ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит

Размер: px
Започни от страница:

Download "ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит"

Препис

1 ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научните трудове на д-р ВЯРА СТОЙКОВА ЖЕКОВА, представени за участие в обявения в,,държавен вестник", бр. 96/ г. и3аповед СИ29-РДОЗ-251 от г. на Началника на Военна академия Г. С. Раковски" конкурс за заемане на щатно осигурената академична длъжност,,доцент" за цивилен служител в катедра Мениджмънт на сигурността и отбраната" на факултет Национална сигурност и отбрана", в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (отрасъл Управление на сигурността и отбраната)", за преподаване на учебните дисциплини Мениджмънт на отбраната и въоръжените сили",,,икономически основи на отбраната", Икономическа сигурност",,,основи на международния икономикс" и,,икономическа политика и интеграция". София* 2018

2 Изготвянето на становището е възложено с решение на Научното жури, определено със заповед на Началника на Военна академия Г. С. Раковски". Единствен кандидат в конкурса е д-р ВЯРА СТОЙКОВА ЖЕКОВА, главен асистент в Катедра Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана", факултет Командно-щабен", Военна академия Георги Стойков Раковски". Подадените документи отговарят на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България, на Правилника за неговото прилагане за заемане на академичната длъжност,,доцент" и на Правилника на ВА Г. С. Раковски" за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България. Кандидатката д-р ВЯРА СТОЙКОВА ЖЕКОВА е завършила различни степени на висше образование както следва: През периода г. завършва ОКС магистър" по специалност Счетоводство и контрол" в Икономически университет в гр. Варна. През периода г. завършва ОКС магистър" по специалност Политически мениджмънт" в Юридически факултет, в ТУ в гр. Варна. През периода г. завършва ОНС,,доктор" в самостоятелна форма на обучение по научна специалност Световно стопанство и международни икономически отношения", във Факултет Стопански" във Варненския свободен университет Черноризец Храбър", където защитава дисертационен труд на тема Транснационалните корпорации - катализатор на глобализацията в страните от Централна и Източна Европа (през периода г.)". Кандидатът е автор общо на 57 ( авторски 49 и в съавторство 8) научни публикации на научни конференции в страната с международно участие, като предлага за рецензиране 36 (авторски 31 и в съавторство 5) научни труда в обем 613 стр. по тематиката на конкурса, като от тях у нас са публикувани 32 труда (398 стр.), 3 труда са публикувани в чуждестранни издания (21 стр.). От представените 36 труда, 28 (353 стр.) са доклади представени на научни конференции, 7 са статии публикувани в списания и са представени по време на четения. Представената за рецензиране монография е 1 бр. с обем 260 стр. От представените за рецензия 36 публикации 30 са авторски, 6 са в съавторство, 2 от които са публикувани в чужбина на английски език. Тези трудове не са представяни за участие в други конкурси за присъждане на научни степени и звания, не са рецензирани досега и са както следва: Общият брой на публикациите на кандидатката са 57 (997 стр.) (Справка за научната продукция на д-р Вяра Стойкова Жекова). Общият брой забелязани цитирания - 3 (Справка за цитирания на д-р Вяра Стойкова Жекова). 2

3 Кандидатката има разработени 4 (четири) лекционни курса, които преподава, както следва: 1. Лекционен курс Основи на международния икономикс". 2. Лекционен курс Глобализация и икономическо развитие". 3. Лекционен курс Икономика на прехода". 4. Лекционен курс Икономическа политика и интеграция". Четирите лекционни курса са разработени в съавторство по проект BG051P Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Военна академия Георги Стойков Раковски", Институт за перспективни изследвания в отбраната". Лекционните курсове се прилагат в обучението на студенти и слушатели във Факултет,,Национална сигурност и отбрана" във Военна академия Г. С. Раковски". Научната продукция на кандидатката се характеризира с методологическа издържаност, обоснованост, аргументираност, аналитичност и насоченост в основното направление на нейната специализация. Начинът на разработване и представяне на резултатите, стилът, лексиката, съдържанието и формата отговарят на изискванията и стандартите за академични научни публикации. Авторските изследвания и получените научни резултати в представените за рецензиране публикации са свързани с разработване на проблематика, която може да бъде обобщена в пет основни области на изследване: 1. Мениджмънт на отбраната и въоръжените сили. Към това направление се отнасят публикациите под номера 13.3, 14.2, 14.6, 14.7;18.7 (Наукометрични данни на кандидатката д-р Вяра Стойкова Жекова). Към това тематично направление не отнасям посочената от кандидатката публикация под Икономически основи на отбраната. Към това тематично направление могат да бъдат отнесени публикациите под номера 13.9, Икономическа сигурност. Към това тематично направление се отнасят публикациите под номера 3.1, 13.1, 13.2, 13.7., 14.11, 16.1, 17.2, 18.1, Основи на международния икономикс. Към това тематично направление могат да бъдат отнесени публикациите под номера 1.1. (1.1.1., ), 1.2. (1.2.1., ), 3.1, 13.4, 13.5, 13.8, 13.10, 14.3, 14.5, 14.8, 14.9, 14.10, 18.2, Икономическа политика и интеграция. Към това тематично направление се отнасят публикациите под номера 1.3, 1.4, 3.1, 13.6, 13.11, 13.12, 14.4, 16.2, 17.1, 18.5, 18.6, Научните и научно-приложните приноси в авторските публикации са свързани с разработване на проблематика, която отговаря на тематиката на 3

4 конкурса и може да бъде обособена в няколко основни тематични направления както следва: 1. Генерирани са нови концептуални знания за управление на икономическата, националната сигурност и отбрана в съвременните глобални условия като са обогатени и разширени теоретичните и практическите виждания на кандидатката по отношение на същността на икономическите основи на отбраната. 2. Изследвани са същността и съдържанието на транснационалните компании, влиянието им върху глобалната и национални икономики. Използван е подходящ научен инструментариум за анализ на характера и качествата на глобалната и национална системи за икономическа сигурност. Допълнени са знанията по отношение на белезите на конкретното историческо проявление на транснационалните корпорации в страните от региона на Централна и Източна Европа, както и в световното стопанство като цяло. 3. Изследвани са връзките,,глобализация - икономическа сигурност на държавата," глобализация - национална сигурност",,,транснационализация - икономическата сигурност на държавата" и транснационализация - национална сигурност". 4. Обоснована е необходимостта и са посочени предложения за някои решения за съгласуване и хармонизиране на дейностите за защита на националните интереси с тези на регионалната общности в Европейския съюз. 5. Създадени са нови знания за теорията и практиката на устойчивото развитие на средата за сигурност на националната държава. Изведени и обосновани са подходящи методи и модели за успешен мениджмънт и планиране на необходимите ресурси за по-успешно противодействие на глобалните заплахи. Направени са конкретни предложения и препоръки за повишаване темповете на икономически растеж в Република България чрез привличане на транснационален капитал и системно подобряване на инвестиционния климат. Предложени са авторски виждания за възможни стратегии за повишаване на положителните ефекти за държавата от чуждестранните инвестиции с цел повишаване нивото на икономическа и национална сигурност. 6. Обоснована е необходимостта от стратегически мениджмънт на знанието в системата за сигурност и отбрана за по-успешно изграждане на модерна и стабилна държава. От посоченото по-горе е видно, че д-р Вяра Стойкова Жекова от 2008 г. досега е натрупала достатъчен научноизследователски опит и се е изявявала като изграден научен работник и преподавател. Характерният научен стил на кандидатката в представените научни трудове и постигнатите научни приноси ведно с постигнатите резултати дават основание да се направи извод, че това е лично нейно дело. Стилът на 4

5 кандидатката е характерен и разпознаваем. От представените за рецензия материали и творческата биография на кандидатката могат да се направят изводи, че тя е организирана, делова, отговорна, трудолюбива и последователна в научната работа, притежава добра учебно-методическа и професионална подготовка, има подчертани и трайни научни интереси. Научните публикации на кандидатката осигуряват необходимата публичност и дават възможност на научната общественост да се запознае с тях. С цел подпомагане на усъвършенстването на кандидатката в понататъшната й научна и преподавателска дейност препоръчвам следното: 1. Да продължава да повишава теоретичните си знанията в областта на общата теория на сигурността на социалната организация, разглеждана като сложна социална система. Теориите за националната, регионалната и глобална системи за сигурност. Това ще й позволи да интерпретира поудачно тези теории за нуждите на своите изследвания в областта на икономическите аспекти на сигурността. 2. Да обърне по-голямо внимание на научния проблем за дефинициите в процеса на изследванията си в бъдеще. Тези препоръки имат общ методологически характер и в никакъв случай не оказват влияние на оценката на научните постижения на кандидатката. Въз основа на изложеното по-горе, давам положителна оценка на представените за рецензия научни трудове на кандидатката, ще гласувам положително и предлагам на уважаемите членове на Научното жури да приемат материалите по конкурса, да ги оценят положително и да предложат д-р ВЯРА СТОЙКОВА ЖЕКОВА да бъде назначена на щатно осигурената академична длъжност,,доцент" за цивилен служител в катедра Мениджмънт на сигурността и отбраната" на факултет Национална сигурност и отбрана", в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана", професионално направление 9.1. Национална сигурност", научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)", за преподаване на учебните дисциплини Мениджмънт на отбраната и въоръжените сили",,,икономически основи на отбраната",,,икономическа сигурност",,,основи на международния икономикс" и Икономическа политика и интеграция". гр. София, г. Изготвил становището:.. Проф. д-р Евгени М (П) 5

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Александра Данкова Парашкевова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Виржиния Живкова Иванова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.8. Икономика

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл.

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. тел. 02/92 21821 по конкурса за заемане на академична

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / 14.03. 2011г. Относно: конкурс за получаване на академичната длъжност доцент

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Даниела Костадинова Михалева, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ

Подробно

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Иванка Тодорова Банкова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стопанство, ръководител катедра Национална и регионална

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта Относно: присъждане на образователна и научна

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта   Относно: присъждане на образователна и научна С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта e-mail: p.chobanov@unwe.bg Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика,

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ" София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви'" 82 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" $_.<

ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви' 82 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ $_.< ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ" 10. София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви'" 2 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" $_.

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН Относно: конкурс за заемане на академична длъжност

Подробно

/ До председателя на научно жури проф. д-р П. Славейков СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Петър Михайлов Стоянов, член на научното жури, Геол

/ До председателя на научно жури проф. д-р П. Славейков СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Петър Михайлов Стоянов, член на научното жури, Геол / До председателя на научно жури проф. д-р П. Славейков СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Петър Михайлов Стоянов, член на научното жури, Геологогеографски факултет, СУ Св. Климент Охридски. Относно:

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на гл. ас. д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 4.6.

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2.

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д.ик.н. Стефан Ангелов Симеонов, ВСУ "Черноризец Храбър", E-mail: st_sim@abv.bg; 0888 929 428 за научните трудове, представени по конкурс

Подробно

Дипломна работа

Дипломна работа СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Иван Величков Иванов, преподавател в Европейски политехнически университет гр. Перник и в качеството му на член на Научното жури по дисертационния труд на Светлозар Цветанов Вешков

Подробно

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 /

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / 88 55 01; info@swu.bg; www.swu.bg КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност Област на висшето образование: 3. Социални,

Подробно

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (счетоводство и одит) от акад. Иван П. Попчев Със

Подробно