Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG

Размер: px
Започни от страница:

Download "Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG"

Препис

1 Упътване за употреба Midea Ultimate Comfort

2 Спецификации на дистанционното Съдържание Модел ŒŸÎË fiÿ ÒfiŸ Спецификации на дистанционното... 2 Захранване Ú Æß æø ªÆ ª Œ Ò Œ Функционални бутони... 3 Работа с дистанционното... 4 Индикатори на екрана... 5 Обхват Работна температура Ë ÛÎ Í Използване на базовите функции... 6 Използване на разширените функции... 7

3 Функционални бутони Преди да започнете да използвате своя нов климатик, бъдете сигурни, че сте се запознали с инструкциите за употреба на дистанционното управление. Забележка: Не използвайте функцията HEAT, ако моделът, който сте закупили, има функция само за охлаждане. Режимът HEAT не се поддържа от климатици, които са с функция само за охлаждане. ON/OFF Включване и изключване на климатика. Adjust Увелучава температурата с 0,5 o C. Задръжте, за да увеличите температурата с 1 o C. Макс. температура: 30 o C OK Бутон Потвърждава избраната функция. Adjust Намаля температурата с 0,5 o C. Задръжте, за да намалите температурата с 1 o C. Мин. температура: 16 o C ECO/GEAR Стартира и прекратява режим ECO. Натиснете и задръжте за 2 сек., за да стартирате режим GEAR. Boost Позволява на климатика да достигне зададената температура за минимално време. Mode Избор между работните режими, както следва: AUTO>COOL>DRY>HEAT>FAN Бутон Включва и изключва автоматичното хоризонтално движение на жалузите на климатика. Бутон Включва и изключва автоматичното вертикално движение на жалузите на климатика. SET Бутон Превключва между функциите Sleep и Follow me. Избраният символ ще премигва на екрана. Натиснете OK, за да потвърдите. FAN Speed Задайте скоростта на вентилатора в следната последователност: AU%>20%>40%>60%>80%>100%. Натиснете или, за да увеличите или намалите скоростта с 1%. TIMER Бутон Включване и изключване на теймера (вижте повече на страница 9) Silky Бутон Включва и изключва функцията Silky Cool, която елиминира директния въздушен поток към хората в помещението. Бутон Изключва светотиодната и звуковата индикация на вътрешното тяло на климатичната система за по-комфортна обстановка. Работа с дистанционното ПОСТАВЯНЕ И ПОДМЯНА НА БАТЕРИИ Вашият климатик пристига с 2 ААА батерии. Поставете ги в дистанционното преди употреба. 1. Свалете задния капак на дистанционното. 2. Поставете батериите, като внимавате полюсите (+) и (-) на батериите да съответстват на тези на дистанционното. 3. Поставете задния капак. ПОСТАВКА ЗА ДИСТАНЦИОННОТО Дистанционното може да бъде монтирано на стена, посредством специализираната поставка. 1. Преди да монтирате дистанционното с поставката, проверете дали вътрешното тяло получава сигнал от него. 2. Монтирайте поставката с две видии или я поставете на равна повърхност. 3. Поставете дистанционното в поставката ЗА БАТЕРИИТЕ За оптимална работа на батериите Не използвайте стари и нови батерии едновременно, както и различни типове. Не оставяйте батериите в дистанционното, ако няма да го ползвате повече от 2 месеца. СЪВЕТИ ПРИ РАБОТА Дистанционното трябва да се използва на не повече от 8 метра от климатика. Дистанционното ще изписука, ако сигналът е получен от климатика. Завеси, слънчева светлина и други материали могат да попречат на инфрачервения сигнал. Извадете батериите, ако няма да използвате дистанционното повече от 2 месеца. Свалете задния капак, за да поставите батериите.

4 Индикатори на екрана Използване на базовите функции Забележка: Всички индикатори, показани на илюстрацията, са с цел по-ясна презентация. При реална работа само използваните функции ще се изобразяват на екрана. Индикатор за сигнала Мига при изпращане на сигнал към вътрешното тяло. Хоризонтални жалузи Вертикални жалузи Silky Cool режим Sleep режим Boost режим Не е налично за този модел Follow me режим Не е налично за този модел Самопочистване Не е налично за този модел Тих режим ON/OFF Появява се, когато климатикът работи. Не се показва, когато климатикът е изключен. Индикатор за батерията Свети при слаб заряд на батерията ECO режим Изобразява се при включен ECO режим. Работен режим Изобразява техущия работен режим на системата: Включен таймер Изобразява се, когато таймерът е включен Изключен таймер Изобразява се, когато таймерът е изключен Температура/Таймер/ Вентилатор Изобразява зададената температура, скоростта на вентилатора или настройката на таймера. Температурен обхват: 16 o C до 30 о C Обхват на таймера: 0-24 часа Обхват на вентилатора: AU% - 100% Заключено Изобразява се, когато дистанционното е заключено Скорост на вентилатора Изобразява скоростта на вентилатора: ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Û Û Û Á Û flàã Скоростта на вентилатора не може да се регулира в AUTO или DRY режим РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ 1. Натиснете бутона MODE за да изберете режима COOL. 2. Изберете желаната температура с 3. Натиснете бутона FAN, за да изберете скоростта на вентилатора с 4. Натиснете ON/OFF бутона, за да включите уреда. ЗАДАВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРА Работната температура на климатика е от 16 o C до 30 о C. Можете да я променяте през интервал от 0.5 o C АВТОМАТИЧНА РАБОТА В AUTO режим, климатикът автоматично ще избере работен режим от следните: COOL, FAN, HEAT или DRY, на база на зададената температура. 1. Натиснете бутона MODE и изберете режим AUTO. 2. Задайте желаната температура с 3. Натиснтете ON/OFF бутона, за да включите уреда. ЗАБЕЛЕЖКА: Скоростта на вентилатора не може да се задава в AUTO режим. Î Í

5 Използване на базовите функции Използване на базовите функции РЕЖИМ ИЗСУШАВАНЕ 1. Натиснете бутона MODE и изберете DRY режим. 2. Задайте желаната температура с бутоните и. 3. Натиснете бутона ON/OFF, за да включите уреда ЗАБЕЛЕЖКА: Скоростта на вентилатора не може да се регулира в режим изсушаване. РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ 1. Натиснете бутона MODE и изберете HEAT режим. 2. Задайте желаната температура с 3. Натиснете бутона и изберете скоростта на вентилатора в обхвата AU% - 100% с 4. Натиснете бутона ON/OFF, за да включите уреда ЗАБЕЛЕЖКА: Когато външната температура намалее, отоплителната мощност на климатика ще бъде афектирана. В такива случаи се препоръчва употребата на други отоплителни уреди заедно с климатика. РЕЖИМ ВЕНТИЛАТОР 1. Натиснете бутона MODE и изберете FAN режим. 2. Натиснете бутона и изберете скоростта на вентилатора в обхвата AU% - 100% с 3. Натиснете бутона ON/OFF, за да включите уреда ЗАБЕЛЕЖКА: Не можете да задавате температура в режим вентилатор. Дистанционното няма да изобразява температура в този режим. È Ë

6 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТАЙМЕРА Климатичната система разполага с два вида таймери: TIMER ON - задава времето, след което климатикът ще се включи автоматично. TIMER OFF - задава времето, след което климатикът ще се изключи автоматично. ФУНКЦИЯ TIMER ON Функцията позволява на климатика да се включи след зададен период от време. Функцията може да бъде използвана, само ако климатичната система е изключена. 1. Натиснете бутона TIMER, когато климатикът е изключен. Индикаторът ще мига на екрана. По подразбиране, последният зададен таймер ще се изобрази на екрана. Забележка: числото показва времето след текущото, в което искате климатикът да се включи сам. Например, ако зададете 2,5 часа, "2,5h" ще се изобрази на екрана и климатикът ще се включи след 2 часа и 30 минути. 2. Натиснете бутоните и, за да настроите таймера. 3. Изчакайте 3 секунди и функцията TIMER ON ще се активира. След това екранът на дистанционното управление ще изобрази зададената температура. Индикаторът ще продължи да се показва на екрана, когато функцията е включена. à ªÆ Î ±Æ Òà ªÆ ª ПРИМЕР: Задаване на климатика да се включи след 2 часа и половина. ФУНКЦИЯ TIMER OFF Функцията позволява на климатика да се изключи след зададен период от време. Функцията може да бъде използвана, само ако климатичната система е включена. 1. Натиснете бутона TIMER, когато климатикът е включен. Индикаторът ще мига на екрана. По подразбиране, последният зададен таймер ще се изобрази на екрана. Забележка: числото показва времето след текущото, в което искате климатикът да се изключи сам. Например, ако зададете 5 часа, "5,0h" ще се изобрази на екрана и климатикът ще се изключи след 5 часа. 2. Натиснете бутоните и, за да настроите таймера. 3. Изчакайте 3 секунди и функцията TIMER OFF ще се активира. След това екранът на дистанционното управление ще изобрази зададената температура. Индикаторът ще продължи да се показва на екрана, когато функцията е включена. à ªÆ ±Æ Òà ªÆ ЗАБЕЛЕЖКА: Когато настройвате TIMER ON или TIMER OFF за не повече от 10 часа, стъпката на зададеното време е през 30 минути. След десетия час, стъпката се увеличава на 1 час със всяко натискане на бутона. Таймерът ще се занули, след като подмине 24 часа. Можете да изключите таймера като зададете "0.0h" ª ПРИМЕР: Задаване на климатика да се изключи след 5 часа. Á

7 Използване на разширените функции Използване на разширените функции ФУНКЦИЯ SLEEP Функцията SLEEP се използва за намаляне на консумацията на енергия, докато спите (и не се нуждаете от същата температура, за да ви е комфортно). Тази функция може да се включи само от дистанционното управление. ЗАБЕЛЕЖКА: Функцията SLEEP не е налична в режим FAN или DRY. ФУНКЦИЯ FOLLOW ME Функцията FOLLOW ME позволява на дистанционното управление да измерва температурата в текущата си локация и ще изпраща информация към вътрешното тяло на всеки 3 минути. Когато Системата е в режим AUTO, COOL или HEAT, климатикът ще се постарае температурата около дистанционното да е винаги перфектна за максимален комфорт. ФУНКЦИЯ 8 0 C ОТОПЛЕНИЕ Когато климатикът работи в режим на отопление със зададена температура 16 о C, натискането на бутона два пъти за две секунди ще активира режима 8 о C отопление. Дисплеят на вътрешното тяло ще показва индикация "FP". ТЕМПЕРАТУРНА СКАЛА Натиснете бутоните и заедно за 3 секунди. Това ще промени изобразяването на температурата в о C или o F. ЗАБЕЛЕЖКА: Натиснете бутона SET. Индикаторът на избраната функция ще премигва на екрана. Използвайте бутоните и, за да изберете желаната функция. Индикаторът ще се запази на екрана, когато функцията е активирана. За да изключите желаната функция, повторете горната процедура. ФУНКЦИЯ ECO/GEAR ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция е налична само в режим COOL. Натиснете бутона, за да изберете режима на функцията, както следва: ECO > GEAR (75%) > GEAR (50%) > Предишна настройка > ECO >... ECO режим: В режим охлаждане, натиснете бутона. Дистанционното управление ще настрои температурата на 24 o C и вентилатора на AUTO, за да пести енергия (само ако зададената температура е по-иска от 24 о C). Ако зададената температура е по-висока от 24 о C, вентилаторът ще премине в AUTO режим, а температурата няма да се промени. ЗАБЕЛЕЖКА: Натискането на ON/OFF бутона, смяната на режима или промяна на температурата по-ниска от 24 о C ще прекрати ECO режима. В ECO режим, температурата трябва да е 24 o C или повисока. Ако чувствате дискомфорт, натиснете бутона, за да изключите функцията. GEAR режим: Натиснете бутона, за да изберете режима на функцията, както следва: GEAR (75%) > GEAR (50%) > Предишна настройка Тази функция е налична само в режим охлаждане. По време на изпълнение на функцията, екранът на дистанционното ще изобразява зададената температура и консумацията на енергия, като сменя между двете. ТИХ РЕЖИМ Натиснете бутона за 2 секунди, за да активирате/деактивирате тихия режим. Поради намалената мощност на компресора в този режим е възможно системата да не може да достигне достатъчен капацитет за охлаждане или отопление. ФУНКЦИЯ BOOST При функцията BOOST, климатикът работи на пълна мощност, за да достигне зададената температура максимално бързо. 1. Когато използвате функцията BOOST в режим охлаждане, климатикът ще издухва студен въздух с максимална сила на вентилатора. 2. Когато използвате функцията BOOST в режим отопление, климатикът ще издухва топъл въздух с максимална сила на вентилатора.

Упътване за употреба на стенен инверторен климатик Midea MFAU-12FNXD0 | MIDEA.BG

Упътване за употреба на стенен инверторен климатик Midea MFAU-12FNXD0 | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea MFAU-FNXD0 Модел Напрежение Обхват m Темпетатурен диапазон - C ~ 0 C Съдържание Характеристики на дистанционното Функции на бутоните Индикатори на дисплея Как да използвате бутоните

Подробно

Артикул

Артикул 1. Описание Вътрешно тяло GEH(09)AA-K3DNA1B/I GEH(12)AA-K3DNA1B/I GEH(18)AA-K3DNA1B/I Дистанционно управление YAA1FB1 2. Технически характеристики Модел GEH (09)AA-K3DNA1B/I (12)AA-K3DNA1B/I (18)AA-K3DNA1B/I

Подробно

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно

Съдържание Ръководство за потребителя 1 Инструкции за безопасност SAFETY FIRST 2 Елементи на вътрешното тяло и основни функции Ръчни функ

Съдържание Ръководство за потребителя 1 Инструкции за безопасност SAFETY FIRST 2 Елементи на вътрешното тяло и основни функции Ръчни функ Съдържание Ръководство за потребителя 1 Инструкции за безопасност.... 4 SAFETY FIRST 2 Елементи на вътрешното тяло и основни функции...11 3 Ръчни функции... 8 4 Грижи и поддръжка...... 11 1. Поддръжка...11

Подробно

Microsoft Word _ _DT.doc

Microsoft Word _ _DT.doc Ръководство с инструкции Моля, прочетете следващите инструкции внимателно, преди да свържете този таймер с електрически уреди. Внимание! Не включвайте два или повече таймера заедно! Не потапяйте таймера

Подробно

Microsoft Word - ERV Technical Service Manual

Microsoft Word - ERV Technical Service Manual Рекуперативни блокове Сервизно ръководство GREE ELECTRIC APPLIANCES INC. OF ZHUHAI СЪДЪРЖАНИЕ ПРОДУКТ... 3 1 СПИСЪК С МОДЕЛИ... 3 2 НОМЕНКЛАТУРА... 3 3 ХАРАКТЕРИСТИКИ... 4 4 ДАННИ НА ПРОДУКТА... 5 4.1

Подробно

Untitled-1

Untitled-1 Fig. D Инструкция за употреба на инверторен стенен тип Fig. = A B C OPERATION TIMER AIR CLEAN COIL DRY E F 5 6 4 7 8 Fig. Fig. 5 9 G H I J Fig. 4 Модели: RSB-09LD RSB-LD RSB-8LD RSB-09LDC RSB-LDC RSB-8LDC

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Ръководство за експлоатация Безжично дистанционно управление Български SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CANCE

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Ръководство за експлоатация Безжично дистанционно управление Български SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CANCE РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Ръководство за експлоатация Безжично дистанционно управление Български SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(4)-DAIKIN Част : R08019037090D Индикация

Подробно

OPERATING MANUAL

OPERATING MANUAL КЛИМАТИК ТРЪБОПРОВОДЕН ТИП НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Български СЪХРАНЕТЕ ТОЗИ НАРЪЧНИК ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ. ЧАСТ 9374379705-02 НАРЪЧНИК ЗА ЕКПЛОАТАЦИЯ КЛИМАТИК (ТРЪБОПРОВОДЕН ТИП) ЧАСТ 9374379705-02 СЪДЪРЖАНИЕ

Подробно

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ НА НОВО ПОКОЛЕНИЕ РАДАРНИ ДЕТЕКТОРИ Септември/ 2015 Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ НА НОВО ПОКОЛЕНИЕ РАДАРНИ ДЕТЕКТОРИ Септември/ 2015 Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране на радара 1. Монтирайте радара като го закрепите на прозореца със скобата или го залепете върху таблото на автомобила 2. Включете

Подробно

Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия

Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия www.danfoss.bg Бележка за безопасност Необходимата работа по монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка трябва да се извършва само

Подробно

Color Touch Heating Thermostat

Color Touch Heating Thermostat Екотерм Проект ЕАД www.ecotherm.bg ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на термостат с цветен сензорен дисплей HT-CS02 Редакция 2016 Термостат с цветен сензорен дисплей - HT-CS02 Термостатът HT-CS02 е дигитален,

Подробно

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG F U LL H D КАМЕ РА В НАС Т ОЛЕН ЧАС ОВ НИК С ДАТ ЧИК ЗА Д В ИЖ ЕНИЕ ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ 1. Заредете добре устройството, като го оставите на зарядното поне 4 часа. 2. Поставете microsd карта

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

1.ai

1.ai En-1 СЪДЪРЖАНИЕ ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ...En-1 ФУНКЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ...En- НАИМЕНОВАНИЕ НА ЧАСТИТЕ...En-3 ПОДГОТОВКА...En-5 РАБОТА...En-6 POWERFUL и ECONOMY...En-8 ФУНКЦИЯ ТАЙМЕР......En-9 ТАЙМЕР ЗА СЪН...

Подробно

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039 Упътване за употреба IN 5061 Крачкомер insportline PR039 Въведение Благодарим ви, че избрахте този крачкомер. Това е кракомер, който показва време, брой стъпки, калории и др. полезна информация. За да

Подробно

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: a. При изключена аларма подайте на контакт (завъртете

Подробно

Inverter models Вътрешно тяло AY-XP7HR AY-XP9HR AY-XP12HR Външно тяло AE-X7HR AE-X9HR AE-X12HR Ръководство за експлоатация Важно: Преди пускане на кли

Inverter models Вътрешно тяло AY-XP7HR AY-XP9HR AY-XP12HR Външно тяло AE-X7HR AE-X9HR AE-X12HR Ръководство за експлоатация Важно: Преди пускане на кли Inverter models Вътрешно тяло AYXP7HR AYXP9HR AYXP12HR Външно тяло AEX7HR AEX9HR AEX12HR Ръководство за експлоатация Важно: Преди пускане на климатизатора, моля прочетете ръководството за експлоатация.

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless)

Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless) Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless) Преди да свързвате или използвате този продукт, моля, прочетете внимателно тези инструкции и запазете това ръководство за бъдеща

Подробно

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ КЛИМАТИК (MSV1-09/12HR СПЛИТ ТИП) Благодарим Ви за избора на този климатик! Прочетете внимателно това ръководство преди да пуснете климатика в експлоатация. Забележка: 1. Преди

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

4PWBG C.book

4PWBG C.book Ръководство за експлоатация Вътрешно тяло за термопомпена система въздух-вода и опции EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

ЦЕНОВА ЛИСТА OLIMPIA SPLENDID 2019 ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ Bi2 AIR SLR TR/AR ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ Модел A B C D

ЦЕНОВА ЛИСТА OLIMPIA SPLENDID 2019 ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ Bi2 AIR SLR TR/AR ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ Модел A B C D i2 IR SLR TR/R ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ SLR IR 400 SLR IR 600 SLR IR 800 SLR IR 00 Отоплява, охлажда, изсушава и филтрира Изключително тънък естетичен панел 12,9 см и

Подробно

OPERATING MANUAL

OPERATING MANUAL ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ (ТИП С КАБЕЛ) НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ КАБЕЛНО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ Запазете този наръчник за бъдещи справки. Български UTY-RLRY UTY-RLRG ЧАСТ. 9380859086-02 НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Подробно

OPERATING MANUAL

OPERATING MANUAL Български КЛИМАТИК Fuji Electric RSGxxKMTA Съдържание Предпазни мерки... Преглед и работа на вътрешния модул... Преглед и работа на дистанционното управление... Работа с таймерите... 6 Обща информация

Подробно

6

6 6 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.3 2.4 2.4.1 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9 3.1.10 3.1.11 3.1.12 3.1.13 3.1.14 3.1.15 3.2 3.2.1 3.2.2

Подробно

untitled

untitled ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ На климатични системи стенен тип За моделите: RS-12UD Моля, преди употреба прочетете упътването гр.пловдив, бул.: Кукленско шосе N52 тел.: (032) 390 100, факс: (032) 390 101

Подробно

4PW D.book

4PW D.book Ръководство за експлоатация Вътрешно тяло за термопомпена система въздух-вода и опции EKHBRD011AAV1 EKHBRD014AAV1 EKHBRD016AAV1 EKHBRD011AAY1 EKHBRD014AAY1 EKHBRD016AAY1 EKHBRD011AAV1 EKHBRD014AAV1 EKHBRD016AAV1

Подробно