Airport_orazm_nast_2_1.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Airport_orazm_nast_2_1.doc"

Препис

1 3. Твърди настилки Твърдите настилки за летища се изпълняват от плоча от портландциментов бетон, положена върху подосновен пласт от несортиран минерален материал или от стабилизиран материал, който лежи върху уплътнена земна основа. При определени условия, не е необходимо изпълняване на подосновен пласт. 3.1 Бетонната повърхност Бетонната повърхност трябва да обезпечи повърхност, устойчива на хлъзгане, да предпазва от инфилтриране на повърхностна вода в земната основа, и да поема натоварването от самолетите. 3.2 Подосновен пласт Целта на подосновния пласт под твърдите настилки е да осигури стабилна и хомогенна основа за бетонните плочи. Минималната необходима дебелина на подосновен пласт е 100 mm с изключение на случаите, при които земната основа е изпълнена от трошен камък. Стандартния материал за подосновен пласт отговаря на изискванията на спесификацията за подосновен пласт. Използването на материали с по-високо качество или/и по-голяма дебелина се отчитат при оразмеряването чрез увеличаване на модула на земната основа (пружинната константа) k. Избора на конструкция става на база сравняване на стойността на строителството при различни варианти на конструкциите. 3.3 Стабилизиран подосновен пласт Изпълняването на стабилизиран подосновен пласт се изисква при настилки, които ще бъдат ползвани от самолети с маса равна или по-голяма от kg. Стабилизациите са циментова или използване на асфалтова смес. Приносът на стабилизираният пласт се отчита чрез увеличаване на модулът на земната основа 3.4 Земна основа Както и при еластично-пластичните настилки, материалите в земната основа трябва да осигуряват стабилна и еднородна опора. 3.5 Определяне на модула на основата В допълнение към изследване на почвите и анализ и класифициране на условията в земната основа, при оразмеряването на твърди настилки е необходимо да се определи модула на леглото. Трябва да се знае модулът на леглото точно под бетонните плочи. Изисква се определяне на модула на земното легло и след това да се направи корекция, като се отчете въздействието на подосновния пласт. 28

2 а) определяне на k за земната основа: предпочита се определяне на модула на земната основа посредством изпитване на известна част от насипа, изградена съгласно спесификациите. б) определяне на k за подосновен пласт от зърнести минерални материали, необработени със свързващи вещества. Обикновено на етапа на проектиране, насипа и подосновния пласт не са изградени и не е практически удачно да се правят пробни участъци за директно измерване на k. Предполагаемото увеличаване на k при полагане на различни дебелини подосновни пластове е показано на Фигура 17. Горната графика, показана на фигурата, се отнася за подосновен пласт от минерални материали с подбрана зърнометрия. Долната графика на фигурата се прилага при подосновен пласт от кариерен пясък и баластра. И двете графики се отнасят за нестабилизирани материали. Тази графика е насочваща и може да се коригира на база местния опит. 29

3 Фигура 17 Определяне на носимоспособността на повърхността над подосновния пласт в) определяне на k за стабилизиран подосновен пласт Влиянието върху модула k на стабилизиран подосновен пласт се определя подобно на влиянието на нестабилизиран. Фигура 18 показва предполагаемото повишаване на k при полагане на подосновен пласт от стабилизиран пласт. Фигурата се прилага при изпълняване на подосновния пласт с циментова стабилизация или с асфалтова смес - биндер. Резултатите при изчисленията показват, че стабилизирания пласт е два пъти поефективен от зърнест пласт с подбрана зърнометрия. Стабилизирани пластове с по-ниско качество ще определят повишаване на k в по-малка степен. 30

4 Фигура 18 Въздействие на стабилизирания подосновен пласт върху модула на земната основа 3.6 Определяне на дебелината на бетонната плоча Оразмерителните графики за твърди настилки са определени на същия принцип, на който са изготвени тези за асфалтови настилки; т.е. отделни графики за различни типове колесници и самолети това са фигури 18 до Тези криви са изведени на база на предпоставката за натоварване при фугата, където товарът е разположен тангенциално или перпендикулярно на фугата. Използването им изисква четири входни параметъра: якост на опън при огъване, модул на леглото под бетонната плоча, брутна маса на оразмерителния самолет и годишен брой излитания на същия. От тези графики се отчита дебелината на бетонната плоча. а) якост на опън при огъване на бетона Дебелината на бетонната настилка зависи от якостта на бетона, с който ще се изгради настилката. Якост на бетона се оценява на база якостта на опън при огъване, тъй като бетонните плочи работят основно на огъване. б) модул на леглото - k, пружинна константа на материала, лежащ непосредствено под бетонната плоча и е показател за носимоспособността на леглото, върху което се изгражда бетонната плоча 31

5 в) брутна маса на оразмерителния самолет Брутната маса на оразмерителния самолет е дадена на всяка оразмерителна графика. Оразмерителните графики са групирани по тип на колесника или са отделни за конкретен самолет (или група самолети). Широка гама от нетни маси е дадена на всяка графика, които са достатъчно да обхванат масите на конкретния самолет; г) годишен брой излитания на оразмерителния самолет За определянето им се ползва процедурата описана в т Ползване на оразмерителните графики Оразмерителните графики за твърди настилки са концентрирани така, че входните данни да се включват в последователността, в която са изброени в 3.6. На самите графики с пунктирана линия и стрелка е означена последователността на работа. Първият входен параметър е якостта на опън при огъване отбелязана е на лявата ордината на графиката. Прекарва се хоризонталната й проекция докато пресече линията, отговаряща на съответния модул на леглото k. Прекарва се вертикална линия през така означената точка до пресичането й с линията, отговаряща на съответната брутна маса на самолета. От пресечната точка се прекарва хоризонтална линия до пресичане на дясната ордината, отговаряща на съответния брой годишни излитания на оразмерителния самолет, от която се отчита дебелината на бетонната плоча. Това е дебелината, означена с Т на Фигура 1. За некритичните площи е необходимо дебелината на бетонната плоча да е 0.9 Т. За площите, в които се преминава от дебелината Т към 0.9 Т се изменя дебелината на бетонната плоча. Фигура 19 Оразмерителна графика за самолети с колесник с единично колело 32

6 Фигура 20 Оразмерителна графика за самолети с колесник със сдвоени колела Фигура 21 Оразмерителна графика за самолети с колесник с тандем оси със сдвоени колела 33

7 Фигура 22 Оразмерителна графика за самолет А 300 модел В2 Фигура 23 Оразмерителна графика за самолет А 300 модел В-4 34

Таблица 1: Определяне на категорията на автомобилното движение Категория на движението Оразмерителна интензивност ОИ, ОА/ден ОА с осов товар 100 kn ОА

Таблица 1: Определяне на категорията на автомобилното движение Категория на движението Оразмерителна интензивност ОИ, ОА/ден ОА с осов товар 100 kn ОА Таблица 1: Определяне на категорията на автомобилното движение Категория на движението Оразмерителна интензивност ОИ, ОА/ден ОА с осов товар 100 kn ОА с осов товар 115 kn 1. Много леко до 5 до 3 2. Леко

Подробно

Semmelrock Projekte

Semmelrock Projekte Изграждане на оградни конструкции Системи за стени Системи за огради www.semmelrock.bg ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ: Semmelrock предлага и развива гама от продукти предназначени за изграждане на оградни конструкции,

Подробно

Саморазливна замазка Алфа 2000

Саморазливна замазка Алфа 2000 Баумит Саморазливна замазка Алфа Търсите добро решение за Вашия под? n Висока ефективност n За подово отопление n Изравняване на пода при по-големи дебелини на полагане Идеи с бъдеще. Баумит Саморазливна

Подробно

ТЕХНИЧСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ I. ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS1051 /Път III-539/ - Русокастро Ливада Тръстиково Константиново Проектът предвижда рехабилитация на общински

ТЕХНИЧСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ I. ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS1051 /Път III-539/ - Русокастро Ливада Тръстиково Константиново Проектът предвижда рехабилитация на общински ТЕХНИЧСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ I. ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS1051 /Път III-539/ - Русокастро Ливада Тръстиково Константиново Проектът предвижда рехабилитация на общински път BGS1051 /Път III- 539/ - Русокастро Ливада Тръстиково

Подробно

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара З

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара З О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На 25.10.2018 г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара Загора се проведе открито заседание на комисията за

Подробно

SikaCeram® 205 Xtra Large

SikaCeram® 205 Xtra Large Construction Лист с Технически данни Издание 15/01/2015 Идентификационен номер: 02 04 04 02 001 0 000125 Циментово, полимер-модифицирано лепило за подови или стенни керамични плочки, за вътрешна и външна

Подробно

RunwayLengthCorr.pptx

RunwayLengthCorr.pptx Въпрос 3 Дължина на ПИК. Коефициенти на корекция. д-р инж. В. Филипова 1 Съдържание 1. Фактори, които влияят върху необходимата дължина на ПИК 2. Дължина на ПИК 2.1. Дължина на писти за самолети с излетна

Подробно

Microsoft PowerPoint - fundamentna_plocha [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - fundamentna_plocha [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТНА ПЛОЧА гл. ас. д-р инж. НИКОЛА АНГЕЛОВ гр. София 2018г. 1. Изходни данни 1.1. Предварителна дебелина на плочата 1 1 h f.lmax 5 8 h 0, 08 0,12.n f ( ) t 0,8 - кота на замръзване

Подробно

Сила. Ефективност. Отговорност. Продуктова гама според БДС EN 206:2014/NA Холсим (България) АД

Сила. Ефективност. Отговорност. Продуктова гама според БДС EN 206:2014/NA Холсим (България) АД Сила. Ефективност. Отговорност. Продуктова гама според БДС EN 206:2014/NA Холсим (България) АД Кратки указания за полагане и експлоатация: Добавянето на вода и химически добавки на обекта се допуска само

Подробно

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc Стр. 1 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА, СЕДАЛКА, УСТРОЙСТВА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ И СПИРАЧНО УСТРОЙСТВО 1. КОЛИЧКА За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да бъде с маса 400 ± 20 kg.

Подробно

Баумит Солидо Е225 Циментова замазка за всички подови конструкции n Пести място на обекта n Не се разпилява материал n За подово отопление без допълни

Баумит Солидо Е225 Циментова замазка за всички подови конструкции n Пести място на обекта n Не се разпилява материал n За подово отопление без допълни Солидо Е Циментова замазка за всички подови конструкции n Пести място на обекта n Не се разпилява материал n За подово отопление без допълнителни добавки 0-FP-0 Идеи с бъдеще. Солидо Е Качеството на марката

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" 17-19, централа , факс РАЗРЕШЕНИЕ з

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО София 1202, ул. Св. св. Кирил и Методий 17-19, централа , факс РАЗРЕШЕНИЕ з МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" 17-19, централа 94-059, факс 987-2517 РАЗРЕШЕНИЕ за оценяване на съответствието на строителни продукти

Подробно

Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидро

Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидро Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / 04.2018 Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидроизолация и през зимата! Описание на продукта Приложения

Подробно

Microsoft Word - olymp_2017_USL_2

Microsoft Word - olymp_2017_USL_2 . За показаната стоманена конструкция:.. Да се построят диаграмите на разрезните усилия и да се намери усилието в прът на фермата... Участък DK да се оразмери по V-та якостна теория със стандартен стоманен

Подробно

Microsoft Word - CCK-proekt_rezervoar

Microsoft Word - CCK-proekt_rezervoar Изчисляване на тънкостенна ротационна стоманобетонна конструкция на кръгъл закрит (вкопан) резервоар 0. Общи сведения Конструкциите на резервоарите са комбинации от ротационни черупки и елементи, кораво

Подробно

POSSIBILITIES FOR CONCRETE IMPERMEABILITY INCREASING ON THE BASE OF NEW INTERNAL CAPILLARY CRYSTALLINE-HYDRATION STRUCTURES

POSSIBILITIES FOR CONCRETE IMPERMEABILITY INCREASING ON THE BASE OF NEW INTERNAL CAPILLARY CRYSTALLINE-HYDRATION STRUCTURES Катедра Строителни материали и изолации Тема 5 ДОБАВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА БЕТОНИ И СТРОИТЕЛНИ РАЗТВОРИ ЧАСТ 1. ДРЕБЕН ДОБАВЪЧЕН МАТЕРИАЛ - ПЯСЪК доц. д-р инж. Иван Ростовски 1. Класификация на добавъчните

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ МОСТОВИ КОНСТРУКЦИИ 1. ВЪВЕДЕНИЕ РАЗВИТИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ 1 3 4 5 1. ВЪВЕДЕНИЕ СТОМАНОБЕТОН c ;. E ;. E, c c c cu =0,01% 0,015% =030MPa 3 1. ВЪВЕДЕНИЕ РАБОТНИ ДИАГРАМИ

Подробно

Microsoft Word - vapros2

Microsoft Word - vapros2 Въпрос 2: Пътни конструкции на пътни и железопътни мостове 2.1. Общи положения Пътната конструкция има предназначение да пренесе колесните товари от возила намиращи се върху пътното платно (релсовите нишки)

Подробно

W 333 Vidiwall HI 12/ 2017 Vidiwall HI Фасадна стена - щендерна конструкция с Vidiwall HI и Термосистема

W 333 Vidiwall HI 12/ 2017 Vidiwall HI Фасадна стена - щендерна конструкция с Vidiwall HI и Термосистема W 333 Vidiwall HI 12/ 2017 Vidiwall HI Фасадна стена - щендерна конструкция с Vidiwall HI и Термосистема Характеристики на материала и монтаж Вертикален разрез - Детайли М 1:5 Knauf гипскартонена напр.

Подробно

АРМИРАНЕ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ ТЪКАН ЗА АРМИРАНЕ НА АСФАЛТ ARMAPAL 1

АРМИРАНЕ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ ТЪКАН ЗА АРМИРАНЕ НА АСФАЛТ ARMAPAL 1 АРМИРАНЕ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ ТЪКАН ЗА АРМИРАНЕ НА АСФАЛТ ARMAPAL 1 5 АРМИРАНЕ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ СЪДЪРЖАНИЕ 5...... Армиране на асфалтови настилки: Тъкан за армиране на асфалт ARMAPAL..................

Подробно

1 КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ СТРОЕЖ ОБЕКТ: Бл. 218, кв. "Гео Милев"- район Слатина", ул. Сирак Скитник, 9, Община Столична, София I.Фактическо състояние

1 КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ СТРОЕЖ ОБЕКТ: Бл. 218, кв. Гео Милев- район Слатина, ул. Сирак Скитник, 9, Община Столична, София I.Фактическо състояние 1 КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ СТРОЕЖ ОБЕКТ: Бл. 218, кв. "Гео Милев"- район Слатина", ул. Сирак Скитник, 9, Община Столична, София I.Фактическо състояние. Сградата на Бл. 218, кв. "Гео Милев"- район Слатина",

Подробно

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа kьм пробнuте тела u uзраз8ането на kohffipdl\hu участъцu

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия - гр. София Факултет по транспортно строителство Катедра Пътища и транспортни съоръжения http://www.novinite.bg Водещ преподавател: гл.ас. д-р инж. Ирена

Подробно

DCP ГРУНДОВЕ и ИМПРЕГНАТОРИ Как да изберем? Предимства Употреба

DCP ГРУНДОВЕ и ИМПРЕГНАТОРИ Как да изберем? Предимства Употреба DCP ГРУНДОВЕ и ИМПРЕГНАТОРИ Как да изберем? Предимства Употреба Grundix DP ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД СПЕЦИАЛНО СЪЗДАДЕН ЗА: ИЗРАВНЯВАНЕ НА ПОПИВАЕМОСТТА ПРЕДИ НАНАСЯНЕ НА БОЯ. ФИКСИРАНЕ И ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА

Подробно

Съдържание Основни данни за модела 2 Входни данни Входни данни - Конструкция 3 Входни данни - Натоварване 4 Резултати Изчисление - Сеизмичност 5 Изчис

Съдържание Основни данни за модела 2 Входни данни Входни данни - Конструкция 3 Входни данни - Натоварване 4 Резултати Изчисление - Сеизмичност 5 Изчис Съдържание Основни данни за модела Входни данни Входни данни - Конструкция Входни данни - Натоварване 4 Резултати Изчисление - Сеизмичност 5 Изчисление - Статика 7 Оразмеряване (бетон) 9 Основни данни

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал : Галванизирани стоманени болтове, комплект с гайка и подложна шайба : Болтове, кт с гайка и шайба Категория: 30 Винтове, болтове, гайки, пирони Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да Характеристика на

Подробно

Microsoft PowerPoint - bezgredova_plocha_zamestvashti_gredi [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - bezgredova_plocha_zamestvashti_gredi [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА БЕЗГРЕДОВА БЕЗКАПИТЕЛНА ПЛОЧА ПО МЕТОД НА ЗАМЕСТВАЩИТЕ ГРЕДИ гл. ас. д-р инж. НИКОЛА АНГЕЛОВ гр. София 2018г. 1. Изходни данни 1.1. Предварителна дебелина на плочата 1 1 d y.l 28 32 max

Подробно

Проектиране на непрекъснат ПИД - регулатор. Динамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектиранет

Проектиране на непрекъснат ПИД - регулатор. Динамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектиранет Проектиране на непрекъснат П - регулатор инамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектирането им, могат да се окажат незадоволителни по отношение на

Подробно

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - PDS_Sikadur-32 Normal_bg_ doc

Microsoft Word - PDS_Sikadur-32 Normal_bg_ doc Лист с технически данни Издание 16/07/2014 Идентификационен : 020204030010000125 2-компонентно структурно епоксидно лепило Construction Описание на продукта Употреба Характеристики / Предимства толерантно

Подробно