Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс

Размер: px
Започни от страница:

Download "Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс"

Препис

1 Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО Име на продукта АМОЯЧНА ВОДА 25% 2. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ Химическо наименование Амониев хидроксид ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА МАТЕРИАЛА Синоними Амоняк EC EC-Index Маркировка съгласно директивите на ЕС: С Корозивно, N Опасно за околната среда R Химическа формула: NН 3 Молекулна маса: 17,03 g/mol 3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПАСНОСТТА Причинява изгаряния. Много токсичен за водни организми. 4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ След вдишване Изнесете пострадалия на чист въздух. Повикайте лекар След контакт с кожата Отмиване с обилно количество вода. Незабавно свалете замърсените дрехи. След контакт с очите Изплакнете с обилно количество вода поне 10 минути, като държите клепачите широко отворени. Незабавно потърсете очен специалист. След поглъщане Дайте на пострадалия да пие обилно количество вода,(ако е необходимо няколко литра). Да не се предизвиква повръщане, поради риск от перфорации. Незабавно повикайте лекар. Не правете опити да неутрализирате.

2 5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ Подходящи средства за гасене: В зависимост от материалите съхранявани в близост. Особени рискове Продуктът не е горим. Под въздействие на околния огън могат да се освободят опасни газове: Азотни окиси. Специално защитно оборудване: Не стойте в опасната зона без подходящо химически защитно облекло и независима дихателна апаратура. Друга информация Абсорбирайте отделените газове с вода. Не допускайте използваната за борба согъня вода да попадне в повърхностно течащите или подпочвените води. 6. МЕРКИ ПРИ СЛУЧАЙНО ИЗПУСКАНЕ Мерки, касаещи хора Не вдишвайте изпаренията/аерозолите. Избягвайте контакт с продукта. Осигурете достъпа на чист въздух в затворени помещения. Mерки за опазване на околната среда Не допускайте изтичане на продукта в канализацията Методи за почистване Попийте с абсорбиращи материали. Неутрализирайте с разредена сярна киселина. Препратете за изхвърляне. Почистете засегнатите площи. 7. ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ Използване Няма специални изисквания. Съхранение Съхранявайте в плътно затворена съдове, на сухо, в добре вентилирани помещения, при температура под +25 С

3 8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА / ПЕРСОНАЛНА ЗАЩИТА Лична защитна екипировка Специфично за работното място защитно работно облекло трябва да бъде избрано в зависимост от концентрацията и количеството на разглежданото опасно вещество. Устойчивостта на защитното облекло към химикалите трябва да бъде установена от съответния доставчик. Респираторна защита Необходима, когато се образуват пари/аерозоли, филтър (филтър за NH 3 ) Защита на очите Необходима Защита на ръцете Необходима Индустриална хигиена Незабавно свалете замърсените дрехи. Използвайте защитни кремове за ръцете. След работа с продукта измийте ръцете и лицето. 9. ФИЗИЧЕСКИ И ХИМИЧЕСКИ СВОЙСТВА Физическо състояние Цвят Мирис Температура на кипене Температура топене Експлозивни граници: долна горна Течност Безцветен Oстра около 37,7 С около -57,5 С 15,4 Vol% 33,6 Vol% Парно налягане С Плътност 0,91 20 С Разтворимост във вода 10. СТАБИЛНОСТ / РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ разтворим Условия които трябва да се избягват Нагряване Материали, които трябва да се избягват Алкали, йод, силни киселини, халогени, живачни окиси, сребро. Опасни продукти при декомпозиция случай на пожар: Виж Секция 5 Допълнителна информация Несъвместим с различни метали и сплави (цинк, мед) Образува експлозивни смеси с въздуха под формата на пари/аерозоли при нагряване.

4 11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Остра токсичност LD50 (орално плъх) 350 mg/kg LCLo (вдишване човек) 5000 ррm LC50 (вдишване плъх) 1,4 md/l/4h (безводна субстанция) Друга токсикологична информация След инхалиране: Възможни симптоми: Кашлица, бронхит, белодробна оток.. Когато се образуват аерозоли: Силен възпалителен ефект. След контакт с кожата: Възможни ефекти: Възпалителен и каустичен ефект (дерматит, некроза) След попадане в очите: Изгаряния. Риск от ослепяване. След поглъщане: Възпаление на лигавиците стомашни болки, гадене, повръщане на кръв, колапс, шок, безсъзнание. Риск от перфорация на хранопровода и стомаха. 12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Екотоксични ефекти Амониевите йони са токсични при риби над 0,3 mg/l поради промяна на рн нивото. Може да доведе до смърт на рибите. Друга екологична информация Не позволявайте изтичането във водните басейни, отходните води и почвата. 13. РАЗПОРЕДБИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ Унищожаване на продукта Няма единни ЕС регулации за унищожаване на химикали и остатъци. Химическите остатъци обикновено се смятат за специални отпадъци. Унищожаването на последните се регулира в страните членки на ЕС чрез общи закони и правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните власти, така и с компаниите, които се занимават с унищожаването им и които са в състояние да Ви посъветват как да унищожите специалните отпадъци. Унищожаване на опаковките Унищожаването се извършва в съгласие с официалните правила. Замърсените опаковки се третират като самия продукт. Ако не е упоменато нещо друго, незамърсените опаковки могат да се използват като домакински или да се рециклират. 14 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕТО Наземен транспорт Клас на риска 8/43с Наименование GGVS, GGVE, ADR, RID AMMONIA SOLUTION

5 15. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ Етикет с ЕО-име: АМОНЯЧНА ВОДА Маркировка съгласно директивите на ЕС С Разяждащо N Опасно за околната среда ЕО фрази относно опасността R34 Причинява изгаряния. R50 Много токсичен за водни организми ЕO фрази за безопасност S26 В случай на попадане в очите незабавно да се измият с обилно количество вода и да се потърси медицинска помощ. S36/37/39 Носете подходящи защитни дрехи, ръкавици и предпазни средства за лицето и очите S45 В случай на злополука и ако се почувствате недобре, незабавно потърсете медицинска помощ (покажете етикета когато е възможно) S61 Не допускайте изхвърляне в околната среда. 6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ Информацията в този документ трябва за бъде достъпна за всички, на които може да се наложи да работят с продукта.

6

Превод от английски език

Превод от английски език Пяна за гуми Стр. 1/5 1.Идентификация на субстанцията/производство и фирма Търговско наименование Пяна за гуми Артикулен номер: 435 300-544 Употреба Грижа за автомобила. Фирма Sonax GmbH Münchener Straβe

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP-3380-0001,

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

Maxforce MSDS

Maxforce MSDS ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител: BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE 16, rue Jean-Marie leclair 69009 Lyon France Тел.: 0039 (0) 2 93371 Лице, което пуска на пазара: Дата на издаване: 01.02.2008

Подробно

Microsoft Word - murdex.doc

Microsoft Word - murdex.doc МУРДЕКС Страница: 1/5 1.ИНДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА Употреба: Родентицид съдържащ Флокумафен, ефективен срещу резистентни гризачи. Търговско наименование: МУРДЕКС паста, пелети, восъчни блокчета Производител

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител Flügger A/S Дата на издаване: 01.10.2012 Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre Заменя издание: ДАНИЯ Тел. +45 70 15 15 05 Стр. 5 Пуска на пазара Лимекс Ко. EООД

Подробно

ОД

ОД 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО 1.1. Наименование на препарата Лепила за етикети и опаковки: П О Л И В И Н И Л А Ц Е Т А Т Н И Л Е П И Л А /марки L, Lx, M, M1, M2, N, P, P1, PP/ 1.2.

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН  ЛИСТ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Лице, което пуска на пазара МУЛТИИМПЕКС ЕООД Дата на издаване: 10.11.2011 Химично вещество/препарат СТУКО ВЕНЕЦИАНО Гр./ с. София ИН по ЗДДС: BG 11001950 Идент. 11001950

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 9 Thomsit P 625 Дата на съставяне: 20.05.2009 Ревизия: 20.05.2009 Дата на отпечатване: 27.08.2009 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP9835-P3

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc Лице, което пуска на пазара химичният препарат: Еилфикс България ООД ул. Юбилейна 6 кв. Меден рудник Бургас тел.: 056/85 38 39; 0899 89 76 26 ЕИК: 147144446 Дата на издаване: 20.02.2012 г. Номер на материала:

Подробно

Fury 10 EC new.doc

Fury 10 EC new.doc ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Вносител: Суммит Агро България ЕООД Дата на издаване: 06.02.2002 гр./с. София Издание: 3 Дан. 2220109138 Заменя издание: 12.07.2001 БУЛСТАТ 130109978 Стр. (брой): 8 ФЮРИ

Подробно

Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци

Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци Страница 1 от 6 1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1 Идентификатори на продукта Пазарно име на продукта: Код на продукта: Нанопокритие за пластмаса 10007 1.2 Подробни

Подробно

BG_SDS-Gazpromneft-PM

BG_SDS-Gazpromneft-PM Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/EC, статия 31 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА Наименование на продукта Описание Фирма/предприятие Телефон (Maslo Gazpromneft PM) Масло-омекотител

Подробно

Repcoat FF

Repcoat FF ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CТ 127 Дата на съставяне: 25.01.2004 Ревизия: 14.01.2008 Дата на отпечатване: 19.08.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

Microsoft Word - Ecocid PIL.docx

Microsoft Word - Ecocid PIL.docx Екоцид S Ecocid S Наименование на всяко активно вещество в състава на биоцидния препарат и концентрацията му в метрични единици. Pentapotassium bis(peroxymono sulphate) bis(sulphate) 50 g/100 g Sulphamidic

Подробно

Microsoft Word - BG_LBA220.doc

Microsoft Word - BG_LBA220.doc Издадено: 23 февруари 2012 г. Последна ревизия на текста: 11 октомври 2010 г. Данни за безопасността 1. Идентификация на продукта и производителя: 1.1. Идентификация на продукта: Код: Име на продукта:

Подробно

Cempatch Primer

Cempatch Primer ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

1

1 Дата на последната ревизия: 31.5.2012 г. Страница 1 от 8 1. Идентификация на веществото/сместа и дружеството/предприятието 1.1. Идентификатор на продукта: Grand Maximo препарат за премахване на петна Номер

Подробно

Cempatch GP

Cempatch GP ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Tibmix 500

Tibmix 500 ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

BETEK SUPER POLIURETHANE GLOSS VARNISH

BETEK SUPER POLIURETHANE GLOSS VARNISH HARDENER FOR CLEAR COAT 2+1 ECO PLUS ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ВТВЪРДИТЕЛ за 2+1 ECO - АКРИЛЕН ЛАК MS - СЕРИЯ: "ПЛЮС" Дата на издаване: 23.06.2004 Номер: ULBECOPLUS-03 Последна ревизия: 11.05.2010 1- Данни за

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА 1. ДАННИ ЗА ПРОДУКТА И ПРОИЗВОДИТЕЛЯ Име на продукта и/или код: BB38Z011 PURPLUS катализатор за PU лак гланц Предназначени Катализатор Име, пълен адрес и телефонен

Подробно

7_Racumin Paste Label Prof

7_Racumin Paste Label Prof РАКУМИН ПАСТА Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара: No 1543-1/23.10.2013г. Лице, което пуска на пазара : Байер България ЕООД 1510 София ул. Резбарска 5. тел. +359 2 8140164 Производител:

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CS 23 Дата на съставяне: 12.03.2008 Ревизия: 08.04.2008 Дата на отпечатване: 10.09.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно