Microsoft PowerPoint - 46A05EE EF.ppt

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft PowerPoint - 46A05EE EF.ppt"

Препис

1 НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО НАРКОМАНИИ ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРЕВАНТИВНИ ПРОГРАМИ

2 Процесът на оценка на Процесът на оценка на резултатите: Връзката между превенция и оценка на ефективността на превантивните дейности е от фундаметално значение за цялостния процес на превенция. Когато говорим за оценка, трябва да имаме предвид различните нива на значение, а именно: процес, резултат, ниво на въздействие.

3 Оценката като процес Оценката като процес включва систематично събиране на данни по време на реализирането на превантивната програма. Данните включват: - вида дейности, които се осъществяват преди и по време на реализирането на съотвената програма; - реакцията на целевата група по отношение на реализираната програма пита се как и защо има / няма резултат от превантивните интервенции; тук е важен цялостният резултат от интервенциите за съответната целева група.

4 Оценката като резултат: оценката се извършва след като интервенцията вече е приключила. Тя тества дали и в каква степен са постигнати очакваните резултати, както и се опитва да отговори на фундаменталния въпрос дали интервенцията е била успешна. Акцентира се върху цялостния ефект от интервенцията. Това е общоприетото значение на термина оценка на ефективността.

5 Оценката като ниво на Оценката като ниво на въздействие: как интервенцията е въздействала на целевата група и дали е успяла да надскочи плета надскочи плета т.е. да достигне до т.е. да достигне до хора и места извън целевата група; Тук се търсят неочаквани резултати, правят се фундаментални изводи както за положителните, така и за отрицателните последствия от интервенцията.

6 Какво се разбира под понятието оценка : Какво се разбира под понятието оценка : Под оценка се разбира и приложението на социологически методи за осигуряване на критерии за класифициране на оценката, като например: експериментално решена оценка включва използването на конторлна и /или експериментална група; всяко едно условие се изпитва и от двете групи като контролната група се подлага на интервенцията, а експерименталната не (или експерименталната група се подлага на неуместна интервенция); и на двете групи се прави предварителен тест и тест след прилагане на интервенцията, като обикновено се отчитат също случайните и съпътстващи експеримента условия;

7 Събиране на данни: Събиране на данни: това е друг начин за реализиране на процеса на оценка; Качествено събиране на данни става чрез интервюиране или пряко наблюдение; това дава възможност за гъвкавост при анализа и възможност за генериране на нови идеи, хипотези и теории; резултатите се представят описателно; Количествено събиране на данни използват се стандартни методи за събиране на информация, които представляват стабилна емпирична база данни; тук се грижим за експерименталните решения, които включват употребата на комплект от статистически анализи; този вид се използва за пробване на хипотези и проверка на теории.

8 Познавателни цели: Познавателни цели: Да решим кой метод да изберем - това е тясно обвързано с постигането на познавателната цел на оценката на конкретната превантивна програма; описателна система на оценка на програмата прави се чрез мониторинг, документиране и събиране на различни видове интервенции; тук не се открива нов феномен, нито се формулира нова хипотеза; обяснителна оценка има за цел именно да развие има за цел именно да развие нови идеи и теории; не тества хипотези и резултатите при нея са обикновено предварителни; утвърждаваща оценка тества хипотези, използвайки обикновено прости методи тестване на контролната група, емпирично събиране на данни и т.н.

9 Планиране на оценката: Планиране на оценката: Всяка оценка има следните цели: резултати, обвързани с първоначално поставени цели и целева група; какво се случва в действителност; защо се случва; резултати от различните дайности; възможни бъдещи резултати от дейностите; кой какво прави; как се използват ресурсите; логистична подкрепа; времева рамка; взаимоотношенията в екипа, който осъществява дейностите.

10 Подготовка Съсредоточаваме се върху екипа, който осъществява превенцията. За всяка оценка е важно къде се провежда интервенцията и какъв е идентифицираният проблем. Трябва да се има предвид, че употребата на ПАВ е проблем, който се дължи на съвкупност от причини и фактори, не само на една причина. Взаимодействието между различните фактори е ключът към злоупотребата с ПАВ. Въпросът е да се намерят точно тези фактори, които са пряка причина за злоупотребата. Оценителят се опитва да открие кои от идентифицираните фактори лежат в основата на употребата, от идентифицираните фактори лежат в основата на употребата, като не забравя и приоритетните цели на програмата. Важно е също да се обсъжда методологията, която ще бъде или е избрана. Оценката е силно обвързана с избараната методология.

11 Преглед на предмета: Преглед на предмета: Изучавайки предмета на интервенцията, можем да разберем очакваните ефекти. Важно е да разберем как целите на интервенцията ще въздействат върху идентифицирания проблем. Често се случва разрешението, което е предприето за даден проблем всъщност да не кореспондира с проблема. Ако методологията бъде избрана правилно, този проблем ще се избегне. Трябва да съществува съгласие между следните компоненти: нуждата от интервенция, целите на интервенцията и обяснението й.

12 Методология този елемент на оценката изследва дали методите, използвани при интервенцията са подходящи; защо са избрани точно те и съществуват ли други мотиви (извън оценката на нуждите), които са наложили техния избор. Методологията е тясно свързана с екипа, Методологията е тясно свързана с екипа, доколкото се обсъжда и избира от него. доколкото се обсъжда и избира от него.

13 Изследване на процеса: Изследване на процеса: Кога и как прицелната група се включва в планирането, изпълнението и оценката на процеса. Какви въпросници са подготвени за целевата група и екипа, как е мотивиран екипът за работа и как са разпределени ролите в него. Кой отговаря за цялостното изпълнение на програмата. Добре е да се аналазират предварително ролите, които ще изпълняват участниците в процеса, за да се разбере по пълно самата интервенция. Тук най важно е да съществува комуникация. Комуникация не само като техническо умение, а като истински процес на човешко общуване, обсъждане, споделяне на мисли и впечатления. Планиране на необходимите ресурси: Взема се предвид колко време ще продължи интервенцията, какви методи ще бъдат използвани и доколко успешна ще е тя. За всяка оценка е важно да се планират ресурсите човешки и финансови.

14 Планиране на процеса Планиране на процеса Това е етап, който спомага и за по доброто обощаване и анализиране на данните от интервенцията. Процесът на планиране не означава просто изготвяне на план, а също планиране на сътрудничеството и ангажиментите. При планирането трябва да се включат всички участници в осъществяването на интервенцията. Ако обаче интервенцията е свързана с публичност, определено е трудно в планирането да свързана с публичност, определено е трудно в планирането да бъде включена и целевата група ( представител) Ако разбира се превенцията е основана предимно на участието на хора от общността, то тогава тези хора трябва задължително да бъдат включени в планирането, в противен случай рискуваме интервенцията да се провали. Спонсориращата организация също трябва да бъде включена със свои представители.

15 В края на процеса на оценка е интересно да се види какви очаквания са имали всички участници при планирането на интервенцията и какви са резултатите в действителност. Задължително трябва да се попита целевата група, с какво тези интервенции са й помогнали, как се променили нагласите и живота й като цяло. Участниците трябва да се запитат Направихме ли всичко, което бяхме обещали?

16 Период на осъществяване на Период на осъществяване на програмата Трябва да съдържа: Кратко описание на основните интервенции Кратко описание на основните интервенции историческо развитие, цели на оценката; Информация за инидикаторите на оценката, които могат да включват главната цел или подцелите; Описание на методите, които ще се използват при оценката; Описание на отговорностите на тези, които участват в оценката; Разписание; Какви начини за обратна връзка ще се използват. Ако всичко това се спази, оценката ще бъде направена лесно и изводите ще бъдат реалистични и разбираеми. Полезно е да се прави едновременно външна на резултатите и вътрешна на екипа, оценка.

ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ Какви са целите на европейските спортни събития с нестопанска цел? Тази дейност е насочена към подкрепа за: доброволчеството в спорта; социалното приобщаване

Подробно

Доклад за оценка на здравната технология съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредба 9 от на МЗ

Доклад за оценка на здравната технология съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредба 9 от на МЗ Доклад за оценка на здравната технология съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредба 9 от 1.12.2015 на МЗ I. Анализ на здравния проблем. 1. Анализът на здравния проблем включва: 1.1. Описание на здравния проблем,

Подробно

Входящи тестове

Входящи тестове Ученици правят истории от думи в картини на Майстора и бабините ракли С думи открити в картини на Майстора или в предмети от бабините ракли, свои истории съставяха учениците включени в проекта Приятно

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

ПРОГРАМА НА ТЕМАТИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБУЧИТЕЛИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ 4. ОБЩУВАНЕ И РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИ И ОБЩНОСТИ ПРОГРАМА БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ 09.

ПРОГРАМА НА ТЕМАТИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБУЧИТЕЛИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ 4. ОБЩУВАНЕ И РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИ И ОБЩНОСТИ ПРОГРАМА БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ 09. ПРОГРАМА НА ТЕМАТИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБУЧИТЕЛИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ 4. ОБЩУВАНЕ И РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИ И ОБЩНОСТИ ПРОГРАМА ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ 09.05. 12.05.2011 г., Велинград Цел на обучението: Да

Подробно

5Ozenka-prior

5Ozenka-prior ОЦЕНКА И ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА РИСКОВЕТЕ Министерство на финансите Дирекция Вътрешен контрол 1 Роля на оценката на риска(1) Рисковете са идентифицирани, какво разбрахме до момента за тях? Наименование и място

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РА

Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РА Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: 66 76 87 МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 Г.

Подробно

Invest in New Bulgaria

Invest in New Bulgaria Добра практика в сферата на кариерното развитие АНАЛИЗ НА ЕФЕКТА ОТ ПОВИШАВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ И РАНГ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА ПЕРИОДА 2015 2018 Г. Едни от ангажиментите ни по приетата

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ 6-25-60, e-mail:sougl@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ

Подробно

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E Приложение 7 към т. 1, буква ж НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ" 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Достъпът до информационните

Подробно

ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ВИРТУАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА VI-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Подробно

Система за оценка на опасностите и за контрол на критичните точки (НАССР-Система) НАССР-ПРОЦЕДУРА ПБ ВЕРИФИКАЦИЯ НА НАССР СИСТЕМАТА

Система за оценка на опасностите и за контрол на критичните точки (НАССР-Система) НАССР-ПРОЦЕДУРА ПБ ВЕРИФИКАЦИЯ НА НАССР СИСТЕМАТА Система за оценка на опасностите и за контрол на критичните точки (НАССР-Система) ВЕРИФИКАЦИЯ НА НАССР СИСТЕМАТА Фаст Фууд ОМВ България ЕООД НАССР СИСТЕМА Лист 2 Съдържание 1 ОБЕКТ...3 2 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ...3

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съответствие със Стратегическия план на Адм.съд Бургас за 2017-2022 г. и има за цел, чрез разписване и

Подробно

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и науч

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти за присъждане на образователната и науч СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и научна степен доктор на Яна Красимирова Събева, редовен

Подробно

План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода г

План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода г Утвърдил: Ваня Грашкина, Изпълнителен директор (01.03.2018 г. ) План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода 2018 2020 г. Тема 1: Привеждане

Подробно

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc Министерство на финансите Одобрен:/п/ Пламен Орешарски ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2009 г. за изпълнение на Стратегията за развитие на финансовото управление и контрол и в Република България за 2008 г. 2010 г.

Подробно

ПЛАТФОРМА Иновационна борса

ПЛАТФОРМА Иновационна борса ПЛАТФОРМА Иновационна борса Формална спецификация ДОЦ.Д-Р АЛЕКСАНДЪР ШИКАЛАНОВ, ВИТЕРХ ООД БТПП, 30.032015 Г. 15 Ч., ЗАЛА А ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА БОРСАТА ЗА ИНОВАЦИИ (1) Да позволява на индивидуални откриватели

Подробно

ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РЕЗЮМЕ Юли 2017 г.

ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РЕЗЮМЕ Юли 2017 г. ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РЕЗЮМЕ Юли 2017 г. ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА

Подробно

Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ»

Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ» Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ» ПРОЕКТ, СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И СТОЙНОСТ НА БФП Проект ПОДКРЕПА Приоритетна ос 1: Подпомагане

Подробно