СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1

Размер: px
Започни от страница:

Download "СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1"

Препис

1 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1

2 КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА Ръководството на Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, като отчита, че висшето образование и научните изследвания играят решаваща роля за икономическия растеж и конкурентоспособността, поставя осигуряването на качеството на обучението, на научните изследвания и на академичния състав като основен приоритет при управлението на Академията. Политиката за осигуряване на качеството в СА Д. А. Ценов е разработена в отговор на новите предизвикателства пред образователната и научноизследователската дейности както в национален, така и в европейски план, които налагат необходимостта от насърчаване практическото прилагане на добрите практики в областта на висшето образование и икономичното, ефективно и ефикасно използване на ресурсите на висшето училище. Нарастващото търсене на все по-големи умения и компетенции от кадрите с висше икономическо образование изисква промяна във фокуса, мисията и подходите за предоставяне на знания и насочване на научните изследвания към реални постижения и обвързана полезност за обучението и практиката. Настоящата политика разглежда обхвата, водещата концепция, принципите и приоритетите за осигуряване на качеството във всички дейности на Академията, като отразява визията на ръководството по отношение внедряване на адекватни средства и инструменти за неговото поддържане и непрекъснато подобряване. Настоящата политика се опира на принципните постановки в Стандартите и насоките за осигуряване на качество в Европейското пространство за висше образование (ESG), Стандартите за управление на качеството ISO 9001:2015 и националната законодателна рамка в областта на висшето образование, включително критериалната система на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) от 2016 г. ВОДЕЩА КОНЦЕПЦИЯ, ЦЕЛ И ОБХВАТ Водещата концепция на политиката за осигуряване на качеството е обвързана със стремежа към непрекъснато повишаване на ефективността от дейностите чрез създаване на условия за отчетност и подкрепа при функциониране на звената и структурите в Академията. Адекватно изградената и функционираща Система за управление на качеството в СА Д. А. Ценов следва да предоставя информация, която да създаде увереност в ръководството, че политиката и дейностите по осигуряване на качеството са икономични, ефективни и ефикасни (отчетност), както и да дава препоръки и съвети как да се усъвършенстват дейностите с цел непрекъснато подобряване на качеството (подкрепа). Основната цел на политиката по осигуряване на качеството е да създаде подходяща култура за разбиране на качеството във всичките му аспекти по отношение на дейността на Академията, която да бъде възприета от всички: от студенти, докторанти, 2

3 специализанти, академичен състав, административен персонал и академично ръководство. Политиката за осигуряване на качеството цели и създаване в академичния състав на висшето училище и всички заинтересовани от неговата дейност страни адекватно разбиране за качеството, като водеща концепция в развитието на Академията. Ангажираността на ръководството с проблемите по осигуряване на качеството позволява да се увеличи добавената стойност за обществото на предлаганите образователни услуги и продукти от научни изследвания, като по този начин се повиши положителната репутация на СА Д. А. Ценов като специализирано висше училище. Обхватът на политиката за осигуряване на качеството в СА Д. А. Ценов е да даде насоки за управление на качеството, отразявайки концептуалната рамка за неговото управление по отношение на обучението и научните изследвания, развивани в Академията. Тя не конкретизира как се осъществяват процедурите по управление на качеството, а представя визията и намерението на ръководството на Академията за осигуряването му, както и концептуалната рамка за създаване на Система за управление на качеството в нея. Политиката е насочена към конкретизация на водещите принципи и очертаване на основните приоритети, свързани с осигуряване на качеството на обучение и научните изследвания във всички аспекти на дейност на Академията, включително създаване на подходяща среда за поддържане и непрекъснато подобрение на качеството. ПРИНЦИПИ Политиката за осигуряване на качеството създава условия за прилагане и спазване на следните принципи при управлението и непрекъснатото подобряване на качеството в СА Д. А. Ценов : непрекъснато повишаване удовлетвореността на обучаемите в различните образователни степени и другите заинтересовани страни от дейността на Академията; успешно прилагане изискванията на европейското и българско законодателство, отговарящи на глобалните приоритети за високо качество на обучението и научните изследвания; възможност за реагиране на предизвикателствата в условията на конкурентен образователен пазар; публичност, прозрачност, партньорство и етично отношение в процеса на вземане на решения, делегиране на правомощия и прилагане на политиката; приемственост, непрекъснатост и трайна устойчивост, на основата на създадена благоприятна среда за постигане на оптимално качество и при отчитане на традициите, натрупания до момента опит и добрите практики. Принципите при осигуряване на качеството се разглеждат като водещи при осъществяването на всички процеси и дейности на СА Д. А. Ценов и се интегрират във 3

4 функционалните задължения и отговорности на академичния състав, административния персонал, докторантите, студентите и специализантите. ПРИОРИТЕТИ Политиката за осигуряване на качеството създава условия дава възможност за реализиране на следните приоритети при управлението и непрекъснатото подобряване на качеството в СА Д. А. Ценов : Приоритет 1. Създаване на благоприятна вътрешна среда за осигуряване, поддържане и непрекъснато повишаване на качеството непрекъснато поддържане в съответствие на вътрешната нормативна уредба (правилници, правила, процедури и инструменти) с изискванията на външната среда; подобряване на вътрешната среда за постигане на качествени резултати от обучението, с цел успешна професионална реализация на завършилите студенти, докторанти и специализанти на пазара на труда, и на научните изследвания, с цел ефективна реализация на резултатите от тях; развитие на информационната интерактивна вътрешна среда за икономично, ефективно и ефикасно управление на процесите, дейностите и ресурсите. Приоритет 2. Усъвършенстване на процесите, свързани с управление на риска, управлението и контрола с цел поддържане и ефективно функциониране на Системата за управление на качеството, съобразно изискванията на международните стандарти за качество единни стандарти за качество при управление на всички процеси и дейности; адекватност, адаптивност и непрекъсваемост при функциониране на Системата за управление на качеството; осигуряване на икономичност, ефикасност и ефективност при управление на процесите и дейностите. Приоритет 3. Задълбочена оценка на удовлетвореността на академичния състав, административния персонал, студентите, докторантите и специализантите от качеството на обучение ясни и прозрачни процедури за оценка на удовлетвореността; комуникиране на проблемите и изработване на адекватни решения за тяхното отстраняване. Приоритет 4. Приобщаване на целия академичен състав, административен персонал, студентите, докторантите и специализантите с цел максимално използване на знанията, опита и творческите им способности 4

5 непрекъснато комуникиране на стратегическите и оперативни цели и приоритети за развитие на Академията; вземане на решенията в условия на публичност, прозрачност, партньорство и етично отношение; споделяне на добрите практики и отчитане на приноса всеки член на академичния състав, административния персонал, студентите, докторантите и специализантите. Въз основа на дефинираните в настоящата Политика цели и приоритети е разработена Стратегия за осигуряване, поддържане и непрекъснато подобряване на качеството в СА Д. А. Ценов Свищов. Настоящата политика за осигуряване на качеството е приета с Решение 3 на Академичния съвет от г. 5

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията 2019-2021 I. ВЪВЕДЕНИЕ Стратегията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) за периода 2019-2021 г. е документ, който задава стратегическите

Подробно

Microsoft PowerPoint - SOKO_prez12.ppt

Microsoft PowerPoint - SOKO_prez12.ppt Вътрешна система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав в ХТМУ Сеня Терзиева, Димитър Тенчев, Санчи Ненкова ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВВРСИТЕТ Изходни

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Проект Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на ИАРА Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз

Подробно

Slide 1

Slide 1 XIV Международна конференция Лидерство и управление на хора 06 08 юни 2013 г., Албена ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА РАБОТНАТА СИЛА Този документ е изготвен с финансовата помощ на

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ НА САМООЦЕНЯВАНЕТО 1. Основни цели 2. Специфични цели

Подробно

Microsoft Word - Plan_strategiq

Microsoft Word - Plan_strategiq Приложение 3 към Стратегия за развитието на детската градина ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ЗА ПЕРИОДА 2016-2018Г. ВЪВЕДЕНИЕ Качеството на предучилищното

Подробно

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Предложение за целите, приоритетите и мерките в областта на административния капацитет и техническата помощ, които да бъдат финансирани

Подробно

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ по проект „Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско уч

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ по проект „Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско уч Проект Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол Инструменти за управление на качеството

Подробно

Microsoft PowerPoint - BIP ppt.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - BIP ppt.ppt [Compatibility Mode] ПРОЕКТ: BG051PO0001-4.3.04-0039 «Дистанционнообучениепобиблиотечно-информационнинауки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

Подробно

Насоки за справяне с предизвикателствата по осигуряване на качеството и оценката в рамките на FRAMELOG Effebi Association Октомври 2018 г. 1 Насоки за

Насоки за справяне с предизвикателствата по осигуряване на качеството и оценката в рамките на FRAMELOG Effebi Association Октомври 2018 г. 1 Насоки за Насоки за справяне с предизвикателствата по осигуряване на качеството и оценката в рамките на Effebi Association Октомври 2018 г. 1 Съдържание 1.Въведение... 5 2.Прилагане на насоките... 6 2.1.Насоки за

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съответствие със Стратегическия план на Адм.съд Бургас за 2017-2022 г. и има за цел, чрез разписване и

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 /

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / 88 55 01; info@swu.bg; www.swu.bg КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ   “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”   с. Боянци, общ. Асеновград, обл. Пловдив, ул.”Рила” № 2,

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ    “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”   с. Боянци, общ. Асеновград, обл. Пловдив, ул.”Рила” № 2, ПОРТФОЛИО на Атанаска Николова - Темелкова Директор на ОУ Проф. Д-р Асен Златаров с. Боянци Aко не знаем къде искаме да отидем, е безразлично по кой път ще минем. (китайска мъдрост) Раздел 1. Общи сведения

Подробно

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1)

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1) Ефективен подход при изготвяне на държавния план-прием в контекста на Националните приоритети в образованието и науката от Националната програма за развитие: България 2020 Заседание на Секторната комисия

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите Структурният диалог в сферата на младежката политика на ЕС София, 05 октомври 2013 г. ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА 2010-2018 На 27 ноември 2009 г., Брюксел, Резолюция на Съвет

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / 14.03. 2011г. Относно: конкурс за получаване на академичната длъжност доцент

Подробно

СПЕЦИФИКИ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ СТРАТЕГИИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР Божидар Бабаджанов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов Резюме: В организациите от публичния

СПЕЦИФИКИ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ СТРАТЕГИИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР Божидар Бабаджанов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов Резюме: В организациите от публичния СПЕЦИФИКИ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ СТРАТЕГИИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР Божидар Бабаджанов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов Резюме: В организациите от публичния сектор съществува практиката на диференцираност по

Подробно

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode] ПРОЕКТ ПОДКРЕПА Боряна Климентова Ръководител проект, ДАЗД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Проект ПОДКРЕПА 0102-ДАЗД-1.9;BG161PO002-1.9.01-0001 1051София, ул. Триадица 2, тел.+359 2 933 90 50,факс:

Подробно

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc)

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc) УТВЪРДИЛ: / П / ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ Областен управител на област Русе ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Отчет за целите за 2013 г. Наименование на администрацията: Областна администрация Русе Цели за 2013 г. Дейности Резултат

Подробно

^ С-А."Д.Л. Hejiq/fe" - С винт в До катедра Финанси и кредит" СА Д. А. Ценов" - Свищов СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд на тема: Финансово управлени

^ С-А.Д.Л. Hejiq/fe - С винт в До катедра Финанси и кредит СА Д. А. Ценов - Свищов СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд на тема: Финансово управлени ^ С-А."Д.Л. Hejiq/fe" - С винт в До катедра Финанси и кредит" СА Д. А. Ценов" - Свищов СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд на тема: Финансово управление на човешките ресурси в публичната администрация"

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

СПРАВКА ПРОЕКТИ ОБЛАСТ

СПРАВКА ПРОЕКТИ ОБЛАСТ РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ 1. 2. 3. Финансираща програма 6та рамкова програма на Европейската комисия НП От социални помощи към осигуряване на заетост Програма Старт

Подробно

Slide 1

Slide 1 Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация Дейност 3 Разработване на платформа за провеждане на тестове и портал jobs.government.bg Встъпителна конференция 15 ноември

Подробно

План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода г

План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода г Утвърдил: Ваня Грашкина, Изпълнителен директор (01.03.2018 г. ) План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода 2018 2020 г. Тема 1: Привеждане

Подробно

1.5 - Edinna informatsionna sistema

1.5 - Edinna informatsionna sistema УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Държавна и регионална политика в туризма 1. ПОЛИТИКА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В ТУРИЗМА 1.5. ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

10 години ECVET

10 години ECVET ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И 10 години ECVET доц. д-р Силвия Цветанска, инж. Емилияна Димитрова национални ECVET експерти НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ София, 18 юни 2019 година ЕВРОПЕЙСКИТЕ

Подробно