O p e n w i n d o w w w w. g l o c a l c i t i e s. o r g

Размер: px
Започни от страница:

Download "O p e n w i n d o w w w w. g l o c a l c i t i e s. o r g"

Препис

1 O p e n w i n d o w w w w. g l o c a l c i t i e s. o r g

2 O p e n w i n d o w

3 Go Local за сближаване: Кампания за популяризиране на Развитието и Устойчивостта Glocal: е подход, използван при Обучението за Устойчиво Развитие, който обвързва глобалните тенденции и местните реалности

4 Jacinta Sousa

5 Нови предизвикателства Последните международни проучвания показват, че през 2030 г. около 60% от земното население ще живее в градските територии. Това развитие ще има значими социално-икономически, културни и екологични последствия. В този контекст, общините като основни участници в сферата на развитието и сътрудничеството ще имат първостепенна роля за постигане на устойчиво развитие в неговите 3 основни аспекта социален, икономически и екологичен. Изправени пред нови местни, национални, и международни предизвикателства, засягащи живота на българските граждани, сред които високата безработица, финансовите затруднения и екологичните заплахи, българските общини доказаха, че са в състояние да предложат ефективни решения на тези проблеми. Устойчивите решения, обаче, следва да са съобразени с глобалните реалности. В един взаимозависим свят е необходимо да се засилят глобалното партньорство за развитие и всички участници и най-вече общините трябва да изпълняват ангажиментите, поети на международно ниво. Когато през септември 2000г. лидерите на 189 държави, включително България, се събраха на Срещата на върха на хилядолетието на ООН и подписаха Декларацията на хилядолетието, те се ангажираха да насърчат образованието и глобалното партньорство, и да се борят заедно против бедността, глада, неравенството между половете, екологичните заплахи и вируса HIV. Общините също се ангажираха да работят за постигане на целите на хилядолетието. Остават още само 3 години до приетия краен срок за реализиране на тези цели и на един по-справедлив и устойчив свят, а все още има да се извърви твърде дълъг път. Дневен ред 21, както и Декларацията на хилядолетието подчертават нуждата от засилване на местните общности, за да се достигнат тези цели до 2015 г. чрез подновено гражданско участие и ефективно партньорство на местните общности и частния сектор. По този начин общините ще получат реален мандат и отговорност за постигане целите на хилядолетието - като се ангажират със създаването на един устойчив свят в и от името на местните хора. Кампанията Go Local: Към устойчиво градско развитие има за цел да подтикне българските местни власти да вървят по пътя към устойчивостта и да ги подпомогне да бъдат активен глас в развитието на глобално и местно ниво. Само тогава ще бъде възможно да се даде ефективен и устойчив отговор на предизвикателствата и възможностите, пред които са изправени местните общности и нациите. устойчивото развитие е споделена отговорност, каква е твоята роля?

6 Кампанията Представи си община Целта: устойчиво градско развитие. 1. Която насърчава политики, програми и услуги, насочени към по-устойчиво бъдеще за гражданите, 2. Чийто дневен ред отразява и глобалните предизвикателства, 3. Където гражданите намират отговори на своите нужди и участват в подготовката на решенията, които ги засягат, 4. С глобално съзнание, ангажирано с устойчивото развитие и с насърчаването на социална справедливост. В периода до м. май 2014, НСОРБ ще се ангажира с кампанията Go Local: Към устойчиво градско развитие, така че тя да допринесе за дейностите на общините в тази насока, като ги включи в единна мрежа с други съществуващи инициативи с цел обмен и популяризиране на добри практики. Градовете са истински двигатели на иновативност, креативност и икономически ръст, и примерите за добра практика в това отношение може да се включат в глобална мрежа от местни власти от целия свят. Представи ли си? Кампанията Go Local: Към устойчиво градско развитие цели да информира и да мобилизира общините и гражданите в търсене на промени в политиките и практиките, насочени към социална справедливост, приобщаваща икономика и устойчиво развитие. Това е пътят на включването насърчаване на участието и ангажираността на все повече заинтересовани страни - който може да допринесе за едно по-добро бъдеще за местната общност.

7 Ana Castanheira 5 цели към устойчивия град Предизвикателството на кампанията Go Local: Към устойчиво градско развитие е насочена към общините и гражданското общество в Португалия, Испания и България. Ние ви каним да участвате в създаването на едно устойчиво бъдеще и засилване на политиките на развитието. Имаме 5 цели за участващите общини: 1 Местен ангажимент Постигането на устойчиво и приобщаващо развитие на местно ниво изисква силна политическа воля. Ето защо участващите общините трябва: Да подпишат официално ангажимента за местно развитие ; Да развият заедно с кампанията Go Local, местен механизъм за прилагане на 5-те цели към глобалния град; Да съчетаят междуобщинското сътрудничество и принципите на развитието; Да се ангажират и сътрудничат с други общности в полза на международните ангажименти като Целите на хилядолетието.

8 2 Община Град на възможности Чрез работата в мрежа община 2.0 насърчава пряката демокрация и хоризонталното сътрудничество, като целта е гражданите да познават и да се ангажират с политиката за местно развитие. Една глобална община трябва: Да насърчи диалога и обмена на информация за добри практики в областта на устойчивото развитие; Да участва в дебата, споделянето на опит и солидарността между общините на глобално и местно ниво; Да инвестира в изграждането на капацитет на местно ниво и в засилване на местните организации и участници в политиката за развитие; Да популяризира достиженията на общината по отношение на поетите ангажименти; Да консултира и включва местната общност, и да популизира приноса на местните хора; Да насърчава дебата и обмена на информация чрез местните медии. Постигането на социалната справедливост, допринасяща за подобряването на условията на живот на населението, е от особена важност за развиващите се страни. Разпространението на добри практики на местно ниво има ключово значение за осигуряването на социална справедливост. Ето защо общините трябва: Да подобрят достъпа до услуги за хората с увреждания; Да участват в социални проекти които, от една страна окуражават интеграцията на възрастни хора, а друга насърчават родителските грижи и семейството; Да развиват възможностите за учене през целия живот; Да подкрепят и интегрират групите от уязвими хора; Да насърчават междукултурния диалог и да се подкрепят имигрантските общности; Да се осигури на гражданите свободен достъп до култура и информация. Jacinta Sousa

9 Ana Castanheira 4 Приобщаваща икономика 5 Градска екология В един свят с ограничени природни ресурси, устойчивото развитие изисква те да бъдат разпределени справедливо, честно и прозрачно. Поради това глобалната община трябва: Да гарантира равни възможности за мъжете и жените; Да улесни достъпа на младите хора и хората с увреждания до работни места в комуналните дейности; Да стимулира местното производство и добавянето на стойност върху местните продукти; Да въвежда социални, екологични и етични Натискът върху околната среда в урбанизираните територии изисква подобряването и въвеждането на нови екологични практики на местно ниво, които да намаляват последиците от глобалните климатичните промени. Промените в климата на глобално ниво засягат най-вече хората в развиващите се държави. В унисон с глобалните усилия общините трябва: Да подкрепят използването на възобновяеми източници на енергия, въвеждането на енергийната ефективност и сертифицирането на продуктите в това отношение; критерии в процедурите за обществени поръчки; Да използват подходи за намаляване на Да подкрепя социалното предприемачество; потреблението на вода и на ефективното използване Да подкрепя доброволческите служби, поспециално на водните ресурси; сред заетите в комуналните дейности. Да се стремят към намаляване на произвежданите отпадъци и да насърчават разделното им събиране, рециклиране, транспорта и третиране; Да развиват откритите зелени площи, да пазят и защитават местната флора и фауна; Да насърчават потреблението на биологични и на местни/регионални продукти; Със сигурност ще познаете пътя, по който върви вашата община във връзка с тези добри практики. Следователно вие сте на правия път към това да станете една устойчива глобална община. Ангажиментът на общината към устойчиво развитие ще се оценява по национална скала, която дава видимост и официално признава ангажимента на изборните представители, на местната администрация и на другите местни заинтересовани страни.

10 Ползи за участващите общини Дейности Засилване на близостта и диалога между общините и гражданите; Засилване на работата в мрежа; Обучение на служители от общините; Обучение и подкрепа за служителите и изборните представители от общините; Засилване на вътрешната екипност и екипния дух между общинските служители; Публично разпространяване на добрите практики в устойчивото развитие; Видимост в медиите; Общи дейности в няколко области, позволяващи по-приобщаващо и устойчиво общество; Специална роля в спазването на международни ангажименти в полза на устойчовото развитие, целите на хилядолетието, развитието и сътруд ничеството. Тематични обучения (комуникация, градска екология, приобщаваща икономика, политики на развитие] Национални събития и международни конференции между общините на участващуите в проекта държави и други държави, които проявяват интерес по тези теми, без финансови ангажименти за общините Промотиране и обмен на добри практики, които могат да бъдат адаптирани към други случаи; Създаване на мрежи и изграждане на партньорства между няколко общини от държавите, които участват в проекта; Кампании за популяризиране които ще връчват награди и ще популяризират работата, извършена от общините; Партньорства с други мрежи и кампании, които ще позволят оптимизация на свършената работа; Междуобщинско сътрудничество, което засилва влиянието и увеличава ефекта от направените дейности Ana Teresa Santos

11 5 стъпки към участието: Да за участвате: Посетете страницата www. glocalcities.org или установете контакт с Националния координатор. Идентификация: Място на реализиране на проекта, служителите на общината и други участници, които ще следят за проекта; Обучение: Свободно обучение за петте цели, същност и цели на кампанията. Диагностициране: прилагането на диагностицирането спрямо 5-те цели и развитието на специфичен План за действие за всяка община Подписване: Местния ангажимент за спазване Координация на проекта в България NAМRB National Association of Municipalities of the Republic of Bulgaria Bulgaria, 111 Sofia, 23 Golash street Tlf: Fax:

12 Тази публикация е реализирана с подкрепата на Европейския съюз. Съдържанието на публикацията е изцяло отговорност на НСОРБ и в никакъв случай не може да бъде смятано за становище на Европейския съюз

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите Структурният диалог в сферата на младежката политика на ЕС София, 05 октомври 2013 г. ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА 2010-2018 На 27 ноември 2009 г., Брюксел, Резолюция на Съвет

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УЧАСТИЕ НА НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ Проектът "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт се финансира

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейността на организацията и да надградим постигнатото през

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

contribution_bg_Sofia

contribution_bg_Sofia КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ ДИРЕКЦИЯ КОНСУЛТАТИВНИ ДЕЙНОСТИ Комисия COTER и отдел Мрежи & Субсидиарност ВЪПРОСНИК ОТНОСНО ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ COM (2009) 490 окончателен представен за консултация

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Преглед и оценка на постигнатите резултати ТРЕТО МЕСТНО ОБУЧЕНИЕ 02 ЮНИ 2015 ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ КАКВО НАПРАВИХМЕ ДО МОМЕНТА Всички данни за енергопотреблението на петте общини са събрани Община Чепеларе данни

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 27.4.2015 B8-0360/29 29 Съображение Б Б. като има предвид, че темата на изложението в Милано през 2015 г. дава възможност да се обмислят и обсъдят различните опити за намиране на решения на противоречията

Подробно

Портал библиотеки България

Портал библиотеки България Програма Глоб@лни библиотеки България - в подкрепа на доброволчеството в библиотеките Ловеч, 25.03.2011 г. книга и четене 25 6 3 1 информация и знания шкаф или хранилище 82 място за общуване място за работа

Подробно

Заключения на Съвета относно ролята на работата с младежта за подпомагане на развитието на основни житейски умения у младите хора, които улесняват усп

Заключения на Съвета относно ролята на работата с младежта за подпомагане на развитието на основни житейски умения у младите хора, които улесняват усп C 189/30 BG Официален вестник на Европейския съюз 15.6.2017 г. IV (Информация) ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ СЪВЕТ Заключения на Съвета относно ролята на

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

Slide 1

Slide 1 Проект: Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство Проектен код 15.2.1.034/ 2016 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2018-2023 СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКА, ОПАЗВАЩА ПРИРОДНИТЕ

Подробно

Slide 1

Slide 1 Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство РАБОТНА СРЕЩА гр. Добрич, 20.07.2016 ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ЗАЛА 203 Проект за трансгранично сътрудничество,

Подробно

Dimitar_Pehlivanov

Dimitar_Pehlivanov Форми на сътрудничество между НПО и местните власти в Европа и света 10 декември 2014 г. Кюстендил Димитър Пехливанов Институт по публична администрация Магистър европейски политики Mестни власти = НПО

Подробно

По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Е

По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Е По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Европейският потребителски център България ОРГАНИЗИРАТ

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

*|MC:SUBJECT|*

*|MC:SUBJECT|* Проектът "АГРОЛАБС" има за цел да стимулира производството и разпространението на иновативни селскостопански и хранителни продукти на територията Балкани Средиземно море като организира местни вериги за

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Гражданското участие при предоставянето на общински услуги ползи и предизвикателства. Опитът на българските общини Владимир Москов, член на УС на НСОРБ, кмет на община Гоце Делчев, IX ОС на НАЛАС, Сараево,

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation От Естония до Хърватска: интелигентни мерки за икономия на енергия за общински сгради в страните от Централна и Източна Европа INTENSE За проекта Основна причина за иницииране повишаване на енергопотреблението

Подробно

НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В НХА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2007

Подробно