ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ"

Препис

1 ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ГЛАВА I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С тази наредба се уреждат условията и редът за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи при раждане/осиновяване и отглеждане на деца от. Предложение - Чл.2. Право да получат еднократна парична помощ за новородено или осиновено до трето дете включително с постоянен и настоящ адрес в община Челопеч имат родители или осиновители, при условие, че: Чл.2, ал.1 и (майката и бащата) са пълнолетни (навършени 18 години) към датата на раждане на детето. Чл.2, ал.2 и двамата родители имат постоянен адрес и настоящ адрес в община Челопеч. Съответно, ако майката е с постоянен и настоящ адрес в община Челопеч повече от 5 г. /пет години/ от датата на раждане/осиновяване на детето, бащата трябва да е с постоянен и настоящ адрес към момента на подаване на заявлението. Ако бащата е с постоянен и настоящ адрес в община Челопеч повече от 5 г. /пет години/ от датата на раждане/осиновяване на детето, майката трябва да е с постоянен и настоящ адрес към датата на раждане/осиновяване на детето. Чл.2, ал.3 детето се отглежда на територията на. Чл.2., ал. (4) При осиновяване на деца до 10 годишна възраст са в сила всички условия за новородените. Чл.2., ал. (5) Всички условия по Наредбата се прилагат и в случаите при раждане/осиновяване и отглеждане на дете/деца от самотен родител. Чл.3. Еднократна парична помощ не се изплаща, ако към момента на датата на подаване на заявление-декларацията, детето не е живо или е оставено за отглеждане в специализирана институция за деца или друг модел за развитие на заместваща семейна грижа.

2 Предложение -Чл.3., ал. (1) Еднократна парична помощ не се изплаща ако към момента на датата на раждане на детето и двамата родители нямат завършена степен на образование минимум средно. Чл.3., ал. (2) Еднократна парична помощ не се изплаща, ако към датата на подаване на заявлението се установи, че родителите на детето имат наличие на задължения към община Челопеч. Чл.3., ал. (3) Еднократна парична помощ не се изплаща, ако единият или и двамата родители на детето са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода. Чл.3, ал.4 Заявленията-декларации получили отказ поради неизпълнение на изискване по чл.3, ал.1, ал.2 и ал.3, чл.4, ал. 1 от Наредбата получават директен отказ, без право за разглежане от Комисията по чл.7, ал.5 и право на обжалване. Чл.4. Еднократните парични помощи по тази наредба се финансират ежегодно със средства от общинския бюджет и се диференцират според поредността на децата родени от майката и съответното завършено образование на майката. Чл. 4, ал. (1) Ако към момента на датата на подаване на заявление-декларацията, родителите имат деца оставени за отглеждане в специализирана институция за деца или друг модел за развитие на заместваща семейна грижа, еднократна парична помощ не се изплаща. Чл.5. ал.(1) (Изм. Решение 218 от г. на ОбС Челопеч) Право за получаване на еднократна парична помощ се придобива от датата на раждане/осиновяване на детето (цата). Чл.5.,ал. (2) (Изм. Решение 218 от г. на ОбС Челопеч) Еднократната помощ при раждане/осиновяване на дете по ал. (1) може да бъде поискана в срок 1 година, считано от края на месеца, през който е родено/осиновено детето (цата) и се изплаща в 10 дневен срок от решението за отпускане. ГЛАВА II ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОЩ ПРИ РАЖДАНЕ/ОСИНОВЯВАНЕ НА ДЕТЕ (ЦА) Чл.6. ал.(1) Еднократна парична помощ при раждане/осиновяване на дете (ца) се отпуска въз основа на подадено заявление-декларация по образец, утвърден от Кмета на (образец приложение 1). Чл.6. ал. (2) Заявление-декларацията се подава от един от родителите.

3 Предложение Чл.6. ал. (3) Към Заявление-декларацията се прилагат следните документи: 1.Копие от удостоверение за раждане на детето (цата), за което се иска помощта; 2. Удостоверение за родените от майката деца изисква се служебно; 3. Копие от диплома за завършено образование и на двамата родители; 4. Удостоверение за постоянен и настоящ адрес на родителите или осиновителите изисква се служебно; 5. Удостоверение за семейно положение - изисква се служебно; 6. Удостоверение за липса или наличие на задължения към община Челопеч изисква се служебно; 7. Свидетелство за съдимост; 8. Копие от влязло в сила решение на съда за упражняване на родителските права от единият от родителите при развод; 9. Лична карта (за справка); 10. Социална анкета от Дирекция Социално подпомагане за фактическото местообитание/местонахождение на детето изисква се служебно; Чл.6. ал. (4) При определяне поредността на децата се вземат в предвид само родените от майката деца, които са живи в момента на раждането и са с постоянен и настоящ адрес в общината. Чл.7.(Изм.-Решение 193 от г. на ОбС Челопеч) Заявлението-декларация и прилаганите документи се приемат в деловодството на община Челопеч. Определено със Заповед на Кмета длъжностно лице от Общинска администрация Челопеч, в седемдневен срок от подаването на заявлението разглежда и удостоверява документите. Чл.7., ал.(1) Подаденото Заявление декларация се вписва в регистър за отпускане на еднократна парична помощ за новородено или осиновено дете от длъжностното лице. Чл.7., ал. (2) Длъжностното лице разглежда подаденото Заявление декларация и приложените документи към тях и излиза с мотивиран писмен доклад за отпускане или отказ за отпускане на еднократна парична помощ. Чл.7., ал. (3) Когато към подаденото Заявление декларация липсват някои от изискуемите документи съгласно чл.6, ал.3 от тази Наредба, заявителят се уведомява за това писмено. В случай, че в седем дневен срок от получаване на уведомлението лицето не приложи липсващите документи, длъжностното лице се произнася с мотивиран писмен доклад за отказ за отпускане на еднократна парична помощ.

4 Чл.7., ал. (4) На основание доклада на длъжностното лице в седемдневен срок Кметът на, издава заповед за отпускане на еднократна парична помощ за всяко подадено заявление декларация поотделно. Чл.7., ал. (5) Заявленията декларации, получили отказ за отпускане на еднократна парична помощ, извън случаите по чл.3, ал.1, ал.2, ал.3 и чл.4, ал. 1 от Наредбата се разглеждат от постоянна Комисия към Общински съвет Челопеч, включваща ПК Образование, Култура, Духовни ценности и социални дейности, един Общински съветник-член на ПК Бюджет, финанси и икономика посочен от Председателя на Общински съвет и длъжностното лице по чл. 7 от Наредбата. Чл.7., ал. (6) На основание на решението на Комисията, в седемдневен срок Кметът на, издава Заповед за отпускане или писмен отказ за изплащане на еднократна парична помощ. Чл.7., ал. (7) Решенията на комисията не подлежат на обжалване. Чл.7., ал. (8) При отказ за отпускане на еднократна парична помощ, в седемдневен срок от предоставяне на решението на Комисията, Кметът на уведомява лицето писмено. Чл.8.,ал. (1) (Изм.-Решение 193 от г. на ОбС Челопеч) Длъжностно лице включва в доклада си по чл.7, ал. 2 основанието за извършване на плащането, поредност на детето, за което се изплаща помощта, образованието на майката, размер на помощта. Чл.8.,ал.(2) Верността на отразените данни се удостоверяват с подпис на съответното длъжностно лице и печат на. Чл.8.,ал.(3) Допълнителна еднократна парична помощ за дете с трайни увреждания се отпуска след подаване на ново Заявление декларация и приложени към нея удостоверение за раждане на детето и копие от експертно решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК). Чл.8.,ал.(4) Правото за получаване на допълнителна еднократна помощ по ал.3 възниква от датата на инвалидизиране, когато трайното увреждане е установено с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, до навършване на 2 годишна възраст на детето и е в размер на лв.

5 ГЛАВА III РАЗМЕР И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНАТА ПАРИЧНА ПОМОЩ Чл.9. Еднократната парична помощ се изплаща за всяко новородено първо, второ и трето дете от. Чл.10. (1) Размерът на еднократната парична помощ при спазване на изискванията на чл.2, за всяко новородено или осиновено до трето дете включително е както следва: Предложение Чл.10., ал. (2) За първо дете: 1. Майка със средно образование лв. 2. Майка с висше образование (минимум степен бакалавър) лв. 3. Майка с висше образование магистър лв. Чл.10., ал. (3) За второ дете: 1. Майка със средно образование лв. 2. Майка с висше образование (минимум степен - бакалавър) лв. 3. Майка с висше образование магистър лв. Чл.10., ал. (4) За трето дете: 1. Майка със средно образование лв. 2. Майка с висше образование (минимум степен - бакалавър) лв. 3. Майка с висше образование магистър лв. Чл.11. При раждане на близнаци, тризнаци и т.н. еднократната парична помощ се изплаща за всяко дете, в определения размер при спазване на изискванията за образование на майката и поредността на раждането. Чл.12. Еднократната парична помощ се изплаща в брой от касата на общинска администрация или безкасово по банков път по съответната сметка на получаващият помощта.

6 ГЛАВА IV КОНТРОЛ Чл.13. Контрола по изпълнение на тази Наредба се осъществява от Кмета на и/или длъжностни лица определени със Заповед на Кмета на Община Челопеч. ГЛАВА V ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 1. По смисъла на тази Наредба: 1. Специализирана институция за отглеждане на деца по пълна държавна издръжка са заведенията, в които на децата се осигуряват жилище, храна и облекло за сметка на държавният и общинските бюджети, без да се заплаща такса. 2. "Самотен родител" е лице, което поради вдовство, развод или несключен граждански брак отглежда само деца до 18-годишна възраст. ГЛАВА VI ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 2. Настоящата Наредба за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за стимулиране раждането и отглеждането на деца от се издава на основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с правилника за прилагане на ЗСП за деца и е приета с Решение 222, от Протокол 18, от заседание на Общински съвет Челопеч, проведено на г., изменена с Решение 193 от г. на ОбС Челопеч 3. Изпълнението на настоящата Наредба се възлага на Кмета на. 4. Наредбата може да бъде изменена по предложение на Кмета на, както и по реда по който е приета. 5. Наредбата влиза в сила след приемането й от Общински съвет Челопеч и е в действие от г. 6. Наредбата да бъде разпространена по подходящ начин сред населението на. Изпълнението на настоящата наредба се възлага на Кмета на община Челопеч. Изменението на наредбата може да бъде изменена по предложение на Кмета на община Челопеч. 7. Образец Приложение 1 към Чл.6, ал.1 8. Образец Приложение 2 към Чл.8, ал.3

7 Приложение 1 Вх..../ год. ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОЩ ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ От.. ЕГН (име, презиме, фамилия на един от родителите) В качеството си на : майка, баща ( подчертава се с една черта) Постоянен адрес: гр.(с.)., община.., обл.... Ж.к/бул./ул....., вх..., ет., ап..., Настоящ адрес: гр.(с.)., община.., обл.... Ж.к/бул./ул....., вх..., ет., ап..., тел. Лична карта., издадена на от МВР гр.. Гражданство:.. ДЕКЛАРИРАМ: 1. Семейно положение, завършена степен на образование. 2.Данни за втория родител - Баща/майка., ЕГН (име, презиме, фамилия) 3. Постоянен адрес: гр.(с.)., община.., обл.. Ж.к/бул./ул....., вх..., ет., ап..., Настоящ адрес: гр.(с.)., община.., обл.... Ж.к/бул./ул....., вх..., ет., ап..., тел. Лична карта., издадена на от МВР гр.. завършена степен на образование на втория родител.

8 4. Деца родени от майката които са живи в момента на раждането: Декларирам(е), че отглеждам(ме) детето/децата си в Име, презиме, фамилия ЕГН Удостоверение за раждане и дата 4. Известно ми е, че за вписване на неверни данни, посочени в заявление-декларацията, нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс. Моля да ми (ни) бъде отпусната еднократна парична помощ за новороденото ми (ни) дете(ца). Прилагам следните документи: 1. Копие от удостоверение за раждане на детето, за което искам помощта; 2. Копие от дипломи за завършено образование на родителите; 3. Свидетелство за съдимост на родителите; 4. Копие от влязло в сила решение на съда за упражняване на родителските права от единият от родителите при развод /ако е приложимо/; 5. Лична карта (за справка) 6. Удостоверение за родените от майката деца-изисква се служебно; 7. Удостоверение за постоянен адрес-изисква се служебно; 8. Удостоверение за настоящ адрес-изисква се служебно; 9. Удостоверение за семейно положение-изисква се служебно; 10. Удостоверение за липса или наличие на задължения към община Челопеч-изисква се служебно; Забележка: Желая сумата да ми бъде преведена по банков път /ако е приложимо/. на сметката ; Банка..; Банков Код.. Дата... Декларатор: с.челопеч

9 Приложение 2 Попълва се от длъжностното лице: Майката има/няма право на еднократна помощ за раждане на дете в размер на лв. на основание Наредба за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за стимулиране на раждането и отглеждането на деца от. Образование на майката... Мотиви за отказ Дата Име и длъжност: (подпис и печат на ) Указание за попълване и подаване на Заявление-декларация Заявление-декларацията се попълва от единият от родителите (осиновителите), отговарящи на условията на Наредбата за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за стимулиране на раждането и отглеждането на деца от. * Към заявление-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/28.02.2018 год.; изм. с р-е 1071/25.04.2019 г./ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази

Подробно

Мотиви за приемане на Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на общи

Мотиви за приемане на Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на общи Мотиви за приемане на Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на община Септември По чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните

Подробно

<4D F736F F D20CDE0F0E5E4E1E020E7E020F0E5E4E020E820EDE0F7E8EDE020E7E020EEF2EFF3F1EAE0EDE520EDE020E5E4EDEEEAF0E0F2EDE020F4E8EDE0EDF

<4D F736F F D20CDE0F0E5E4E1E020E7E020F0E5E4E020E820EDE0F7E8EDE020E7E020EEF2EFF3F1EAE0EDE520EDE020E5E4EDEEEAF0E0F2EDE020F4E8EDE0EDF НАРЕДБА за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби ГЛАВА I Общи положения Чл.1.Тази Наредба урежда реда и начина за отпускане

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ НАРЕДБА 20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец ------------------------------------------- П р а в е ц, 2008 година Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 2 Чл.1. С тази Наредба се определя

Подробно

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ с. Ценово Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ Приет с Решение 278 по Протокол 48/23.09.2009 г. Ценово 2009г. Раздел I Общи положения Чл.1. Този правилник урежда реда

Подробно

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел , факс , ЗАПОВЕД от

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел , факс ,   ЗАПОВЕД от НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел. 02 952 08 57, факс 02 952 30 25, e-mail: tbg1@abv.bg ЗАПОВЕД 2021-1121 от 6.02.2019 г. На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259,

Подробно

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc П Р А В И Л Н И К ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ РАЗДЕЛ І Общи положения Чл. 1. С този Правилник се определят условията

Подробно

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от С

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от С ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от Семейния кодекс (СК) Закон за гражданската регистрация

Подробно

АНКЕТА

АНКЕТА О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Е Л Е Н Е град Белене - 5930, ул. България 35, тел. 0658/3 10 61, e-mail: obs.belene@gmail.com, www.belene.bg П Р А В И Л Н И К ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ

Подробно

ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г.

ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г. ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г. Раздел I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.(1) С тази Наредба се определят условията и реда

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА КОНСТАНТИН ФОТИНОВ БУРГАС Адрес: бул Хр.Ботев 42, тел. 056/ директор, 056/ ЗА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА КОНСТАНТИН ФОТИНОВ БУРГАС Адрес: бул Хр.Ботев 42, тел. 056/ директор, 056/ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА КОНСТАНТИН ФОТИНОВ БУРГАС Адрес: бул Хр.Ботев 42, тел. 056/ 81 76 91 директор, 056/ 81 76 96 ЗАТС и зам.-директори, e-mail: pgeeburgas@gmail.com ДО

Подробно

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: 03123 / 22 21 факс: 03123 / 24 12 http://www.kaloianovo.org/ E-mail: kaloianovo@mail-bg.com НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 52 Протокол 5 от 21.03.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

Microsoft Word - 2

Microsoft Word - 2 НАРЕДБА 3 от 17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 50

Подробно

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД 12-756 /29.03.2019г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на директора,

Подробно

Microsoft Word - Naredba_Dobrovolni_formirovania.doc

Microsoft Word - Naredba_Dobrovolni_formirovania.doc Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът за създаване на доброволни формирования за подпомагане органите на Национална служба Пожарна безопасност и защита на населението при Министерството на вътрешните

Подробно

Регистър

Регистър МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Н А Р Е Д Б А 3 ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СГРАДИТЕ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Общинската/районната

Подробно

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ХАРМАНЛИ МОТИВИ ЗA ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Харманли От Мария

Подробно

Microsoft Word - Naredba_2.doc

Microsoft Word - Naredba_2.doc Н А Р Е Д Б А ЗА ФОРМИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЦЕЛЕВИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД ПРАВНА ПОМОЩ И ПОМОЩ ПРИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БОЛЕДУВАНЕ И ПРИ ИЗПАДАНЕ В ТЕЖКО МАТЕРИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

Природо – математическа гимназия “Добри П

Природо – математическа гимназия “Добри П ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за отпускане на стипендии в ППМГ Добри Чинтулов, гр. Сливен Настоящите правила са изработени въз основа на ПМС 328 от 21 декември 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии

Подробно

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ 5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. Христо Янчев 58 тел.: Директор: 06514/20-47, , канцелария: 06514/22-31

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ 5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. Христо Янчев 58 тел.: Директор: 06514/20-47, , канцелария: 06514/22-31 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ 5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. Христо Янчев 58 тел.: Директор: 06514/20-47, 0879548700, канцелария: 06514/22-31, e-mail: sou_dabnik@abv.bg; web: www.soudabnik.com

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Подробно

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ЗА  СТИПЕНДИИ НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН ПАВЛОВ - СТАРА ЗАГОРА 6006, гр. Стара Загора, обл. Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 21, п.к. 128 042/ 607 767 - тел./факс, 042/ 607

Подробно

Microsoft Word - Naredba

Microsoft Word - Naredba ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 7150 Две могили, бул. България 84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg ОБЩИНСКИ СЪВЕТ тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg Н А Р Е Д Б А 29 ЗА УСЛОВИЯТА

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ПРИЕТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.59, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА

Подробно

Приложение 5 Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска Вид стипендия Размер в лв. Период 1 Месечни стипендии 1.1 За постигнати обра

Приложение 5 Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска Вид стипендия Размер в лв. Период 1 Месечни стипендии 1.1 За постигнати обра Приложение 5 Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска Вид стипендия Размер в лв. Период 1.1 За постигнати образователни резултати за 1.1.1 За успех Отличен 6 50 учебен 1.1.2 За успех

Подробно