Microsoft Word - Plan_strategiq

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - Plan_strategiq"

Препис

1 Приложение 3 към Стратегия за развитието на детската градина ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ЗА ПЕРИОДА Г. ВЪВЕДЕНИЕ Качеството на предучилищното и училищното образование е едно от най-сложните за дефиниране понятия, поради неговия широк обществен резонанс. Постигането на високо качество в образованието не е незабавен резултат, а процес ориентиран към непрекъснато усъвършенстване и развитие. Повишаване и поддържане на качеството в институцията е възможно само чрез прилагане на системен подход към процеса, като основа за вземане на управленски решения и планиране стратегическите насоки за развитие на институцията. Установяването на вътрешна система за управление на качеството е от определящо значение за изпълнение на мисията и достигане визията за развитието на ДГ Св. св. Кирил и Методий. За да се достигне до реалното функциониране на такава система е необходимо да се посочат конкретни мерки, инструментариум и отговорности за нейното въвеждане, което и целта на настоящата програма. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Реформиращата се система на съвременното предучилищно и училищно образование, следва два основни принципа: Осигуряването на равен достъп до качествено образование за всеки ученик. Приобщаване на всеки ученик към образователния процес. 2. Предоставянето на качествено образование е непрекъснат процес на организационно развитие, основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата на училището. 3. Анализирането, планирането, изпълнението на дейностите и внасянето на подобрения в работата на училището се извършват при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за управлението на качеството в институциите. 4. Осигуряването на качествено образование в ДГ се осъществява чрез прилагане на система за управление на качеството, която включва: Определяне на целите по осигуряване на качеството. Процес на самооценяване, насочен към изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование. Анализ на резултатите от провежданото самооценяване. Прилагане на мерки за внасяне на подобрения и поддържане на качеството в работата на училището. мониторинг и контрол по изпълнение на прилаганите мерки. Нашата визия: Оптимизиране възможностите на детското заведение да се превърне в привлекателна и желана среда за образователна, културна и социална дейност в която детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно. Място, съчетаващо традиции и съвремие.

2 Утвърждаване в общественото пространство на детското заведение като модерна гъвкава, конкурентна и необходима предучилищна институция, като среда за социално-културна, възпитателна и образователна работа, като център за творчество, като съмишленик и партньор на деца, родители и чрез: - осигуряване на условия за социален и емоционален комфорт, психическо, физическо и творческо развитие на децата от 3 до 7 годишна възраст; - гарантиране на личностно-ориентиран и резултативно обоснован възпитателно - образователен процес в педагогическото взаимодействие; - водене на постоянен конструктивен диалог, с доверие и подкрепа на родителите в името на децата. Мерките за повишаване качеството на образованието в ДГ Св. св. Кирил и Методий, гр. Две могили се изразяват в прилагането на съвременните технологии в областта на предучилищното образование и мениджмънта в двете основни насоки: А. Педагогическа дейност: 1. Използване на съвременни методи и подходи за развитие автодидактични игри и материали, интерактивни методи, компютърни програми, мултимедия, включване използването на интерактивна дъска в обучението и др. 2. Използване възможностите на индивидуална и групова организация на работа. 3. Обогатяване системата на диагностиката като задължителна практика. 4. Усъвършенстване процесите на планиране, организиране и провеждане на съдържателен педагогически процес. 5. Въвеждане на нетрадиционни, интерактивни техники за нестандартните деца. 6. Поддържане на школи по интереси срещу заплащане от родителите. Б. Квалификационна дейност: Създаване на среда и условия, мотивираща те и служителите за повишаване на квалификацията, развитие и усъвършенстване. 1.Осигуряване условия и мотивиране на те за участие в квалификационни форми на различни равнища. 2. Обмяна на опит паралелно, допълващо, циклично по проблемни области. 3. Мотивиране на те за включване в курсове за придобиване на по-високи ПКС. I Дейности за повишаване качеството на обучение II 1.Прилагане на интерактивни методи на обучение,икт и дидактични материали в дейности, които провокират мисленето и самостоятелността на децата,формиране на практически умения и развитие на личността. 2.Ежедневна комуникация между педагогическите специалисти,участващи в образователния процес в ДГ. 3.Ефективно диференциране на задачите в планирането на образователния процес в зависимост от индивидуалните развитие на всяко дете. 4.Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на педагогическия процес и ориентирането му към конкретни резултати. 5.Изработване на портфолио на всяко дете за проследяване на развитието му. 8.Целенасочена квалификация на те. Дейности за популяризирине на организацията на възпитателно-образователния процес в ДГ Ежедневно

3 1.Организиране на дейности, които да бъдат представяни пред родители и общественост. 2.Популяризиране на добри практики в Дни на отворени врати. 3.Реализиране на съвместни дейности с родителиработилници, ателиета, екоакции, спортни мероприятия и др. 4.Разширяване на партньорството и взаимодействието между ДГ, родителска общност и социални партньори. 5.Организиране на изложби. III Дейности и критерии за отчитане на възпитателно-образователните резултати 1.Изготвяне и използване на единни стандарти и система за оценка на развитието на децата. 2.Анализ на възпитателно-образователния процесвходно,междинно,изходно ниво; годишни резултати,сравнени с предходна година. 3.Увеличаване участието в ДПУ и допълнителни дейности -брой изяви и брой включени деца. 4.Изграждане на позитивна атмосфера в ДГ, занимания по интереси, обогатяване на дидактичната база IV Дейности за мониторинг и контрол на педагогическия процес в ДГ 1.Проверка на дневник,тематично разпределение, и Задължителна документация. 2.Отчетна и финансова документация. 3.Сведения за спазване организацията на учебния ден,присъствия. 4.Контрол по отношение на качеството на педагогическата дейност,организацията на работата и постиженията на децата директор, обществен съвет КМД КМД директор по график постоянен переодично Переодично Ежемесечно Ежемесечно План контр. дейност

4 ОПЕРАТИВЕН ПЛАН Приложение 2 към Стратегия за развитието на детската градина Оперативни цели по цел 1 и 2: 1. Изграждане на силен екип за повишаване качеството на предлаганата услуга на родителите. 2. Формиране на потребности, интереси и нагласи за обучение и самоусъвършенстване през целия живот както при децата, така и при служителите. Финансиране: от бюджета на ДГ. по Дейности ред 1. Повишаване квалификацията на екипа на детската градина чрез: Постоянен, - участие в курсове по теми с иновационен характер с оглед спецификата на работата в ДГ. 2. Въвеждане на иновационни форми на обучение. Постоянен, 3. Вътрешно-методически квалификации. По плана за квалификация на кадрите, 4. Повишаване качеството на предоставената образователна услуга До края на отчетния период, Оперативни цели по цел 3 3. Създаване на условия и възможности за избор и включване в значими дейности, адресирани към индивидуалните потребности: на децата (кътове, материална база, дейности,ателиета, школи) и на те (работна среда, работно поле за изява). Стратегически цели Дейности Отговорни за изпълнението за изпълнениe Финансиране размер източници Обновяване на материална та база Сградата на ДГ се нуждае от саниране и хидроизолация на покрива., Община- Две могили До 2020 г. Финансиране по проект на Общината Частичен ремонт на помещенията, Преди началото на уч. Година Обзавеждане на кабинет по БДП, До края на 2016г. Създаване,

5 интерактивен кабинет Оформяне и обогатяване кътове за дейности и ателиета по детски групи Настоятелство родители г. постоянен Приходи от благотворителни дейности. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Настоящият план е разработен като част от стратегията за развитие на училището. Тя поставя началото на процеса по въвеждане на система за управление на качеството, с цел предоставяне на оптимални условия за обучение и личностно развитие на учениците. Планът подлежи на актуализация, съобразно ефективността на осъществяваните дейности и удовлетворението от постигнатите резултати.

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

Детска градина 105 Ракета,гр.София, ул. Емануил Васкидович 40-А,тел.02/ Утвърждавам: Йорданка Манова Директор ДГ 105 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Към Стратегия

Детска градина 105 Ракета,гр.София, ул. Емануил Васкидович 40-А,тел.02/ Утвърждавам: Йорданка Манова Директор ДГ 105 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Към Стратегия Детска градина 105 Ракета,гр.София, ул. Емануил Васкидович 40-А,тел.02/9450593 Утвърждавам: Йорданка Манова 105 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Към Стратегия за развитието на 105 Ракета План за действие и финансиране по

Подробно

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот27.10.2017г. ПриетасПМС 232от20.10.2017г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI. Предметнадържавнияобразователенстандартзаприобщаващотообразование

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Габрово,

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/6 47 87 e-mail:sskm12@abv.bg http://www.susskm.com УТВЪРЖДАВАМ: МАЯ КРАЕВА Директор на СУ Св.св.Кирил и Методий

Подробно

Мерки за повишаване на качеството на образованието, възпитанието и социализацията в ДГ 5 Слънчо за г. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Въведение Управлението

Мерки за повишаване на качеството на образованието, възпитанието и социализацията в ДГ 5 Слънчо за г. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Въведение Управлението Мерки за повишаване на качеството на образованието, възпитанието и социализацията в ДГ 5 Слънчо за 2018 2020г. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Въведение Управлението на качеството е непрекъснат процес на организационно

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

Full page photo print

Full page photo print ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на учениците Принципи: І. Всеки ученик може да бъде отличник! 1. Да открием тази област, в която даденият ученик е добър; 2. Да му помогнем да се превърне в отличник

Подробно

Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РА

Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РА Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: 66 76 87 МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 Г.

Подробно

П Л А Н

П Л А Н ДЕТСКА ГРАДИНА 20 ВЕСЕЛИ ОЧИЧКИ 6300 гр.хасково, ул. Филип Тотю 4, тел 038/624 971 E- mail veseliochichki_20@abv.bg УТВЪРДИЛ: Д.Нейкова Директор ДГ 20 П Л А Н ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ДГ 20 Весели очички

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

Детска градина 154 Сбъдната мечта гр. София, ул. Слатинска 60, тел.02/ , М Е Р К И ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАН

Детска градина 154 Сбъдната мечта гр. София, ул. Слатинска 60, тел.02/ , М Е Р К И ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАН М Е Р К И ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ВЪЗПИТАНИЕТО И СОЦИАЛИЗАЦИЯТА В ДГ 154 СБЪДНАТА МЕЧТА - ГРАД СОФИЯ ЗА 2018 2019 УЧЕБНА ГОДИНА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Въведение Управлението на качеството

Подробно

Портфолио на учителя – Веселка Ангелова

Портфолио на учителя – Веселка Ангелова ПОРТФОЛИО НА УЧИТЕЛЯ ВЕСЕЛКА АНГЕЛОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В НУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ОБЛ. ПЛЕВЕН Съдържание: Раздел 1 -Резюме Автобиография - Дипломи

Подробно

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА Ръководството на Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов,

Подробно

Портфолио на Даяна Зашкева

Портфолио на Даяна Зашкева Портфолио на Даяна Зашкева Учител ЦДО в ОУ,,Митрополит Авксентий Велешки, гр.самоков Съдържание Част I. Раздел 1. За учителя Раздел 2. Педагогически практики Раздел 3. Методика на преподаване Раздел 4.

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВ ПРИОБЩАВАЩ МОДЕЛ ЧРЕЗ МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО slaveikov_pl@abv.bg www.csop-pleven.com ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ Процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ЦМЕДТ АМАЛИПЕ W W W. A M A L I P E. CO M ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ МЕДИАТОР В ПРАКТИКАТА НА ЦЕНТЪР АМАЛИПЕ: ПОСРЕДНИК ЗА ЕФЕКТИВНОТО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/05.12.2017 г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА Планът за училищния

Подробно

ДЕТСКА УСМИВКА ГР.ОПАКА,ОБЩ.ОПАКА, ОБЛ.ТЪРГОВИЩЕ ул. Съединение УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД 2 / г. НА ДИ

ДЕТСКА УСМИВКА ГР.ОПАКА,ОБЩ.ОПАКА, ОБЛ.ТЪРГОВИЩЕ ул. Съединение УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД 2 / г. НА ДИ ДЕТСКА УСМИВКА ГР.ОПАКА,ОБЩ.ОПАКА, ОБЛ.ТЪРГОВИЩЕ ул. Съединение 17,тел:06039/2389,e-mail:cdg_opaka@abv.bg УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД 2 / 17.09. г. НА ДИРЕКТОРА НА ДГ УСМИВКА / Румянка Радева / ЗА ДЕЙНОСТТА НА

Подробно

Slide 1

Slide 1 Учител в ДГ Буратино - гр.божурище Съдържание 1 Общи сведения 2 Автобиография 3 Философия на преподаване 4 Отговорности на учителя 5 Методи на преподаване 6 Обратна връзка 7 Приложения Отговорности: -

Подробно

Слайд 1

Слайд 1 ДЕТСКА ГРАДИНА СЛЪНЧИЦЕ СЕЛО ВЪРБИЦА 5128 с.върбица,общ.горна Оряховица, ул. Божур 10, тел. 0878 021 280, e-mail: cdg_v@abv.bg, https://www.facebook.com/varbica/, http://dgslunchice.com/ ДИРЕКТОР НА ДГ

Подробно

Примерен годишен план за квалификационната дейност

Примерен годишен план за квалификационната дейност УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В СУ НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА Годишният план за квалификация е част от Годишния план на училището за учебната 2018/2019

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ ou_iv_rilski@abv.bg, 0878 637 061 Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Подробно

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката... 2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Вълчев министър на образованието и науката Относно: проект

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съответствие със Стратегическия план на Адм.съд Бургас за 2017-2022 г. и има за цел, чрез разписване и

Подробно

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали Приложение към т.10.11.2 Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квалификация. Потребността от квалификация на те специалисти

Подробно