МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/ "АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА г. Съдържание: 1. Отч

Размер: px
Започни от страница:

Download "МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/ "АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА г. Съдържание: 1. Отч"

Препис

1 МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/ "АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА г. Съдържание: 1. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2014г.; Проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2014г\; 2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2014 г.; Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2014 г.; 3. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.; Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.; 4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2014г. Проект за решение - ОС приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството за 2014г. 5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите; Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите; 6. Обсъждане и приемане на доклада за дейността на одитния комитет на Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ за 2014 г. Избор на нов Председател; Проект за решение - ОС приема доклада за дейността на одитния комитет на Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ за 2014 г. Избира нов Председател на Одитния комитет. 7. Приемане на доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ за 2014г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ за 2014г. 8. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2014 г.; Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г.; 9. Промени в състава на Съвета на директорите. Проект за решение: ОС на акционерите приема направеното предложение за промени в състава на Съвета на директорите. 10. Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите за сключване на сделки по чл. 114 от ЗППЦК. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл.114, ал.1, т.1, б. "б" от ЗППЦК овластява членовете на Съвета на директорите на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АДСИЦ да сключат сделки по чл.114 от ЗППЦК. 11. Избор на регистриран одитор за финансовата 2015 г.; Проект за решение - ОС на акционерите избира предложената кандидатура за одитор на дружеството за финансовата 2015г.; 12.Разни.

2 По т. първа от дневния ред: I. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2014 г. А/ Предложение за решение: Общото събрание приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2014 г.; Приложение: Доклад на СД за дейността на дружеството за 2014г.

3 По т. втора от дневния ред: 2.Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2014 г.; А/ Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2014г. Приложение: Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2014 г.

4 По точка трета от дневния ред: 3. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г А/ Предложение за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. Приложение: Годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.;

5 По точка единадесета от дневния ред: 4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2014 година. А/ Предложение ш решение: ОС приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството за 2014 година, а именно: Съгласно чл. 10 ал.1 от ЗДСИЦ, 90 % от реализираната печалба на Инвестмънт Пропъртис" АДСИЦ за 2014 година е в размер на лв. Окончателната сума, подлежаща на разпределение, спазвайки чл.247а от Търговския закон в размер на лв. да се разпредели като дивидент между акционерите на дружеството, при дивидент за 1 акция в размер на 0.40 лв., както следва: Ви-Веста Холдинг ЕАД лв. ЗОК Надежда" АД лв. Перла" АД лв. Андрей Лазаров лв.

6 По точка пета от дневния ред: 5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите А/ Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите Приложение: Доклад на директора за връзки с инвеститорите

7 По точка шеста от дневния ред: 6. Обсъждане и приемане на доклада за дейността на одитния комитет на Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ за 2014 г. Избор на нов Председател. А/ Предложение за решение : ОС приема доклада за дейността на одитния комитет на Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ за 2014 г. Приложение: Доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2014 година Б/Проект за решение - ОС избира нов Председател на Одитния комитет, а именно: На основание разпоредбата на чл.40ж, ал.1 от ЗНФО избира Адв. Тодор Банчев Тодоров, ЕГН член на СД за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ.

8 По точка девета от дневния ред: 7. Приемане на доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ за 2014г.; А/ Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ за 2014г. Приложение: Доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ за 2014г.

9 По точка единадесетаот дневния ред: 8. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2014 г. А/ Предложение за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014г., а именно: 1. Виктор Ангелов Серов, ЕГН "Ви - Веста Холдинг" ЕАД, ЕИК , гр. София, дружество вписано по ф.д по описа на Софийски градски съд за 1990 година, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН ; 3. Митьо Петров Виделов, ЕГН

10 По точка девета от дневния ред: 9. Промени в състава на Съвета на директорите. А/ Предложение за решение: ОС на акционерите приема направеното предложение за промени в състава на Съвета на директорите, а именно: 1/ Освобождава Митьо Петров Виделов, ЕГН като физическо лицепредставител в Съвета на директорите на Инвестмънт Пропъртис /Ин- Пропъртис/" АДСИЦ 2/ Избира за физическо лице-представител в Съвета на директорите на Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ адв. Тодор Банчев Тодоров, ЕГН Б/ Приложен ия: Кратка професионална биография на адв. Тодор Банчев Тодоров Свидетелство за съдимост на адв. Тодор Банчев Тодоров Копие от диплом за завършено висше образование Декларации от отговорното лице

11 По точка девета от дневния ред: 10. Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите за сключване на сделки по чл. 114 от ЗППЦК. А/ Предложение за решения: Общото събрание на акционерите на основание чл.114, ал.1, т.1, б. "б" от ЗППЦК овластява членовете на Съвета на директорите на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АДСИЦ да сключат сделки по чл.114 от ЗППЦК, а именно: - Общото събрание на акционерите приема представения от Съвета на директорите мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на предлаганата с него сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК. - Общото събрание на акционерите на основание чл.114, ал.1, т.1, б. "б" от ЗППЦК одобрява и овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителният член на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АДСИЦ да закупят следния недвижим имот, а именно: Право на строеж за изграждане на «Жилищна сграда с магазини, офиси и подземни гаражи» със застроена площ от 569,50 кв.м. (петстотин шестдесет и девет цяло и петдесет стотни квадратни метра), разгъната застроена площ от 3612 кв.м.(три хиляди шестотин и дванадесет квадратни метра) и сутерен от 1030 /хиляда и тридесет/ кв. м, предвидена да се застрои върху урегулиран поземлен имот (УПИ), находящ се в гр. София, местност «Павлово -Бъкстон», одобрен със заповед РД / г. С площ по графични данни от 1030 кв.м. (хиляда и тридесет цяло квадратни метра), съставляващ УПИ-\/М1-96, от квартал 258, по плана на гр. София, срещу продажна цена в размер на (един милион осемстотин шестдесет и седем хиляди седемстотин и седемдесет) лева, без ДДС. Приложения: 1. Доклад от Съвета на директорите на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АДСИЦ, по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба 2 на КФН 2. Препис-извлечение от протокол на СД от г. 3. Експертна оценка, изготвена от лицензиран експерт-оценител

12 По точка единадесета от дневния ред: 11. Избор на регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира дипломирания експерт счетоводител Катя Райкова Златарева - диплома 0610/2004г. за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2015 г.

13 По т. 1? Поради характера а тази гочка, материали не се ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД: /Виктор Серо

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност., издаден на г. от, с адрес: гр, у

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност., издаден на г. от, с адрес: гр, у ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност., издаден на г. от, с адрес: гр, ул..., ет, ап, в качеството си на представляващ, със

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на Софарма Трейдинг АД, насрочено за 07.06.2019 г. В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН..., притежаващ

Подробно

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, г. в град София, в гр. С

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, г. в град София, в гр. С ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, 19.06.2019 г. в град София, в гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 135, ет.2, зала Обучителна,

Подробно

Palnomostno-OSA doc

Palnomostno-OSA doc ПЪЛНОМОЩНО Долуподписаният..., ЕГН..., притежаващ л.к...., издадена на...г., от МВР - гр...., адрес: гр...., Изпълнителен директор/управител, представляващ..., вписано в търговския регистър под.../...

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в к

ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в к ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в качеството си на акционер, притежаващ... броя акции

Подробно

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ ПРОВЕДЕНО В ГР.СОФИЯ НА ГОД. І. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ ПРОВЕДЕНО В ГР.СОФИЯ НА ГОД. І. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ ПРОВЕДЕНО В ГР.СОФИЯ НА 16.06.2016 ГОД. І. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ Днес, 16.06.2016 год., в седалището

Подробно

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л П Р О Т О К О Л от Редовното годишно общо събрание на акционерите на Фонд Имоти АДСИЦ, гр. София Днес, 17.06.2014 година, от 10:00 часа по седалището на Фонд Имоти АДСИЦ, гр. София ( Дружеството ) и на

Подробно

Microsoft Word - pismeni_materiali_monbat_osa2011.doc

Microsoft Word - pismeni_materiali_monbat_osa2011.doc ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МОНБАТ АД, ГР. СОФИЯ 27.06.2011 г. ГР. СОФИЯ Дневен ред 1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН..., притежаващ документ за самоличност...., издаден на... г. от..., с адрес: гр...., ул......., ет..., ап..., в качеството

Подробно

Писмени материали за ОСА на г. ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 от ТЗ за редовно годишно общо събрание на Наш Дом България Холдинг АД, което ще

Писмени материали за ОСА на г. ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 от ТЗ за редовно годишно общо събрание на Наш Дом България Холдинг АД, което ще Писмени материали за ОСА на 30.06.2019 г. ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 от ТЗ за редовно годишно общо събрание на Наш Дом България Холдинг АД, което ще се проведе на 30.06.2019 г. от 15:00 часа, на адреса

Подробно

П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История слав

П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ФАВОРИТ ХОЛД АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История слав П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История славянобългарска 8, в заседателната зала на Котлостроене

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН..., притежаващ документ за самоличност...., издаден на... г. от..., с адрес: гр...., ул......., ет..., ап..., в качеството

Подробно

<4D F736F F D20CCEEF2E8E2E8F0E0ED20E4EEEAEBE0E420EDE020D1C45F >

<4D F736F F D20CCEEF2E8E2E8F0E0ED20E4EEEAEBE0E420EDE020D1C45F > МОТИВИРАН ДОКЛАД на Съвета на директорите на ПАРК АДСИЦ за овластяване по реда на чл. 114а, ал. 1 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа Настоящото изложение

Подробно

М+С ХИДРАВЛИК АД Казанлък 6100 Казанлък, ул. Козлодуй 68, тел:0431/60417, факс:0431/64114, hydraulic.com, BG ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долупо

М+С ХИДРАВЛИК АД Казанлък 6100 Казанлък, ул. Козлодуй 68, тел:0431/60417, факс:0431/64114,  hydraulic.com, BG ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долупо М+С ХИДРАВЛИК АД Казанлък 6100 Казанлък, ул. Козлодуй 68, тел:0431/60417, факс:0431/64114, www.ms hydraulic.com, BG123028180 ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ

Подробно

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л П Р О Т О К О Л ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА РЕГАЛА ИНВЕСТ АД Днес, 21 май 2014 г., в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. Георги Стаматов 1, се проведе редовно Общо събрание на

Подробно

Industrialna zona Karlovo, Bulgaria web: bulgarianrose.bg ЕИК: Tel.: +359/ 335/ Fax: +359/33

Industrialna zona Karlovo, Bulgaria  web: bulgarianrose.bg ЕИК: Tel.: +359/ 335/ Fax: +359/33 Industrialna zona 1 4300 Karlovo, Bulgaria e-mail: contact@bulgarianrose.bg web: bulgarianrose.bg ЕИК: 115009344 Tel.: +359/ 335/ 9 33 20 Fax: +359/335/ 9 5 334 ПОКАНА Съветът на директорите на БЪЛГАРСКА

Подробно

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л П Р О Т О К О Л от заседание на редовно годишно общо събрание на акционерите на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД На 29 юни 2012 г. в град София, бул. Христофор Колумб 43 от 10.00 часа, при спазване на всички разпоредби

Подробно

Протокол

Протокол П Р О Т О К О Л 15 Днес, 12.06.2009 г. от 14.00 часа се проведе Общо събрание на акционерите на ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД със седалище гр.казанлък в зала 11 на административната сграда на същото дружество.

Подробно

Протокол

Протокол П Р О Т О К О Л 17 Днес, 10.06.2011 г. от 14.00 часа се проведе Общо събрание на акционерите на ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД със седалище гр.казанлък в зала 11 на административната сграда на същото дружество.

Подробно

Протокол

Протокол П Р О Т О К О Л 16 Днес, 11.06.2010 г. от 14.00 часа се проведе Общо събрание на акционерите на ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД със седалище гр.казанлък в зала 11 на административната сграда на същото дружество.

Подробно

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АТОМЕНЕРГОРЕМОНТАД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод 1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На 15.06.2017 г. от 14.00 ч, в Република България, в гр. Козлодуй, на адреса на управление на "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД,

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в качеството си на акционер, притежаващ... броя акции

Подробно

protokol_OSA_2009

protokol_OSA_2009 Н Е О Х И М АД - Д И М И Т Р О В Г Р А Д П Р О Т О К О Л N:17 Днес, 12.06.2009 год. в Културно-битовата сграда на Неохим АД в гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул. Химкомбинатска 3 от 12,00

Подробно

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л П Р О Т О К О Л ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА РЕГАЛА ИНВЕСТ АД Днес, 25 юни 2015 г., в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. Георги Стаматов 1, се проведе редовно Общо събрание на

Подробно

836

836 Препис! О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т С М О Л Я Н Р Е Ш Е Н И Е 836 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 07.06.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ 38 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане

Подробно

ДОКЛАД за 2014 г. на одитния комитет на "София Комерс - Заложни Къщи" АД, гр. София Одитният комитет в "София Комерс - Заложни Къщи" АД е създаден съг

ДОКЛАД за 2014 г. на одитния комитет на София Комерс - Заложни Къщи АД, гр. София Одитният комитет в София Комерс - Заложни Къщи АД е създаден съг ДОКЛАД за 2014 г. на одитния комитет на "София Комерс - Заложни Къщи" АД, гр. София Одитният комитет в "София Комерс - Заложни Къщи" АД е създаден съгласно чл. 40е от Закона за независимия финансов одит

Подробно

До

До ЕИК: 827182916 ПОКАНА Съветът на директорите на Фазан АД град Русе, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 06.06.2016 г. от 13.30 ч. в заседателната зала на предприятието

Подробно

ïðîòîêîë èçâëå÷åíèå Òðúñòåíèê è Îðåõîâèöà

ïðîòîêîë èçâëå÷åíèå Òðúñòåíèê è Îðåõîâèöà Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я " З е м е д е л и е " - П л е в е н ОДОБРЯВАМ, ДИРЕКТОР ОДЗ - ПЛЕВЕН:.../п/

Подробно

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се ПРОТОКОЛ 51/23.04.2019 Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот 042069 с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от 17.01.2019 година,

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

Microsoft Word - 4.doc

Microsoft Word - 4.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я К О М И С И Я ЗА Ф И Н А Н С О В Н А Д З О Р Р Е Ш Е Н И Е 4- ПД 05. 01.2009 г. Вапцаров Холдинг АД, гр. Плевен е вписано под РГ-05-0536 в регистъра на публичните дружества

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1,

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1, 101 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.42, ал.1 и чл.52, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

Подробно

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на 18.06.2019 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска

Подробно

О Б Щ И Н А М Ъ Г Л И Ж

О Б Щ И Н А   М Ъ Г Л И Ж О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-281 / 13.09.2017 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община Мъглиж обявява публичен търг за: І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове, както следва:

Подробно

Общинска администрация Суворово

Общинска администрация Суворово http://www.suvorovo.bg/bg/732-решения-от-12-то-заседание-от-26102016г Страница 1 Общинска администрация Суворово Решения от 12-то заседание от 26.10.2016г. РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО ХІІ заседание,

Подробно

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделски имот-собственост на Църковно настоятелство със земеделски

Подробно

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТО

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТО ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч на основание разпоредбата на чл. 223,

Подробно

Microsoft Word - BIG_Pismeni_materiali_OSA_2019.doc

Microsoft Word - BIG_Pismeni_materiali_OSA_2019.doc ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 24.06.20198 г. ГР. СОФИЯ на СД на чрез Председателя на СД по т. 1 от дневния ред: Ïðèåìàíå íà ãîäèøíèÿ äîêëàä

Подробно

О Б Щ И Н А В А РН А ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ" ДО НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КМЕТ НА РАЙОН В. ВАРНЕНЧИК Ж.К. В. ВАРН ЕНЧИ

О Б Щ И Н А В А РН А ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ ДО НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КМЕТ НА РАЙОН В. ВАРНЕНЧИК Ж.К. В. ВАРН ЕНЧИ О Б Щ И Н А В А РН А ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ" ДО НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КМЕТ НА РАЙОН В. ВАРНЕНЧИК Ж.К. В. ВАРН ЕНЧИК БЛ.302, ВХ. 17 ВАРНА до БОРИСЛАВ ВАЛЕРИЕВ ОБЩИНА

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

Междинен доклад за дейността

Междинен доклад за дейността Междинен доклад за дейността за шестмесечието на 2016 г. на Неохим АД Настоящият доклад съдържа информация за важни събития настъпили през шестмесечието на 2016 година, за тяхното влияние върху отчета,

Подробно