УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

Размер: px
Започни от страница:

Download "УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец"

Препис

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически науки, Научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство в УНСС. Автор на дисертационния труд: Виолета Атанасова Джукелова Тема на дисертационния труд: Усъвършенстване на компетентностен модел за управление на проекти в държавната администрация Основание за представяне на становището: участие в състава на научното жури по защита на дисертационния труд съгласно Заповед 1319/ г. на Ректора на УНСС. 1. Информация за дисертанта Дисертантът се е обучавал по докторска програма към катедра Публична администрация, факултет Управление и администрация на УНСС по научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство, съгласно Заповед на Ректора на УНСС 989/ г. Обучението е осъществено в редовна форма през периода г. до г. 1

2 2. Обща характеристика на представения дисертационен труд Представеният за защита дисертационен труд е с обем 215 стр., вкл. списък с използваните съкращения, списък на фигури и таблици, увод (6 стр.), три глави (173 стр.), заключение (2 стр.), 2 приложения (16 стр.), списък на използваната литература (9 стр.). Автора е формирал своето научно изследване въз основа на 120 заглавия. Литературните източници са използвани коректно и добросъвестно. В увода се открояват мотивите за избора на темата на дисертационното изследване (препоръчително е да се акцентира на актуалността на разработката), като се подчертават проблемните области, Коректно са формулирани обекта и предмета на изследването. Основната теза, според автора е че проектните екипи не притежават в достатъчна степен необходимите специфични компетентности за управление на проекти в държавната администрация и е необходимо усъвършенстване на компетентностния модел, прилаган в държавната администрация с цел повишаване на необходимите компетентности за работа по проекти. Откроени са четири работни хипотези От тази гледна точка дисертанта поставя като цел на дисертационния труд да се идентифицират специфичните компетентности за управление на проекти в държавната администрация и да се предложи усъвършенстван компетентностен модел като основа за оценка и определяне на необходимите области за подобрение на обучението. За нейното постигане тя решава пет основни задачи, които приемам за обосновани. Дисертанта посочва специфичен обхват и ограничителни условия на дисертационното изследване по време и по обекти на изследването. 2

3 Представена е детайлно използваната методология на изследването, като проучване, интерпретация, анализ и оценка. В структурно отношение дисертационния труд е добре балансиран, ясно е разграничено теоретичното изложение и емпиричния анализ. Текстът е добре оформен в редакционно и стилово отношение. Въз основа на това, считам, че представеният за становище дисертационен труд и автореферат, както и свързаните с труда научни публикации са резултат от самостоятелно научно изследване. 3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати Несъмнено разглежданата от дисертанта проблематика е с определена научна и практическа насоченост. Внимателния прочит на труда, дава основание да се заключи, че автора е изпълнил петте задачи, дефинирани в увода на изследването, посредством които постига конкретни практикоприложни резултати, сред които могат да се откроят: - Систематизирани са и обобщени теоретичните, методологични и методически аспекти на управлението на проекти; - Анализирани са и оценени компетентностите на проектните екипи за управление на проекти, методите за обучение и потребностите от обучение по управление на проекти в държавната администрация. - Предложен е усъвършенстван компетентностен модел за оценка на знанията и уменията на проектния екип и за идентифициране на потребностите от обучение. - Изведени са препоръки към УО на ОП Добро управление и обучаващите държавни институции за подобряване на обученията по управление на проекти. 3

4 Значимостта на получените научно-приложни резултати се определя от факта, че е необходимо да се усъвършенстват компетентностите по управление на проекти на служителите в държавната администрация. Предвид това, намирам използваните изследователски методи за подходящи и приложими. 4. Оценка на научните и научно-приложни приноси На основата на задълбочена изследователска дейност авторът е извел четири научно-приложни приноса, които приемам, тъй като напълно съответстват на поставената цел и задачи. Те могат да се обобщят в следните направления: - Систематизирани са процесите и дейностите при управление на проекти в държавната администрация като основа за усъвършенстване на комепетентностен модел. - Идентифицирани са приоритетни области на обучение по управление на проекти на база неудовлетворени потребности от обучение на проектните екипи в държавната администрация. - Формулирани са препоръки за усъвършенстване на обученията по управление на проекти от държавните обучаващи институции и Управляващия орган на Оперативна програма Добро управление. - Предложен е автора вариант за усъвършенстване на комепетентностен модел за оценка на поректните екипи и за идентифициране на потребностите от обучение в държавната адиминстрация. 5. Оценка на публикациите по дисертацията 4

5 Автора представя шест самостоятелни публикации по темата на дисертационното изследване. Четири от тях са публикувани в различни издания на научни сборници и две от тях са от участие в научни конференции в страната. Всички публикации са изцяло в проблематиката на дисертационния труд, отразяват основните резултати и осигуряват необходимата публичност на изследването. Оценявам научната продукция като достатъчна, съгласно утвърдените нормативни изисквания. 6. Оценка на автореферата Авторефератът на дисертационния труд е в обем от 38 страници. Същият е оформен коректно и представя обективно изследването и резултатите от него. 7. Критични бележки, препоръки и въпроси 1. Полезно би било в хода на разработката в края на всяка глава да бъдат синтезирани изводи и в заключението да бъдат обобщени като изводи от разработката в потвърждение на доказаната теза. В настоящата разработка в заключението не са откроени ясни изводи от разработката. 2. Намирам, че някои от заключенията на дисертанта са много крайни, което не отразява настоящото положение на компетентността на държавната администрация за работа по проекти. Вече в края на втори програмен период да искаме още пари за обучение на администрацията е разточителство. Причината за некомпетентността може би трябва да се търси в други насоки? 5

6 3. Полезно би било да се направи анализ и на компетентностите на бенефициентите за работа по проекти и да се направи анализ на взаимодействието между администрацията и бенефициентите. Тези бележки не намаляват като цяло положителната оценка за съдържателния характер, обхвата и наличието на приноси на дисертационния труд. 8. Въпроси 1. Както е известно, обучение на служителите в администрацията, както и на бенефициенти, изпълняващи проекти по ЕСИФ, се прави почти непрекъснато. Въпреки това се установява (както и в дисертацията), че капацитетът за работа почти по целия цикъл на проекта следва непрекъснато да се повишава. На какво според вас се дължи постоянният характер на този процес? 2. На базата на формулираните от вас слабости в увода, как и за колко време ще бъдат преодолени? Според вас в кого е причината да не е толкова компетентна държавната администрация? 9. Заключение Представеният за защита дисертационен труд има характер на завършено научно изследване. Считам, че авторът демонстрира способност да анализира, обобщава и предлага собствени решения на сложни проблеми. Ето защо, получените приносни резултати от дисертационното изследване ми дават основание да приема, че трудът притежава необходимите достойнства и напълно отговаря на изискванията 6

7 на Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника за неговото приложение. С убеденост давам положителна оценка на дисертационния труд и предлагам на членовете на почитаемото Научно жури да присъди образователна и научна степен доктор по специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство от професионално направление 3.7. Администрация и управление на Виолета Атанасова Джукелова г. Подпис:. гр.варна доц.д-р Светла Михалева 7

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стопанство, ръководител катедра Национална и регионална

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е

С Т А Н О В И Щ Е С Т А Н О В И Щ Е От: професор д-р Георги Коев Ботев, служител на Академията на МВР, научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (кризисен мениджмънт) Относно:

Подробно

I

I До УНСС Катедра Финанси СТАНОВИЩЕ от доц. Стоян Проданов с научна специалност 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка, Регистриран в НАЦИД от 01.12.2018 г., член на Научно жури, определено

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Ико

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Ико УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Икономика; Научна специалност: Икономика и управление

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълкадинова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов На

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов На УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов Научна специалност Планиране Относно: дисертационен труд

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта Относно: присъждане на образователна и научна

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта   Относно: присъждане на образователна и научна С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта e-mail: p.chobanov@unwe.bg Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика,

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, факултет Мениджмънт и маркетинг, катедра Бизнес информатика,

Подробно

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология, Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен ДОКТОР" по научната специалност

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научн

Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научн Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научна степен доктор, обявен от ЮЗУ Неофит Рилски Относно:

Подробно

БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ ПО КОНЦЕПЦИЯТА И СТРУКТУРАТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА:

БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ ПО КОНЦЕПЦИЯТА И СТРУКТУРАТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор по научната специалност Икономика и управление на тема: Приложението на инструментариум на управленски концепции в

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д-р Тилчо Колев Иванов; АМВР, Катедра Управление на безопасността ; Научна с

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д-р Тилчо Колев Иванов; АМВР, Катедра Управление на безопасността ; Научна с УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д-р Тилчо Колев Иванов; АМВР, Катедра Управление на безопасността ; Научна специалност: Икономика и управление. Относно: дисертационен

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология и Философия на култ

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология и Философия на култ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология 5.11.02 и Философия на културата, политиката, правото и икономиката 5.01.13 на:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност:

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност: УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно