ДО

Размер: px
Започни от страница:

Download "ДО"

Препис

1 ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) Факс: (086) Силистра Изх..../... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА ОТНОСНО: Изменения и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Силистра. УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИМИТРОВА, Настоящият проект за изменение и допълнение в Приложение 1 към чл. 49 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Силистра, е във връзка с внесено предложение от директора на Общинско предприятие Обреди за изменение на цените и допълнение на услугите, които предприятието извършва. Цените на веселите и тъжни обреди не са променяни от 2010 г., а разходите свързани с тях са нараснали няколкократно поради промени в цените на горивата, електроенергията и не на последно място повишаването на работните заплати и осигуровки. Приходите на Общинско предприятие Обреди са финансови средства, част от общия бюджет на общината, необходим за осъществяването на социални услуги, като същите се разходват в зависимост от потребностите на населението и възможностите на общината за ресурсна осигуреност. Във връзка с гореизложеното предлагам на Общински съвет - Силистра, да вземе следното РЕШЕНИЕ: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, изменя Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, както следва :

2 Приложение 1 към чл. 49 от НОАМТЦУ Било Става Наименование на услугата Мяр ка ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ОБРЕДИ Размер Наименование на услугата Мяр ка ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ОБРЕДИ Размер (Изм. - Реш..на ОбС Силис тра) 1. Обред Именуване 40,00 1. Обред Именуване 70,00 2. Обред Венчаване В почивен ден В работен ден с Ритуал В работен ден без Ритуал С народни мотиви 55,00 27,00 7,00 80,00 2. (Изм. - Реш..на ОбС Силистра) Обред Венчаване В почивен ден В работен ден с Ритуал В работен ден без Ритуал С народни мотиви Изнесен ритуал с озвучаване Изнесен ритуал без озвучаване Изнесен ритуал с народни мотиви 70,00 35,00 15,00 100,00 150,00 105,00 200,00 3. Предоставяне на обредната зала /до30 минути/ 3. Предоставяне на обредната зала /до30 минути/ 17,00 4. Изкопаване и заравяне на гроб с машина на ръка на ново място на ръка на старо място 33,00 78,00 65,00 Изкопаване и заравяне на гроб с машина на ръка на ново място на ръка на старо място 45,00 100,00 85,00 5. Вадене на кости 5. Вадене на кости 40,00 6. Еднократно почистване на гроб 7,00 6. Еднократно почистване на гроб Еднократно почистване на гроб с моторна коса 10,00 5,00 7. Почистване на гроб : - абонамент за 1 година - абонамент за 5 години 70,00 7. Почистване на гроб : - абонамент за 1 година - (Отм. - Реш..на ОбС Силистра) 50,00-8. Почистване на гроб от : - дърво - бетон - храсти 26,00 33,00 8. Почистване на гроб от : - дърво - бетон - храсти 35,00 40,00 15,00 9. Превоз с катафалка 9. Превоз с катафалка 25, Транспорт до друго населено място - до 100 км 0,60/ км. 10. Транспорт до друго населено място - до 100 км 0,60/ км.

3 - над 100 км отстъпка от 20% от общата сума - над 100 км отстъпка от 20% от общата сума 11. Надпис на надгробен знак 2, Надпис на надгробен знак 3, Траурен ритуал 12. Траурен ритуал 13. Аранжиране на ковчег 6, Аранжиране на ковчег 10, Изкоп на урна 50/70 см. 14. Изкоп на урна 50/70 см. 25, Демонтаж на покривало 6, Демонтаж на покривало 10, Демонтаж на паметник 16. Демонтаж на паметник 17. Демонтаж на бордюри 10, Демонтаж на бордюри 15, Изравняване на гроб Изравняване на гроб 40 дни дни 19. Допълване на гроб 7, Допълване на гроб 10, Улей за дъски 20. Улей за дъски 25, Засаждане на цветя 7, (Отм. - Реш..на ОбС Силистра) Издирване на гроб 2, Издирване на гроб 5, Съхранение в дом на 15, Съхранение в дом на покойника покойника на ден 24 часа 24. Съхранение в хладилна 26, Съхранение в хладилна камера 30,00 камера на ден 24 часа 25. Сваляне на покойник 25. Сваляне на покойник от I до III етаж от IV и нагоре от I до III етаж от IV и нагоре 26. Поддържане на инфраструктурата на гробищния парк (вода, осветление, охрана и др.) 65, Поддържане на инфраструктурата на гробищния парк (вода, осветление, охрана и др.) 85,00 ІІ. Възлага на кмета на Общината да приведе в изпълнение приетото решение. ВНАСЯ: Д-р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ Кмет на Община Силистра Съгласували: Николай Николов за секретар на Община Силистра на основание заповед ЗК-872/ г. Йорданка Владимирова за зам. кмет Финанси и икономика на основание заповед ЗК-869/ г. Изготвил: Драгомира Аджемова Гл.експерт ТДОПСС

4 ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) Факс: (086) Силистра ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА М О Т И В И към проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Силистра (съгласно изискванията на чл.28 от ЗНА) І. Причини за промяната на наредбата Цените на услугите, които ОП Обреди предлага не съответстват на разходите по предоставянето им, както и не обезпечава по-качествени услуги, което налага те да бъдат коригирани. ІІ. Цели, които се поставят : С предлаганата промяната се цели постигане по - голяма обективност при определянето на цените на услугите, предоставяни от общината, чрез общинското предприятие; финансова обезпеченост на услугите които ОП Обреди извършва; поддържането на предоставеното на предприятието общинско имущество в благоустройствен вид. ІІІ. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Силистра не изисква нови финансови и други средства. ІV. Очаквани резултати от прилагането: Обезпечаване на финансовите разходи правени от ОП Обреди и подобряване на качеството на обслужване на гражданите. V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предлаганото изменение и допълнение на настоящата Наредба е в съответствие и не нарушава основни права и принципи от правото на Европейския съюз.

5 Забележка: Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани при Директор дирекция Правна в ст. 110 на общинската администрация или изпращани на С уважение, Д-р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ Кмет на Община Силистра Съгласували: Николай Николов за секретар на Община Силистра на основание заповед ЗК-872/ г. Йорданка Владимирова за зам. кмет Финанси и икономика на основание заповед ЗК-869/ г. Изготвил: Драгомира Аджемова Гл.експерт ТДОПСС

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43 7500 Силистра e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К

Подробно

Microsoft Word - dz-16

Microsoft Word - dz-16 ОБЩИНА С ИЛИСТРА УЛ. СИМЕОН ВЕЛИКИ 33 7500 СИЛИСТРА www.silistra.bg ТЕЛ.: (086) 82 42 43, ФАКС: (086) 82 33 43 Е-MAIL: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА

Подробно

Microsoft Word - dz-04

Microsoft Word - dz-04 ОБЩИНА СИЛИСТРА ул. Симеон Велики 33 (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43 7500 Силистра www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg ДО Г-ЖА МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. СИЛИСТРА ДОКЛАДНА

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Подробно

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ гр. Лясковец, пл. Възраждане 1, тел. 0619/ , факс 0619/ Мотиви към пре

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ гр. Лясковец, пл. Възраждане 1, тел. 0619/ , факс 0619/ Мотиви към пре ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ гр. Лясковец, пл. Възраждане 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 2045 e-mail: obshtina@lyaskovets.net, www.lyaskovets.net Мотиви към предложение за изменение и допълнение на Методиката за

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА * гр.силистра, ул. С.Велики 16 ( 086/821938, факс: 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И С К А ОТ МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2016 година ЗА изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет М И Н И С Т

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 7 2 9 на Столичния общински

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; Изх. 61

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68;      Изх. 61 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; e-mail: obs_bslatina@mail.bg obs_bslatina@abv.bg www.byala-slatina.com Изх. 6101-79 / 20.06.17 г. ДО На основание чл. 25, т. 1 от

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2 -ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 /18.03.2013 г 176 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7 ал.2 от ЗБППМН Общински съвет Исперих 1. Приема

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ РЕШЕНИЕ 169 ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ 27 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ По Докладна записка 161/08.11.2013

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 52 Протокол 5 от 21.03.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/ И

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/ И ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/622 12 e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg Изх.номер 08-00-24713.10.2017 г. ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИ

Подробно

Microsoft Word - Copy of 458.doc

Microsoft Word - Copy of 458.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 4 5 8 на Столичния общински

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ 7.07.209 год. /сряда/ от 5.00 часа в зала 22 на Община Кричим Председател на Общински съвет при

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи От решение 81 протокол 12/ 20.12.2012г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 81 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2от Закона за народните читалища Общински съвет Маджарово приема Годишна

Подробно

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; Изх. 61

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68;      Изх. 61 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; e-mail: obs_bslatina@mail.bg obs_bslatina@abv.bg www.byala-slatina.com Изх. 6101-100 / 22.08.17 г. ДО На основание чл. 25, т. 1 от

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6, тел ПРОТОКОЛ 64 от г. Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6, тел ПРОТОКОЛ 64 от г. Д ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6, тел. 086 811 634 e-mail: obc_alfa@abv.bg ПРОТОКОЛ 64 от 09.10.2015 г. Днес, 09.10.2015 година от 11:00 часа в ритуалната зала

Подробно

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3 ПРОЕКТ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от ДЕЛЯН ДОБРЕВ Министър на икономиката, енергетиката и туризма ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ВЕНЕЦ, ОБЛАСТ ШУМЕН ПРОТОКОЛ 15 С.ВЕНЕЦ 16.06.2009 година Днес 16.06.2009 година от 10.00 часа в заседателната зала на община Венец се проведе заседание на Общински съвет село Венец. На

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 43 Протокол 4 от 27.01.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно засед

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно засед Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно заседание с Протокол 66/02.09.2015 г. Препис-извлечение:

Подробно

<4D F736F F D20D0E5F8E5EDE8FF20EFEE20EFF0EEF2EEEAEEEB20B EEF E320>

<4D F736F F D20D0E5F8E5EDE8FF20EFEE20EFF0EEF2EEEAEEEB20B EEF E320> ПРОТОКОЛ 3 От заседание на Общински съвет Сатовча проведено на 02.12.2011 година Дневния ред: 1. Приемане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

ОБС - Покани - Комисии

ОБС - Покани - Комисии ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ Кмет, относно допълнение на Програмата за управление и Кмет, относно преобразуване чрез сливане

Подробно

Докладна записка отчет г г..xls

Докладна записка отчет г г..xls Изх.... До Общински Съвет Брусарци ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2014г. ДО 30.06.2014г. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 21, ал. 1, т. 6

Подробно

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail: Д О К Л А

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail:    Д О К Л А ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513 е-mail: obshtina_godech@abv.bg; office@godech.bg; www.godech.bg Д О К Л А Д Относно: Приемане на бюджета на Община Годеч за 2019

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990гр.Неделино, област Смолян, ул. Ал.Стамболийски 104, тел.централа: 03072/2138, вътр. 122 факс:03072/2288 е-mail: obs_nedel

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990гр.Неделино, област Смолян, ул. Ал.Стамболийски 104, тел.централа: 03072/2138, вътр. 122 факс:03072/2288 е-mail: obs_nedel Прието по Докладна записка от Стоян Беширов кмет на община Неделино, Вх. 146/15.06.2012г. ОТНОСНО: Участие на Църковно настоятелство Православен храм Св. Неделя гр.неделино и кандидатстване за подпомагане

Подробно

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ

НАЦИОНАЛНО  СДРУЖЕНИЕ НАРЕДБА 11 за гробищните паркове на територията на Община Правец ------------------------------------------- П р а в е ц, 2013 година Раздел І Общи положения Чл.1. (1) Тази наредба урежда управлението

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за П Р О Т О К О Л 7 от 25.10.2006 година Днес 25.10.2006 година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 10, отсъстваха 3 съветника. 1.

Подробно