ОБЩИНА СТРУМЯНИ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЩИНА СТРУМЯНИ"

Препис

1 О Б Щ И Н А С Т Р У М Я Н И Област Благоевград;тел./факс: 07434/31 05, тел , ХАРТА НА КЛИЕНТА И СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ Струмяни, г. Общинска администрация Струмяни осъществява местната политика в областта на общинското имущество, общинските предприятия, местните данъци и такси, образованието, здравеопазването, културата, благоустрояването и комуналните дейности, социалните услуги, опазването на околната среда, културно-историческия и архитектурни паметници, развитието на спорта, отдиха и туризма. Дейността на администрацията се основава на принципите на законност, откритост, достъпност, отговорност и координация. Следвайки тези принципи, предлагаме на Вашето внимание настоящата Харта на клиента и стандарти за административно обслужване. Основните цели, които си поставяме, са: да подобрим достъпа до услуги, като подробно Ви информираме за Вашите права, за това откъде и как можете да получите съответните административни услуги; постигане на високо качество на предоставяните услуги, като намалим личните Ви разходи и време за получаване на услуги и осигурим добро отношение и желание за съдействие от страна на служителите, които Ви обслужват; постигане на прозрачност и отзивчивост, като Ви осигурим възможност за комуникация с любезни и добре информирани служители по време на целия процес на административното обслужване; да Ви насърчим да изказвате мнението си за получаваните от Вас услуги. За постигането на тези цели ние се задължаваме: да се държим професионално и да се отнасяме с уважение към всеки от Вас; 1

2 да Ви предоставяме ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация чрез различни комуникационни средства и по начин, удовлетворяващ Вашите потребности; да Ви предоставяме исканите от Вас услуги в съответствие с нашите стандарти на обслужване; да Ви осигурим ясен, широко разгласен и лесно достъпен начин да предоставяте Вашите мнения, коментари, похвали и оплаквания от качеството на административното обслужване. В замяна, очакваме от Вас: да се отнасяте с уважение към служителите, които Ви обслужват; да предоставяте пълна и точна информация, необходима за предоставянето на съответната услуга; да изразявате свободно Вашите мнения, предложения и коментари, за да подобрим качеството на услугите, които Ви предоставяме. Вие можете да се свържете с нас и да получите информация по следните начини: като ни посетите или ни пишете на адреса на Администрацията / с.струмяни, община Струмяни, пл. 7 ми април 1 или в найблизкото и удобно за Вас кметство. можете да използвате и телефона на Администрацията 07434/31-05; 31-08; 30-60; или на телефонните номера на съответните кметства. ако имате говорен или слухов проблем в Центъра за информация и услуги ще Ви свържат със служител, който ще Ви съдейства да получите необходимата Ви информация; информация можете да получавате всеки работен ден от 7.00 до часа. подробности за извършваните от нас административни услуги можете да намерите по всяко време чрез Интернет на адрес Ние очакваме от Вас да изразявате свободно вашите мнения, предложения и коментари като: се обадите на тел / 31-06, или изпратите Вашето писмо на факс 0746/31-05; 2

3 изпратите Вашето писмо на адрес с.струмяни, община Струмяни, пл. 7 ми април Изпратите Вашето писмо на попълните нашия Формуляр за обратна връзка, който можете да намерите в Центъра за услуги и информация на гражданите. Ако имате оплаквания, ние искаме да знаем за това. Процедурата ни е ясна и лесно достъпна изпратете Вашата жалба срещу незаконни или неправилни, или пораждащи съмнение за корупция действия или бездействия на служители от администрацията на адреса на Общината. Ние ще направим проверка и ще Ви отговорим писмено до 7 работни дни от получаването й. Ако не можем да отговорим в посочения срок, ще Ви уведомим защо. Ще Ви съобщим, ако е необходимо да направите нещо допълнително и кога да очаквате пълен отговор от нас. За нас е важно да получаваме Вашите мнения, предложения, коментари и оплаквания, за да можем да анализираме получената информация и да предприемаме необходимите действия за подобряване качеството на предоставяните услуги. За изграждане на доверие между Вас и нашата администрация ние ще огласяваме публично действията, които сме предприели в отговор на Вашите предложения. Отчетите за резултатите от административното обслужване ще публикуваме на период от 6 месеца на страницата на Общината в Интернет на адрес: Във взаимоотношенията си с Вас при предоставянето на административни услуги ние се ръководим от следните нормативни документи: Административно-процесуален кодекс Закона за местното самоуправление и местната администрация; Закон за административните нарушения и наказания Закон за администрацията Закон за достъп до обществена информация Закон за държавния служител Закон за защита на личните данни Закон за достъп до класифицирана информация Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност Закон за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани 3

4 От своя страна ние се ангажираме да съблюдаваме Вашите права, посочени в цитираните документи. За постигането на добри резултати очакваме от Вас да спазвате възложените Ви с тях задължения. За всяка административна услуга, която извършваме, Ви предлагаме конкретен и пълен стандарт. Необходимо е да знаете предварително, че времето, определено от служителите за отстраняване на непълноти и неточности по предоставената от Вас документация, не се включва в срока, определен в тези стандарти за извършване на съответната административна услуга. ПРИ НАС МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ СЛЕДНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ: I. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ 1. Издаване на удостоверение за раждане оригинал 2. Издаване на удостоверение за раждане- дубликат 3. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак- оригинал 4. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-дубликат 5. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт- за първи път 6. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт 7. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт 8. Издаване на удостоверение за наследници 9. Издаване на удостоверение за семейно положение 10. Издаване на удостоверение за родствени връзки 11. Издаване на удостоверение за идентичност на имена 12. Издаване на удостоверение за семейно положениe за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина 13. Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в Република България 14. Издаване на удостоверение за постоянен адрес 15. Издаване на удостоверение за настоящ адрес 16. Издаване на удостоверение за българско гражданство. 17. Издаване на удостоверение за гражданската регистрация в свободен текст по искане на гражданина 18. Издаване на удостоверение за осиновяване. 19. Припознаване на родено извънбрачно дете. 20. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина 21. Заверка на покана-декларация за частно посещение на чужденец в Република България 22. Възстановяване и промяна на име по чл.19а от ЗГР 23. Промяна / възстановяване/ на име на български гражданин с решение на съда 4

5 24. Издаване на преписи или заверени копия от актове за гражданско състояние 25. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина II. АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ОТДЕЛ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 1. Издаване на удостоверение относно общинския произход на недвижими имоти 2. Издаване на удостоверение за реституционни претенции. 3. Издаване на удостоверение по отчуждени имоти, собственост на физически или юридически лица 4. Отписване на имот от актовите книги за държавна собственост 5. Продажба на жилищни имоти- общинска собственост 6. Продажба на нежилищни имоти- общинска собственост 7. Изкупуване право на собственост от физически или юридически лица върху земя с учредено право на строеж 8. Учредяване право на строеж върху имот- общинска собственост 9. Замяна на общински имоти с имоти, собственост на физически или юридически лица 10. Предоставяне на земя от ОПФ за насаждения 11. Прекратяване на съсобственост в недвижими имоти между общината и физически или юридически лица 12. Издаване на удостоверение за включване в списъците за картотекиране на граждани с доказани жилищни нужди 13. Издаване на удостоверение за картотекиране на граждани за покупка на жилище по ЗУЖВГМЖСВ 14. Настаняване на граждани във ведомствения фонд на общината 15. Продажба на общински жилища 16. Издаване на заверени копия от документи 17. Издаване на удостоверения за липса на задължения към общината III. АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕХНИЧЕСКИТЕ УСЛУГИ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 1. Издаване на скица за недвижим имот 2. Издаване на виза за проектиране 3. Презаверяване на скици, от издаването на които е изтекъл 6-месечен срок 4. Издаване на удостоверения за идентичност на поземлен имот 5. Издаване на удостоверения за търпимост 5

6 6. Издаване на удостоверения за степен на завършеност на сгради 7. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по УТ 8. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от ІV и V категория 9. Издаване на акт за узаконяване 10. Проверка изпълнението на СМР по фундаментите на строежа 11. Проверка изпълнението на строители линии и ниво на строеж 12. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти 13. Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ 14. Издаване на разрешение за строеж 15. Издаване на разрешение за откриване на строителна площадка и даване на строителна линия и ниво 16. Издаване на разрешение за извозване на строителни отпадъци 17. Издаване на разрешение за прокопаване 18. Изготвяне на техническа анкета 19. Проверка за незаконно строителство 20. Заверяване на преписи от документи 21. Заверяване на заповедна книга 22. Заверяване на данъчни декларации 23. Издаване разрешение за монтаж на рекламно-информационен елемент /РИЕ/ 24. Издаване на разрешения за поставяне на временни съоръжения за търговия по чл.56 от ЗУТ IV. ДЕЛОВОДСТВО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ 1. Издаване на образец 30 за пенсиониране 2. Издаване на УП-2 за пенсиониране 3. Издаване на удостоверения от общ характер 4. Заверка на копия от документи 5. Отговори на молби, жалби, предложения 6. Предоставяне достъп до информацията по ЗДОИ V. КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ 1. Регистрация на местните поделения на изповеданията в Република България в общинския регистър на вероизповеданията VI. СЕЛСКО СТОПАНСТВО 1. Издаване удостоверение на земеделските производители и вписване в регистър 6

7 2. Издаване на удостоверение за регистрация и упражняване на частна ветеринарно-медицинска практика 3. Издаване на удостоверение за отглеждане на лечебни растения и тютюн 4. Заверка на молби-декларации за обстоятелствена проверка за имоти извън регулация 5. Издаване на документи от имлячните регистри за земеделска собственост VII. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ТЪРГОВИЯ, ТУРИЗЪМ, ТРАНСПОРТ 1. Издаване на удостоверение и регистрация на пунктове за дестилация на ферментирали плодови материали (казани за ракия) 2. Издаване на разрешение за търговия с вино и спиртни напитки 3. Издаване на разрешение за търговия с тютюн и тютюневи изделия 4. Категоризация на заведение за хранене, развлечения и настаняване 5. Заверка на дневници (регистри) за покупка и продажба на черни и цветни метали и производните им 6. Издаване на разрешение за удължено работно време 7. Издаване на разрешение за поставяне на маси и столове пред заведения за хранене 8. Издаване на разрешение за търговия на открито 9. Заверка на хотелски регистър 10. Издаване на разрешително за движение на транспортни средства в забранени за движение зони 11. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и стикер с холограма на таксиметрови автомобили 12. Издаване и заверка на маршрутни разписания за автобуси, обслужващи линии от републиканската и областна транспортна схема 13. Съгласуване на маршрутни разписания за специализилан превоз 14. Изготвяне на удостоверения за издаване на безплатни карти за пътуване с градския транспорт на пенсионери над...години и ученици VIII. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЕКОЛОГИЯ 1. Издаване на разрешения за отсичане, кастрене на дървета и храсти. 2. Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване на битови отпадъци. 3. Издаване на експертни становища, свързани с проблеми по опазване на въздуха, водите, почвите, околния шум, биологичното разнообразие и ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху околната среда. 7

8 4. Издаване на решение за преценка на въздействието върху околната среда на проекти, обекти и дейности на осн. чл.20,ал.2 от ЗООС 5. Издаване на становище за държавно приемане и разрешаване ползването на обект 6. Проверка и отговор на жалби на граждани, свързани с проблеми по отглеждане на домашни животни в жилищната територия. 7. Проверка и отговор на жалби, молби и предложения на граждани, свързани с проблеми по опазване на въздуха, водите, почвите, околния шум и ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху околната среда. 8

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП БЛАГОЕВГРАД 2700 Благоевград, ул. Зора 18, тел , факс:

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП БЛАГОЕВГРАД 2700 Благоевград, ул. Зора 18, тел , факс: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП БЛАГОЕВГРАД 2700 Благоевград, ул. Зора 18, тел.+35973 884 203, факс: +35973 884 203, e-mail: swdр@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ:... ИНЖ. Д.

Подробно

Препис-извлечение от протокол № 13

Препис-извлечение от протокол № 13 Препис-извлечение от протокол 13 от 30.08.2012 година на заседание на Общински съвет Стражица по т.4 от дневния ред: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси

Подробно

ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл.40 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен. Шифър Наименование на услугата Такса

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 52 Протокол 5 от 21.03.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

УТВЪРДИЛ: АНДОН ТОТЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - САНДАНСКИ на административна структура обла

УТВЪРДИЛ: АНДОН ТОТЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - САНДАНСКИ на административна структура обла УТВЪРДИЛ: АНДОН ТОТЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - САНДАНСКИ на административна структура област на функционална компетентност наименование на та

Подробно

prilojenie_11

prilojenie_11 Калкулация на разходите за определяне на таксите по отдели на Община Шумен Таблица Услуга работна заплата материали и консумативи Разход за управление и контрол Непреки разходи (ел. енергия, газ, вода

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О бл астна дирекция Земеделие - Вел и

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О бл астна дирекция Земеделие - Вел и Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О бл астна дирекция Земеделие - Вел и ко Търнов о Утвърдена със Заповед РД-14-22/11.02.2019г.

Подробно

Microsoft Word - harta_word-2017

Microsoft Word - harta_word-2017 О БЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ОБЛАСТ Р УСЕ 7150 Две могили, бул. България 84, тел./факс 08141/2254, тел.централа: 2006; 2007 e-mail: obshtina@dvemogili.bg ХАРТА НА КЛИЕНТА В ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 2017 г. ВЪВЕДЕНИЕ Основната

Подробно

Разходи, свързани с изготвянето и предоставянето на административни услуги от ГРАО Вид разход Годишно І. Административни раходи 7909,99 19,95 % 1 Запл

Разходи, свързани с изготвянето и предоставянето на административни услуги от ГРАО Вид разход Годишно І. Административни раходи 7909,99 19,95 % 1 Запл Разходи, свързани с изготвянето и предоставянето на административни услуги от ГРАО Вид разход Годишно І. Административни раходи 7909,99 19,95 % 1 Заплати Стeфанка Петкова 483 5796 Осигуровки 19,% 9,83

Подробно

Microsoft Word - Document7

Microsoft Word - Document7 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.СЕПТЕМВРИ Р Е Ш Е Н И Е 505 Взето с протокол 26 от заседание на Общински съвет гр.септември проведено на 18.12.2009г. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането

Подробно

Общинска администрация Суворово

Общинска администрация Суворово http://www.suvorovo.bg/bg/540-тарифа-към-наредбата-за-определянето Страница 1 Общинска администрация Суворово ТАРИФА КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ СМОЛЯН гр. Смолян, бул. България 14, тел./факс 0301/62078, odzg_smolya

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ СМОЛЯН гр. Смолян, бул. България 14, тел./факс 0301/62078,  odzg_smolya МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ СМОЛЯН гр. Смолян, бул. България 14, тел./факс 0301/62078, email:odzg_smolyan@mzh.government.bg УТВЪРДИЛ: /П/ ИВАНКА ГЕОРГИЕВА

Подробно

No Title

No Title Приложение 9 (Изм. - Решение 3 по Протокол 75 от 22.01.2015 г.) Услуги, извършвани от направление "Контрол в инвестиционното проектиране, координация в строителството и градоустройство" и районните администрации

Подробно

Приложение към Решение 867 по Протокол 35/ г. на ОбСЕП (6) При ползване по ал.1 на площи-общинска собственост от лица с намалена работоспособ

Приложение към Решение 867 по Протокол 35/ г. на ОбСЕП (6) При ползване по ал.1 на площи-общинска собственост от лица с намалена работоспособ (6) При ползване по ал на площи-общинска собственост от лица с намалена работоспособност се заплащат 50% от дължимата такса, както следва: 1. за лица със загуба на работоспособност над 90%, когато дейността

Подробно

ОБС - Покани - Комисии

ОБС - Покани - Комисии ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ Кмет, относно допълнение на Програмата за управление и Кмет, относно преобразуване чрез сливане

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО МОНТАНА ХАРТА НА КЛИЕНТА Основната цел на настоящата Харта на клиента е да подобри достъпа и качеството

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ 7.07.209 год. /сряда/ от 5.00 часа в зала 22 на Община Кричим Председател на Общински съвет при

Подробно

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност европейски програми и проекти, местно развитие, предотвратяване

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност европейски програми и проекти, местно развитие, предотвратяване ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност европейски програми и проекти, местно развитие, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, обществен ред,

Подробно

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43 7500 Силистра e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Х А Р Т А Н А К Л И Е Н Т А Изпълнителната агенция по лекарствата е администрация към Министъра на здравеопазването и осъществява своята

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Подробно

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС

Подробно

DARazdel_12_ Z

DARazdel_12_ Z СЪДЪРЖАНИЕ РАЗДЕЛ 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 359 ЛИЦА ЗА ВРЪЗКИ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от С

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от С ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от Семейния кодекс (СК) Закон за гражданската регистрация

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ НАРЕДБА 20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец ------------------------------------------- П р а в е ц, 2008 година Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 2 Чл.1. С тази Наредба се определя

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И

Подробно

No Title

No Title (Изм. - Решение 495 по Протокол 86 от 23.07.2015 г.) Услуги, извършвани от дирекция "Общинска собственост" и районните администрации 1. (Отм. - Решение 3 по Протокол 75 от 22.01.2015 г.) нотариуси, област

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3 ПРОЕКТ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от ДЕЛЯН ДОБРЕВ Министър на икономиката, енергетиката и туризма ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа

Подробно

<4D F736F F D20D1D4D3CA20C2CF20E0E4ECE8EDE8F1F2F0E0F2E8E2EDEE20EEE1F1EBF3E6E2E0EDE52E646F63>

<4D F736F F D20D1D4D3CA20C2CF20E0E4ECE8EDE8F1F2F0E0F2E8E2EDEE20EEE1F1EBF3E6E2E0EDE52E646F63> РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионален инспекторат по образованието гр. Русе ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА РИО - РУСЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РИО - РУСЕ ГЛАВА

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ) Чл. 1. Приемането, регистрирането, разпределянето,

Подробно

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc)

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc) УТВЪРДИЛ: / П / ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ Областен управител на област Русе ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Отчет за целите за 2013 г. Наименование на администрацията: Областна администрация Русе Цели за 2013 г. Дейности Резултат

Подробно