ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма з

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма з"

Препис

1 ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е разработена в изпълнение на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост. Основна задача е управлението и разпореждането с имоти общинска собственост да става с грижата на добър стопанин в интерес на гражданите на общината и в съответствие със Закона за общинската собственост, Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища, както и останалите законови и подзаконови нормативни документи Основните приоритети в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, са: ІІ. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти общинска собственост: 1. Очаквани приходи: лв. 1. Приходи от управление на имоти общинска собственост лв. В това число: 1.1. приходи от наеми на помещения лв приходи от наем на земя лв приходи от ползване на пазари, тротоари и улични платна лв. 2. Приходи от разпореждане с имоти общинска собственост в това число: 2.1 приходи от продажба на сгради лв. - приходи от продажба по ЗОС лв. - приходи от продажба на жилища по реда на чл.36, ал.1 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища лв Приходи от продажба на земя /терени/ лв Приходи от учредяване на ограничени вещни права право на строеж, пристрояване, надстрояване и сервитутни права лв. 3. Приходи от концесии лв. 2. Необходими разходи: лв. 2.1.Разходи за подготовка и провеждане на процедури лв Разходи за отчуждение на имоти лв.

2 ІІІ. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за учряване на ограничени вещни права и за предоставяне на концесии. 1. Описание на имотите за отдаване на концесия чрез открита процедура и публично частно партньорства Терен от 850 кв.м. част от училищните дворове на IV, VІ, ІХ, XII, ХІІІ училища за изграждане на спортни площадки Терен от кв.м., УПИ XIX, кв. 20 от кв.м.- с. Кладница - Делта хил за изграждане на многофункционална спортна площадка за футбол, волейбол и хандбал Терен от кв.м., ПИ , гр. Перник, кв. Изток Ладовица - за изграждане на многофункционална спортна площадка за футбол, волейбол и хандбал Терен кв.м., част от имот , гр. Перник, кв. Драгановец - за изграждане на многофункционална спортна площадка за футбол, волейбол и хандбал Терен от кв.м. в кв. Кристал за изграждане на приют за животните Хижа Кралев дол 1.7. Спортен комплекс за зимни игри Металург 1.8. Северна зона на градски парк гр. Перник 1.9. Минерална вода кв. Бела вода Терен УПИ VII, кв. 17 от 2060 кв.м. с. Кладница Делта хил предназначен за детска градина Ски писта Цоцевица гр. Перник Кортово игрище гр. Перник, кв. Изток 2. Описание на терени за продажба по ЗОС УПИ ІІІ, кв.70, гр.перник, кв. Ралица с площ от 1430 кв.м УПИ VІ, кв.159, гр.перник, кв. Проучване, с площ 927кв.м УПИ VІІ, кв.159, гр.перник, кв. Проучване, с площ 2293кв.м УПИ VІІІ, кв.233, гр. Перник, кв. Изток с площ 3057 кв.м УПИ IX, кв. 9, с. Чуйпетлово, общ. Перник, с площ 209 кв.м УПИ II, кв. 31, с. Кралев дол, общ. Перник, с площ кв.м УПИ I, кв. 31, с. Кралев дол, общ. Перник, с площ кв.м., в едно с масивна сграда на два етажа, със ЗП 316 кв.м УПИ IV, кв. 310, гр. Перник, кв. Пригаров район с площ 556 кв.м ПИ с идентификатор , гр. Перник, кв. Пригаров район с площ на имота 267 кв.м ПИ с идентификатор , гр. Перник, кв. Караманица с площ на имота кв.м., Незастроен имот за производствен, складов обект,обособена индустриална зона ТЕРЕН от кв.м.- представляващ част от ПИ с идентификатор , гр. Перник, кв. Караманица с площ кв.м., Незастроен имот за производствен, складов обект, обособена индустриална зона ПИ с идентификатор , трайно предназначение на територията Урбанизирана, гр.перник-кв. Калкас с площ от кв.м УПИ ХХ, кв. 57, с. Кладница, община Перник с площ от 625 кв.м УПИ VІІІ, кв. 57, с. Кладница, община Перник с площ от 630 кв.м УПИ XVІІІ, кв. 54, гр. Перник, кв. Църква с площ 977 кв.м.

3 2.16. УПИ IV, кв. 54, гр. Перник, кв. Църква, с площ кв.м., в едно с масивни сгради на един етаж, със ЗП съответно 273 кв.м. и 6 кв.м УПИ ІІ, кв.253, гр. Перник, кв. ЦГЧ с площ от 1111 кв.м УПИ ІІ, кв.1, гр. Перник, кв. ЦГЧ с площ от 6427 кв.м УПИ ІІІ, кв. 402, гр. Перник, кв. Бела вода с площ от кв.м., в едно с масивна сграда на три етажа, със ЗП 649 кв.м. /бившо ОУ Св.Св.Кирил и Методий / УПИ XLVI-1343, кв. 21, с. Рударци, общ. Перник, с площ 749 кв.м УПИ III-За безвредни производствени дейности, кв. 44, гр. Батановци, с площ на имота кв.м УПИ V-За спорт и обслужващи дейности, кв. 44, гр. Батановци, с площ на имота кв.м УПИ VІІ-826, кв. 80, гр. Батановци с площ от 686 кв.м., в едно с масивна сграда на два етажа, със ЗП 79 кв.м УПИ XVІІ-517, кв. 70, гр. Батановци с площ от 478 кв.м., в едно с масивна сграда на един етаж, със ЗП 73 кв.м ПИ , гр. Перник, с площ 549 кв.м., за който по регулационния план на гр. Перник, кв. Църква е отреден УПИ II-За ветеринарна лечебница, кв УПИ I, кв. 16, с. Мещица, общ. Перник с площ от 518 кв.м ПИ , гр. Перник, кв. Изток с площ кв.м УПИ I-51, кв. 10, с. Кладница Делта хил, с площ 275 кв.м ПИ гр. Перник, мах. Захаринова, с площ 624 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ по чл.19 за землищата на общ. Перник Продажба на земя частна общинска собственост на собственици на законно построени върху нея сгради УПИ I, кв. 101, гр. Батановци, общ. Перник с площ от 668 кв.м УПИ II, кв. 101, гр. Батановци, общ. Перник с площ от 588 кв.м. 3. Описание на сгради за продажба по ЗОС ОБЕКТ, представляващ сграда с идентификатор Брой нива на обекта: 2/два етажа/ със ЗП 87,00 кв.м и РЗП 174,00 кв.м., предназначение: Сграда за търговия, с административен адрес: гр. Перник, ул. Младен Стоянов Недостроена сграда за търговия и услуги с. Боснек 3.3. Бивше ОУ ХР. Ботев с. Богданов дол 3.4. Бивше ОУ Никола Вапцаров с. Мещица 3.5. Бивше Основно училище с. Черна гора 3.6. Самостоятелен обект в бл. 59, кв. Димова махала, гр. Перник, с площ 77 кв.м Самостоятелен обект с идентификатор , гр. Перник, кв. Твърди ливади 4. Описание на общински жилища за продажба по Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища Продажба на 10 броя общински жилища по реда на чл.36 от НУРУРОЖ 5. Описание на имотите за учредяване ограничени вещни права /право на строеж/.

4 5.1. Гаражи 107, 112, 114,119, 122, 128, 40, 41, 42 на един етаж с ЗП 21 кв.м. ситуирани в УПИ І, кв. 31 по плана на гр. Перник, кв. Изток 5.2. Обект 1 за изграждане на жилищна сграда на 5 /пет/ етажа, с площ на застрояване 420 /четиристотин и двадесет/ кв.м. ситуиран в кв. Изток УПИ VІ, кв Обект 2 за изграждане на жилищна сграда на 5 /пет/ етажа, с площ на застрояване 420 /четиристотин и двадесет/ кв.м., ситуиран в кв. Изток, УПИ VІ, кв Обект 1 на 2 /два/ етажа, с площ на застрояване 333 /триста тридесет и три/ кв.м., ситуиран в УПИ І, кв.31, по застроителен и регулационен план на гр.перник кв. Изток Обект 2 на 2 /два/ етажа, с площ на застрояване 300 /триста/ кв.м., ситуиран в УПИ І, кв.31, по застроителен и регулационен план на гр.перник кв. Изток Обект 3 на 2 /два/ етажа, с площ на застрояване 300 /триста/ кв.м., ситуиран в УПИ І, кв.31, по застроителен и регулационен план на гр.перник кв. Изток Обект 4 на 2 /два/ етажа, с площ на застрояване 300 /триста/ кв.м., ситуиран в УПИ І, кв.31, по застроителен и регулационен план на гр.перник кв. Изток Обект 5 на 2 /два/ етажа, с площ на застрояване 300 /триста/ кв.м., ситуиран в УПИ І, кв.31, по застроителен и регулационен план на гр.перник кв. Изток Обект 1 на 1 /един/ етаж, с площ на застрояване 75 кв.м., ситуиран в УПИ І, кв.38, по застроителен и регулационен план на гр.перник кв. Изток Обект 2 на 1 /един/ етаж, с площ на застрояване 46 кв.м., ситуиран в УПИ І, кв.38, по застроителен и регулационен план на гр.перник кв. Изток Обект 3 на 1 /един/ етаж, с площ на застрояване 100 кв.м., ситуиран в УПИ І, кв.38, по застроителен и регулационен план на гр.перник кв. Изток ПЕТНА с 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10 за изграждане на гаражи на 1 /един/ етаж, с площ на застрояване 21 кв.м., ситуирани в УПИ ІІ, кв. 210, гр. Перник, кв. Изток, отреден За гаражи ПЕТНО 1 за изграждане на търговски обект на 2 /два/ етажа, с площ на застрояване 96 кв.м. и РЗП 145 кв.м., ситуирано в УПИ ІІ, кв. 141, гр. Перник, кв. Изток-Ладовица, отреден За обслужващи и стопански дейности и трафопост ПЕТНО 2 за изграждане на търговски обект на 1 /един/ етаж, с площ на застрояване 100 кв.м., ситуирано в УПИ ІІ, кв. 141, гр. Перник, кв. Изток-Ладовица, отреден За обслужващи и стопански дейности и трафопост ПЕТНО 3 за изграждане на търговски обект на 2 /два/ етажа, с площ на застрояване 66 кв.м. и РЗП 132 кв.м., ситуирано в УПИ ІІ, кв. 141, гр. Перник, кв. Изток-Ладовица, отреден За обслужващи и стопански дейности и трафопост ПЕТНО 4 за изграждане на търговски обект на 2 /два/ етажа, с площ на застрояване 62 кв.м. и РЗП 124 кв.м., ситуирано в УПИ ІІ, кв. 141, гр. Перник, кв. Изток-Ладовица, отреден За обслужващи и стопански дейности и трафопост ПЕТНО 5 за изграждане на търговски обект на 1 /един/ етаж, с площ на застрояване 50 кв.м., ситуирано в УПИ ІІ, кв. 141, гр.перник, кв. Изток-Ладовица, отреден За обслужващи и стопански дейности и трафопост ТЕРЕН УПИ XI, кв. 11 от 1619 кв.м. с. Кладница Делта хил предназначен за обслужващи дейности ПЕТНО 1 за изграждане на търговски обект на 2 /два/ етажа, с площ на застрояване 111 кв.м. и РЗП 222 кв.м., ситуирано в УПИ XLIV, кв. 359, гр. Перник, кв. Пригаров район, отреден За обслужващи дейности ПЕТНО 1 за изграждане на търговски обект на 2 /два/ етажа, с площ на застрояване 111 кв.м. и РЗП 222 кв.м., ситуирано в УПИ XLV, кв. 359, гр. Перник, кв. Пригаров район, отреден За обслужващи дейности.

5 6. Описание на имотите за отдаване под наем на терени /СУОС/ 1. Терен 3,00 кв.м. (петно 1), намиращ се в гр. Перник, кв. Твърди ливади, на спирка Шахтьор - посока София (част от имот по Кадастралната карта), за продажба на вестници. 2. Терен 9,00 кв.м. (петно 2), намиращ се в гр. Перник, кв. Твърди ливади, на спирка Шахтьор - посока София (част от имот по Кадастралната карта), за търговска дейност. 3. Терен 12,50 кв.м. (петно 1), намиращ се в гр. Перник, кв. Изток (част от УПИ І, кв. 39 по плана на гр. Перник кв. Изток ), за услуги. 4. Терен 10,00 кв.м. (петно 2), намиращ се в гр. Перник, кв. Изток (част от УПИ І, кв. 39 по плана на гр. Перник кв. Изток ), за търговска дейност. 5. Терен 4,00 кв.м., намиращ се в гр. Перник, кв. Димова махала, до бл. 93 (част от имот по Кадастралната карта), за търговска дейност. 6. Помещения с обща площ от 24,00 кв.м. /2 помещения по 12,00 кв.м./, намиращи се в с. Люлин, общ. Перник, в сградата на Здравната служба за лекарски кабинет. 7. Помещение 16,00 кв.м., намиращо се в с. Вискяр, общ. Перник, в сградата на кметството, за търговска дейност. 8. Помещениe 23,00 кв.м., намиращо се в гр. Батановци, в сградата на кметството, ет. І, ст. 105, за офис. 9. Помещениe 10,00 кв.м., намиращо се в с. Дивотино, в сградата на кметството, ет. І, стая 4, за търговска дейност или услуги. 10. Терен 32,00 кв.м., намиращ се в с. Драгичево /УПИ I, част от кв. 12, по плана на с. Драгичево/ за разполагане на дървен навес. 11. Помещениe 80,00 кв.м., намиращо се в гр. Перник, кв. Църква в сградата на 16-то ОУ, за производствена дейност. 12. Терен 30,00 кв.м. /10,00 кв.м. за разполагане на преместваемо съоръжение и 20 кв.м. за ЛГП/, намиращ се в гр. Перник, кв. Изток, ул. Карл Маркс върху покритата площ на реката (част от кв. 101 по плана на гр. Перник кв. Изток), за търговска дейност. 13. Помещениe 14,00 кв.м., намиращо се в гр. Перник, кв. Мошино, в сградата на ПГТС Арх. Й. Миланов, ет. І, за стоматологичен кабинет. 14. Помещениe 17,50 кв.м., намиращо се в с Ярджиловци, в сградата на кметството, за стоматологичен кабинет. 15. Помещениe 21,00 кв.м., намиращо се в с Ярджиловци, в сградата на кметството, за лекарски кабинет. 16. Помещениe 35,00 кв.м., намиращо се в с Ярджиловци, в сградата на кметството, за лекарски кабинет. 17. Сграда 77,00 кв.м., намираща се в с. Богданов дол (УПИ I, кв. 24 по плана на с. Богданов дол), за търговска дейност. АОС 1094/ г. 18. Терен 18,00 кв.м., намиращ се в гр. Перник, кв. Тева (част от кв. 189 по плана на гр. Перник кв. Тева ), за разполагане на навес бр. стълбове на уличното осветление за разполагане на рекламноинформационни табели с обща площ 16,50 кв.м. (11 бр. х 0,75 кв.м. -двустранно) намиращи се както следва: 1. на детелината, на отклонението за кв. Изток 2. ул. Ленински проспект до маг. Билла, кв. Изток 3. скоростна магистрала, пред отклонението за гр. Перник 4. на детелината, на отклонението за Перник ЦГЧ

6 5. бул. Юрий Гагарин, на кръстовището между стоматологията, бл. 80 и кафе Съни 6. ул. Св.Св. Кирил и Методий кв. Димова махала с/у маг. Пени 7. пътен възел Марина бара, отклонението за Перник ЦГЧ 8. пътен възел Марина бара, отклонението за Перник ЦГЧ посока кв. Бела вода 9. ул. Софийско шосе, срещу сградата на Пътно строителство 10. пред хотел Струма 11. пред светофара на кръстовище на ул. О. Паисий и ул. Миньор посока пазара 7. Описание на имотите за внасяне като непарична вноска в капитала на търговско дружество с общинско участие Виенски дом Перник ООД 7.1. УПИ VI, кв. 113 по плана на гр. Перник, кв. Изток с площ 6407 кв.м. за изграждане на жилища за домакинства с ниски и средни доходи. ІV. Обекти публична общинска собственост за които е необходимо очуждаване на частни имоти. I. гр. Перник. 1. Улица с осови точки , кв.151 и кв.152,кв.църква. 2. Улица с осови точки , кв.92,93 и кв.104,кв.църква. 3. Улица с осови точки , кв.159,162 и 552, пътен възел при промишлена зона Стомана. 4. Улица с осови точки , кв.134,135,136 и кв.139, кв. Изток. 5. Улица с осови точки , кв.415и кв.416,кв. Бела вода 6. Улица с осови точки , кв.404и кв.412, кв. Бела вода 7. УПИ I, кв. 8, кв. Рудничар 8. Улица с осови точки , кв.121, кв. Васил Левски 9. Улица с осови точки , кв.18, кв. Клепало 10. Улица с осови точки 26-28, кв. 5, кв. Изток. 11. Улица с осови точки , кв.141,142 кв. Васил Левски, ПИ , , Улица с осови точки , кв.151,9131 кв. Васил Левски, ПИ Поземлени имоти , и по Кадастралната карта на гр. Перник, кв. Църква за разширение на гробищен парк. 14. Улица с осови точки , кв.208 и 209, кв. ЦГЧ 15. Улица с осови точки , кв.41, кв. Изток. 16. Улица с осови точки 13-12, кв.1 и 2, кв. Клепало 17. кв. Изток, кв. 113, ПИ , , УПИ III за парк и летен театър. 18. Улица с осови точки , кв.113, кв. Изток. ПИ , , УПИ III за парк и летен театър. 19. Улица с осови точки , кв.106, кв. Изток.

7 II. с. Драгичево 1. Улица Кракра с осови точки , кв.28 и Улица с осови точки , кв. 38 и Разширение на гробищния парк. III. с. Рударци 1. Улица с осови точки , кв.126,127 и кв Ремонтно възстановителни работи на път III 1003 Път I 1 Рударци Кладница от км до км ПИ , , , IV. с. Кралев дол 1. Улица с осови точки , кв.9 и 10 V. с. Големо Бучино 1. Улица с осови точки , кв Улица с осови точки , кв.22 и Улица с осови точки Улица с осови точки , кв.41 и Улица с осови точки , кв Поземлени имоти , , , , , , , , , , , по КВС на с. Големо Бучино за пътен възел на АМ Люлин 7. Поземлен имот по КВС на с. Големо Бучино за разширение на гробищен парк. VI. с. Студена. 1. Улица с осови точки , кв.17 и Поземлен имот 911 по кадастралния план на с. Студена за разширение на гробищен парк. 3. Улица с осови точки , кв Улица с осови точки , кв.113 и 114 VII. гр. Батановци. 1. Поземлени имоти 01925, , , по КВС на гр. Батановци за разширение на гробищен парк. VIII. с. Витановци. 1. Поземлен имот по КВС на с. Витановци за помпена станция за питейна вода IX. с. Люлин. 1. Улица с осови точки , кв. 32

8 2. Улица с осови точки 91-92, кв. 16 X. с. Кладница. 1. Улица с осови точки , кв. 17 и Поземлен имот , , , , по кадастралния план на с. Кладница за разширение на гробищен парк. 3. За параклис ПИ 20 по КВС 4. кв.25, УПИ VIII, за спортен терен, ПИ Улица с осови точки , кв.113 и Улица с осови точки , кв.63 и 64 XI. с. Мещица 1. Разширение на гробищен парк ПИ , , , , , XII. с. Ярджиловци 1. Резервоар за питейна вода ПИ XIII. с. Лесковец 1. Резервоар изравнител и водопровод ПИ Разширение на гробищен парк ПИ Трасе и сервитут на част от път III 6032 Лесковец - Батановци от км до км ПИ , , , , , , , , , , , КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК: /инж. Иван Иванов/

PROGRAMA2009

PROGRAMA2009 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2009 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

Microsoft Word - програма 2019.doc

Microsoft Word - програма 2019.doc ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В ОБЩИНА САТОВЧА ПРEЗ 019 ГОДИНА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛО САТОВЧА Настоящата програма отразява намеренията на Община Сатовча за управление и разреждане

Подробно

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с протокол... от...2012 г.) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата

Подробно

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ 1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ПРЕЗ 2013 г. 2 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

Programa imoti 2019

Programa imoti 2019 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛОМ ПРЕЗ 2009 г. (Приета с Решение 303/22.05.2009 г. на Общинския съвет на Община Лом) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата

Подробно

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 г. Общи положения Настоящата програмата е разработена на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската

Подробно

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63>

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63> ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2950 с. САТОВЧА, ул. Тодор Шов 37, тел. 07541 21-16, факс 20-95, e-mail- satovchabl@abv.bg ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община ПРОГРАМА за управление и разреждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Карнобат за управление и разреждане с имоти общинска

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2018г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год.

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. на Общински съвет / 2017 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Подробно

Microsoft Word - Naredba prilojenia.doc

Microsoft Word - Naredba prilojenia.doc П Р И Л О Ж Е Н И Я КЪМ НАРЕДБА 4/ОбС Козлодуй 1. Приложение 1- цени на отдадените под наем помещения 2. Приложение 2 цени на отдадените под наем терени 3. Приложение 3 цени за отстъпено право на строеж

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 /

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 / П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 / 29.02.2016 год. на Общински съвет / /Допълнена с решение

Подробно

ïðîãðàìà 2018

ïðîãðàìà 2018 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

spr.-Obqva

spr.-Obqva Община Сливен уведомява заинтересованите лица, че продава чрез публичен търг свободни имоти- частна общинска собственост, находящи се в гр.сливен и населените места на общината представляващи, УПИ за жилищно

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2016 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

О Б Щ И Н А М Ъ Г Л И Ж

О Б Щ И Н А   М Ъ Г Л И Ж О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-281 / 13.09.2017 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община Мъглиж обявява публичен търг за: І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове, както следва:

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин на

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на: 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин

Подробно

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ по ред и дата на съставяне на акта за Общинска собственост Номер На Преписката 1. 1/11.10.2005 1. 2. 2/11.10.2005 1. 3. 3/11.10.2005 1. 4. 4/11.10.2005 1.

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

836

836 Препис! О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т С М О Л Я Н Р Е Ш Е Н И Е 836 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 07.06.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ 38 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2013 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА ШУМЕН (2018 2020 г.) Индивидуализация на проекта за концесия Наименование на проекта за Предмет концесия (наименование на на Обект на концесията концесията)

Подробно

Aidemir-chasna.xls

Aidemir-chasna.xls 1 147 08.10.1997 г. Парк с площ 1058 кв. м / чешма в "Деленките"/ терен ж.к."деленки - юг", ул."софия" 2 697 14.06.1999 г. Клуб "Татарица" със ЗП 96 кв.м сграда ул. "Лозарска", ул."бендер" и ул."бряст",

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост

Подробно

ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземл

ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземл ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради на

Подробно

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc)

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc) О Б Щ И Н А О М У Р Т А Г На основание чл.5 от Наредбата за търговете и конкурсите О Б Я В Я В А Приватизация, чрез търгове с явно наддаване за следните общински нежилищни обекти, невключени в имуществото

Подробно

Pop-Kralevo-chasna.xls

Pop-Kralevo-chasna.xls АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. ПОП КРАЛЕВО 1 1101 Сграда и кантар /в стопански двор/ с обща ЗП 58,50 15.12.2000 г. кв.м. сграда стопански двор, парцел 8, ЕКНМ 57604 2 1438 21.08.2001

Подробно

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се ПРОТОКОЛ 51/23.04.2019 Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот 042069 с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от 17.01.2019 година,

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д ГР. ЯМБОЛ 30.08.2017г. Заповед РД-07-0900 от 30.08.2017г. на Кмета на Община Тунджа - Ямбол, Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, както следва: - втори етаж от 2МС застроена

Подробно

Гр

Гр О Б Щ И Н А П Е Р Н И К Сертифицирана по ISO 9001: 2008 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890 З А П О В Е Д 163/ 31.01.2017 г. На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА,във връзка

Подробно

Srebarna-chasna.xls

Srebarna-chasna.xls 1 269 12.02.1998 г. Парк с площ 1760 кв. м терен кв. 16, парцел І пл. 241, ул. "Дунав" 34 А 2 712 29.06.1999 г. Автоспирка - 1 със ЗП 12,5 кв. м пл. 562,566, Сребърна 3 713 29.06.1999 г. Автоспирка -2

Подробно

ДНЕВЕН РЕД

ДНЕВЕН РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Изх. 6101 106 / 16.09.2015 ДО На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 63, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОС, свиквам заседание на Общинския

Подробно

Smilez-chasna.xls

Smilez-chasna.xls по ред на акт за собственост дата 1 646 25.02.1999 г. 2 649 25.02.1999 г. 3 650 25.02.1999 г. 4 832 10.03.2000 г. АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. СМИЛЕЦ описание на имота вид на имота

Подробно

ПОИМЕНЕН СПИСЪК проект! на капиталовите разходи за 2017година, приет с Решение... от г. на Общински съвет. гр. Перник НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА ОБ

ПОИМЕНЕН СПИСЪК проект! на капиталовите разходи за 2017година, приет с Решение... от г. на Общински съвет. гр. Перник НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА ОБ ПОИМЕНЕН СПИСЪК проект! на капиталовите разходи за 2017година, приет с Решение... от...2017 г. на Общински съвет. гр. Перник НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА ОБЩО план в т.ч. по източници на финансиране целеви соб.б.ср.

Подробно

13

13 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов Кмет на Община Смолян ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради върху поземлен имот с идентификатор 67653.916.457,

Подробно

Microsoft Word - Broshure

Microsoft Word - Broshure Ц Ц1 Ц2 Ц3 Ц4 Ж Ж1 Ж2 И И1 Група проекти ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ Архитектурно пространствено оформление и реконструкция на инженерната инфраструктура на пешеходна зона Зона В Архитектурно пространствено

Подробно

Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи Удостов ерение Дата Наименование на строежа Местонахождение г. Разширение на про

Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи Удостов ерение Дата Наименование на строежа Местонахождение г. Разширение на про Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи Удостов ерение Дата Наименование на строежа Местонахождение 1 1 11.01.2018 г. Разширение на производствена сграда в УПИ XV, кв.6, ПУП на СПЗ,, част

Подробно

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437 ПРЕПИС ОТ 418 По първа точка Заповед АК-04-44/02.10.2013 г. на Областният управител на област Монтана. Ст. Панталеев подложи Заповедтта на поименно гласуване. След проведеното поименно гласуване с 20 гласа

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описание на има Данъчна оценка на има момента на утвържда

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 7 От 28.06.2011 година Днес 28.06.2011 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2 1. Ахмед Мудин

Подробно