РЕЦЕНЗИЯ за докторската дисертация на Гина Панчева Колева на тема: Вокалните музикални импровизации като средство за стимулиране на емоционалната инте

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕЦЕНЗИЯ за докторската дисертация на Гина Панчева Колева на тема: Вокалните музикални импровизации като средство за стимулиране на емоционалната инте"

Препис

1 РЕЦЕНЗИЯ за докторската дисертация на Гина Панчева Колева на тема: Вокалните музикални импровизации като средство за стимулиране на емоционалната интелигентност на учениците в І ІV клас за присъждане на образователната научна степен доктор Рецензент: проф. Р.Байрактаров Представеният дисертационен труд на Гина Колева за придобиване на научна степен доктор съдържа впечатляващ обем от 185 страници, като целият разработван материал е разпределен в четири глави с уводна част. Освен споменатите четири глави, дисертационният труд съдържа заключение, използвана литература и значителна част с приложенения. Веднага искам да отбележа, че този, както вече казах впечатляващ обем е свидетелство за стремеж към пълно, всеобхватно и задълбочено изследване на всички аспекти, свързани със стимулирането на емоционалната интелигентност на учениците в началното училище чрез вокалните музикални импровизации. Още в уводната част на дисертацията Гина Колева изтъква решаващото значение, което има музиката в началния училищен период за духовното пробуждане и нравствено израстване на учениците, за формиране на възвишени чувства и нравствени потребности. В тази връзка тя подчертава особения смисъл и значение на детското музикално творчество, не само за развитие на музикалния слух, метроритмичен и ладов усет, но и като възможност за себеизява, за формиране на ценностни ориентации. Посочени са и различните интерпретации за 1

2 същността и функциите на детските вокални импровизации. Като отбелязва липсата на цялостни изследвания за стимулиране на емоционалната интелигентност чрез възможностите на музиката, Гина Колева насочва вниманието си точно в тази посока като подчертава, че нейната дисертация е първи опит за изследване влиянието на вокалните музикални импровизации за стимулиране на емоционалната интелигентност при учениците от началния етап на образованието. Всъщност то е и формулираната дисертационна теза на докторантката. Към казаното дотук за уводната част на дисертацията трябва да посочим и ясно формулирания цялостен план за развитие на материала. Посочени са предмета, обекта, целта, задачите и разбира се методите, с чиято помощ се осъществява изследването. Уводите в подобни разработки имат важно значение за цялостното развитие на материала, тъй като в тях намираме отправните точки и посоки за по-нататъшно то развитие. Уводът в настоящата дисертация не прави изключение в това отношение и логично му отделих нужното внимание. В следващите три глави Гина Колева показва една много добре премислена логика в разработване на материала. Бих казал, че тази логика е заложена още в заглавието на дисертационния труд вокалните музикални импровизации като средство за развитие на музикалната интелигентност. Това са две взаимосвързани страни на един цялостен процес. Следвайки тази логика, докторантката е отделила по една отделна глава за всяка от страните в този процес. Като продължение на този логически подход следва глава трета с нейния цялостен, обединяващ характер. Така изградени трите глави създават една стройна, добре подредена и ясна структура на дисертацията. В разработката на материала, в първа глава се забелязва споменатия по-горе стремеж към логика и яснота в изложението, 2

3 постепенност в развитието на материала. Тук докторантката развива въпроса за творчеството като специфична човешка дейност, след което се концентрира върху музикалното изкуство, в частност, като важна част от цялостната творческа дейност на човека. Подходът от общото към частното в този случай се оказва особено подходящ, тъй като музикално-творческият процес е неразривно свързан с творческата дейност на човека изобщо. Като продължение на въпроса за музикално творческия процес е изведен и проблема с възпитаване, стимулиране и развиване у децата на основните музикални способности като ладов усет, слухови представи, ритмичен усет и пр. Теза, изказвана от Радминова и Е.Арнаудова и доразвита от Гина Колева, която изказва становището, че за да придобива смисъл и състоятелност за ученика, развитието на музикалното творчество предполага преди всичко развитие на основните музикално способности. Специално внимание докторантката отделя на музикалната импровизация като израз на творчески акт и важен елемент от цялостната музикална дейност на учениците и допълва, че в хода на музикалното обучение музикалната импровизация е сериозен фактор за разгръщане на цялостния творчески потенциал на учениците на едно по-дълбоко равнище, на форма на себеизява. Видовете музикални импровизации са разгледани в отделна част в рамките на първа глава, като различните видове са посочени и разяснения с тяхната специфика. Специално внимание е отделено на вокалните импровизации и различните видове. Това е напълно естествено тъй като вокалните импровизации са поставени в центъра на докторската дисертация на Гина Колева. Много положителен е фактът, че освен различните видове вокални импровизации, докторантката посочва начините за тяхното практическо приложение и евентуалните очаквани резултати. Отчитайки липсата най-вече на утвърден 3

4 педагогически опит, насочен към емоционално-творческото развитие на ученика чрез средствата на музикалното обучение, Гина Колева прави някои изводи в края на първа глава, които миха могли да бъдат отправна точка за работа с учениците. Разработването на проблема за емоционалната интелигентност във втора глава, на който докторантката е отделила подобаващо място, представлява стремеж да се достигне до дълбоките пластове на природните дадености на човека, към намиране на връзки и зависимости между емоциите и интелекта. Както посочва Гина Колева, това е деликатна и много сложна област, занимавала и вълнувала поколения учени от цял свят. Тук бих искал да отбележа отличните познания, които показва докторантката в областта на психологията, което несъмнено й помага да развие и защити дисертационната си теза. От една страна емоциите на човека, интелекта са понятия, които са обект на изследване в психологията, но от друга страна е очевидна тяхната връзка с музиката, а оттук и с музикалното възпитание на подрастващите. Опирайки се на подобна теза, Гина Колева успява да бъде убедителна и това е една от нейните най-силни страни на нейната дисертация. Както бе казано погоре, проблемът за емоционалната интелигентност е развит много подборно във всички характерни параметри. Като изтъква двата основни вида предпоставки за развитие на емоционалната интелигентност, Гина Колева посочва, че в нейното изследване обект на анализ са социалните предпоставки. В края на втора глава е развити и изследва въпроса за компонентите на емоционалната интелигентност, които служат за критерии чрез които тя може да бъде измервана и диагностицирана. Както бе посочено в началото на рецензията, глава трета има обединяващ и обобщаващ характер. Като основание за този 4

5 извод бих посочил факта, че различните видове детски музикални импровизации, видовете вокални импровизации като вид на творческа дейност при децата от една страна и емоционалната интелигентност, чието развитие може да бъде стимулирано от тази творческа дейност от друга страна, са взаимосвързани в един общ процес. Отчитайки тази връзка, Гина Колева възприема най-логичния подход след самостоятелното разглеждане на отделните компоненти в първа и втора глава, търси тяхното взаимодействие в трета глава. Като цяло главата е развита в стройна последователност, обхващайки един цялостен музикално-образователен процес, който включва всички аспекти на музикалното обучение и развитие на децата. Много важен момент е формулираният още в началото на трета глава модел на работа, насочен към стимулиране на емоционалната интелигентност с помощта на вокалните музикални импровизации. Подчертана е ролята на учителя по музика, който акцентирайки върху емоционалното развитие на децата, ги насочва към развиване на умения и разбиране на различни по характер настроения. Интересни са разсъжденията на докторантката, свързани с психолого-педагогическите основания за осъществяването на музикално-творческа дейност, за музикалното обучение и творческа работа на ученика, за което той активизира цялостния си психичен потенциал, за цялостното му духовно-нравствено израстване. Компетентното и детайлно разгръщане на материала в тази глава, а и в първа и втора глави, свидетелства за задълбочени познания в музикалната педагогика, за дълбоко вникване в проблемите и за търсене на нови пътища за обогатяване на музикалното обучение на децата. Положителното в тази посока е, че Гина Колева предлага чисто практически начини и методи за усъвършенстване на обучението по музика и за постигане на по-високи реални 5

6 резултати. Теоретичният анализ на работата с учениците в часовете по музика е свързан с определени цели и задачи в практически план, като за целта докторантката е провела специално изследване, подробно отразено и развито в последната четвърта глава. Както уточнява Гина Колева, изследването е насочено към установяване на специфични връзки и зависимости в процеса на музикалното обучение. Основното внимание докторантката насочва към комплексното обхващане на процесите на взаимодействие между емоционалната интелигентност на учениците и ролята на вокалните музикални импровизации в тези процеси. Подробно са изложени целите, задачите, използваните методики, частите на изследването както и анализите на получените резултати. В края на тази рецензия бих искал да подчертая, че изследването за връзки и зависимости между развитието на емоционалната интелигентност и творческата дейност в обучението по музика има определен приносен характер и потвърждава формулираната работна хипотеза в увода на дисертацията. Като отчитам високите професионални качества на дисертацията и задълбочените познания, които показва Гина Колева, предлагам тя да бъде допусната до публична защита на своя труд за присъждане на образователната и научна степен доктор. Рецензент.. /проф. Румен Байрактаров/ 6

РЕЦЕНЗИЯ за дисертацията на тема : Мястото на българската религиозна народна песен в учебния процес на докторанта Цветелина Велева за присъждане на об

РЕЦЕНЗИЯ за дисертацията на тема : Мястото на българската религиозна народна песен в учебния процес на докторанта Цветелина Велева за присъждане на об РЕЦЕНЗИЯ за дисертацията на тема : Мястото на българската религиозна народна песен в учебния процес на докторанта Цветелина Велева за присъждане на образователната и научна степен доктор по професионално

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ За докторската дисертация на Цветозар Вутев на тема Индивидуална цигулкова постановка: изграждане и развитие за присъждане на образователната

РЕЦЕНЗИЯ За докторската дисертация на Цветозар Вутев на тема Индивидуална цигулкова постановка: изграждане и развитие за присъждане на образователната РЕЦЕНЗИЯ За докторската дисертация на Цветозар Вутев на тема Индивидуална цигулкова постановка: изграждане и развитие за присъждане на образователната и научна степен доктор. Национална музикална академия

Подробно

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението по религия Разработена от Росица Борисова Георгиева

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО за придобиване на образовател

РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО за придобиване на образовател РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО за придобиване на образователна и научна степен доктор в Област на висше образование:

Подробно

Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователнат

Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователнат Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователната и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на социални компетенции у зрително затруднени ученици Научен

Подробно

ттттттттттjjjjjjj

ттттттттттjjjjjjj С Т А Н О В И Щ Е За дисертационния труд на ВАСИЛИКИ КАРАКЕПЕЛИ на тема: СПЕЦИАЛНОТО СРЕЩУ ВКЛЮЧВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ В УЧИЛИЩЕ: ЕФЕКТИ ВЪРХУ ЛИЧНОСТТА И СОЦИАЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СЪС

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стам

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стам Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стаматов Представената дисертация представлява актуално

Подробно

ттттттттттjjjjjjj

ттттттттттjjjjjjj С Т А Н О В И Щ Е За дисертационния труд на ЦВЕТЕЛИНА СЛАВЧОВА ХАДЖИЕВА на тема: ПОТРЕБНОСТИ И САМООЦЕНКА ПРИ СПОРТУВАЩИ И НЕСПОРТУВАЩИ СТУДЕНТИ за присъждане на образователната и научна степен ДОКТОР

Подробно

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научната степен доктор в област на висше образование: 3.

Подробно

СТАНОВИЩЕ от дпн Дора Стоилова Левтерова, професор в ПУ Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на научната степен доктор на науките в

СТАНОВИЩЕ от дпн Дора Стоилова Левтерова, професор в ПУ Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на научната степен доктор на науките в СТАНОВИЩЕ от дпн Дора Стоилова Левтерова, професор в ПУ Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на научната степен доктор на науките в област на висше образование 1. Педагогически науки

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълкадинова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 /

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / 88 55 01; info@swu.bg; www.swu.bg КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна степен доктор по Педагогическа и възрастова психология

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА ИЗГРЕВ гр. ПЕЩЕРА УЛИЦА: Д-Р. П. ЦИКАЛОВ 35, ТЕЛЕФОН: 0350/ e- mail: 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМО

ДЕТСКА ГРАДИНА ИЗГРЕВ гр. ПЕЩЕРА УЛИЦА: Д-Р. П. ЦИКАЛОВ 35, ТЕЛЕФОН: 0350/ e- mail: 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМО 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научн

Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научн Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научна степен доктор, обявен от ЮЗУ Неофит Рилски Относно:

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я На проекта за дисертация за присъждане на образователна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки, професиона

Р Е Ц Е Н З И Я На проекта за дисертация за присъждане на образователна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки, професиона Р Е Ц Е Н З И Я На проекта за дисертация за присъждане на образователна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика ( Специална педагогика-логопедия)

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д. изк. Йордан Гошев преподавател по хармония в ЮЗУ Н. Рилски, Благоевград относно дисертационен труд за присъждане на образователна

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д. изк. Йордан Гошев преподавател по хармония в ЮЗУ Н. Рилски, Благоевград относно дисертационен труд за присъждане на образователна РЕЦЕНЗИЯ от проф. д. изк. Йордан Гошев преподавател по хармония в ЮЗУ Н. Рилски, Благоевград относно дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен ДОКТОР, представен от Маргарит Русев,

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183

ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183 ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / 17.09.2018 г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА 1 Същност

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д.А. Ценов гр. Свищов катед

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д.А. Ценов гр. Свищов катед УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д.А. Ценов гр. Свищов катедра Бизнес информатика научна специалност Приложение

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология и Философия на култ

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология и Философия на култ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология 5.11.02 и Философия на културата, политиката, правото и икономиката 5.01.13 на:

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология

1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология 1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология и принципът на релевантността за присъждане на образователната

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд: Туул Селенге Тема на дисертационния труд : Основни

Подробно