Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J6510DW MFC-J6710DW Моля, преди да инсталирате вашето устройство, прочетете брошурата Безопаснос

Размер: px
Започни от страница:

Download "Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J6510DW MFC-J6710DW Моля, преди да инсталирате вашето устройство, прочетете брошурата Безопаснос"

Препис

1 Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J6510DW MFC-J6710DW Моля, преди да инсталирате вашето устройство, прочетете брошурата Безопасност и правни клаузи. След това прочетете това Ръководство за бързо инсталиране за правилните настройки и инсталация. ВНИМАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВНИМАНИЕ показва потенциално опасна ситуация, която ако не бъде избегната, може да доведе до смърт или сериозни наранявания. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ показва потенциално опасна ситуация, която ако не бъде избегната, може да доведе до малки или средни наранявания. 1 Разопаковайте устройството Повечето илюстрации в това Ръководство за бързо инсталиране показват модел MFC-J6710DW. ВНИМАНИЕ За опаковането на вашето устройство са използвани полиетиленови торбички. Полиетиленовите торбички не са за игра. За да избегнете опасността от задушаване, пазете тези торбички на място, недостъпно за бебета и деца, и ги изхвърлете на подходящото място. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (За MFC-J6710DW) При преместване или повдигане на това устройство са необходими поне двама души, за да се избегнат наранявания. Внимавайте да не притиснете пръстите си, когато поставяте машината обратно на място. Отстранете защитната лента и филма, покриващ устройството, а също и тези от дисплея. BUL Вариант A 1

2 2 Заредете обикновена хартия размер A4 Издърпайте тавата за хартия (За MFC-J6710DW, тавата за хартия # 1, горната тава) изцяло извън машината. Отворете капака на изходната тава за хартия. С двете ръце леко натиснете и плъзнете водача за дължината на хартията и след това страничния водач, за да съвпаднат с размера й. Уверете се, че триъгълните обозначения върху водача за дължината на хартията и страничните водачи са подравнени с обозначението за размера на хартията, която използвате. 1 3 B5JIS EXE LTR A4 f g h i Внимателно поставете хартията в тавата за хартия (За MFC-J6710DW, тава # 1) със страната за разпечатване надолу и с горния ръб напред. НЕ бутайте хартията твърде навътре. Внимателно регулирайте страничните водачи на хартията към самата хартия с двете си ръце. Затворете капака на изходната тава за хартия. Уверете се, че хартията е легнала добре в тавата и е под обозначението за максимално количество хартия. Бавно избутайте тавата за хартия така, че напълно да влезе в устройството. Като придържате тавата за хартия на място, издърпайте подпората за хартия, докато щракне, и разгънете капака на подпората in 5m Photo 2L EXE LTR LGL LGR B5JIS A4 B4JI Раздвижете листата добре ветрилообразно, за да избегнете задръстване или непоемане на хартия. 2

3 3 Свързване на захранващия кабел и телефонната линия 4 Поставяне на мастилените касети ВАЖНО Все още НЕ СВЪРЗВАЙТЕ USB кабела (в случай, че използвате USB кабел). Свържете захранващия кабел. ВНИМАНИЕ Устройството трябва да е включено към заземен контакт. Инсталирайте първо подготвителните мастилени касети, предоставени ви с устройството. Уверете се, че захранването е включено. Отворете капака на мастилените касети. Извадете оранжевата предпазна част. Повдигнете капака на скенера в отворено положение. ВНИМАНИЕ Тъй като устройството се заземява чрез контакта, можете да се предпазите от потенциално опасни електрически неизправности в телефонната мрежа, като оставите захранващия кабел свързан към устройството, когато го свързвате към телефонната линия. По същия начин можете да се предпазите при преместване на вашето устройство, като извадите първо телефонната линия, а след това захранващия кабел. Съхранявайте оранжевата предпазна част в поставката вътре в машината, както е показано. ВАЖНО Телефонната линия ТРЯБВА да бъде свързана към контакта на устройството, обозначен като LINE (ЛИНИЯ). 3

4 f h i Цветът на дръжката трябва да съвпада с цвета на касетата с мастило. Поставете всяка мастилена касета по посока на стрелката на етикета. Внимателно натиснете задната част на мастилената касета, обозначена с PUSH (НАТИСНИ), докато щракне. След като всички мастилени касети са поставени, затворете капака. ВНИМАНИЕ Внимавайте да не притиснете пръстите си под капака на скенера. Винаги използвайте вдлъбнатините за пръсти от двете страни на капака на скенера при отварянето и затварянето му. g Разопаковайте мастилената касета. Устройството ще подготви системата за провеждане на мастилото за печатане. Този процес ще отнеме приблизително четири минути. Не изключвайте устройството. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Ако в очите ви попадне мастило, незабавно го отмийте с вода и се свържете с лекар, ако сте обезпокоени. 5 Проверете качеството на печата Уверете се, че сте поставили хартия в тавата за хартия (За MFC-J6710DW, тава #1, горната тава) за първоначалната настройка. ВАЖНО НЕ разклащайте мастилените касети. Ако на кожата или дрехите ви попадне мастило, го измийте незабавно със сапун или миещ препарат. След завършване на подготвителния процес дисплеят показва St Ppr n Prss Strt (Поставете хартия и натиснете Strt). Натиснете Colour Strt (Старт Цветно). Проверете качеството на четирите цветни квадратчета на страницата. (черно/жълто/синьо/червено) Ако всички линии са ясни и видими, натиснете 1 (Ys (Да)) на клавиатурата, за да завършите теста за качество, и преминете към стъпка 6. Ако се забелязват липсващи къси линии, натиснете 2 (No (Не)) на клавиатурата и следвайте стъпките на дисплея. 4

5 6 Задаване на настройки за хартията 7 Настройка на безжична мрежа (ако е необходимо) За да получите най-качественото разпечатване от своето устройство и за да подадете подходящия размер хартия, типът и размерът на хартията трябва да бъдат зададени така, че да отговарят на хартията в тавата. f Когато дисплеят ви подкани да зададете размера и типа на хартията, натиснете Try Stting (Настройки тава) или Ppr Stting (Настройки хартия) (в зависимост от вашия модел). (За MFC-J6710DW) Натиснете или, за да изберете Try#1 (Тава #1) или Try#2 (Тава #2). Натиснете или, за да изберете Ppr Typ (Вид хартия) или Ppr Siz (Големина хар.). Натиснете или, за да изберете типа или размера на хартията, която използвате. (За MFC-J6710DW) Натиснете или, за да изберете Complt (Завършено), за да се върнете към предишното ниво. Натиснете или, за да изберете Complt (Завършено). За настройка на безжична мрежа чрез Mintosh компютър или мобилно устройство, преминете към. За потребители на Winows (всички връзки) и Mintosh USB връзки, преминете към. Ако използвате Mintosh компютър или мобилно устройство в безжична мрежа, натиснете OK. Stup Wi-Fi? Slt & Prss OK Ys No Натиснете или, за да изберете Ys (Да). Натиснете OK. След това преминете към стъпка 17 на стр. 18, за да продължите с настройката на безжична мрежа. След завършване на настройката на безжична мрежа ще трябва да се върнете към стъпка 8, за да завършите настройката на устройството. Ако желаете първо да промените езика на устройството, можете да изберете No (Не) и това ще ви позволи да конфигурирате настройките за безжична мрежа по-късно. За да отмените, натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). Можете да зададете настройки за хартията по-късно. Ако използвате компютър с Winows или желаете да свържете вашия Mintosh компютър чрез USB, натиснете OK. Stup Wi-Fi? Slt & Prss OK Ys No Натиснете или, за да изберете No (Не). Натиснете OK. След това преминете към стъпка 8. Настройката на безжична мрежа за потребителите на Winows ще бъде обяснена по-късно. 5

6 8 Избор на език Натиснете Mnu (Меню). Натиснете или, за да изберете Initil Stup (Инициал. настр). Натиснете или, за да изберете Lol Lngug (Локален език). Натиснете или, за да изберете своя език. Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). 9 Избор на режим на получаване Съществуват четири възможни режима на получаване: Само Fx, Fx/тел, Ръчно и Външен TAD (автоматичен телефонен секретар). Натиснете Mnu (Меню). Натиснете или, за да изберете Инициал. настр. Натиснете или, за да изберете Режим получ. Натиснете или, за да изберете режим на получаване. Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). 6

7 10 f 11 Настройка на дата и час Натиснете Mnu (Меню). Натиснете или, за да изберете Инициал. настр. Натиснете или, за да изберете Дата&Час. Въведете последните две цифри на годината от клавиатурата и натиснете OK (Ок). Повторете процедурата за месец/ден/година в 24-часов формат. Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). Въвеждане на лична информация (Идентификация на устройство) Трябва да съхраните информация за вашето име и номер на факс, която да се отпечатва на всички страници, които изпращате по факс. f Натиснете Mnu (Меню). Натиснете или, за да изберете Инициал. настр. Натиснете или, за да изберете Име на машина. Въведете номера на факса (до 20 цифри) от клавиатурата за набиране и натиснете OK (Ок). За да въведете + за международни кодове, натиснете l. Въведете своето име (до 20 знака), използвайки клавиатурата, и натиснете OK (Ок). Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез) Настройка на режими за тонално/импулсно набиране Натиснете Mnu (Меню). Натиснете или, за да изберете Инициал. настр. Натиснете или, за да изберете Тон/Импулс. Натиснете или, за да изберете Пулс (или Тон). Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). Задаване на типа телефонна линия Натиснете Mnu (Меню). Натиснете или, за да изберете Инициал. настр. Натиснете или, за да изберете Комп.тел.линия. Натиснете или OK (Ок). Натиснете или, за да изберете Нормално, PBX (Включване на множество линии) или ISDN. Ако изберете PBX, устройството показва стъпката от настройката на кода за набиране. За информация вижте Настройка на типа телефонна линия в глава 6 на Основното pъководство за потребителя в компактдиска с документацията. Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). Ако допуснете грешка и искате да започнете отначало, натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез) и се върнете към. 7

8 14 Задаване на съвместимост на телефонната линия Ако свързвате устройството към VoIP услуга (чрез Интернет), трябва да промените настройката за съвместимост. Ако използвате аналогова телефонна линия, можете да прескочите тази стъпка. Натиснете Mnu (Меню). Натиснете или, за да изберете Инициал. настр. Натиснете или, за да изберете Съвместимост. Натиснете или, за да изберете Основен(заVoIP). Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). 15 Отвор за ръчно подаване В този отвор можете да заредите специален носител за разпечатване. (Вземете под внимание, че по едно и също време може да се използва само един лист.) Използвайте отвора за ръчно подаване, за да разпечатвате или копирате върху пликове, етикети или по-дебела хартия. 8

9 16 Избор на типа връзка Тези инсталационни инструкции са за Winows 2000 Profssionl/XP Hom/XP Profssionl (x32/x64 издание), Winows Vist, Winows 7 и M OS X (версии , 10.5.x и 10.6.x). За Winows Srvr 2003 (x32/x64 издание)/2003 R2 (x32/x64 издание)/2008/2008 R2, посетете страницата за вашия модел на За USB интерфейсен кабел Winows : преминете към стр. 10 Mintosh: преминете към стр. 12 За кабелна мрежа Winows : преминете към стр. 14 Mintosh: преминете към стр. 16 USB Жична мрежа Winows Mintosh Winows Mintosh За безжична мрежа Winows и Mintosh: преминете към стр. 18 Безжична мрежа 9

10 USB Winows За ползващите USB интерфейс (Winows 2000 Profssionl/XP Hom/XP Profssionl/Winows Vist /Winows 7) 17 Преди да инсталирате 19 Свържете USB кабела Уверете се, че компютърът ви е ВКЛЮЧЕН и сте влезли с права на администратор. За потребители на Winows 2000 (версия на английски език), моля, инсталирайте драйвера и софтуера за версията на английски език. 18 Инсталиране на MFL-Pro Suit Поставете предоставения инсталационен компактдиск в CD-ROM устройството. Следвайте инструкциите на екрана. Ще се появи главното меню на компактдиска. Щракнете върху Първоначална инсталация. Щракнете върху Инсталиране MFL-Pro Suit и щракнете върху Да, ако приемате лицензното споразумение. Следвайте инструкциите на екрана. Изберете Локална Връзка и след това щракнете върху Напред. Инсталацията продължава. Когато се появи този екран, преминете към следващата стъпка. LAN USB ВАЖНО Уверете се, че кабелът не пречи на капака да се затвори, защото може да възникне грешка. 10

11 USB Winows 20 Завършване и рестартиране Натиснете Завърши, за да рестартирате компютъра. След рестартиране на компютъра трябва да влезете с права на администратор. На екрана Проверка за актуализации на фърмуера изберете желаната настройка за актуализация на фърмуера и щракнете върху OK. f g h ВНИМАНИЕ Внимавайте да не притиснете пръстите си под капака на скенера. Винаги използвайте вдлъбнатините за пръсти от двете страни на капака на скенера при отварянето и затварянето му. Инсталацията ще продължи автоматично. Екраните на инсталацията се редуват един след друг. Когато се появи екранът Ръководства за потребителя, щракнете върху Преглед на ръководства в мрежата, ако желаете да изтеглите ръководствата, и следвайте инструкциите на екрана. Можете да видите ръководствата и в компактдиска с документацията. Когато се появи екранът Онлайн Регистрация, направете своя избор и следвайте инструкциите на екрана. Ако не желаете да конфигурирате вашето устройство като принтер по подразбиране, махнете отметката от полето Задай като принтер по подразбиране. За актуализацията на фърмуера е необходим достъп до Интернет. Край Сега отидете Продължете към инсталиране на допълнителните приложения на стр. 27. Инсталацията е завършена. Драйвер за принтер за XML Ppr Spifition (XML спецификация на хартията) Драйверът за принтер за XML Ppr Spifition (XML спецификация на хартията) е най-подходящият драйвер за Winows Vist и Winows 7, когато разпечатвате от приложения, които използват документи с XML Ppr Spifition (XML спецификация на хартията). Изтеглете най-новия драйвер от уебсайта на Brothr Solutions Cntr на адрес USB Winows Mintosh 11

12 USB Mintosh За ползващите USB интерфейс (M OS X , 10.5.x, 10.6.x) 17 Преди да инсталирате Уверете се, че устройството е свързано към захранването и вашият Mintosh е ВКЛЮЧЕН. Трябва да сте влезли с права на администратор. 18 Свържете USB кабела ВАЖНО НЕ свързвайте устройството към USB порт на клавиатура или към USB концентратор без захранване. Свържете устройството директно към вашия Mintosh. ВАЖНО Уверете се, че кабелът не пречи на капака да се затвори, защото може да възникне грешка. LAN USB ВНИМАНИЕ Внимавайте да не притиснете пръстите си под капака на скенера. Винаги използвайте вдлъбнатините за пръсти от двете страни на капака на скенера при отварянето и затварянето му. 12

13 USB Mintosh 19 Инсталиране на MFL-Pro Suit Поставете предоставения инсталационен компактдиск в CD-ROM устройството. За да инсталирате, щракнете двукратно върху иконата Strt Hr OSX (Започни оттук OSX). Изберете Lol Conntion (Локална Връзка) и след това щракнете върху Nxt (Напред). Следвайте инструкциите на екрана. Изчакайте да се инсталира софтуерът това ще отнеме около 30 секунди. След инсталирането софтуерът на Brothr ще започне да търси устройство на Brothr. f Изберете устройството от списъка и след това щракнете върху OK (Ок). Когато се появи този екран, щракнете върху Nxt (Напред). USB Winows Mintosh g Когато се появи екран Brothr Support (Поддръжка на Brothr), щракнете върху Clos (Затвори). Край Инсталацията е завършена. 13

14 Жична мрежа Winows За ползващите интерфейс на кабелна мрежа (Winows 2000 Profssionl/XP Hom/XP Profssionl/Winows Vist /Winows 7) 17 Преди да инсталирате Уверете се, че компютърът ви е ВКЛЮЧЕН и сте влезли с права на администратор. За потребители на Winows 2000 (версия на английски език), моля, инсталирайте драйвера и софтуера за версията на английски език. 18 Свържете мрежовия кабел ВАЖНО Уверете се, че кабелът не пречи на капака да се затвори, защото може да възникне грешка. LAN USB ВНИМАНИЕ Внимавайте да не притиснете пръстите си под капака на скенера. Винаги използвайте вдлъбнатините за пръсти от двете страни на капака на скенера при отварянето и затварянето му. 14

15 19 f g Жична мрежа Инсталиране на MFL-Pro Suit Поставете предоставения инсталационен компактдиск в CD-ROM устройството. Следвайте инструкциите на екрана. Ще се появи главното меню на компактдиска. Щракнете върху Първоначална инсталация. Щракнете върху Инсталиране MFL-Pro Suit и щракнете върху Да, ако приемате лицензното споразумение. Следвайте инструкциите на екрана. Изберете Жична Мрежова Връзка и след това щракнете върху Напред. Когато се появи екран Открита защитна стена/антивирусен софтуер, изберете Промени настройките на порта на Firwll за да се установи връзка с мрежата и за да се продължи инсталацията. (Препоръчително) и щракнете върху Напред. (Не се отнася за Winows 2000) Ако използвате защитна стена, различна от Winows Firwll (Защитна стена Winows), вижте указанията, приложени към софтуера на защитната стена, за информация как да добавите следните мрежови портове. За мрежово сканиране, добавете UDP порт За мрежово получаване на факс от компютър, добавете UDP порт Ако продължавате да имате проблеми с мрежовата връзка, добавете UDP порт 137. В случай че в мрежата има свързано повече от едно устройство, изберете вашето устройство от списъка и щракнете върху Напред. Ако вашето устройство не бъде открито в мрежата, потвърдете настройките си, като следвате инструкциите на екрана. Инсталацията на Brothr драйверите ще започне автоматично. Екраните на инсталацията се редуват един след друг. Когато се появи екранът Ръководства за потребителя, щракнете върху Преглед на Регистрация в мрежата, ако желаете да изтеглите ръководствата, и следвайте инструкциите на екрана. Можете да видите ръководствата и в компактдиска с документацията. h i Winows Когато се появи екранът Онлайн Регистрация, направете своя избор и следвайте инструкциите на екрана. Ако не желаете да конфигурирате вашето устройство като принтер по подразбиране, махнете отметката от полето Задай като принтер по подразбиране. 20 Завършване и рестартиране Натиснете Завърши, за да рестартирате компютъра. След рестартиране на компютъра трябва да влезете с права на администратор. На екрана Проверка за актуализации на фърмуера изберете желаната настройка за актуализация на фърмуера и щракнете върху OK. За актуализацията на фърмуера е необходим достъп до Интернет. Край Сега отидете Продължете към инсталиране на допълнителните приложения на стр. 27. Инсталацията е завършена. Драйвер за принтер за XML Ppr Spifition (XML спецификация на хартията) Драйверът за принтер за XML Ppr Spifition (XML спецификация на хартията) е най-подходящият драйвер за Winows Vist и Winows 7, когато разпечатвате от приложения, които използват документи с XML Ppr Spifition (XML спецификация на хартията). Изтеглете най-новия драйвер от уебсайта на Brothr Solutions Cntr на адрес 15 Жична мрежа Winows Mintosh

16 Жична мрежа Mintosh За ползващите интерфейс на кабелна мрежа (M OS X , 10.5.x, 10.6.x) 17 Преди да инсталирате Уверете се, че устройството е свързано към захранването и вашият Mintosh е ВКЛЮЧЕН. Трябва да сте влезли с права на администратор. 18 Свържете мрежовия кабел LAN USB ВНИМАНИЕ Внимавайте да не притиснете пръстите си под капака на скенера. Винаги използвайте вдлъбнатините за пръсти от двете страни на капака на скенера при отварянето и затварянето му. 16

17 Жична мрежа Mintosh 19 Инсталиране на MFL-Pro Suit Поставете предоставения инсталационен компактдиск в CD-ROM устройството. За да инсталирате, щракнете двукратно върху иконата Strt Hr OSX (Започни оттук OSX). Изберете Wir Ntwork Conntion (Жична Мрежова Връзка) и след това щракнете Nxt (Напред). Следвайте инструкциите на екрана. Изчакайте да се инсталира софтуерът това ще отнеме около 30 секунди. След инсталирането софтуерът на Brothr ще започне да търси устройство на Brothr. f Ако устройството е конфигурирано за мрежата, го изберете от списъка, след което щракнете върху OK (Ок). Когато се появи този екран, щракнете върху Nxt (Напред). g Когато се появи екран Brothr Support (Поддръжка на Brothr), щракнете върху Clos (Затвори). Край Инсталацията е завършена. Жична мрежа Winows Mintosh 17

18 За потребители на безжична мрежа За ползващите интерфейс на безжична мрежа 17 Преди да започнете Въпреки че Brothr MFC-J6510DW и MFC-J6710DW могат да бъдат използвани както за кабелна, така и за безжична мрежа, двата начина на свързване не могат да бъдат използвани едновременно. Ако сте конфигурирали настройките за безжично свързване на устройството, трябва да пренастроите мрежовите (LAN) настройки, преди отново да конфигурирате безжичното свързване. Натиснете Mnu (Меню) на устройството. Натиснете или, за да изберете Мрежа, и натиснете OK (Ок). Натиснете или, за да изберете Мрежово нул., след което натиснете OK (Ок). Натиснете двукратно 1, за да изберете Да за приемане на промяната. В Ръководството за мрежовия потребител на компактдиска с документацията можете да откриете инструкции как да настроите вашето устройство в режим A-ho (свързано с компютър, поддържащ безжична връзка без точка за достъп/маршрутизатор). Можете също да изтеглите Ръководството за мрежовия потребител, като следвате указанията подолу. 1 Включете компютъра. Поставете инсталационния компактдиск в CD-ROM устройството. За Winows : 2 Изберете вашия модел и език. Ще се появи главното меню на компактдиска. 3 Щракнете върху Документация и следвайте инструкциите на екрана. За Mintosh: 2 Щракнете двукратно върху Doumnttion (Документация) и следвайте инструкциите на екрана. 18

19 За потребители на безжична мрежа 18 Избиране на метод за настройка на безжична мрежа Следните указания предлагат два метода за настройка на устройството Brothr в безжична мрежа. Ако сте започнали настройка на безжична мрежа от стъпка 7 на стр. 5 (за Mintosh и мобилни устройства) преминете към метод (Помощник за настройка). За всички останали потребители, изберете предпочитания от вас метод за вашата среда. Ръчна настройка от контролния панел чрез помощника за настройка (Mintosh, мобилни устройства и Winows ) Ако вашата точка за безжичен достъп/маршрутизатор не поддържа WPS (Wi-Fi Prott Stup) или AOSS, запишете настройките за безжичната мрежа на вашата точка за безжичен достъп/маршрутизатор в полето по-долу. Моля, не се свързвайте с Обслужване на клиенти на Brothr за помощ без необходимата информация за безопасност за безжичната мрежа. Ние не можем да ви помогнем в намирането на настройките за безопасност на вашата безжична мрежа. Данни Запишете текущите настройки на безжичната мрежа SSID (Име на мрежата): Мрежов ключ * Мрежовият ключ може също да бъде описан като Парола, Защитен ключ или Ключ за кодиране. Ако не знаете тази информация (SSID и мрежов ключ), няма да можете да продължите с безжичната настройка. Как да намерите тази информация 1) Трябва да видите документацията, придружаваща вашата точка за безжичен достъп/маршрутизатор. 2) Първоначалното SSID би могло да бъде името на производителя или името на модела. 3) Ако не знаете информацията за безопасност, свържете се с производителя на маршрутизатора, вашия системен администратор или интернет доставчика. Сега отидете стр. 20 Настройка с едно докосване чрез WPS или AOSS (Winows и Mintosh) Ако вашата точка за безжичен достъп/маршрутизатор поддържа автоматична безжична настройка (с едно натискане) (WPS или AOSS ), можете да намерите инструкциите в Ръководството за мрежовия потребител на компактдиска с документацията. За да настроите устройството в други условия на безжично свързване (режим A-ho), следвайте указанията в Ръководството за мрежовия потребител на компактдиска с документацията. Безжична мрежа 19

20 За потребители на безжична мрежа 19 Ръчна настройка от контролния панел чрез помощника за настройка (Mintosh, мобилни устройства и Winows ) Ако сте започнали настройка на безжична мрежа от стъпка 7 на стр. 5 (за Mintosh и мобилни устройства), натиснете или, за да изберете Stup Wizr (Помощ.за настр) и натиснете OK. След това преминете към. Всички останали потребители трябва да преминат към. Slt Mtho Slt & Prss OK Stup Wizr Stup with PC WPS/AOSS WPS w/pin Co (Изберете метод) (Избери&Натисни) (Помощ.за настр) (Настройка с РС) (WPS/AOSS) (Код WPS с PIN) Натиснете Mnu (Меню) на устройството. Натиснете или, за да изберете Мрежа и след това OK. Натиснете или, за да изберете WLAN и след това OK. Натиснете или, за да изберете Помощ.за настр и натиснете OK. Когато се покаже Мрежа I/F е включена на Безжична., натиснете OK, за да приемете. Това ще стартира помощника за инсталиране на безжична мрежа. За да отмените, натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). f Устройството ще започне да търси налични SSID. След няколко секунди ще се появи списък на наличните SSID. Ако се появи списък на SSID, натиснете или, за да изберете SSID, който сте записали в стъпка 18- на стр. 19, след което натиснете OK (Ок). Ако безжичната точка за достъп/маршрутизаторът на избраната SSID поддържа WPS и устройството изисква използване на WPS, отидете до. Ако устройството изисква мрежов ключ, отидете до f. В противен случай, отидете до g. Ако на дисплея не се покаже списък с SSID, уверете се, че вашата точка за достъп е включена. Преместете устройството поблизо до точката за достъп и опитайте да започнете отново от. Ако вашата точка за достъп е настроена да не разпраща SSID, то трябва ръчно да добавите името на SSID. За повече информация, вижте Ръководството за мрежовия потребител. Натиснете 1 (Да), за да свържете устройството, използвайки WPS. (Ако изберете 2 (Не), за да продължите с ръчна настройка, преминете към f, за да въведете мрежов ключ.) Когато дисплеят покаже Стартир. WPS, натиснете бутона за WPS на точката за безжичен достъп/маршрутизатора, след което натиснете 1 (Напред), за да продължите. Преминете към g. Въведете мрежовия ключ, който сте записали в стъпка 18- на стр. 19 от клавиатурата, за да изберете всяка буква или цифра. Буквите се появяват в този ред: малки букви, главни букви и след това цифри. За да преместите курсора наляво или надясно, натиснете или. g Натиснете OK (Ок), след като сте въвели всички знаци, и изберете 1 (Да), за да приложите настройките. Сега устройството ви ще опита да се свърже към вашата безжична мрежа. Това може да отнеме няколко минути. 20

21 За потребители на безжична мрежа h На дисплея за 60 секунди се появява съобщение за резултата от свързването, при което автоматично ще се разпечата отчет за безжичната локална мрежа. Ако свързването е неуспешно, проверете кода за грешката в отпечатания отчет и направете справка в Отстраняване на неизправности на стр. 22. Настройката за безжична мрежа е завършена. Индикатор с четири нива в долната част на дисплея на устройството ще покаже силата на безжичния сигнал на точката за достъп/маршрутизатора. Потребители на мобилни устройства: при използване на приложения като AirPrint или Brothr iprint&sn с вашето устройство, вижте ръководството за потребителя на приложението. За да изтеглите ръководството за потребителя, отворете раздела за изтегляне Ръководства в началната страница на вашия модел в Brothr Solutions Cntr на адрес За потребители на компютри, моля, инсталирайте MFL-Pro Suit, продължете към стъпка 20. За потребители на Mintosh: Сега отидете Страница 26 За Winows потребители: Сега отидете Страница 24 Безжична мрежа 21

22 За потребители на безжична мрежа Отстраняване на неизправности Моля, не се свързвайте с Обслужване на клиенти на Brothr за помощ без необходимата информация за безопасност за безжичната мрежа. Ние не можем да ви помогнем в намирането на настройките за безопасност на вашата безжична мрежа. Как мога да открия информацията за безопасност за безжичната мрежа (SSID и Мрежов ключ) 1) Трябва да видите документацията, придружаваща вашата точка за безжичен достъп/маршрутизатор. 2) Първоначалното SSID би могло да бъде името на производителя или името на модела. 3) Ако не знаете информацията за безопасност, свържете се с производителя на маршрутизатора, вашия системен администратор или интернет доставчика. * Мрежовият ключ може също да бъде описан като Парола, Защитен ключ или Ключ за кодиране. Отчет за безжична локална мрежа Ако отпечатаният отчет за безжична локална мрежа показва, че връзката е неуспешна, проверете кода за грешка на отпечатания отчет и вижте в следните инструкции. Код на грешка TS-01 Препоръчани решения Безжичните настройки не са активни, включете безжичните настройки на ON (Вкл.). - Ако към вашето устройство е свързан мрежов кабел, разкачете го и включете мрежовите настройки на вашето устройство на ON (Вкл.). Натиснете Mnu (Меню) на устройството. Натиснете или, за да изберете Мрежа, и натиснете OK (Ок). Натиснете или, за да изберете Мрежа I/F и натиснете OK (Ок). Натиснете или, за да изберете WLAN, и натиснете OK (Ок). Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). Точката за безжичен достъп/маршрутизаторът не могат да бъдат открити. 1. Проверете следните 4 точки. TS-02 - Уверете се, че точката за безжичен достъп/маршрутизаторът са включени. - Преместете вашето устройство на място без препятствия или по-близо до точката за безжичен достъп/маршрутизатора. - Временно поставете устройството на около един метър от точката за безжичен достъп, когато конфигурирате настройките на безжичната мрежа. - Ако точката за безжичен достъп/маршрутизаторът използва филтриране на МАС адрес, потвърдете, че МАС адресът на устройството Brothr е разрешен във филтъра. 2. Ако сте въвели SSID и информацията за безопасност ръчно (SSID/ метод за идентификация/метод за кодиране/мрежов ключ), информацията може да е грешна. Потвърдете отново SSID и информацията за безопасност и въведете отново правилната информация, ако е необходимо. Вижте Как мога да открия информацията за безопасност за безжичната мрежа (SSID и Мрежов ключ) на стр. 22 за потвърждение. 22

23 За потребители на безжична мрежа Методите за идентификация/кодиране, използвани от избраните точка за безжичен достъп/маршрутизатор, не се поддържат от вашето устройство. TS-04 За инфраструктурен режим, променете методите за идентификация и кодиране на точката за безжичен достъп/маршрутизатора. Вашето устройство поддържа следните методи за идентификация: метод за идентификация метод за кодиране WPA-Prsonl TKIP AES WPA2-Prsonl AES Отворен WEP Няма (без кодиране) Споделен ключ WEP Ако проблемът не бъде решен, е възможно SSID или мрежовите настройки, които сте въвели, да са неправилни. Потвърдете повторно настройките на безжичната мрежа. Вижте Как мога да открия информацията за безопасност за безжичната мрежа (SSID и Мрежов ключ) на стр. 22 за потвърждение. TS-05 TS-06 За режим -ho, променете методите на идентификация и кодиране на вашия компютър за настройки на безжичната мрежа. Вашето устройство поддържа само Отворен метод за идентификация, с допълнително WEP кодиране. Информацията за безопасност (SSID/Мрежов ключ) е неправилна. Потвърдете повторно SSID и информацията за безопасност (Мрежов ключ). Ако вашият маршрутизатор използва WEP кодиране, въведете ключа, използван като първи WEP ключ. Вашето устройство Brothr поддържа използването само на първия WEP ключ. Вижте Как мога да открия информацията за безопасност за безжичната мрежа (SSID и Мрежов ключ) на стр. 22 за потвърждение. Информацията за безопасност на безжичната мрежа (Метод за идентифициране/ Метод за кодиране/мрежов ключ) е неправилна. Потвърдете повторно информацията за безопасност на безжичната мрежа (Метод за идентифициране/метод за кодиране/мрежов ключ) в таблицата на TS-04. Ако вашият маршрутизатор използва WEP кодиране, въведете ключа, използван като първи WEP ключ. Вашето устройство Brothr поддържа използването само на първия WEP ключ. Вижте Как мога да открия информацията за безопасност за безжичната мрежа (SSID и Мрежов ключ) на стр. 22 за потвърждение. Устройството не може да открие точка за безжичен достъп/маршрутизатор, които имат разрешени WPS или AOSS. TS-07 Ако желаете да конфигурирате вашите настройки за безжична мрежа чрез WPS или AOSS, трябва да включите както вашето устройство, така и точката за безжичен достъп/маршрутизатора. Потвърдете, че вашата точка за безжичен достъп/маршрутизатор поддържат WPS или AOSS, и опитайте да започнете отново. Ако не знаете как да работите с вашата точка за безжичен достъп/маршрутизатор чрез WPS или AOSS, вижте документацията, придружаваща вашата точка за безжичен достъп/маршрутизатор, попитайте производителя на точката за безжичен достъп/маршрутизатора или мрежовия администратор. Открити са две или повече точки за безжичен достъп, които имат разрешен WPS или AOSS. Безжична мрежа TS-08 - Потвърдете, че в обхвата има само една точка за безжичен достъп/маршрутизатор, която/който има активен метод WPS или AOSS, и опитайте отново. - Опитайте да стартирате отново след няколко минути, за да избегнете смущенията от други точки за безжичен достъп. 23

24 Безжична мрежа Winows Инсталиране на драйвери и софтуер (Winows 2000 Profssionl/XP Hom/XP Profssionl/Winows Vist /Winows 7) 20 Преди да инсталирате Уверете се, че компютърът ви е ВКЛЮЧЕН и сте влезли с права на администратор. За потребители на Winows 2000 (версия на английски език), моля, инсталирайте драйвера и софтуера за версията на английски език. 21 Инсталиране на MFL-Pro Suit Поставете предоставения инсталационен компактдиск в CD-ROM устройството. Следвайте инструкциите на екрана. Ще се появи главното меню на компактдиска. Щракнете върху Първоначална инсталация. Щракнете върху Инсталиране MFL-Pro Suit и щракнете върху Да, ако приемате лицензното споразумение. Следвайте инструкциите на екрана. Изберете Безжична Мрежова Връзка и след това щракнете върху Напред. Когато се появи екран Открита защитна стена/антивирусен софтуер, изберете Промени настройките на порта на Firwll за да се установи връзка с мрежата и за да се продължи инсталацията. (Препоръчително) и щракнете върху Напред. (Не се отнася за Winows 2000) Ако използвате защитна стена, различна от Winows Firwll (Защитна стена Winows), вижте указанията, приложени към софтуера на защитната стена, за информация как да добавите следните мрежови портове. За мрежово сканиране, добавете UDP порт За мрежово получаване на факс от компютър, добавете UDP порт Ако продължавате да имате проблеми с мрежовата връзка, добавете UDP порт 137. f g h i j Изберете вашето устройство от списъка и след това щракнете върху Напред. Ако настройките на вашата безжична мрежа са неуспешни, по време на инсталацията на MFL-Pro Suit ще се появи Помощна програма за конфигуриране на безжично устройство. Потвърдете вашите настройки, като следвате инструкциите на екрана. Ако възникне такава грешка, преминете към стъпка 18- на стр. 19 и настройте отново безжичната връзка. Ако използвате WEP и дисплеят покаже Свързан, но устройството не бъде открито, се уверете, че сте въвели правилно WEP ключа. WEP ключът е чувствителен към регистъра за малки и главни букви. Инсталацията на Brothr драйверите ще започне автоматично. Екраните на инсталацията се редуват един след друг. Когато се появи екранът Ръководства за потребителя, щракнете върху Преглед на ръководства в мрежата, ако желаете да изтеглите ръководствата, и следвайте инструкциите на екрана. Можете да видите ръководствата и в компактдиска с документацията. Когато се появи екранът Онлайн Регистрация, направете своя избор и следвайте инструкциите на екрана. Ако не желаете да конфигурирате вашето устройство като принтер по подразбиране, махнете отметката от полето Задай като принтер по подразбиране. 24

25 Безжична мрежа Winows 22 Завършване и рестартиране Натиснете Завърши, за да рестартирате компютъра. След рестартиране на компютъра трябва да влезете с права на администратор. На екрана Проверка за актуализации на фърмуера изберете желаната настройка за актуализация на фърмуера и щракнете върху OK. За актуализацията на фърмуера е необходим достъп до Интернет. Край Инсталацията е завършена. Сега отидете Продължете към инсталиране на допълнителните приложения на стр. 27. Драйвер за принтер за XML Ppr Spifition (XML спецификация на хартията) Драйверът за принтер за XML Ppr Spifition (XML спецификация на хартията) е най-подходящият драйвер за Winows Vist и Winows 7, когато разпечатвате от приложения, които използват документи с XML Ppr Spifition (XML спецификация на хартията). Изтеглете най-новия драйвер от уебсайта на Brothr Solutions Cntr на адрес Winows Mintosh Безжична мрежа 25

26 Безжична мрежа Mintosh Инсталиране на драйвери и софтуер (M OS X , 10.5.x, 10.6.x) 20 Преди да инсталирате Уверете се, че устройството е свързано към захранването и вашият Mintosh е ВКЛЮЧЕН. Трябва да сте влезли с права на администратор. 21 Инсталиране на MFL-Pro Suit Поставете предоставения инсталационен компактдиск в CD-ROM устройството. За да инсталирате, щракнете два пъти върху иконата Strt Hr OSX (Започни оттук OSX). Изберете Wirlss Ntwork Conntion (Безжична мрежова връзка) и след това щракнете върху Nxt (Напред). Софтуерът на Brothr ще търси устройство на Brothr във вашата безжична мрежа. Ако устройството е конфигурирано за мрежата, изберете устройството, което желаете да инсталирате, и след това щракнете върху Nxt (Напред). Изчакайте да се инсталира софтуерът това ще отнеме около 30 секунди. След инсталирането изберете устройството от списъка и щракнете върху OK (Ок). f g Когато се появи този екран, щракнете върху Nxt (Напред). Когато се появи екран Brothr Support (Поддръжка на Brothr), щракнете върху Clos (Затвори). Край Инсталацията е завършена. Ако сте започнали настройката от стъпка 7 на стр. 5, върнете се към стъпка 8, за да продължите с настройката на устройството. Ако настройките на вашата безжична мрежа са неуспешни, по време на инсталацията на MFL-Pro Suit ще се появи Wirlss Dvi Stup Wizr (Помощна програма за конфигуриране на безжично устройство). Потвърдете вашите настройки, като следвате инструкциите на екрана. Ако възникне такава грешка, преминете към стъпка 18- на стр. 19 и настройте отново безжичната връзка. 26

27 Инсталиране на допълнителни приложения Winows 1 Инсталиране на FFiltr Stuio/ BookSn и Whitor Suit, поддържани от Rllusion, In Устройството трябва да е ВКЛЮЧЕНО и свързано към компютъра. Компютърът трябва да е свързан към Интернет. Уверете се, че сте влезли с права на администратор. Това приложение не е достъпно за серия Winows Srvr 2003/2008. Отворете отново главното меню, като извадите и поставите инсталационния компктдиск, или като щракнете два пъти върху програмата strt.x в главната папка. Ще се появи главното меню на инсталационния компактдиск. Изберете език и след това щракнете върху Допълнителни приложения. Натиснете бутона за приложението, което желаете да инсталирате. Върнете се назад към екрана Допълнителни приложения, за да инсталирате още приложения. 2 Инсталиране на FFiltr Stuio Hlp За да стартирате FFiltr Stuio, идете до старт/всички програми/rllusion/ FFiltr Stuio на компютъра. Щракнете върху бутона в горния десен ъгъл на екрана. Щракнете върху Chk for upts (Провери за актуализации), за да отидете на страницата за актуализации на Rllusion. Щракнете върху бутона Downlo (Изтегляне) и изберете папка, в която да запишете файла. Затворете FFiltr Stuio, преди да стартирате инсталиращата програма за FFiltr Stuio Hlp. Щракнете двукратно върху изтегления файл от указната преди това папка и следвайте инструкциите за инсталиране на екрана. За да видите пълната FFiltr Stuio Hlp ( Помощ на FFiltr Stuio), изберете старт/всички програми/rllusion/ FFiltr Stuio/FFiltr Stuio Hlp на компютъра. 27

28 За потребители в мрежа Възстановяване на фабричните мрежови настройки За да възстановите всички фабрични мрежови настройки на вътрешния сървър за Print/Sn (Печат/Сканиране), моля, следвайте стъпките по-долу. f g Уверете се, че устройството не работи, след това извадете всички кабели (освен захранващия). Натиснете Mnu (Меню). Натиснете или, за да изберете Мрежа. Натиснете или, за да изберете Мрежово нул. Натиснете 1, за да изберете Да. Натиснете 1, за да изберете Да. Устройството ще се рестартира; след това свържете кабелите отново. Въвеждане на текст за безжични настройки Върху повечето цифрови клавиши има отпечатани три или четири букви. Върху клавишите за 0, # и l не са отпечатани букви, защото се използват за специални знаци. Можете да въведете знаците, които желаете, чрез многократно натискане на подходящия цифров клавиш. Въвеждане на интервали За да въведете интервал в дадено име, натиснете двукратно между знаците. Въвеждане на корекции Ако сте въвели даден знак неправилно и искате да го промените, натиснете или, за да преместите курсора до неправилния знак, и натиснете Clr (Изчисти). Въведете правилния знак. Можете също да се върнете назад и да вмъкнете знак. Повтарящи се знаци Ако трябва да въведете знак, който е на същия клавиш като знака преди него, натиснете, за да преместите курсора надясно, преди да натиснете клавиша отново. Специални знаци и символи Натиснете l, # или 0 няколко пъти, докато видите специалния знак или символ, който ви е необходим. Натиснете l за (интервал)! # $ % & ( ) +, -. / Натиснете # за : ; < = [ ] ^ _ Натиснете 0 за 0 \ { } 28

29 Търговски марки Логото на Brothr е регистрирана търговска марка на Brothr Inustris, Lt. Brothr е регистрирана търговска марка на Brothr Inustris, Lt. Winows Vist е регистрирана търговска марка или търговска марка на Mirosoft Corportion в САЩ и/или други държави. Mirosoft, Winows, Winows Srvr и Intrnt Explorr са регистрирани търговски марки на Mirosoft Corportion в САЩ и/или други държави. Appl, Mintosh и M OS са търговски марки на Appl In., регистрирани в САЩ и други държави. Nun, логото на Nun, PprPort и SnSoft са търговски марки или регистрирани търговски марки на Nun Communitions, In. или нейните дъщерни фирми в САЩ и/или други държави. FFiltr Stuio е търговска марка на Rllusion, In. AOSS е търговска марка на Bufflo In. WPA, WPA2, Wi-Fi Prott Ass и Wi-Fi Prott Stup са търговски марки или регистрирани търговски марки на Wi-Fi Allin в САЩ и/или други държави. Всяка компания, чийто софтуер е споменат в това ръководство, притежава Лицензно споразумение за софтуер, специфично за собствените й програми. AirPrint е търговска марка на Appl In. Всички търговски имена и имена на продукти на компании, появяващи се върху продукти на Brothr, свързани документи и други материали, са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните компании. Съставяне и публикуване Това ръководство е съставено и публикувано под надзора на Brothr Inustris Lt. на базата на най-новите описания и спецификации на продукта. Съдържанието на това ръководство и спецификациите на този продукт подлежат на промяна без предизвестие. Brothr си запазва правото да прави промени без предизвестие в спецификациите и материалите, съдържащи се тук, и не носи отговорност за каквито и да е повреди (включително значителни), причинени от използването на представените материали, включващи, но не ограничаващи се до, типографски или други грешки, свързани с публикацията. Авторски права и лиценз 2010 Brothr Inustris, Lt. Всички права запазени. Продуктът включва софтуер, разработен от следните доставчици: PACIFIC SOFTWORKS, INC Dvisp Softwr, In. Този продукт включва софтуера KASAGO TCP/IP, разработен от ZUKEN ELMIC,In. Вдъхновете се. Щракнете двукратно върху иконата на Brothr CrtivCntr (Творчески център на Brothr) върху вашия работен плот, за да влезете в БЕЗПЛАТНИЯ уебсайт с много идеи и ресурси за лично и професионално ползване.

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J220 MFC-J410 За правилната настройка и инсталация на устройството, преди да го използвате, моля

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J220 MFC-J410 За правилната настройка и инсталация на устройството, преди да го използвате, моля Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J220 MFC-J40 За правилната настройка и инсталация на устройството, преди да го използвате, моля прочетете това Ръководство за бързо инсталиране. ВНИМАНИЕ

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-5895CW Преди да използвате устройството прочетете това Ръководство за бързо инсталиране за прави

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-5895CW Преди да използвате устройството прочетете това Ръководство за бързо инсталиране за прави Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-5895CW Преди да използвате устройството прочетете това Ръководство за бързо инсталиране за правилната му настройка и инсталация. ВНИМАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8950DW(T) Прочетете първо Ръководство за безопасност, след това прочетете Ръководство за бързо и

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8950DW(T) Прочетете първо Ръководство за безопасност, след това прочетете Ръководство за бързо и Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8950DW(T) Прочетете първо Ръководство за безопасност, след това прочетете Ръководство за бързо инсталиране за коректна настройка и процедура за инсталиране.

Подробно

MFC240C_QSG_BUL.book

MFC240C_QSG_BUL.book MFC-240C Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да го настроите и да инсталирате софтуера. Правилната инсталационна процедура и инструкциите за инсталация се

Подробно

MFC5460CN_qsg_BUL.book

MFC5460CN_qsg_BUL.book MFC-5460CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да го настроите и да инсталирате софтуера. Правилната инсталационна процедура и инструкциите за инсталация

Подробно

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL Ръководство за печат през irprint Вариант 0 BUL Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя използваме следните икони: Забележка Забележките ви казват какво да направите в дадена ситуация

Подробно

DCP330C_540CN_QSG_BUL.book

DCP330C_540CN_QSG_BUL.book DCP-330C DCP-540CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да го настроите и да инсталирате софтуера. Правилната инсталационна процедура и инструкциите за инсталация

Подробно

‍ Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален Ethernet печатен сървър РЪКОВОДСТВО ЗА МРЕЖОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛ Настоящото Ръководство за мрежовия потребител

Подробно

Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL

Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL Приложими модели Това Потребителско ръководство важи за следните модели. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Дефиниции на бележките Ние използваме

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8510DN MFC-8520DN Прочетете първо Ръководство за безопасност, след това прочетете Ръководство за

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8510DN MFC-8520DN Прочетете първо Ръководство за безопасност, след това прочетете Ръководство за Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8510DN MFC-8520DN Прочетете първо Ръководство за безопасност, след това прочетете Ръководство за бързо инсталиране за коректна настройка и процедура

Подробно

MFC-465CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да настроите хардуера и да инсталирате софтуера. Моля, п

MFC-465CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да настроите хардуера и да инсталирате софтуера. Моля, п MFC-465CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да настроите хардуера и да инсталирате софтуера. Моля, прочетете това Ръководство за бързо инсталиране за правилната

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук DCP-9055CDN Преди да използвате устройството за първи път, прочетете настоящото Ръководство за бързо

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук DCP-9055CDN Преди да използвате устройството за първи път, прочетете настоящото Ръководство за бързо Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук DCP-9055CDN Преди да използвате устройството за първи път, прочетете настоящото Ръководство за бързо инсталиране за настройване и монтиране на устройството.

Подробно

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 6.0.0 за 2019 г. Последна актуализация на указанието: 01.02.2019 г. Препоръка: Да се извърши от системен администратор! Изисквания

Подробно

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN 802.11n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 БЪЛГАРСКИ Обзор NWD2105 е безжичен мрежови USB адаптер за Вашия компютър. NWD2105 е съвместим с WPS (Wi-Fi защитен

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8370DN MFC-8380DN Преди да използвате устройството, прочетете настоящото Ръководство за бързо ин

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8370DN MFC-8380DN Преди да използвате устройството, прочетете настоящото Ръководство за бързо ин Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8370DN MFC-8380DN Преди да използвате устройството, прочетете настоящото Ръководство за бързо инсталиране за правилна настройка и инсталиране. За подробна

Подробно

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел. 0888-640825, 0877-660667 office@edis-bg.com, https://www.edis-bg.com ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА \ Пловдив, юни 2019 г. - 1 - 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКУЩАТА

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement (само

Подробно

Ръководство за мрежовия потребител Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален печатен сървър

Ръководство за мрежовия потребител Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален печатен сървър Ръководство за мрежовия потребител Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален печатен сървър Настоящото Ръководство за мрежовия потребител дава

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук DCP-8085DN Преди да използвате устройството, прочетете настоящото Ръководство за бързо инсталиране з

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук DCP-8085DN Преди да използвате устройството, прочетете настоящото Ръководство за бързо инсталиране з Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук DCP-8085DN Преди да използвате устройството, прочетете настоящото Ръководство за бързо инсталиране за правилна настройка и инсталиране. За да прочетете

Подробно

‍ Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL Приложими модели Това Ръководство за потребителя се отнася за следните модели: ADS-2500W и ADS-2600W Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

Microsoft Word - Release notes Word document.docx

Microsoft Word - Release notes Word document.docx BenchMark MobileTrader Ръководство за употреба 2 Съдържание Отчет за сметка... 3 Основно Меню... 3 Търсене на инструменти... 4 Цени и Търговия... 5 Модул за Търговия... 6 Поставяне на поръчка... 7... 7

Подробно

9-P550S UM (BULGARIAN)

9-P550S UM (BULGARIAN) 1 2 1.1 1.2 3 2.1 2.2 2.3 4 3.1 3.2 5 ЗАПОЗНАВАНЕ С ВАШИЯ НОВ ТЕЛЕФОН Научете повече за приложенията, ключовете, дисплея и иконите на Вашия телефон. Клавиши Вижте 1.1 - страница 3 Следната таблица Ви предлага

Подробно

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на фърмуера. Ако не сте уверени,че можете да извършите актуализирането

Подробно

Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)

Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български) Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български) Отпечатано в Китай D00RR6001 Ïðèíòåð çà åòèêåòè QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)

Подробно

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Съдържание Работа с USB мишка... 3 Главно меню... 4 Преглед на живо... 5 Цифрово машабиране... 5 PTZ Управление... 6 Извикване на Предварителна настройка (Presets)

Подробно

CD275/270 Bulgarian quick start guide

CD275/270 Bulgarian quick start guide Ръководство за бързо инсталиране CD270/CD275 Какво има в кутията Слушалка * Базова станция (CD275) Зарядно устройство * Базова станция (CD270) Адаптер за електрозахранване * Телефонен кабел ** Ръководство

Подробно

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx Онлайн актуализация на карти Общи указания онлайн актуализация на картата Тъй като картовите данни остаряват, се актуализират редовно. Съществуват следните възможности за актуализация в мултимедийната

Подробно

Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL

Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL Приложими модели Настоящото ръководство за потребителя се отнася за следните модели. DCP-8250DN/MFC-8950DW(T) Дефиниции на бележките В настоящото ръководство

Подробно

ZE500 Бързо ръководство

ZE500 Бързо ръководство Използвайте това ръководство, за да работите с Вашия принтиращ механизъм ежедневно. За по-подробна информация погледнете Ръководство на потребителя. Посока на поставяне на принтиращия механизъм Принтиращите

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтегленат

ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтегленат ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО 6.6 1. ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА. 1.1. Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтеглената актуализация (файл aso6600.exe) в папката, където

Подробно

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата Избор на събитие Избор на ме

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата Избор на събитие Избор на ме КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата... 2 2. Избор на събитие...5 3. Избор на места (Попълване на заявка)... 7 4. Резервация на места...

Подробно

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?...

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... 2 Как да преместя избрания файл в друга папка?...

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предва

Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предва Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предварителни условия и преминете към стъпка Инсталиране.

Подробно

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно

105SL_Quick_Reference_Guide

105SL_Quick_Reference_Guide 05SLБързо ръководство Използвайте ръководството в ежедневната работа на принтера. За по-подробна информация, вижте Ръководство на потребителя. Външен изглед Фигура Изглед на Принтер Отпред Отзад 3 4 Панел

Подробно

Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качи

Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качи Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качите на вашия компютър общо са групирани в 6 файла: DRemover98_2K.exe

Подробно

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогнем да го усвоите по-лесно. Нека стане ваш Персонализирайте

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Вариант 0 BUL

РЪКОВОДСТВО ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Вариант 0 BUL РЪКОВОДСТВО ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Вариант 0 BUL Ръководства за потребителя и къде мога да ги намеря? Кое ръководство? Какво има в него? Къде е то? Ръководство за безопасност

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно