Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че гл

Размер: px
Започни от страница:

Download "Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че гл"

Препис

1 Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че глобалната мобилност стана присъща особеност на 21-ви век и че все по-големият наплив към държави членки на ЕС през последните години, и поспециално на лица, които се нуждаят от международна закрила, поставя редица предизвикателства за обществата на държавите членки, Като отчитаме, че важна цел за държавите членки е да успеят бързо и ефективно да осигурят работа на бежанците за справяне с хуманитарната криза, пред която е изправена Европа, като същевременно се осигурят условия те да могат в пълна степен да допринасят за икономиката и за сближаването на нашите общества, Като подчертаваме, че интегрирането на пазара на труда изисква подходяща правна рамка, нарастващи инвестиции, като се вземат предвид различните равнища на умения на бежанците и времето, необходимо за ефективна интеграция и действия от страна на множество заинтересовани участници, както от публичния, така и от частния сектор, и че единствено координирано усилие на всички в рамките на техните области на компетентност може да доведе до важни и трайни резултати, Като признаваме, че в тази област много национални и местни инициативи вече са предприети или са в начален етап, включително от социални и икономически партньори, но че в отговор на съществуващите предизвикателства в тази област, е необходимо да се положат повече усилия за постигането на всеобхватен подход, който дава възможност на всички съответни заинтересовани страни на местно, национално и европейско равнище, като се отчитат различните национални колективни трудови правоотношения и условията на пазара на труда, Като подчертаваме, че заетостта е ключов елемент от процеса на интеграция, както подчертава Европейската комисия в своя План за действие относно интеграцията на граждани на трети държави, приет на 7 юни 2016 г. 2 и че приобщаващите пазари на труда следва да се възползват от уменията и таланта на всички, както беше подчертано от Европейската комисия в нейната Нова европейска програма за умения, приета на 10 юни 2016 г. 3, Като признаваме съществената роля на обществените органи, особено във фазата на приемане и при предприемането на първите стъпки към създаването на подходящи условия, които спомагат за интеграцията на бежанците на пазара на труда, 1 Думата бежанци се използва в заглавието и в текста с цел опростяване на израза, но следва да се разбира като понятие, обхващащо всички граждани на трети държави, законно пребиваващи в държава членка, които търсят закрила или пребивават по причини от хуманитарен характер, и които получават достъп до пазара на труда, съгласно националното законодателство на съответната държава членка. 2 COM(2016) 377 final. 3 COM(2016) 381 final. 1

2 Като приветстваме в заключенията на Съвета относно интеграцията на граждани на трети държави, законно пребиваващи в ЕС, приети на 9 декември 2016 г. 4 ангажираността на държавите членки да съсредоточат усилията си върху насърчаването на интегрирането на пазара на труда на гражданите на трети държави, като приветстваме становището на Комитета по заетостта относно интегрирането на бежанците на пазара на труда, одобрено от Съвета на 15 юни 2017 г. 5, в което се призовава за действия на ранен етап от страна на държавите членки по отношение на области като езиковото обучение, когато това е възможно, в съчетание с работна практика, професионално обучение, жилищно настаняване, грижи за здравето, грижи за децата и осигуряване на условия различните процеси за интеграция да си взаимодействат, Като подчертаваме специфичната роля, която играят социалните и икономическите партньори при интегрирането на бежанците на пазара на труда, както и своя ангажимент и готовност за работа с правителствата и другите заинтересовани страни за изготвяне, разработване и прилагане на политики за подкрепа на приобщаването, както наред с другото се изтъква в съвместната декларация относно бежанската криза по време на Тристранната социална среща на високо равнище на 16 март 2016 г. 6, Като подчертаваме, че равните възможности и третиране на работниците местни граждани и работниците бежанци в съответствие с всички приложими рамки или споразумения на национално равнище, както и обективното положение на бежанците и техните умения като част от действащи лостове за пазара на труда за търсещите работа е от ключово значение за изграждането на солидарност и социалното сближаване в нашите общества, Като изтъкваме специфичните предизвикателства за идентифициране и оценка на уменията и компетентностите на бежанците и необходимостта от подобряване и допълнително развиване на уменията им, с цел улесняване на тяхната интеграция на европейския пазар на труда, по-специално чрез езиково обучение, професионално образование и обучение и образование в областта на предприемачеството, Като признаваме ролята, която предприемачеството може да изиграе за успешната интеграция на бежанците на европейския пазар на труда, Като подчертаваме, че програмите за чиракуване и другите форми на учене в процеса на работа могат да бъдат важен инструмент за интегриране на пазара на труда и необходимостта да се продължи работата, извършена в рамките на Европейския алианс за професионална подготовка, С присъединяването си към това партньорство, ние се стремим допълнително да насърчаваме интегрирането на бежанците на пазара на труда в нашите съответни области на компетентност. Това партньорство следва да се основава на следните принципи: 1. Интегрирането на пазара на труда следва да се подпомага на възможно найранен етап, тъй като намирането на работа има фундаментално значение за включването в икономическия и социалния живот на приемащата държава; 2. Успешните усилия за интеграция следва да бъдат от полза и да добавят стойност за бежанците, както и за цялата работна сила, предприятията, икономиката и обществото като цяло, като се гарантира, че не се разхищават умения или компетентности;

3 3. За успешното интегриране на пазара на труда е необходим подход, обединяващ множество участници, който включва публичните органи, службите по заетостта, социалните и икономическите партньори, бизнес организациите, търговско-промишлените палати, занаятчийските камари, предприятията и работниците, работодателите в сферата на обществените услуги, доставчиците на образование и обучение, както и организациите на гражданското общество, при пълно зачитане на ролята и компетентностите на всеки един от тези участници. За насърчаване на това партньорство европейските социални и икономически партньори се ангажират да предприемат действия в една или повече от следните области, в съответствие със своите приоритети и области на компетентност: Насърчаване на европейското партньорство за интеграция сред членовете му и повишаване на осведомеността относно необходимите условия за навременна и ефективна интеграция на пазара на труда на бежанци, както и на неговите икономически и социални ползи, в тясно сътрудничество с националните органи на публичната власт. Събиране и споделяне на примери за национални и местни инициативи и най-добри практики с цел улесняване на интегрирането на бежанците на пазара на труда по въпроси, като например: улесняване на идентифицирането, оценката и документирането на компетентностите, уменията и квалификациите; организация на наставнически програми за подпомагане на бежанците да се интегрират на работното място и/или да развият своите умения; предоставяне на обучение преди постъпване на работа и на работното място; предоставяне на бежанците на информация и съвети относно техните права и задължения във връзка с достъпа им до пазара на труда и на работното място, в съответствие с националното законодателство и практики; подкрепа за работодателите при наемането на бежанци (напр. чрез предоставяне на информация относно правната рамка, осигуряването на обучение и т.н.); подкрепа за преподавателите при приспособяването на обучението към нуждите на бежанците, например в областта на професионалното обучение, като същевременно се вземат под внимание нуждите на работодателите от умения; предоставяне на бежанците на подпомагане след назначаването, т.е след като те започнат работа, за да се осигури устойчивостта на заетостта; насърчаване на приобщаването и недискриминацията на работното място. Предоставяне на обратна информация на публичните органи на всички подходящи равнища относно специфичните предизвикателства, пред които са изправени в икономическата и социалната интеграция на бежанците и понататъшното сътрудничеството с тях, както и всички други съответни заинтересовани страни, за да се подпомогне интеграцията на пазара на труда в областите от най-голямо значение в съответните им държави. Насърчаване на по-тясното сътрудничество между публичните и частните предприятия, бизнес организациите, търговските камари и промишлените предприятия, занаятчийските камари, професионалните съюзи и сдруженията на 3

4 мигрантите чрез обмен на цели, методи и практики, свързани с интеграцията на бежанците на пазара на труда. Европейската комисия се стреми да: Продължи да работи със социалните и икономическите партньори, работодателите и другите ключови участници за подкрепа на целите на Европейското партньорство за интеграция. Продължи разглеждането на въпроса за интеграцията на бежанците на пазара на труда в съответните групи, комитети и мрежи на равнището на ЕС, като Комитета по заетостта, Европейската мрежа за интеграция и Европейската мрежа на публичните служби по заетостта. Работи със съответните органи на ЕС като Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет в областта на интеграцията на бежанците на пазара на труда. В съответствие с Плана за действие относно интеграцията на граждани на трети държави 7 да стимулира взаимодействието между съответните фондове на ЕС за подпомагане на интеграцията на бежанците на пазара на труда. Подкрепя по линия на фонд Убежище, миграция и интеграция проекти за насърчаване на обмена на добри практики и опит, както и създаване и развитие на транснационални мрежи, насочени към улесняването на интеграцията на бежанците на пазара на труда. Продължи да съдейства за установяването, оценяването и валидирането на уменията и прозрачността на признаването на статута на бежанците, включително чрез инструментите, разработени в рамките на Новата европейска програма за умения, като например Инструмент за съставяне на профил на уменията за гражданите на трети държави. Гарантира взаимодействие с други свързани инициативи на европейско равнище, поспециално с Европейския алианс за професионална подготовка, за да се подпомогне интеграцията на бежанците на европейския пазар на труда чрез чиракуване. Насърчава предприемачеството сред мигрантите, включително на бежанците, в съответствие с Плана за действие Предприемачество 2020 г. 8. Осигурява видимост на европейско равнище за дейностите, извършвани от работодателите в подкрепа на интеграцията на бежанците и другите мигранти на пазара на труда посредством инициативата Обединени работодатели за интеграция 9. Ние отчитаме факта, че тези действия изискват подход с участието на множество заинтересовани страни, включващи социални и икономически партньори, бизнес организации, Европейската комисия, органите на държавите членки, включително на публичните служби по заетостта, големите дружества, МСП и работодателите в сферата на обществените услуги, търговско-промишлените палати, занаятчийските камари, доставчиците на образование и обучение, на гражданското общество и на самите бежанци. 7 COM(2016) 377 final. 8 COM/2012/0795 окончателен

5 Ние, Европейската комисия и социалните и икономически партньори, се ангажираме да се срещаме редовно, за да правим преглед на постигнатите резултати и да планираме евентуални допълнителни действия. 5

6 Подписи За Комисията Dimitris Avramopoulos, комисар по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Marianne Thyssen, комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност За европейските социални и икономически партньори: Luca Visentini, генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите Markus J. Beyrer, генерален директор на BusinessEurope Valeria Ronzitti, генерален секретар на CEEP Véronique Willems, генерален секретар на UEAPME Arnaldo Abruzzini, главен изпълнителен директор на EUROCHAMBRES 6

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите Структурният диалог в сферата на младежката политика на ЕС София, 05 октомври 2013 г. ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА 2010-2018 На 27 ноември 2009 г., Брюксел, Резолюция на Съвет

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.4.2016 A8-0066/9 9 Параграф 39 a (нов) 39a. посочва, че при настоящата система лицата, на които е предоставена международна закрила, са хванати в капан в държавата членка, в която им е предоставено убежище,

Подробно

Проучване на изпълнението на интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда

Проучване на изпълнението на интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда Европейски икономически и социален комитет Секция Заетост, социални въпроси и гражданство / Обсерватория на пазара на труда Проучване на изпълнението на препоръката на Съвета от 15 февруари 2016 г. относно

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 17.10.2018 A8-0313/39 39 Рина Роня Кари Параграф 79 в (нов) 79в. подчертава, че автомобилната служба на Парламента следва да се използва само за превоз от/до летището и/или гарата; 17.10.2018 A8-0313/40

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УЧАСТИЕ НА НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ Проектът "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт се финансира

Подробно

Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации

Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации Венцеслав Козарев Фондация Приложни изследвания и комуникации Габрово, 21 февруари 2019 г. Вместо въведение Индустрия 4.0 като социално предизвикателство

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

contribution_bg_Sofia

contribution_bg_Sofia КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ ДИРЕКЦИЯ КОНСУЛТАТИВНИ ДЕЙНОСТИ Комисия COTER и отдел Мрежи & Субсидиарност ВЪПРОСНИК ОТНОСНО ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ COM (2009) 490 окончателен представен за консултация

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

10 години ECVET

10 години ECVET ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И 10 години ECVET доц. д-р Силвия Цветанска, инж. Емилияна Димитрова национални ECVET експерти НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ София, 18 юни 2019 година ЕВРОПЕЙСКИТЕ

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 19 юни 2017 г. До: Делегациите предх. док.:

Подробно

*|MC:SUBJECT|*

*|MC:SUBJECT|* Проектът "АГРОЛАБС" има за цел да стимулира производството и разпространението на иновативни селскостопански и хранителни продукти на територията Балкани Средиземно море като организира местни вериги за

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Инвестиционни приоритети и начини за тяхното финансиране в България Семинар: Модернизиране на енергийните системи чрез инструменти на Европейската схема за търговия с емисии 12 ноември София Боряна Каменова

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

Invest in New Bulgaria

Invest in New Bulgaria Добра практика в сферата на кариерното развитие АНАЛИЗ НА ЕФЕКТА ОТ ПОВИШАВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ И РАНГ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА ПЕРИОДА 2015 2018 Г. Едни от ангажиментите ни по приетата

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

AM_Ple_NonLegRC

AM_Ple_NonLegRC B8-0893/2016 } RC1/Am. 1 1 Параграф 2 тире 4 справяне с предизвикателствата пред равновесието между професионалния и личния живот и разликата между половете по отношение на заплащането и пенсиите; справяне

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 12.3.2018 A8-0062/24 24 Параграф 11a (нов) 11a. потвърждава, че бюджетът на ЕС може и следва да се използва за насърчаване на разоръжаването, включително ядреното разоръжаване, и отново заявява, че държавите

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 10 май 2019 г. (OR. en) 8804/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 8401/19 Относно: Генералния секретариат на Съвета CULT

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 10 май 2019 г. (OR. en) 8804/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 8401/19 Относно: Генералния секретариат на Съвета CULT Съвет на Европейския съюз Брюксел, 10 май 2019 г. (OR. en) 8804/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 8401/19 Относно: Генералния секретариат на Съвета CULT 77 JEUN 67 EDUC 224 DIGIT 96 Комитета на постоянните

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.2.2019 A8-0048/6/REV 6 Ане Мари Миньор, Еманюел Морел, Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, Юнус Омаржи Съображение A A. като има предвид, че ЕС и Сингапур споделят

Подробно

Насоки за справяне с предизвикателствата по осигуряване на качеството и оценката в рамките на FRAMELOG Effebi Association Октомври 2018 г. 1 Насоки за

Насоки за справяне с предизвикателствата по осигуряване на качеството и оценката в рамките на FRAMELOG Effebi Association Октомври 2018 г. 1 Насоки за Насоки за справяне с предизвикателствата по осигуряване на качеството и оценката в рамките на Effebi Association Октомври 2018 г. 1 Съдържание 1.Въведение... 5 2.Прилагане на насоките... 6 2.1.Насоки за

Подробно

ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА

ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ Разширяване капацитета и обхвата на Националната система за оценка на компетенциите - MyCompetence (Проект No BG05M9OP001-1.013-0001-C01) ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА

Подробно

Брюксел, 24 май 2019 г. (OR. en) 9016/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 8639/19 Относно: EDUC

Брюксел, 24 май 2019 г. (OR. en) 9016/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 8639/19 Относно: EDUC Брюксел, 24 май 2019 г. (OR. en) 9016/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 8639/19 Относно: EDUC 232 SOC 345 EMPL 259 MI 412 ECOFIN 464 DIGIT 91 JEUN

Подробно

Slide 1

Slide 1 XIV Международна конференция Лидерство и управление на хора 06 08 юни 2013 г., Албена ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА РАБОТНАТА СИЛА Този документ е изготвен с финансовата помощ на

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 EN

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 EN Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 ENFOPOL 261 ENFOCUSTOM 108 CYBER 173 Комитета на постоянните

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 19.10.2017 A8-0312/5 5 Позоваване 7 a (ново) като взе предвид своята позиция на първо четене от 8 септември 2015 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за клонирането

Подробно