ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА ИВАН ИЛИЕВ гр.благоевград, 2700, ж. к. Ален мак, тел: 073/885288, ; Утвърдил Директор:

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА ИВАН ИЛИЕВ гр.благоевград, 2700, ж. к. Ален мак, тел: 073/885288, ; Утвърдил Директор:"

Препис

1 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА ИВАН ИЛИЕВ гр.благоевград, 2700, ж. к. Ален мак, тел: 073/885288, ; Утвърдил Директор: /Ася Бояджиева-Пенкова/ ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ИВАН ИЛИЕВ -БЛАГОЕВГРАД ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА I. ЦЕЛИ ОСНОВНА ЦЕЛ: Осигуряване на комплекс от условия за устойчиво качество на образователновъзпитателния процес в училище. 1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка; създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите. 2. Усъвършенстване на професионалните умения и развитие на професионалните нагласи и ценности. 3. Постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни знания и умения в професионалната подготовка. 4. Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа и подпомагане на мотивацията за учене през целия живот. 5. Издигане и утвърждаване престижа на училището. 6. Осигуряване на по-добри условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на учениците. 7. Да осигури съответствие между социалната практика, потребностите на образователната система и равнището на професионалната компетентност на педагогическите кадри. 8. Да дава възможност за задоволяване на професионалните интереси на педагогическите кадри и за тяхното професионално развитие. II. ЗАДАЧИ 1. Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, чийто план е неразделна част от годишния план на училището /прилагат се и плановете на методическите обединения/. 2. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване, към обучение чрез обмяна на педагогически опит. 3. Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи, за преодоляване на неуспехи, трудности и проблеми. 4. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното съдържание по предмети. 5. Да се създадат трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията в съответствие с новите образователни изисквания. 6. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и стимулиране на професионалните изяви на учителите. 7. Диагностика на проблеми в отношенията между учениците, формулиране и прилагане на корекционни мерки. 8. Приобщаване на семейството като партньор на училището при повишаване качеството на образователно-възпитателния процес.

2 ІII. ОБЩОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ПРОВЕДЕНА ОТ ОБУЧИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ВПИСАНИ В ИНФОРМАЦИОННИЯ РЕГИСТЪР НА МОН Квалификац ионна 1. Практически семинар Обновената наредба за приобщаващо образование 2. Курс Курсове за повишаването на квалификацията на учителя в съответствие с професионалния профил на изпълняваната от него длъжност. Център за професионално обучение на организация вписана в инционен регистър на МОН часа (1 кредит) часа (1 кредит) Екатерина Бонева Дамянова, Илия Вълчев, Маргарита Илиева, класни ръководители Учители Ив. Илиев Планирани средства 3. Курс Ефективно партньорство между педагогически специалисти и родители Център за опит и идеи "Salve" часа (1 кредит) Учители Ив. Илиев бюджета на /1

3 IV. ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ В ИВАН ИЛИЕВ Квалификационна Продължите -лност 1. Практически семинар Невербална и вербална комуникация. Ранно откриване на Директор на 2 ч. Октомври 2017 г. Учители от насилието над деца 2. Практически семинар Ранно откриване на професионалното прегряване и Директор на 2 ч. Ноември 2017 г. Учители от взаимна подкрепа на преподаватели 3. Практически семинар Психосоциални игри Директор на 2 ч. Декември 2017 г. Учители от 4. Практически семинар Използване на формули и функции в Ms Excel. Създаване и Анелия Бачева, Екатерина Бонева - 8 ч. Ноември 2017 г. Март 2018 г. Учители от редактиране на диаграми в Ms Excel. Дамянова 5. Практически семинар Преодоляване на стреса чрез Любима Ласкова 8 ч. Декември 2017 г. Учители от народни танци 6. Практически семинар Как да попълним Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и приложенията към нея 7. Практически семинар Първи стъпки за работа с платта MOODLE 8. Дискусия Споделяне на добри практики от защитени III, II и I ПКС през учебните 2015/2016 и 2016/2017 година. 9. Дискусия Методи за повишаване на мотивацията за учене 10. Лекция Приложение на златното сечение в изкуството и в живота 11. Лекция, Дискусия 12. Практически семинар Изготвяне на кореспондентски 13. Семинар Превенция на домашното насилие сред деца и подрастващи. Гергана Гошева Наташа Манова Илиана Кадурина, Невена Антипешева, Даниела Карабельова Учители придобили III, II и I ПКС през съответния период 4 ч. Януари/Февруари 2018 г. Учители от 6 ч. Учители от 5 ч. Декември 2017 г - Април 2018 г. Учители от Милена Методиева 2 ч. Февруари 2018 г. Учители от Виолина Чимева 4 ч. Януари 2018 г. Учители от Здравословно хранене Галина Юнакова 4 ч. Февруари 2018 г. Учители от Емилия Шаренска 8 ч. Март 2018 г. Учители от документи Янка Стоянова 4 ч. Май 2018 г. Учители от

4 V. ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ В МЕТОДИЧЕСКИТЕ ОБЕДИНЕНИЯ: Квалификационна 1. Дискусия Затрудненията на учениците при изграждане на есе. Техники за преодоляване на често допусканите грешки. 2. Дискусия Често допускани лексикални грешки и техники за преодоляването им 3. Дискусия Често допускани грешки в употребата на пунктуационните норми и повишаване на вътрешните ресурси за справянето с тях 4. Дискусия Оценката от класните работи средство за диагностика 5. Дискусия Повишаване на мотивацията за учене сред учениците 6. Лекция Обучение за работа с интерактивната програма MozaBook и приложението й в чуждоезиковото преподаване 7. Дискусия Оптималните методи при преподаване на репродуктивните умения 8. Дискусия Новите интерактивни методи в чуждоезиковото обучение Гергана Атанасова 2 ч. Ноември 2017 г. МО Езици Светлана 2 ч. Декември 2017 г. МО Езици Трендафилова Илина Танева 2 ч. Февруари 2018 г. МО Езици Десислава Кирякова Златка Стамболийска Десислава Иванова 2 ч. Март 2018 г. МО Езици 4 ч. Октомври 2017 г. МО Езици 4 ч. Ноември 2017 г. МО Езици Зорка Милчева 4 ч. Февруари 2018 г. МО Езици Наталия Станкова 4 ч. Март 2018 г. МО Езици 9. Дискусия Проект на учебна програма за X клас по история и цивилизация Антония Бакалова 2 ч. Октомври 2017 г. Янка Стоянова 10. Дискусия Хигиена на учене Антония Бакалова 2 ч. Ноември 2017 г. МО Обществени науки гражданско образование и физическо възпитание и спорт

5 Квалификационна 11. Лекция, дискусия Добри практики и изследвания в химическото образование: наблюдения, опити, уроци, извънкласни дейности Душка Станковска 12. Лекция, дискусия Кога образователната среда може да се нарече интерактивна? Душка Станковска 13. Лекция Запознаване с промените в данъчното Цветелина законодателство по ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗДДС Узунова от г. Наташа Манова Йорданка Стамберова 14. Лекция Трудово законодателство и осигуряване Гергана Гошева Йорданка Стамберова 15. Практически семинар Вътрешно обучение на преподавателите за работа с програмен продукт Microinvest ТРЗ Цветелина Узунова 4 ч. Ноември 2017 г. МО Природни науки 3 ч. Декември 2017 г. МО Природни науки 4 ч. Януари 2018 г. МО Счетоводство 2 ч. Март 2018 г. МО Счетоводство 8 ч. Юли 2018 г. МО Счетоводство 16. Практически семинар Създаване на онлайн тестове с Office 365 Илинка Янкова 4 ч. Октомври 2017 г. МО Икономика 17. Дискусия Конфликтите в училището Илиана Папукчиева Иванова 18. Дискусия Подобряване възпитателната работа с учениците посредством въздействие на художествената литература и културни дейности Валерия Дюлгерска 4 ч. Април 2018 г. МО Икономика 2 ч. Януари 2018 г. МО Класни ръководители и възпитатели

6 VI. ДРУГИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ: Квалификац ионна 1. Семинар Промени в нормативни документи, свързани с данъчното, финансовото и трудовото законодателство 2. Курс Обучение по здравословни и безопасни условия на труд Професионална обучителна организация Професионална обучителна организация Главен счетоводител Членове на Комитет по условия на труд Планирани средства Настоящият План за квалификационната дейност на Иван Илиев за учбната е приет с Решение 9 от заседание на Педагогическия съвет, съгласно протокол 18 от г.

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА АЛЕКСАНДЪР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО Утвърдил, Директор: Нели Николова ПЛАН за квалификационната дейност за учебната 2018/2019 година I. Анализ на квалификационната

Подробно

План квалификация

План квалификация Утвърдил: Ася Чилингирян Директор Трета ПМГ Акад. Методий Попов Варна ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 208/209 ГОДИНА Планът за квалификационна дейност на училището е приет с решение от

Подробно

I. КРАТЪК АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В УЧИЛИЩЕТО. През учебната 2018/2019 година в ПТГ,Цар Симеон Велики са проведени различни квалификации н

I. КРАТЪК АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В УЧИЛИЩЕТО. През учебната 2018/2019 година в ПТГ,Цар Симеон Велики са проведени различни квалификации н I. КРАТЪК АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В УЧИЛИЩЕТО. През учебната 2018/2019 година в ПТГ,Цар Симеон Велики са проведени различни квалификации на педагогически кадри на ниво вътрешноучилищно, общинско,

Подробно

План квалификация

План квалификация Основно училище Васил Левски с.торос общ.луковит УТВЪРЖДАВАМ: Директор:/Валя Неева/ ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА І. ЦЕЛИ ОСНОВНА ЦЕЛ: Постигане на съизмеримост с европейските

Подробно

Портфолио на Даяна Зашкева

Портфолио на Даяна Зашкева Портфолио на Даяна Зашкева Учител ЦДО в ОУ,,Митрополит Авксентий Велешки, гр.самоков Съдържание Част I. Раздел 1. За учителя Раздел 2. Педагогически практики Раздел 3. Методика на преподаване Раздел 4.

Подробно

1

1 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info УТВЪРЖДАВАМ! Директор:.. / Борис Златарев

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел УТВЪРЖДАВАМ:.. Димитрина Иванова Директор на ПГТЛП Гоце Делчев, гр. Благоевград ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА I.

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА1.1ЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 1НА ПОДК1 ША- ЕПА- ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/ Ш/ , I П

ЦЕНТЪР ЗА1.1ЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 1НА ПОДК1 ША- ЕПА- ГР.ПЛОВДИВ УЛ.ДИМИТЪР ТАЛЕВ 102: ТЕЛ.:032/ Ш/ , I П ЦЕНТЪР ЗА1.1ЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 1НА ПОДК1 ША- ЕПА- ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/69-25-21.69-25-23. Ш/69-25-21. 69-25-23, 67-22-16 I ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

Подробно

Примерен годишен план за квалификационната дейност

Примерен годишен план за квалификационната дейност УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В СУ НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА Годишният план за квалификация е част от Годишния план на училището за учебната 2018/2019

Подробно

г г ПОМОЩ НО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА" - ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/ ПЛАН ЗА КВАЛИФ ИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБН

г г ПОМОЩ НО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА - ГР.ПЛОВДИВ УЛ.ДИМИТЪР ТАЛЕВ 102: ТЕЛ.:032/ ПЛАН ЗА КВАЛИФ ИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБН ПОМОЩ НО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА" - ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/69-25-21. 69-25-23. 67-22-16 ПЛАН ЗА КВАЛИФ ИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБНА 2015/2016 ГОДИНА Настоящият план е приет с решение на

Подробно

План

План СРЕДНО УЧИЛИЩЕ МАКСИМ РАЙКОВИЧ гр. Лясковец 5140, ул. Манастирска 1, тел. 0619/ 2 20 95, факс 0619/2 20 95 e-mail: sou_mr@mail.bg, www.sou-mrlc.com Утвърдил:.. Директор на СУ Максим Райкович /Даниела Арабаджиева/

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

ПОРТФОЛИО

ПОРТФОЛИО ПОРТФОЛИО Учителското портфолио знак за качеството на педагогическата дейност Портфолиото на учителя е доказателствена колекция от документи, показващи професионалния път на учителя и придружаващи професионалната

Подробно

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали Приложение към т.10.11.2 Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квалификация. Потребността от квалификация на те специалисти

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 5140 гр. Лясковец, ул. Възраждане 1, ет.2, тел.:0619/2-20-55 П Л А Н - П Р О Г Р А М А ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

Подробно

СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) , , П

СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) , ,   П СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) 5 25 45, 4 17 38, www.souphd.info, souphd@abv.bg ПЛАН за та дейност Виолета Инкьова Директор СЕУ Св.

Подробно

Full page photo print

Full page photo print ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на учениците Принципи: І. Всеки ученик може да бъде отличник! 1. Да открием тази област, в която даденият ученик е добър; 2. Да му помогнем да се превърне в отличник

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Да научим английски език ПОРТФОЛИО на Теменужка Василева Крамарска, преподавател по английски език в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Визитна картичка Образование 2005 г. СУ Св. Климент Охридски

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e-

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e- СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: 0893 60 52 47, 0892 60 20 57 e-mail: souablanica@abv.bg. suablanica@abv.bg Съгласувал:...

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Професионално учителско портфолио на Стоилка Гелова старши учител по математика в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Съдържание : Представяне Образование Професионален опит и стаж Моята философия

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно

1 1

1 1 1 1 2 I.ОСНОВНИ ЦЕЛИ В отговор на принципите за приобщаващото образование възниква необходимостта от разработване и прилагане на цялостна политика за подкрепа на личностното развитие на ученика,чиито цели

Подробно

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 2013 2014 УЧЕБНА ГОДИНА Да проследим съпоставката между резултатите входно - изходно ниво от 5 до 12 клас Трайна е тенденцията успехът от изходното ниво да бъде по-висок в сравнение с входното ниво 6

Подробно

81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО 81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 e-mail:sou81@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Учебна2018 2019 година Приет с

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/05.12.2017 г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА Планът за училищния

Подробно

П Л А Н

П Л А Н ДЕТСКА ГРАДИНА 20 ВЕСЕЛИ ОЧИЧКИ 6300 гр.хасково, ул. Филип Тотю 4, тел 038/624 971 E- mail veseliochichki_20@abv.bg УТВЪРДИЛ: Д.Нейкова Директор ДГ 20 П Л А Н ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ДГ 20 Весели очички

Подробно

AНАЛИЗ………

AНАЛИЗ……… УТВЪРЖДАВАМ: Албена Иванова-Неделчева Директор на СУ Сава Доброплодни, гр. Шумен ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ НА УЧИЛИЩНО РАВНИЩЕ УЧЕБНА 2017 2018 г. 1 І. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧИЛИЩЕТО 1. СУ

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО на Жана Стоянова Василева Старши учител по Български език и литература, Английски език в СУ Христо Смирненски гр. Койнаре, обл. Плевен Съдържание:

Подробно

С У В А С И Л Л Е В С К И - гр. Д Е В Н Я гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна тел , УТВЪЖДАВАМ: ГЕОРГИ ПЕТКО

С У В А С И Л Л Е В С К И - гр. Д Е В Н Я гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна тел ,   УТВЪЖДАВАМ: ГЕОРГИ ПЕТКО С У В А С И Л Л Е В С К И - гр. Д Е В Н Я гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна тел. 051998181, soudevnya@abv.bg www.soudevnya.eu УТВЪЖДАВАМ: ГЕОРГИ ПЕТКОВ Директор на СУ Васил Левски Гр. Девня УЧИЛИЩЕН ПЛАН

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО НА Иванка Йорданова Гаджинска -старши учител в СУ Христо Смирненски гр. Койнаре ПРЕДСТАВЯНЕ В педагогическата си практика залагам на: Сътрудничество и коректни взаимоотношения с

Подробно

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГРАД СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mai

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГРАД СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mai УТВЪРЖДАВАМ : ДИРЕКТОР :.. / П. Димитрова / Г Р А Ф И К ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ПРИ С О У АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ, ГР. СТРАЖИЦА ЗА УЧЕБНАТА 2014/ 2015 ГОДИНА Настоящият план е приет на заседание

Подробно

Примерен годишен план за квалификационната дейност

Примерен годишен план за квалификационната дейност ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ НИКОЛА ОБРЕШКОВ УТВЪРЖДАВАМ:... (Наньо Качаков) ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ НИКОЛА ОБРЕШКОВ УЧЕБНА

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

РАБОТНА СРЕЩА на УО на ОП НОИР

РАБОТНА СРЕЩА на УО на ОП НОИР Обявени процедури през 2018 г: Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование Компонент 1 20 000 000 лв. Квалификация на педагогическите специалисти

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

Лични данни:

Лични данни: ПОРТФОЛИО на Зарка Петрова Гайдарова старши начален учител СОУ Вичо Грънчаров гр.горна Оряховица Лични данни: Гайдарова, Зарка, Петрова СОУ Вичо Грънчаров Старши начален учител Средно общообразователно

Подробно