ПЪЛНОМОЩНО

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПЪЛНОМОЩНО"

Препис

1 С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р НАДЕЖДА ПЕТРОВА МАДЖАРОВА, ДМН Хоноруван преподавател към ПУ Паисий Хилендарски Пловдив Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в областта на висшето образование: Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина и специалност Психиатрия към Медицинския университет, Варна. На заседание на ФС на Факултет Медицина по протокол 36/ г. и със заповед на Ректора / г. съм определена за член на научното жури, а със заповед Р / г. съм да изготвя становище по процедура за заемане на академичната длъжност Доцент. за нуждите на Катедра Психиатрия и медицинска психология, Факултет Медицина на МУ-Варна и Втора психиатрична клиника към МБАЛ Света Марина ЕАД, обявен в ДВ бр. 33/ г. Единствен кандидат за този конкурс е д-р Деян Стоянов Хрусафов, Д.М. психиатър във Втора Психиатрична клиника МБАЛ Св.Марина» Варна Биографични данни: Д-р Деян Стоянов Хрусафов роден на г., гр. Варна, където завършва основното, средно и висше медицинско образование. Дипломира се като лекар през 004, от 010 г. има призната специалност по психиатрия, а през 016 г. защитава дисертация за научната степен Доктор, Семеен, не е осъждан. Професионално развитие: 007/10 г. Лекар Ординатор Втора Психиатрична Клиника 010/1 г. Завеждащ -ро Психиатрично Отделение, 1- ва Психиатрична Клиника 01/16 г. Завеждащ Дневен Стационар, 1- ва Психиатрична Клиника от 017/ е гл. асистент във Втора Психиатрична Клиника, Варна. Участие в научни форуми и изследователски проекти: Главен секретар на Българска Психиатрична асоциация ; Ръководени занятия по учебни дисциплини: Психиатрия и Медицинска Психология; Езици за комуникация: Английски, Немски, Руски Има добра компютърна грамотност. 1

2 Академично развитие: 005/09 г. - МУ-Варна Докторант към катедра Психиатрия и Медицинска Психология., специалност Психиатрия 010/ Асистент към катедра Психиатрия и Медицинска Психология. от 016 Главен асистент към катедра Психиатрия и Медицинска Психология. 016 защитава дисертация на тема: Биологични маркери при първи шизофренен епизод Публикации: Учебници: бр. с общ обем от 450 стр. Учебни пособия: 1 бр. с общ обем от 160 стр. Статии: 7 бр. с общ обем от 1 стр. Статиите са отпечатани в 7 български списания и чуждестранни: Психиатрия 1; Неврология и психиатрия 1; Приложна психология и социална практика 1; Med-Post 3 Med info ; Университетско издателство 6; Българско списание за психиатри 4 Human Sport Med. Journal, South Ural University 1; Bulletin of Transilvania University of Brashov - 1 Тематичните направления на научните трудове са: Български Теми списания В български списания Чужди Научни списания публикация/ публикация/ Общ брой Клинична психиатрия психопатология лечение и профилактика биологична психиатрия Психология и психотерапия 3 3 Общо 7 7

3 ОБЩА ПУБЛИКАЦИОННА АКТИВНОСТ Общата публикационна активност на кандидата съдържа 37 научни труда, а с резюметата стават 41. Прави впечатление, че при повечето от тях е самостоятелен и първи (53.66 %), ако се включи и участието му като втори то процентът нараства на 8.93%. Или при съвсем малка част от отпечатаните (17.07%) той след 3-ти. Тези данни подкрепят тезата за умението му да анализира задълбочено фактите, да дава собствени идеи и да работи в колектив. Самостоятелен Монографии 1 1-ви -ри След 3-ти Общо 1 Участия в книги, учебници,учебни помагала Пълнотекстови публикации в български списания и сборници Пълнотекстови публикации в чужди списания и сборници Публикувани резюмета на доклади от форуми в България Публикувани резюмета на доклади от форуми в чужбина Общ брой, % 8 ( 19.51%) 14 (34.15%) (9.7% ) 7 (17.07%) % 3

4 Клинична психиатрия 1.1. Психопатология, диагноза и диференциална диагноза, коморбидност, протичане и прогноза. Инструменти за оценка. 1.. Лечение и профилактика 1.3. Биологична психиатрия 1.4. Детската психиатрия В тази област най-голям се пада на биологичната психиатрия. Много и сее насочват в тази област, защото именно там се надяват да открият етиопатогенетичните механизми на ендогенните психози. Считам, че в тази област проучванията му са особено ценни и значими и в бъдеще ще се задълбочи в тази област. Особено ценна е защитената преди година дисертация на тема: Биологични маркери при първи шизофренен епизод. Пет от публикациите касаят детската психиатрия, където отново акцентира на медикаментозното лечение с антипсихотици, хиперкинетичните разстройства и зависимостите в ДЮВ. Психология и психотерапия Кандидатът прилага в практиката си различни психологични тестове, включително и при деца. Той проследява времето при пациенти с алкохолна и хероинова зависимост е доказано и констатира, че и при двата вида пациенти времето протича по-често бавно, липсва средно протичане на времето, и много често е налице смесване на минало, настояще и бъдеще. Интересни са коментарите върху смесването на времевите пластове при зависими пациенти би могло да представлява пречка за необходимото в терапията им преосмисляне на миналото и настоящето и на тази основа - конструирането на едно оптимално бъдеще. Те биха допринесли за изграждането на адекватен лечебен план, особено по отношение на тяхната психотерапия и рехабилитация. Въпросът за стигмата е интересно разработен - той доказва, че стигматизацията на психично болните у нас се захранва от архаичните схващания за психиатричните заболявания, слабата връзка на обществото с хората страдащи от душевни заболявания и наличието на информационен дефицит относно същността на психичните заболявания, 4

5

Р Е Ц Е Н З И Я От Проф.д-р Ваня Недкова Недкова-Коларова Ръководител Катедра педиатрия, МУ-Плевен Относно: Участие в конкурс за академичната длъжност

Р Е Ц Е Н З И Я От Проф.д-р Ваня Недкова Недкова-Коларова Ръководител Катедра педиатрия, МУ-Плевен Относно: Участие в конкурс за академичната длъжност Р Е Ц Е Н З И Я От Проф.д-р Ваня Недкова Недкова-Коларова Ръководител Катедра педиатрия, МУ-Плевен Относно: Участие в конкурс за академичната длъжност Професор Област на висше образование 7. Здравеопазване

Подробно

СТАНОВИЩЕ по конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.

СТАНОВИЩЕ по конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. СТАНОВИЩЕ по конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина и специалността Неврология двама за нуждите

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя

РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обявения конкурс ДВ. брой 18/2016 г. за заемане на академичната

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е необходимо да отговарят на условията отразени в таблицата

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

Приложение 3:

Приложение 3: ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Минимални изисквания към научната и преподавателската дейност на кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на академичните длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор"

Подробно

-.docx

-.docx СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Христина Костадинова Лалабонова, дмн, Ръководител катедрa Лицево-челюстна хирургия при МУ- ФДМ- Пловдив, специалист по Орална хирургия, Лицево-челюстна хирургия, Обща дентална медицина,

Подробно

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология, Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен ДОКТОР" по научната специалност

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов ОТНОСНО: материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност Архитектура на сградите,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД - ПЛЕВЕН ул. Г.Кочев 8а, тел , fax ,

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД - ПЛЕВЕН ул. Г.Кочев 8а, тел , fax , УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД - ПЛЕВЕН ул. Г.Кочев 8а, тел. 886 444, fax. 804 212, www.umbalpln.com, e-mail :umbal@umbalpln.com С Т А Н О В И Щ Е от Проф.д-р

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

Stan_D_Danov_R_Penev

Stan_D_Danov_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Данаил Кирилов Данов за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я С Т А Н О В И Щ Е на проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев, член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научна област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално

Подробно

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (счетоводство и одит) от акад. Иван П. Попчев Със

Подробно

ПЪТНА КАРТА

ПЪТНА КАРТА Приложение 1 Количествени изисквания за заемане на академичната длъжност Професор в УНСС І. Задължителни условия по ЗРАСРБ (Чл.29) 1. Да са придобили образователната и научна степен "доктор". 2. Да са

Подробно

До

До До Председателя на научно жури, определено със Заповед Р-109-151/09.05.2016 г. на Ректора на Медицински университет гр. Варна С Т А Н О В И Щ Е по конкурс за заемане на академична длъжност професор в област

Подробно

Рецензия от проф. дпн Албена Чавдарова СУ Св. Климент Охридски Относно: конкурс за доцент по професионално направление Религия и теология (Пастирско б

Рецензия от проф. дпн Албена Чавдарова СУ Св. Климент Охридски Относно: конкурс за доцент по професионално направление Религия и теология (Пастирско б Рецензия от проф. дпн Албена Чавдарова СУ Св. Климент Охридски Относно: конкурс за доцент по професионално направление Религия и теология (Пастирско богословие) С кандидат: гл. ас. д-р Иво Георгиев Янев

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р инж. Румен Дончев Недков, член на Научно жури съгласно Заповед РД38-26/22.04.2016 на Ректора на СУ Св.Кл.Охридски и Протокол No 1/27.0.2016 г от заседание на Научното жури

Подробно

Постановление 26 от 13 февруари 2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република

Постановление 26 от 13 февруари 2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република Постановление 26 от 13 февруари 19 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет с Постановление 2 на Министерския съвет

Подробно

Microsoft Word - ПМС_26_

Microsoft Word - ПМС_26_ ПОСТАНОВЛНИ 26 на МС от 13.02.19 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет с Постановление 2 на Министерския съвет

Подробно

Microsoft Word - v norm dokum-PROCEDURES_AD.doc

Microsoft Word - v norm dokum-PROCEDURES_AD.doc Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С О Ф И Я Утвърдил, Ректор:... (проф. д-р инж. М. Христов) ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ I. Последователност на процедурите за заемане на академична

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я по конкурс за заемане на академична длъжност Професор" в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направ

Р Е Ц Е Н З И Я по конкурс за заемане на академична длъжност Професор в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направ Р Е Ц Е Н З И Я по конкурс за заемане на академична длъжност Професор" в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.. Медицина, по специалност Нервни болести",

Подробно