generated pdf

Размер: px
Започни от страница:

Download "generated pdf"

Препис

1 Процедури за издаване на разрешителни по Закон за водите Обявление от г. Обявление за изменение на разрешително за водовземане на минерална вода от сондаж Б-81 Обявление от г. Обявление от г. за заустване на отпадъчни води Обявление от г. нови водовземни съоръжения Обявление от г. нови водовземни съоръжения Обявление от г. Обявление за изменение на разрешително за водовземане на минерална вода от сондаж Б-108 Обявление за изменение на разрешително за водовземане от Черно море page 1 / 6

2 г. Обявление от г. Обявление от г. нови водовземни съоръжения Обявление от г. Черно море с цел изграждане на Изграждане на защитена лодкостоянка в акваторията северно от кв.54 и североизточно от ПИ в кв. Крайморие, гр. Бургас Обявление от г. Обявление от г. Обявление от г. ново водовземно съоръжение Обявление от г. за page 2 / 6

3 заустване на отпадъчни води Обявление от г. Обявление от г. Обявление от г. Информация на Басейнова дирекция за Черноморски район гр. Варна относно регистрация на съоръжения за подземни води Уведомлението на Басейнова дирекция за Черноморски район - гр. Варна е във връзка с промени в законодателната уредба и касае регистрация на съоръжения за подземни води, които се ползват или могат да бъдат ползвани за водовземане за стопански цели - дренажи и каптирани извори, изградени преди влизането в сила на Закона за водите. подземни води Обявление от г. Обявление за провеждане на процедура за изменение на разрешително за водовземане на минерални води от сондаж Б-191, находище Бургаски минерални бани Обявление от г. Обявление от г. page 3 / 6

4 Обявление от г. Инициатива на ХАЙ МЕД ТЕХ ЕООД, гр. Бургас за издаване на разрешително за водовземане от р. Чакърлийска Във връзка с изискванията на Закона за водите и инвестиционните намерения на "ХАЙ МЕД ТЕХ" ЕООД по процедурата за издаване на разрешително за водовземане от р. Чакърлийска за аквакултури и свързаните с тях дейности, Дирекция "Околна среда" съобщава, че възражения и предложения по проектните параметри на използването на р. Чакърлийска могат да бъдат направени в Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район, гр. Варна, ул. "Панагюрище" 17 в срок до г. Обявление от г. Обявление от г. подземни води Обявление от г. Обявление от г. Обявление за издаване на разрешително за водовземане на минерални води от сондаж Б-108, находище Изворище Обявление от г. page 4 / 6

5 Обявление за провеждане на процедура за изменение на разрешително за водовземане от подземни води тръбен кладенец ТК-1 и шахтов кладенец ШК-1 в землището на кв. Лозово, гр. Бургас, по инициатива на ЗКПУ Нов Живот, гр. Бургас Обявление от г. разрешително за заустване на отпадъчни води за проектиране на : Канализационна система с товар от 450 екв.ж. на с.о. Рибарско селище Ченгене скеле, кв. Крайморие, гр. Бургас, по инициатива на Об Обявление от г. яз. Хурдере, землище на с. Извор, Община Бургас Обявление от г. Обявление за провеждане на процедура за изменение на разрешително за водовземане от подземни води каптиран извор Баш бунар, землище на с. Изворище, община Бургас, по инициатива на Водоснабдяване и канализация ЕАД, гр. Бургас Обявление от г. разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение ТК, по инициатива на СИКРА СК ЕООД, гр. Бургас Обявление от г. разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение ТК 1, предвиден за изграждане в землището на с. Рудник, общ. Бургас, по инициатива на ВАТ page 5 / 6

6 Powered by TCPDF ( БУРГАС ООД и КО КД, гр. Бургас Обявление от г. изменение на разрешително за ползване на воден за актуализация на проект за : Изграждане на отводнителни канали за предотвратяване наводненията в кв. Долно Езерово и кв. Лозово Обявление от г. разрешително за ползване на воден Черно море за изграждане на : Укрепване свлачище Парк Росенец, общ. Бургас Обща укрепителна схема І-ви етап от КК1 до начало укрепен участък (нисък к Обявление от г. разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение ТК 1 Такома парк-извор в землището на с.извор, общ. Бургас, по инициатива на Такома Парк ЕООД Обявление от г. разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение ТК 1 Неделчо Неделчев Рудник в землището на с. Рудник, общ. Бургас, по инициатива на Агронара ЕООД гр. Бургас Обявление от г. page 6 / 6

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ И ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ВАРВАРА, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВ

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ И ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ВАРВАРА, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВ ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ И ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ВАРВАРА, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЕНО ОТ ДЪРЖАВАТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И

Подробно

generated pdf

generated pdf 2008 Екобюлетин брой 52: 22-28 декември 2008 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен

Подробно

Slide 1

Slide 1 Каталог от мерки и предложени мерки за район Пловдив Минно-геоложки университет Св. Ив. Рилски проф. д-р Маринела Панайотова, експерт по проект EARBDMINING Основна цел Основната цел на мерките е намаляване

Подробно

ТОМ 1 ИБР

ТОМ 1 ИБР ТОМ 3 ТУНДЖА РАЗДЕЛ 10 КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН На национално ниво компетентен орган за управление на водите и прилагане на Директива 2000/60/ЕС е Министърът на околната среда и водите. МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА

Подробно

План за управление на риска от наводнения за Източнобеломорски район за басейново управление г. Приложение: Списък на планове, програми и ст

План за управление на риска от наводнения за Източнобеломорски район за басейново управление г. Приложение: Списък на планове, програми и ст Приложение: Списък на планове, програми и стратегии, имащи отношение към ПУРН на БДИБР 1 Национални стратегии, планове, програми Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за

Подробно

Slide 1

Slide 1 гр. София, бул. Витоша 31-33, тел/факс 02/98 175 89, www.bgfish.com, Международна конференция ИНТЕЛИГЕНТЕН И СИН РАСТЕЖ- НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СИНЯТА ИКОНОМИКА В РЕГИОНА НА ЧЕРНО МОРЕ. Аквакултура, възможности

Подробно

Приложение № 2 към чл

Приложение № 2 към чл С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС,

Подробно

generated pdf

generated pdf 2016 Екобюлетин брой 48: 19-31 декември 2016 г. По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са регистрирани превишения на средно-денонощните норми /СДН/ за контролираните замърсители, както следва:

Подробно

До Общински съвет - Чирпан ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ От Кичка Тонева Петкова Кмет на Община Чирпан Относно: Предварително съгласие по чл.25 от ЗСПЗЗ, чл.

До Общински съвет - Чирпан ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ От Кичка Тонева Петкова Кмет на Община Чирпан Относно: Предварително съгласие по чл.25 от ЗСПЗЗ, чл. До Общински съвет - Чирпан ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ От Кичка Тонева Петкова Кмет на Община Чирпан Относно: Предварително съгласие по чл.25 от ЗСПЗЗ, чл.29 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за реализация на

Подробно

ДО: Г-Н НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от ИГРО ШАИН ЕООД, (име, адрес и телефон за контакт

ДО: Г-Н НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от ИГРО ШАИН ЕООД, (име, адрес и телефон за контакт ДО: Г-Н НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от ИГРО ШАИН ЕООД, (име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя физическо лице) Гр. Варна,

Подробно

Приложение 1 П Р И Л О Ж Е Н И Е 1 Публични активи по ред на район Бал. с/ка Инв. Описание на актива Дата на въвеждане Код на населено място Местополо

Приложение 1 П Р И Л О Ж Е Н И Е 1 Публични активи по ред на район Бал. с/ка Инв. Описание на актива Дата на въвеждане Код на населено място Местополо П Р И Л О Ж Е Н И Е 1 Публични активи Технически параметри 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13,00 14,00 16 17 18 19 1 203 4241 Хлораторно 01.12.1980 02676 Банско Банско Сграда масивна 2.застр.пл 2 793,85 2 203

Подробно

Регистър на СОЗ по чл.119, ал.4, т.2 от ЗВ Актуален към г. СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА СОЗ Протокол изх. /дата за приема

Регистър на СОЗ по чл.119, ал.4, т.2 от ЗВ Актуален към г. СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА СОЗ Протокол изх. /дата за приема Регистър на СОЗ по чл.119, ал.4, т.2 от ЗВ Актуален към 30.06.2015 г. СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА СОЗ Протокол изх. /дата за приема не на І ви пояс на СОЗ по редтитуляр Местоположение

Подробно

Приложение 1 към Заповед 2241/ г. МЕСТНИ ИЗБОРИ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ г. ОБЩИНА БУРГАС на секция Населено място Места за обяв

Приложение 1 към Заповед 2241/ г. МЕСТНИ ИЗБОРИ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ г. ОБЩИНА БУРГАС на секция Населено място Места за обяв Приложение 1 към Заповед 2241/07.09.2015 г. МЕСТНИ ИЗБОРИ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ - 25.10.2015 г. ОБЩИНА БУРГАС на секция Населено място Места за обявяване на избирателните списъции 02-04-00-001 гр.бургас

Подробно

generated pdf

generated pdf 2014 Екобюлетин брой 48: 22 декември 2014 г. - 4 януари 2015 г. диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон,, бензен и. По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са регистрирани

Подробно

Регистър на СОЗ по чл.119, ал.4, т.2 от ЗВ Актуален към г. СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА СОЗ Протокол изх. /дата за приема

Регистър на СОЗ по чл.119, ал.4, т.2 от ЗВ Актуален към г. СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА СОЗ Протокол изх. /дата за приема Регистър на СОЗ по чл.119, ал.4, т.2 от ЗВ Актуален към 01.12.2014 г. СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА СОЗ Протокол изх. /дата за приема не на І ви пояс на СОЗ по редтитуляр Местоположение

Подробно

a СЪДЪРЖАНИЕ:

a СЪДЪРЖАНИЕ: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН Бюлетин за качеството на водите в Черноморски басейнов район за първото шестмесечие

Подробно

<D0E5E3E8F1F2FAF020E4EEEFF3F1EDE0F2E820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73>

<D0E5E3E8F1F2FAF020E4EEEFF3F1EDE0F2E820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73> Регистър на допуснатите ПУП със Заповед на Кмета на Община за 2018 г. по ред ПУП Заповед за допускане изработването на ПУП Заявление за допускане изработването на ПУП 1 ПУП - ИПРЗ за УПИ IV 4049,7338,

Подробно

a СЪДЪРЖАНИЕ:

a СЪДЪРЖАНИЕ: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН Бюлетин за качеството на водите в Черноморски басейнов район за 2018 г. Снимка:

Подробно

generated pdf

generated pdf Решение 31 от 18.12.2003 г. на ОбС-Димитровград понеделник, 18 декември 2006 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Р Е Ш Е Н И Е 31 от 18.12.2003 г. На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, ЗА, ЗУТ, ЗДВФК,

Подробно

Приложение № 2 към чл

Приложение  № 2  към  чл Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 1. Информация за възложителя : Димо Димитров Терзиев земеделски производител,

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 1 61 на Столичния общински съвет

Подробно

РЕГИСТРИРАНИ ПРИСТАНИЩНИ ОПЕРАТОРИ в района на Дирекция Речен надзор - Русе Пристанища за обществен транспорт с национално значение по ред, дата на ре

РЕГИСТРИРАНИ ПРИСТАНИЩНИ ОПЕРАТОРИ в района на Дирекция Речен надзор - Русе Пристанища за обществен транспорт с национално значение по ред, дата на ре РЕГИСТРИРАНИ ПРИСТАНИЩНИ ОПЕРАТОРИ в района на Дирекция Речен надзор - Русе Пристанища за национално значение по ред, дата на регистрация, стр. в регистъра 12/10.10.2005 г. стр. 1 01.07.2019 г. 15/21.04.2007

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 /

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 / П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 / 29.02.2016 год. на Общински съвет / /Допълнена с решение

Подробно

generated pdf

generated pdf В периода 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г. АНАЛИЗ НА АНКЕТАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ Анализът обхваща периода 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г. Регистрирани са общо 15 броя анкетни карти

Подробно

generated pdf

generated pdf 2009 Екобюлетин брой 1: 28 декември 2009 г. - 3 януари 2010 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 азотен диоксид, азотен оксид,,

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ   – ПОМОРИЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОМОРИЕ Р Е Ш Е Н И Я ОТ 25-ТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 21.05.2013г. /мандат 2011-2015г. / Решенията ще влязат в сила след изтичане н сроковете по чл.45 от ЗМСМА 07.06.2013г.

Подробно

INF_Tatarevo

INF_Tatarevo ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗГРАЖДАНЕ НА СОНДАЖЕН КЛАДЕНЕЦ, в имот 171040, в землището на с. Татарево, общ. Минерални бани, област Хасково Възложител:

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ВАРНА п.k. 9000, град Варна, адрес ул Д-р Пискюлиев 1, телефон 052/621240, факс052/647351, e-mail:odzg_var@abv.bg ЗАПОВЕД РД

Подробно

по ред ВиК оператор Вид услуга Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./куб.м без ДДС) Решение на КЕВР, считано от В

по ред ВиК оператор Вид услуга Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./куб.м без ДДС) Решение на КЕВР, считано от В по ред ВиК оператор Вид услуга Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./куб.м без ДДС) Решение на КЕВР, считано от 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ВиК - Батак град Батак " ВиК - Белово" град Белово ВиК

Подробно

Microsoft PowerPoint - Pumptech presentacia 3.pdf

Microsoft PowerPoint - Pumptech presentacia 3.pdf o Помпи и помпени системи o Дизелови електрогенератори o Сондажни помпи o Дренажни помпи o Канализационни помпи o Хидрофорни помпени групи oпротивопожарни помпени системи oциркулационни помпи за HVAC o

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно