1 РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Любомира Илиева Дим

Размер: px
Започни от страница:

Download "1 РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Любомира Илиева Дим"

Препис

1 1 РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Любомира Илиева Димитрова Тема на дисертационния труд: Създаване и изследване на електронна система за анализ и обработка на постмортални данни в съдебната медицина. Рецензент: доц. д-р инж. Светослав Цветанов Иванов 1. Актуалност на разработвания в дисертационния труд проблем в научно и научно приложно отношение. Създаването на съвременна медицинска електронна апаратура, както в областта на здравеопазването, така и в научните медицински изследвания е едно от бързо развиващите се направления в електрониката. Много съвременни фирми финансират научните изследвания в тази област и внедряват в серийно производство нови електронни медицински уреди. Авторката на дисертационния труд се е ориентирала в своите изследвания в областта на съдебната медицина. Едно съвременно направление в развитието на сензорната техника е създаването на сензори за измерване на биологични величини. А именно тяхното приложение с използването на компютърната техника дава възможност за автоматизиране на изследванията в съдебната медицина. От направения литературен преглед става ясно, че няма съвременни разработки на електронни системи за анализ и обработка на постмортални данни в съдебната медицина. Ето защо аз считам, че проведените изследвания и публикуваните резултати са актуални. 2. Степен на познаване състоянието на проблема и творческа интерпретация на литературния материал. От направеният литературен преглед на публикациите в областта на методите и апаратните средства за определяне на точния момент за настъпване на смъртта, докторантката е формулирала основните нерешени технически проблеми в тази област. Направен е анализ на прилаганите модели и системи и е установена липсата на единен подход при анализа на резултатите от измерванията. В специализираната литература не е установено единно мнение за количествена оценка за определяне на точния момент за настъпване на събитието. Описани са съвременните методи за измерване на температура и за измерване на влажност, както и основните параметри определящи

2 2 точността на направените измервания. След направените анализи на известните методи и средства, са определени техните предимства и недостатъци. Литературният преглед свързан с поставената тематика показва добри познания на докторантката в областите на медицината, на методите за измерване на температура и влажност, а също така и на методите и апаратните средства за определяне на точния момент за настъпване на събитието. Ето защо аз давам много добра оценка за проявената творческа интерпретация на анализираните материали. 3. Съответствие на избраната методика на изследване с поставената цел и задачи на дисертационния труд. В дисертационния труд са използвани известни теоретични методи за теоретичен анализ и моделиране, проведени са симулационни и експериментални изследвания. Извършена е математическа и статистическа обработка на получената информация от измерванията. Направен е теоретичен анализ, моделиране на хода на изследваните параметри с използване на регресионен и корелационни анализи, последвани от симулационни и експериментални изследвания, математическа и графична обработка на получените резултати. Проведени са експериментални изследвания в лабораторни и в полеви условия в съответствие със създадената методика и проектираните електронни средства. С това докторантката показва добра теоретична подготовка и добри изследователски умения за избор на методи и средства за изследване в областта на съдебната медицина. 4. Кратка аналитична характеристика на естеството и оценка на достоверността на материала, върху който се градят приносите на дисертационния труд. Дисертационният труд съдържа 119 страници, 58 фигури, 12 таблици, които показват литературния преглед по темата и получените резултати, като дават пълна представа за извършената работа от докторантката по дисертационния труд. От направеният литературен преглед се стига до изводите, че е необходимо да се следят промените на ректалната температура и на биопотенциалите на мускулните влакна. Докторантката е избрала подход, с който да се следят тези два параметъра, да се формират база данни от измерванията и да се взема решение за времето след леталния изход, като се използват таблични данни от медицински изследвания.

3 3 Докторантката е ориентирала своите изследвания към акционните биопотенциали на мускулите, при които потенциалните разлики са поголеми и точността на измерване на бионапреженията е по-висока. Създаден е математически модел на вътрешно телесната температура на човешкото тяло и е обоснована методика за оценка на изменението на биопотенциалите му, с цел създаване на алгоритъм и структура на система за определяне на часа на леталния изход. Синтезирана е електронна система за измерване на избраните два параметъра (вътрешно телесна температура и акционни потенциали) за обработка на постмортални данни. Разработени са три критерия за определяне на времето на леталния изход по промяната на вътрешно телесната температура и по промяната и затихването на биопотенциалите. Въз основа на изведените регресионни уравнения за оценка на телесната температура в зависимост от вътрешно телесната температура и тази на околната среда и на осреднените биопотенциали, в микрокомпютъра се изчислява очакваното време на настъпване на леталния изход, на основата на регистрираните данни от измерванията, отчетени в реално време. Създадена е методика за определяне на часа на леталния изход по получените данни и изчислителните процедури в трите зони на температурата на околната среда. Показани са графиките на измененията на вътрешно телесната температура и на биопотенциалите в зависимост от времето след леталния изход. 5. Научни и/или научно приложни приноси на дисертационния труд. Дисертационният труд на маг. инж. Любомира Димитрова съдържа основно научно приложни приноси. На базата на известните методи и апаратни средства за определяне на точния момент за настъпване на смъртта, са разработени методика и алгоритми за изследване на температурата и постморталните потенциали на обекта, след настъпилото събитие. Разработени са критерии за оценка, анализ и прогноза на процеса на изменение на постморталните параметри, с цел определяне на давността на настъпилото летално събитие. Разработена е и изследвана електронна система за анализ и обработка на постмортални данни в съдебната медицина, осигуряваща реално въвеждане на създадените теоретични методи при определяне точността на настъпилото събитие, за получаване на достоверна информация.

4 4 6. Оценка за степента на личното участие на дисертанта в приносите. Приложените резултати в дисертационния труд, както в теоретичен така и в приложен план, показват в максимална степен личното участие на докторантката. По този показател давам висока оценка. 7. Преценка на публикациите по дисертационния труд. Списъкът от приложените публикации в дисертационния труд съдържа 7 публикации. Една от публикациите е отпечатана в списание в чужбина, а един от докладите е изнесен на международна конференция в чужбина. Докторантката има една самостоятелна публикация, а в четири от публикациите е посочена като първи съавтор. Публикациите са оформени добре, като съдържанието им отразява резултатите отразени в отделните глави. Считам, че личното участие на докторантката е на високо ниво. 8. Използване на резултатите от дисертационния труд в научната и социалната практика. Получените резултати от разработените алгоритми за работата на електронна система за анализ и обработка на постмортални данни, ще бъдат полезни при проектирането на съвременни електронни системи, като обогатяват теорията и практиката с нови методи и средства в дадената област. Разработената електронна система е внедрена в МБАЛ Русе. С внедряването си тя е дала възможност за създаване на нова методика за определяне на времето на настъпване на смъртта, която до сега не е прилагана в съдебната медицина. Използваната методика се използва като доказателствен метод, тъй като се прави обективен апаратен запис и се чертае графика на изследването, които могат да се съхраняват в цифров вид и на хартиен носител. А тези материали може да се приложат към съдебномедицинския доклад. Приложената електронна система повишава много качеството на работа в съдебната медицина. 9. Оценка на съответствието на автореферата с изискванията за изготвянето му, както и на адекватността на отразяване на основните положения и приносите на дисертационния труд. Авторефератът е изготвен съгласно изискванията и отразява изцяло съдържателната част от дисертационния труд и постигнатите резултати. Приносите в дисертационния труд са отразени и в автореферата.

5 5 10. Мнения, препоръки и бележки. Дисертационният труд е оформен в логична последователност, съответстваща на темата на дисертацията. Моите мнения и забележки към представения труд са следните: На принципната схема от фиг. 3.6 би било добре ако измервателите на постмортални потенциали се представят като Измервателен блок 3 ; Неправилно са посочени сензорът за измерване на телесна температура DD3 и сензорът за измерване на околна температура и влажност DD4, като съставна част от микроконтролера (стр. 59); Не се коментира въпросът свързан със защитата на предаваната информация между предавателя и приемника при безжичен обмен на данни, имайки в предвид областта на приложение в съдебната медицина; 11. Заключение. Дисертационният труд на маг. инж. Любомира Илиева Димитрова отговаря на изискванията на закона за развитието на академичния състав в Република България и правилника за прилагане на закона за развитието на академичния състав, за присъждане на образователнатате и научна степен доктор. Давам много добра оценка на получените резултати и научно приложни приноси в дисертационния труд. В заключение препоръчвам на Научното жури да присъди на Любомира Димитрова научната и образователна степен доктор. 20 Май 2014 г. Пловдив РЕЦЕНЗЕНТ:... (доц. д-р инж. Св. Иванов)

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

<4D F736F F D20D0E5F6E5EDE7E8FF20EDE020C4D220D02E20C4E8ECE8F2F0EEE2E0202D20C22ECAEEEBE5E22E646F6378>

<4D F736F F D20D0E5F6E5EDE7E8FF20EDE020C4D220D02E20C4E8ECE8F2F0EEE2E0202D20C22ECAEEEBE5E22E646F6378> РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Росица Филчева Димитрова Тема на дисертационния труд: Изследване на вълнови

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационeн труд за получаване на образователната и научна степен доктор, Автор: маг.инж. Ивайло Пламенов Пенев Тема: ПОДХОД ЗА ПЛАНИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРАЛЕЛНИ ЗАДАЧИ В РАЗПРЕДЕЛЕНА

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта Относно: присъждане на образователна и научна

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта   Относно: присъждане на образователна и научна С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта e-mail: p.chobanov@unwe.bg Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика,

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

СТАНОВИЩЕ oт проф. д-р Маргарита Теодосиева, Русенски университет А. Кънчев на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен до

СТАНОВИЩЕ oт проф. д-р Маргарита Теодосиева, Русенски университет А. Кънчев на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен до СТАНОВИЩЕ oт проф. д-р Маргарита Теодосиева, Русенски университет А. Кънчев на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 4. Природни науки,

Подробно

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология, Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен ДОКТОР" по научната специалност

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор на тема: АКУСТИЧНО-ФОНЕТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕТ

СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор на тема: АКУСТИЧНО-ФОНЕТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕТ СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор на тема: АКУСТИЧНО-ФОНЕТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕТСКА РЕЧ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Научна специалност: Информатика

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд за даване на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: Емилия Радева Колева Тема на дисерт

СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд за даване на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: Емилия Радева Колева Тема на дисерт СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд за даване на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: Емилия Радева Колева Тема на дисертационния труд: Автоматизирана система за оценка на

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност

Подробно

-.docx

-.docx СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Христина Костадинова Лалабонова, дмн, Ръководител катедрa Лицево-челюстна хирургия при МУ- ФДМ- Пловдив, специалист по Орална хирургия, Лицево-челюстна хирургия, Обща дентална медицина,

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: инж. Елена Михайлова Кинджакова Тем

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: инж. Елена Михайлова Кинджакова Тем РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: инж. Елена Михайлова Кинджакова Тема на дисертационния труд: Интегрирана система за управление

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, за дисертационен труд на тема: Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигита

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, за дисертационен труд на тема: Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигита С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, за дисертационен труд на тема: Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигитална обработка на фотографски изображения в обучението

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор по научна специалност Автоматизирани системи за обработка на

РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор по научна специалност Автоматизирани системи за обработка на РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор по научна специалност Автоматизирани системи за обработка на информация и управление Автор на дисертационния труд:

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Кирил Райчев П

Р Е Ц Е Н З И Я върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Кирил Райчев П Р Е Ц Е Н З И Я върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Кирил Райчев Петков Тема на дисертационния труд: ''Робастно управление

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор" по Научна специалност Електротехнологии", Професионалн

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор по Научна специалност Електротехнологии, Професионалн РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор" по Научна специалност 02.04.13 Електротехнологии", Професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" Професионално направление 5.7. Архитектура, строите

С Т А Н О В И Щ Е на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен Доктор Професионално направление 5.7. Архитектура, строите С Т А Н О В И Щ Е на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" Професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, докторска програма: Техника на безопасността

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяван

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяван ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяване на пътнотранспортни произшествия в Република Турция,

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. д.п.н. Наталия Христова Павлова катедра Методика на обучението по математика и информатика Факултет по математика и информатика ШУ Еп

РЕЦЕНЗИЯ от доц. д.п.н. Наталия Христова Павлова катедра Методика на обучението по математика и информатика Факултет по математика и информатика ШУ Еп РЕЦЕНЗИЯ от доц. д.п.н. Наталия Христова Павлова катедра Методика на обучението по математика и информатика Факултет по математика и информатика ШУ Епископ Константин Преславски на дисертационен труд за

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

I

I До УНСС Катедра Финанси СТАНОВИЩЕ от доц. Стоян Проданов с научна специалност 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка, Регистриран в НАЦИД от 01.12.2018 г., член на Научно жури, определено

Подробно