PowerPoint Presentation

Размер: px
Започни от страница:

Download "PowerPoint Presentation"

Препис

1 ПРИЕМ след завършен 7 клас учебна година

2 1 Дати за външно оценяване 2 Изпити 3 Прием в СОУ Сава Доброплодни 4 Дейности по приема

3 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ Български език и литература - 18.V.2016 г. Математика - 20.V г. КОО Обществени науки, гражданско образование и религия - 26.V г. Чужди езици - 27.V г. КОО "Природни науки и екология" - 30.V г.

4 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЦЕЛ: 1. Диагностика на постиженията на учениците, които завършват седми клас равнището на грамотност, компетентност. 2. Наблюдение на училищното обучение по български език и литература и математика в страната. 3. Установяване напредъка и образователните потребности на учениците. ФОРМАТ: ПИСМЕН

5 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ Равнището на компетентностите по български език и математика се проверява в два модула: модул за национално външно оценяване 60 минути; допълнителен модул 90 минути. НАЧАЛО 10:00 ЧАСА

6 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Модулът за национално външно оценяване Допълнителният модул 25 задачи 18 задачи, които са структурирани с четири възможности за отговор, от които само един е правилен. 7 задачи с кратък свободен отговор. Създаване на преразказ върху неизучаван художествен текст, като се изпълнява определена дидактическа задача. 65 точки 35 точки ОБЩО: 100 точки

7 МАТЕМАТИКА Модулът за национално външно оценяване 20 задачи 16 задачи, които са структурирани с четири възможности за отговор, от които само един е правилен. 4 задачи с кратък свободен отговор. Допълнителният модул 4 задачи 2 задачи с кратък числов, символен или словесен отговор (без да привеждат своето решение). 2 задачи с разширен отговор описват и аргументират изпълнението на определена задача. 65 точки 35 точки ОБЩО: 100 точки

8 ОЦЕНКАТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЕ ФОРМИРА ВЪЗ ОСНОВА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДВАТА МОДУЛА, ВЗЕТИ ЗАЕДНО. ОЦЕНКА Приемен изпит ТОЧКИ от модул за национално външно оценяване + ТОЧКИ от допълнителния модул

9 Процедури Изпитите се полагат в училището, в което учат учениците; Квесторите и консултантът НЕ СА от същото училище; Учениците НЕ подават заявления за явяване на допълнителен (втори) модул; Всички писмени работи се проверяват от областна комисия В нормативните документи ПРИЕМНИ ИЗПИТИ се наричат двата модула, взети заедно, независимо че някои ученици няма да кандидатстват;

10 Процедури Самото полагане на изпит по първи или по първи и втори модул не означава, че ученикът автоматично се е включил в класирането; Ученикът трябва да заяви желание за участие в класирането и да подреди желанията си за специалности и профили (кандидатстване в общински и в държавни училища по Наредба 11 график на дейностите съгл. заповед на министъра). Може да кандидатстват и ученици, работили само по първи модул.

11 АНОНИМНОСТ Приемните изпити са анонимни. Учениците не пишат имената си или други символи по изпитните материали Идентификационна бланка отделя се от листа за отговори, чрез перфорация. Формуляр, в който се вписват данните на ученика. След изпита се запечатва в отделен плик, който се отваря след оценяването на всички работи.

12 По време и след приключване на изпита: не ползва коректори, справочници и мобилна комуникационна техника; не шуми и не извършва действия, които нарушават нормалното протичане на изпита; не подсказва и не преписва; не поставя знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа; не напуска изпитната зала по-рано от 30 минути след началния час на всеки от модулите;

13 СЛЕД ИЗПИТА Обявяване на резултатите от тестовете до 3 юни; Получаване на сл. бележка от училището, където учи с резултати от 10 юни до 13 юни; Подаване на документи за първо класиране училище-гнездо. Образци на документи в сайта на МОН. Попълват се на място от 16 до 21 юни. Работно време на комисията по прием на документи: от 8:00 до 19:00 ч. в

14 Важно!!! При желание за кандидатстване за продължаващо обучение след VІІ клас в Профил ИЗКУСТВО Изобразително изкуство, Музика и Хореография е необходимо да се подаде заявление за полагане на изпити за проверка на способностите до директора на училището в което учи ученикът от г.

15 ИНФОРМАЦИЯ Общо образование Кандидатстване след 7 клас Учебно-изпитни програми

16 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Тест 60 минути НАЧАЛО 10:00 ЧАСА

17 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ История и цивилизация География и икономика Тест - 60 минути НАЧАЛО 10:00 ЧАСА

18 ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ Биология и здравно образование Физика и астрономия Химия и опазване на околната среда Тест - 90 минути НАЧАЛО 10:00 ЧАСА

19 МЯСТО НА СВОБОДЕН ДУХ И МОДЕРНИ РЕШЕНИЯ В отговор на съвременните изисквания за успешна подготовка и реализация на младите хора нашето училище изпълнява мисията на българското образование. Успоредно с това ние внасяме и нещо свое, специфично, характерно само за нашето училище ние сме свежи, креативни, упорити, силни, успели, можещи, знаещи, екипни, търсещи и уверени.

20 ПРЕДЛАГА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 Г. СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС В: Профил Чуждоезиков с интензивно изучаване на руски език; Профил "ИЗКУСТВА" - Изобразително изкуство с интензивно изучаване на английски език; Профил "ИЗКУСТВА" Музика с интензивно изучаване на английски език; Профил "ИЗКУСТВА" - Хореография с интензивно изучаване на английски език.

21 ПРОФИЛ ЧУЖДОЕЗИКОВ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА РУСКИ ЕЗИК 1 ПАРАЛЕЛКА, 26 УЧЕНИЦИ, ФОРМА НА ПРИЕМ СЛЕД ЯВЯВАНЕ НА НВО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И МАТЕМАТИКА. СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 ГОДИНИ (VIII - XII КЛАС) ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ: Руски език, Втори чужд език - Английски език/немски език География и икономика Информационни технологии. ДИСЦИПЛИНИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЧАСОВЕТЕ ЗА СИП: ЕКСКУРЗОВОДСТВО - ВЪВЕЖДАНЕ НА ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ, ОСНОВИ НА ТУРИЗМА, ГЕОГРАФИЯ НА ТУРИЗМА И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.

22 ПРОФИЛ ЧУЖДОЕЗИКОВ Предлага на Вашите деца: Шанс за овладяване на езика на ниво ежедневна употреба, осигурява придобиване на езиков опит в и извън работната среда, развива езиковите компетентности, подобрява кариерната перспектива на обучаемия. Шанс на Вашите деца да развият потенциала си в извънкласните форми по математика, информационни технологии, чужд език; СОУ "Сава Доброплодни" има висококвалифициран преподавателски състав, който осигурява качествено образование, поставяйки високи критерии при контрол и оценка. СОУ "Сава Доброплодни" предоставя реална възможност за развиване на ученическия талант в различни области на изкуството /музика, изобразително изкуство, танцово изкуство, литература/.

23 ПРОФИЛ ИЗКУСТВА" - ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1 ПАРАЛЕЛКА, 26 УЧЕНИЦИ, ФОРМА НА ПРИЕМ СЛЕД ЯВЯВАНЕ НА НВО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И МАТЕМАТИКА, И ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 ГОДИНИ (VIII - XII КЛАС) ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ: Изобразително изкуство Английски език Информационни технологии Български език и литература. ДИСЦИПЛИНИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЧАСОВЕТЕ ЗА СИП: ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И РЕКЛАМА, ГРАФИКА, ДИЗАЙН ЗА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА, РАБОТА С МУЛТИМЕДИЙНИ ПРОДУКТИ.

24 ПРОФИЛ ИЗКУСТВА" - ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Предлага на Вашите деца: Шанс за придобиване богата чуждоезикова култура; Шанс с получените знания, умения и компетенции по информационни технологии за бърза адаптация към найновите достижения на компютърните технологии. Шанс за много добра подготовка за успешно представяне на държавен зрелостен изпит и за кандидатстване във висши учебни заведения. Завършвайки профил Изкуства получават документ за WEB дизайн

25 ПРОФИЛ ИЗКУСТВА" МУЗИКА С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1 ПАРАЛЕЛКА, 26 УЧЕНИЦИ, ФОРМА НА ПРИЕМ СЛЕД ЯВЯВАНЕ НА НВО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И МАТЕМАТИКА, И ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО МУЗИКА СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 ГОДИНИ (VIII - XII КЛАС) ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ: Музика Английски език Български език и литература Философия. ДИСЦИПЛИНИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЧАСОВЕТЕ ЗА СИП: немски език, математика, информационни технологии.

26 ПРОФИЛ ИЗКУСТВА" МУЗИКА С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Предлага на Вашите деца: Шанс за придобиване богата чуждоезикова култура; Шанс за много добра подготовка за успешно представяне на държавен зрелостен изпит и за кандидатстване във висши учебни заведения. Възможност за изява на сцена;

27 ПРОФИЛ ИЗКУСТВА" ХОРЕОГРАФИЯ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1 ПАРАЛЕЛКА, 26 УЧЕНИЦИ, ФОРМА НА ПРИЕМ СЛЕД ЯВЯВАНЕ НА НВО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И МАТЕМАТИКА, И ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ХОРЕОГРАФИЯ СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 ГОДИНИ (VIII - XII КЛАС) ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ: Хореография Английски език Български език и литература Биология и здравно образование. ДИСЦИПЛИНИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЧАСОВЕТЕ ЗА СИП: немски език, математика, информационни технологии.

28 ПРОФИЛ ИЗКУСТВА" МУЗИКА С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Предлага на Вашите деца: Шанс за придобиване богата чуждоезикова култура; Шанс за много добра подготовка за успешно представяне на държавен зрелостен изпит и за кандидатстване във висши учебни заведения. Възможност за изява на сцена;

29 Инструктаж Не по-късно от 9,30 ч. Инструменти за чертане Син химикал Служебна бележка Документ за самоличност

30 Уважаеми родители, Ние сме тук за да Ви помогнем при вземане на решение за избора, за продължаващо обучение на Вашето дете! Всеки родител иска най-доброто за своето дете. Затова ние сме тук. Изберете ни и заедно ще подготвим детето Ви за предизвикателствата на живота!

31

Кандидатстване след VII клас

Кандидатстване след VII клас Kандидатстване след VII клас Дейности и класиране Спорт, музика и изобразително изкуство За приемане на ученици на места по държавния план-прием по чл. 142, ал. 3, т. 1 ЗПУО в училища с профил Изобразително

Подробно

Национално външно оценяване и кандидатстване след 7. клас

Национално външно оценяване  и  кандидатстване  след 7. клас Национално външно оценяване и кандидатстване след 7. клас 2019 година ЗПУО Външно оценяване в 7. клас Националното външно оценяване в 7. клас се осъществява, съгласно Заповед РД09-1709/29.08.2018 г. на

Подробно

17 СУ „Дамян Груев“

17 СУ „Дамян Груев“ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Христо Ботев ЗНАНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО! КАКВО ПРЕДСТОИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII КЛАС? Успешно полагане на изпитите чрез тест от националното външно оценяване Успешно завършване на VII клас и получаване

Подробно

Slide 1

Slide 1 Държавни зрелостни изпити 2015 II СОУ Проф. Н.Маринов Гр. Търговище НОРМАТИВНА УРЕДБА Чл. 24. от Закона за народната просвета Наредба 1 от 11.04.2003 г. за УИП за ДЗИ Наредба 3 от 17.05.2004 г. за организацията

Подробно

Note pad and pen business PowerPoint template

Note pad and pen business PowerPoint template ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН за родителите на учениците от VII клас от ОУ Васил Априлов - Бургас РОДИТЕЛСКА СРЕЩА 7 май 2015 г. Учебна 2014 / 2015 година Национално външно оценяване и ПРИЕМ на ученици след завършен

Подробно

Slide 1

Slide 1 2017 2018 г. НАРЕДБА 10 ОТ 01.09.2016г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАРЕДБА 11 ОТ 01.09.2016 Г ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 0Т ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ Чл.130. (1) Учениците,

Подробно

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; , I. Разпределение на учебните предмети по клас

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; ,   I. Разпределение на учебните предмети по клас I. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време КЛАСОВЕ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Общо УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 6 6 6 6 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП). БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Български

Подробно

ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ И КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019ГОДИНА ЦЕЛ НА ВЪНШНОТО ОЦЕНЯВАНЕ В 7 КЛАС Националното външно оценяване в 7 клас се осъществява

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation НВО по математика в VІІ и Х клас при условията, определени от ЗПУО и Наредба 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците Гергана Василева старши експерт по математика в РУО

Подробно

Microsoft Word - final_zapoved_VO_2020.docx

Microsoft Word - final_zapoved_VO_2020.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД09-2152/ 27.08.2019 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 57, т. 1 на Наредба 11 от 01.09.2016 г. за оценяване

Подробно

Slide 1

Slide 1 СУ Отец Паисий с природоматематическа насоченост гр. Кърджали Държавни зрелостни изпити 2018 ДЗИ - СУ "Отец Паисий" - 2018 НОРМАТИВНА УРЕДБА Закон за предучилищното и училищното образование: Чл. 132. (1)

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населеното място) СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

Подробно

Дейности по приемането на ученици след завършен 7 клас

Дейности по приемането на ученици след завършен 7 клас Дейности по приемането на ученици след завършено основно образование в държавни и общински училища за учебната 2019-2020г. съгласно Наредба o10/01.09.2016 г. на МОН,обн.януари 2019г. Приемни изпити 17.06.2019

Подробно

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15. 09. 2017 г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок -18 учебни седмици XI клас II срок - 20 учебни седмици,

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

90 СОУ „ГЕНЕРАЛ ХОСЕ ДЕ САН МАРТИН“

90 СОУ „ГЕНЕРАЛ ХОСЕ ДЕ САН МАРТИН“ Училище с лидерски екип, обучаващо знаещи, можещи и уверени ученици, с подкрепата на иновативни учители и в сътрудничество с общността. 90 СОУ ГЕНЕРАЛ ХОСЕ ДЕ САН МАРТИН СЪДЪРЖАНИЕ 1.График за дейностите

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД-10-668/03.09.2018 г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 3 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учили

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учили РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД 09-4529/31.08.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

Презентация PowerPoint

Презентация PowerPoint Наредба 10 на МОН от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, изм. и доп. от 03.02.2017 г. и от 26.09.2017 г. Раздел ІІІ Наредба 11 на МОН от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски, тел: 00/80-80 Одобрявам: Иван Муцевски Началник на РИО - Смолян СТЕПЕН

Подробно

СОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ" - СИЛИСТРА З я е$риш " fi ( - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН I [рофил:..хуманитарен" 11рием след завършен VII клас 11рием: 201

СОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ - СИЛИСТРА З я е$риш  fi ( - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН I [рофил:..хуманитарен 11рием след завършен VII клас 11рием: 201 СОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ" - СИЛИСТРА З я е$риш " fi ( - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН I [рофил:..хуманитарен" рием след завършен VII клас рием: 205 /206 учебна година Срок на обучение: 5 години Профилиращи

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1222/15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” – гр

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ гр. РУСЕ ул. Алеи Възраждане, тел. 8--, e-mail: bratqmiladinovi@abv.bg ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПО УЧЕБНО ВРЕМЕ..

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об Директор: тел.: 5559 33 e-mail: ou_zidarovo@abv.bg; http://www.hristo-botev-zidarovo.eu/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 8/9 Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: целодневна Утвърждавам:

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: , sou_rado

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: ,     sou_rado СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: 0777 8 24 18, www.su-radomir.com, e-mail: sou_radomir_1912@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ МАРГАРИТА АНАНИЕ ДИРЕКТОР

Подробно

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, e-mail:sou_satovcha@abv.bg Милко Сиркьов: Одобрявам: Директор /Огнян Соколов / СОУ Сз.св.Кирил

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1453/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

НАРЕДБА 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и

НАРЕДБА 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и НАРЕДБА 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги административната /издаването на административната /издава административната /издаване на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Закон за

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни Учебни предмети Български език и литература Чужд език Английски език

Подробно

Microsoft Word _zadochno.doc

Microsoft Word _zadochno.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1279/24.08.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

СОУ Н И К О Л А В А П Ц А ^ ^ С И Л И С Зяе^ртеи^ култура. ОДОБРЯВАМ: 10ВА - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Непрофилирана подготовка ^ 1 Прием след

СОУ Н И К О Л А В А П Ц А ^ ^ С И Л И С Зяе^ртеи^ култура. ОДОБРЯВАМ: 10ВА - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Непрофилирана подготовка ^ 1 Прием след СОУ Н И К О Л А В А П Ц А ^ ^ С И Л И С Зяе^ртеи^ култура. ОДОБРЯВАМ: 0ВА - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Непрофилирана подготовка ^ Прием след завършен VIII клас Прием: 06/07 учебна година Срок на

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1273/24.08.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4941/04.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09-1139/09.09.2013 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за професионалното

Подробно