Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ "Звезда-1950" /322/01308 Одобрени инвестиционни р

Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ Звезда-1950 /322/01308 Одобрени инвестиционни р Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ "Звезда-1950" 581438 21/322/01308 Одобрени инвестиционни разходи за проекта Одобрени разходи в лв. с ДДС 1 СМР:

Подробно

Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т о.т.126- о.т.127; улица о.т о.т о.т. 132; улица

Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т о.т.126- о.т.127; улица о.т о.т о.т. 132; улица Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т. - о.т.1- о.т.; улица о.т. 10- о.т. - о.т. 1; улица о.т. - о.т. 18- о.т. 19; улица о.т. 1- о.т. 19- о.т. ; Паркинг в

Подробно

НА ВНИМАНИЕТО НА:

НА ВНИМАНИЕТО НА: О Б Щ И Н А Б У Р Г А С 8000 Бургас, ул. Александровска 26 тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14 www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg 93-ОП-15(3)/09.03.2015 г. УВАЖАЕМИ ДАМИ

Подробно

ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Полиетиленови помпени станции Ø816 Ø785 Капак клас А15 БДС EN 124 Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN 40 с

ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Полиетиленови помпени станции Ø816 Ø785 Капак клас А15 БДС EN 124 Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN 40 с ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Ø Ø75 Капак клас А15 БДС EN Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN с накрайник Storz C 5 (опция) * Еластичен ремък (опция) * Показано: помпена станция - duo * не

Подробно

April 23, 2013

April 23, 2013 April 23, 2013 Работа на парогенераторите при неблагоприятен водо-химичен режим Наличие на хлориди по втори контур Намаляване на проектния вакуум Наличие на множество запушени тръбички от сноповете, водещи

Подробно

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от ECOBOX Модулни пречиствателни станции

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от ECOBOX Модулни пречиствателни станции ЦЕНОВА ЛИСТА от 19.07.2019 ECOBOX Модулни пречиствателни станции ECOBOX Модулни пречиствателни станции - от EЖ4 до EЖ52 съгл. EN12566, над EW60 съгл. ATV122 Код ТО EAD/V04 Код ТО EAD/V04 ECOBOX/Air - ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 1. ДЕМОНТАЖИ 1.1. Демонтаж на прозорци бр. 2.10-1.45

Подробно

XtraDrain Композитни отводнителни улеи Улеи, събирателни шахти и аксесоари 160 Композитен защитен ръб 166 Зашитен ръб от поцинкована стомана 170 Клас

XtraDrain Композитни отводнителни улеи Улеи, събирателни шахти и аксесоари 160 Композитен защитен ръб 166 Зашитен ръб от поцинкована стомана 170 Клас XtraDrain Композитни отводнителни улеи Улеи, събирателни шахти и аксесоари 160 Композитен защитен ръб 166 Зашитен ръб от поцинкована 170 Клас на натоварване A 15 174 ACO XtraDrain Решетки за отводнителни

Подробно

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за производство на летви. 2. Линия за разкрояване,огъване,

Подробно

Microsoft Word - предложение наредба 2_MD -тодор.doc

Microsoft Word - предложение наредба 2_MD -тодор.doc ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Г А Б Р О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е от Таня Венкова Христова - Кмет на Община Габрово, ОТНОСНО: Приемане на Изменение и допълнение на Наредба 2 за използване и опазване на улиците, тротоарите,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1 СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ 1606, гр. София, бул. Ген. Тотлебен 34, тел. 02/9223400, факс 02/9223441 Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно