Microsoft Word - programa_obs2019

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - programa_obs2019"

Препис

1 ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23-46, факс 03145/ Р Е Ш Е Н И Е 351 Протокол 43 от година ОТНОСНО: Предложение от Анка Хаджиева Председател на Общински съвет при община Кричим, относно приемане на Програма за работата на Общински съвет при община Кричим за 2019 година. Вносител: Анка Хаджиева Председател на Общински съвет при община Докладва: Анка Хаджиева Председател на Общински съвет при община Становища: ПК по местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие; ПК по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване, строителство, енергийна политика, общинска собственост и комунална дейност и ПК по социални дейности, образование, култура към ОбС. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет ПРИЕМА Програма за работата на Общински съвет Кричим за 2019 година. МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и като взе предвид фактическите основания в Предложение с вх. РД / год. от Председателя на Общински съвет при Община Кричим, и положителните становища на постоянните комисии към ОбС Кричим: ПКМСОРЗ. ПКБФЕППМР, ПКУТИБСЕПОСКД и ПКСДОК, и с цел постигане на по-добра информираност на местната общност за работата и дейността на ОбС и неговите комисии през 2019 година, и популяризиране дейността на колективния орган на местната законодателна власт. Общ брой общински съветници: 13 Брой присъствали на гласуването: 13 ГЛАСУВАЛИ: ЗА 13; ПРОТИВ няма; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ няма. Протоколчик: /Кр. Манолова/ АХ/КМ Председател на ОбС:. / А. Хаджиева /

2 2 ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА 2019 ГОДИНА І. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА Програмата за работата на Общински съвет - Кричим за 2019 г. има отворен характер. В нея са включени основни проекти и предложения с условно постоянен характер, като могат да се включват и допълнителни въпроси, при спазване изискванията на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. В Програмата не са включени предложения от текущ характер: - за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество; - за промени на устройствени планове; - за кандидатстване по Оперативни програми и/или съфинансиране по проекти; - други текущи въпроси. Отвореният характер на програмата дава възможност при възникнала необходимост в резултат на изменения в нормативната уредба на национално ниво, тя да бъде допълвана в зависимост от естеството на потребностите изменения на наредби, стратегии, планове, прогнози, програми и др., за които е необходима изричната санкция на Общинския съвет обективирана в съответния вид решение при спазване изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за нормативните актове и др. Основни цели в работата на Общински съвет при община Кричим по отношение утвърждаването на местното самоуправление, както през предходната 2018 г., така и през настоящата 2019 г., която е последна за мандат година, традиционно продължават да бъдат, както следва: 1. Продължаване процеса на утвърждаване на местното самоуправление като водещ фактор при формирането на политиките за обществено, социално и икономическо развитие на Община Кричим; 2. Изграждане на надеждно партньорство с всички представители на местната общност за осигуряване необходимата публичност в процеса на подготовката и вземането на важни решения свързани с развитието на Община Кричим; 3. Създаване на предпоставки и реализиране на дейностите свързани с благоустрояването на жизнената среда на населението и развитие на икономическите фактори на територията на Община Кричим;

3 3 4. Ревизиране на съществуващата нормативна база и приемане на нови наредби и правилници, отговарящи на променящите се обществени условия и нарастващите изисквания на гражданите за подобряване качеството на живот и средата. ІІ. МЕРКИ ОСИГУРЯВАЩИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ: 1. Осигуряване на възможности за пряко участие на населението при обсъждане на всички въпроси свързани с формирането на политиките за обществено, социално и икономическо развитие на Община 2. Осигуряване на възможности за участие на представители на местната общност при обсъждането и вземането на всички решения, свързани с развитието на Община 3. Постигане на по-добра информираност на местната общност за работата на Общинския съвет чрез печата, електронните медии и интернет. 4. Изграждане на ефективни форми за общуване на Общинския съвет с представителите на бизнеса от територията на общината, потенциални инвеститори и неправителствени организации. ІІІ. ФОРМИ НА РАБОТА ІІІ. 1. ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2019 ГОДИНА Месец януари: 1. Отчет за дейността и работата на Общински съвет и неговите комисии за второто полугодие на 2018 г. 2. Приемане на Програма за работата на Общински съвет за 2019 г. 3. Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет от Общинска администрация за второто полугодие на 2018 г. 4. Отчет за работата на МКБППМН през 2018 г. 5. Приемане на отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество през 2018 г. 6. Приемане на Годишен културен календар за 2018 г. 7. Приемане на Програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2019 год. 8. Приемане на бюджета на община Кричим за 2019 год. 9. Приемане на Годишна програма за ремонт на улици в община Кричим през 2019 г. 10. Приемане на нова Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община

4 4 11. Приемане за сведение на Стратегическия и Годишния план за дейността на Звеното за вътрешен одит през 2019 година в община 12. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Кричим за периода г. през 2018 г. 1 Месец февруари: 1. Приемане на Мониторингов доклад за изпълнение на плана за действие на община Кричим за 2018 г. в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произходи и други граждани в уязвимо социално положение живеещи в сходна на ромите ситуация. 2. Приемане на Общински план за младежта за 2019 година на община 3. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламно-информационните елементи на територията на община Месец март: 1. Отчет за изпълнението на Общинска програма за опазване на околната среда на община Кричим година през 2018 г. 2. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 3. Проект на Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд. 4. Отчет за изпълнените спортни и културни дейности през 2018 г., обсъждане на състоянието и възможностите за развитие на спорта и културата на територията на община Кричим през 2019 г. 5. Приемане на Спортен календар за 2019 г. на община 6. Отчет за дейността през 2018 г. на Комисията за обществен ред и сигурност при община 7. Отчет за изпълнението на Програмата за управление на отпадъците година на територията на община Кричим през 2018 година. 8. Годишен отчет за изпълнението на Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кричим за периода година през 2018 г. 9. Докладни. Месец април:

5 5 1. Отчет за дейността на Народно читалище Пробуда 1912г., гр. Кричим през 2018 г., съгласно чл.26а, ал.4 и ал. 5 от Закона за народните читалища. 2. Отчет за изпълнението на Общинска програма за закрила на детето за 2018 г. и приемане на Програма за закрила на детето за 2019 г. 3. Информация за актуализирано тримесечно разпределение на бюджета под формата на приложения за приходната и разходната му част в изпълнение на условията по чл. 42, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Месец май: 1. Анализ на състоянието на пътната инфраструктура в общината и набелязване на мерки за подобряването й. 2. Анализ на състоянието и нивото на безработица на територията на община Кричим, възможности за преодоляването й. 3. Приемане на Общинска програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм на територията на община Кричим /чл. 59, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта/. Месец юни: 1. Информация за противопожарната охрана състояние, проблеми, мерки за летния сезон на територията на община 2. Отчет за извършени проверки през първото полугодие на 2019 г. на физически и юридически лица, подали декларации за освобождаване от такса за услугата сметосъбиране и сметоизвозване. 3. Отчет за дейността на Общински младежки дом. Месец юли: 1. Приемане на отчет за работата на Общинския съвет за периода януари 2019 юни 2019 година. 2. Приемане на отчет за изпълнение Решенията на Общинския съвет от общинска администрация за периода януари 2019 юни 2019 година. 3. Анализ на състоянието на материалната база на училищата и детските градини и готовност на същите за започване на новата учебна 2019/2020 година. 4. Актуализирано тримесечно разпределение на бюджета под формата на приложения за приходната и разходната му част в изпълнение

6 6 на условията по чл. 42, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 5. Информация за изпълнението на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на община 6. Докладни. Месец август: 1. Информация от Председателя на Общинския съвет за размера и вида на направените разходи във връзка с дейността на съвета за първото полугодие на 2019 г. 2. Информация от Кмета на община Кричим за изпълнението на бюджета на общината и сметките за средства от ЕС за първото полугодие на 2019 година. 3. Информация за реалните икономически резултати в системата на делегираните бюджети в общината за първото полугодие на 2019 г. 4. Информация за готовността на учебните заведения за започване на учебната 2019/2020 година. 5. Докладни. Месец септември: 1. Разглеждане и одобряване на три годишната бюджетна прогноза за община Кричим в съответствие с указанията и сроковете на МФ. 2. Информация за подготовката на проектобюджета за 2020 година в изпълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 3. Актуализирано тримесечно разпределение на бюджета под формата на приложения за приходната и разходната му част в изпълнение на условията по чл. 42, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 4. Публично обсъждане и приемане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Кричим за 2018 година. 5. Докладни. Месец октомври: 1. Информация за изпълнението на одобрените проекти и усвояването на финансови средства по Оперативни и Европейски програми.

7 7 2. Информация за работата на общинска администрация относно получените жалби, сигнали и предложения на граждани на община 3. Информация за състоянието и анализ на безработицата в община Месец ноември: 1. Информация за подготовката на общината за работа при зимни условия. 2. Отчет за управлението, стопанисването и разпореждането със земите от Общинския поземлен фонд. 3. Докладни. Месец декември: 1. Отчет за изпълнението на предвидените за 2019 г., приемане на новата план-сметка и определяне размера на такса битови отпадъци за 2020 година. 2. Информация за работата по Програмите за временна заетост за 2019 год., съществуващи възможности и предвиждания за реализация през 2020 год. 3. Отчет за постъпленията в общинския бюджет към г. от глоби и санкции във връзка с нарушения на територията на община 4. Информация за готовността относно поддържане на общинската пътна мрежа при зимни условия. 5. Докладни. ІІІ. 2. СРЕЩИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, И С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА В РАМКИТЕ НА 2019 ГОДИНА 1. Среща с представители на органите на реда. 2. Среща с представители на училищните, читалищното, църковното и джамийското настоятелства. 3. Среща с представители на младежта. 4. Среща с представители на земеделските производители и представители на бизнеса. 5. Срещи с потенциални инвеститори.

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ 7.07.209 год. /сряда/ от 5.00 часа в зала 22 на Община Кричим Председател на Общински съвет при

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 120 протокол 17/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 120 протокол 17/ г. на Общ От решение 120 протокол 17/ 18.05.2017г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 120 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища Общински съвет - Маджарово приема Доклада

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 43 Протокол 4 от 27.01.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност европейски програми и проекти, местно развитие, предотвратяване

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност европейски програми и проекти, местно развитие, предотвратяване ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност европейски програми и проекти, местно развитие, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, обществен ред,

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 52 Протокол 5 от 21.03.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

ДО

ДО О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Л Я Р О В О П Л А Н за заседанията на ОбС Болярово за 2019 година Месец януари 1. Приемане на Плана за заседанията на ОбС Болярово за 2019 година. Докладва: Атанас Дженков

Подробно

ДНЕВЕН РЕД

ДНЕВЕН РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Изх. 6101 12 / 21.01.2015 На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 63, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи От решение 81 протокол 12/ 20.12.2012г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 81 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2от Закона за народните читалища Общински съвет Маджарово приема Годишна

Подробно

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail: Д О К Л А

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail:  Д О К Л А ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513 е-mail: obshtina_godech@abv.bg; office@godech.bg; www.godech.bg Д О К Л А Д Относно: Приемане на бюджета на Община Годеч за 2019

Подробно

ОБС - Покани - Комисии

ОБС - Покани - Комисии ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ Кмет, относно допълнение на Програмата за управление и Кмет, относно преобразуване чрез сливане

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; Изх. 61

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68;   Изх. 61 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; e-mail: obs_bslatina@mail.bg obs_bslatina@abv.bg www.byala-slatina.com Изх. 6101-100 / 22.08.17 г. ДО На основание чл. 25, т. 1 от

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. БЕЛИЦА 2780-БЕЛИЦА,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, ул. Георги Андрейчин 15, тел./факс 07444/22-68;07444/22-77, П Р О Т

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. БЕЛИЦА 2780-БЕЛИЦА,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, ул. Георги Андрейчин 15, тел./факс 07444/22-68;07444/22-77,  П Р О Т П Р О Т О К О Л 1 от заседание на Общински съвет гр. Белица, проведено на 13.11.2015 Решение 4 На основание чл.21, ал.1, т.3 от ЗМСМА, Избира АХМЕД МУСА АХМЕД за Председател на Общински съвет - Белица.

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1,

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1, 101 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.42, ал.1 и чл.52, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

Подробно

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/31-79 e-mail: obs_garmen@bifex.bg, web: www.garmen.bg ДОКЛАД Относно : Приемане бюджети на обшина

Подробно

reshenie_28_03_2013

reshenie_28_03_2013 ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на нова Наредба 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост. След направените изказвания

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;   Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

Zasedanie_45

Zasedanie_45 РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА приети на 45-то редовно заседание, проведено на ДНЕВЕН РЕД: 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани 2. Ново обсъждане на Решение 457/12.03.2014 г.

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; Изх. 61

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68;   Изх. 61 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; e-mail: obs_bslatina@mail.bg obs_bslatina@abv.bg www.byala-slatina.com Изх. 6101-79 / 20.06.17 г. ДО На основание чл. 25, т. 1 от

Подробно

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc)

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc) УТВЪРДИЛ: / П / ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ Областен управител на област Русе ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Отчет за целите за 2013 г. Наименование на администрацията: Областна администрация Русе Цели за 2013 г. Дейности Резултат

Подробно

Microsoft Word - reshenie

Microsoft Word - reshenie ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23-46, факс 03145/23-51 e-mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 170 Протокол 17 от 16.03.2017 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

Докладна записка отчет г г..xls

Докладна записка отчет г г..xls Изх.... До Общински Съвет Брусарци ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2014г. ДО 30.06.2014г. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 21, ал. 1, т. 6

Подробно

ДНЕВЕН РЕД

ДНЕВЕН РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Изх. 6101 106 / 16.09.2015 ДО На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 63, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински

Подробно

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дейност бенефициент обща стойност лв държавен бюджет общински

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА П Р О Т О К О Л 2 Днес 14.12.2007г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община Роман. На заседанието присъстваха: От ОбС-Роман: От ОбА Роман :инж.красимир Петков-Кмет

Подробно