училище „Свети княз Борис І” – Асеновград

Размер: px
Започни от страница:

Download "училище „Свети княз Борис І” – Асеновград"

Препис

1 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ ГР. ЦАРЕВО Директор; Зам.директор; Канцелария Утвърждавам: Д.Фелонова Директор П Р ОЦ Е Д У Р А при направени отсъствия по уважителни и неуважителни причини Учебна 2017/2018 година СУ Н.Й.ВАПЦАРОВ ГР.ЦАРЕВО ОБЩ.ЦАРЕВО ОБЛ.БУРГАС

2 На основание чл. 54, ал.1, т.1, 2, 3, 4 й ал.2 от Наредба за приобщаващото образование, и Правилника за дейността на училището, учениците могат да бъдат освобождавани, както следва: I. Отсъствия по уважителни причини Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи: 1. по медицински причини - след представяне на медицински документ, издаден от лекар в лечебно заведение за първична гти специализирана-медицинска помощ, център за спешна медицинска помощ или спешно отделение на лечебно заведение за болнична помощ въз основа на данните от анамнезата, обективния статус от извършения преглед, резултатите от извършените изследвания и поставената диагноза, отразени в медицинската документация, и след потвърждение от родителя, представителя на детето гти лицето, което полага грижи за детето, с писмо, по имейл или в телефонен разговор; 2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, и след потвърждение от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, с писмо, по имепл или в телефонен разговор; 3. до 3 учебни дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на мотивирана писмена молба от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, в която подробно се описват причините, налагащи отсъствието, преди то да бъде направено; в случай че молбата не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето, уведомява по имейл или в телефонен разговор класния ръководител и подава молбата след направеното отсъствие, но не по-късно от 3 учебни дни след връщането на ученика в училище; 4. до 7 учебни дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на мотивирана писмена молба от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, в която подробно се описват причините за отсъствието, и след решение на педагогическия съвет. (2) В случай че родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето, ще отсъства от настоящия си адрес за срок, по-голям от един месец, той уведомява писмено директора на училището, като посочва лице, което ще контактува с училището за времето на отсъствието му по всички въпроси, свързани с училищното образование, с изключение на отписването на ученика от училището или промяната на формата на обучение. Дните по т.з и т.4 се полагат еднократно за една учебна година. Чл. 53. (1) Когато ученикът отсъства от училище един учебен ден и отсъствието не е па някоя от уважителните причини, определени н чл. 54. класният ръководител е длъжен да уведоми родителя, представителя на детето или

3 лицето, което полага грижи за детето, с писмо, по имейл или в телефонен разговор и да обсъди с него възможностите за отстраняване на причините за отсъствията. ПРАВИЛА ЗА ИЗВИНЯВАНЕ ОТСЪСТВИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ В СУ Н.Й.ВАПЦАРОВ I. Извиняване на отсъствията по здравословни причини: 1. При домашен режим на лечение; 1.1. При заболяване ученикът получава от личния лекар медицинска бележка Родителят/настойникът същия ден уведомява класния ръководител по телефона. по електронна поща или чрез SMS за времето на отсъствието В първия работен ден, следващ издаването на медицинската бележка, родителят/настойникът предава на класния ръководител медицинската бележка, подписана от родителя и от медицинската сестра в училище. Медицинската бележка следва да съответства на изискванията на МОН, МЗ и РЗИ - Бургас: подписана и подпечатана с печата на лекаря, извършил прегледа на ученика, като дните, за които е определена необходимостта от отсъствие от училище не може да предхождат датата на извършване на прегледа и датата на амбулаторния номер При неспазване на точка 1.3. класният ръководител се свързва с родителя/настойника за уточняване на времето на предаване на изискуемите документи След представяне на документите класният ръководител извинява отсъствията на ученика за периода, посочен в медицинската бележка. 2. При болничен режим на лечение: 2.1. Когато ученикът постъпи в болница за лечение, родителят/настойникът същия ден уведомява класния ръководител по телефона, по електронна поща или чрез SMS. 2.2.В първия работен ден след изписване на ученика от болничното заведение представя необходимите документи на класния ръководител След представяне на документите класният ръководител извинява отсъствията на ученика за посочения период. 3. Когато ученик почувства неразположение по време на учебна занятия: 3.1. Преглежда се от медицинската сестра в училище, която издава бележка с изходящ номер, дата и час, вписани. предполагаема диагноза, дадени медикаменти и препоръки, подпис и печат. В случай, че ученика е с препоръка за преглед от медицински специалист и се налага да отиде преди да е приключил учебният ден. медицинската сестра задължително уведомява родителя, която поема отговорността за взимане на детето от училище и информира класния ръководител Медицинската сестра и учителите са длъжни да съдействат при оказване на първа и спешна медицинска помощ на ученик. 3.3.Ученик, който е болен, няма право да идва на училище преди да изтече периода предписан за лечение! Класният ръководител е длъжен да не приема болен ученик, в училище, на който е издаден медицински документ за отсъствие по медицински причини Класният ръководител извинява отсъствията за часовете, когато в издадената от медицинската сестра в училище бележка е вписана препоръка за преглед от медицински специалист.

4 II. Извиняване на отсъствията с документ от клуб за извънкласна дейност, в който ученикът членува или от организаторите на състезания конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби й други: 1. Родителят предварително уведомява класния ръководител по телефона, по електронна поща или чрез SMS за датата и причината за отсъствието. 2. Клубът за извънкласна дейност, в който ученикът членува, издава служебна бележка за времето, в което ученикът е ангажиран. 3. Родителят попълва декларация по образец до класния ръководител, която е публикувана на сайта на училището или се предоставя в деловодството на училището /не е необходимо да се входира/. 4. Родителят/настойникът или ученикът предава декларацията и приложената към нея служебна бележка на класния ръководител най-късно в деня на завръщането на ученика а училище. 5. На основание служебната бележка и декларацията, класният ръководител извинява отсъствията на ученика. III. Извиняване на отсъствията до 3 учебни дни е една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на мотивирана писмена молба от родителя; 1. Родителят попълва молба до директора на бланка - образец за освобождаване от учебни занятия до 3 учебни дни, която е публикувана на сайта на училището или се предоставя в деловодството / бланки има и при охранителя/. 2. Родителят/настойникът или ученикът представя молбата на класния ръководител не по-късно от деня, предхождащ отсъствието. В случай че молбата не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят, уведомява по имепл или в телефонен разговор класния ръководител и подава молбата след направеното отсъствие, но не по-късно от 3 учебни дни след връщането на ученика е училище; 3. Родителя попълва декларацията към молбата и предава документите в деловодството за входиране. 4. Директорът дава /не дава/ разрешение за отсъствието на ученика. При съгласие.директорът издава заповед за освобождаване на ученика. 5. На основание издадената заповед от директора на училището, класният ръководител извинява отсъствията на ученика. IV. Извиняване на отсъствията до 7 учебни дни в една учебна година е разрешение на директора на училището въз основа на мотивирана писмена молба от родителя; 1. Родителят попълва молба до директора на бланка - образец за освобождаване от учебни занятия до 7 учебни дни и я предава на класния ръководител в седемдневен срок преди датата на отсъствието. Бланката се предоставя от деловодството, портиера или сайта на училището. 2. Класният ръководител попълва декларацията към молбата и предава документите в деловодството за входиране в деня на получаването и. 3. Директорът насрочва заседание на Педагогическия съвет за разглеждане на молбата и вземане на решение. 4. Директорът издава заповед възоснова решението на Педагогическия съвет и дава/не дава разрешение за отсъствието на ученика. 5. Класният ръководител запознава родителя/настойника с решението на ПС и заповедта на директора и извинява /не извинява/ отсъствията на ученика.

5 V. При неспазване на изискванията за ишишшанс на отсъствията същите се считат за неизвинени и като такива се подават в информационната система на МОН. VI.Задължения на родителя 1. Длъжен е да информира по телефона още същия ден или по-рано, но не покъсно от деня на настъпване на събитието, поради което иска освобождаване на ученика. 2. Длъжен е да попълни и представи на класния ръководител декларация/ молба по образец при спазване на указаните по - горе срокове. Бланките се предоставят от деловодството или сайта на училището. 3. При необходимост към молбата/декларацията се прилагат съпътстващи документи, доказващи необходимостта от отсъствие на ученика. VII.Задължения на класния ръководител 1. Следи за коректността на предоставените медицински бележки и заверяването им от медицинската сестра в училище. 2. Следи за правилното попълване на молбата/декларацията от родителя и за коректността на издадената сл. бележка от клуб, състезание и др. Същата трябва да съдържа изходящ номер, подпис и печат. 3. Попълва декларацията към молбата за освобождаване от учебни занятия, подадена от родителя, преди входирането на документа и следи за броя на ползваните дни по чл.54, ал.1 : т.з и т.4. от съответния ученик 4. Класният ръководител е длъжен да получи от директора заповед, разрешаваща отсъствията в деня след входиране на молбата.на основание заповедта на директора класният ръководител извинява отсъствията. 5.Обобщава отсъствията на учениците за всяка учебна седмица в дневника на класа не по-късно от указаните срокове за предаване на документите за извиняваме на отсъствията. 6. В края на всеки месец изготвя справка за месечните отсъствия на учениците в класа, която входира не по-късно от последния работен ден на текущия месец с цел спазване на срока за подаване на информация за отсъствията на учениците в училище до НЕИСПУО в МОН. 7. Съхранява предоставените документни копията от заповедите на директора за извиняване на отсъствията и при поискване от директор, зам.- директор, представител на РУО или МОН ги представя за проверка. 8. След приключване на учебната година предава заедно с дневника на класа всички документи за извиняване на отсъствията на зам. директора по УД за проверка и архивиране. VIII. Задължения на деловодителя 1. Входира подадените от класните ръководители молби за деня като не приема молби с непопълнени данни в декларацията. 2. Представя същия ден молбите за резолюция от директора, IX. Задължения на ЗАТС Издава заповед въз основа на резолираната от директора молба.

6 II. Отсъствия по неуважителни причини 1. След 5-15 допуснати отсъствия по неуважителни причини на ученика от училище класният ръководител родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето, и обсъжда с него възможностите за отстраняване на причините за отсъствията. 2.В последния работен ден на всеки месец всеки класен ръководител I -XI клас задължително входира справка до директора с имената на отсъствалите за месеца ученици по уважителни и неуважителни причини. 3.Сформират се екипи за работа с учениците. 4.В случаите, когато един ученик не посещава по неуважителни причини и съществува риск от отпадане Директора прави мотивирано предложение до Кмета на Община Царево за налагане глоба на родители, които не осигуряват присъствието на децата си в училище за времето, през което те подлежат на задължително обучение до навършване на 16 -годишна възраст до Кмета на Община Царево. /Чл. 347 от ЗПУО/ 5. Мотивираното предложение съдържа следните приложения: Трите имена на ученика, клас, ЕГН, настоящ адрес, точен брой на допуснатите неизвинени отсъствия за периода Трите имена, ЕГН, настоящ адрес на родителя според дневника на класа и Книгата за подлежащи на задължително обучение. Информация за предприетите действия от страна на кл. ръководител във връзка с допуснатите отсъствия: разговори и срещи с родителя, срещи с педагогическия съветник Копия от изпратените съвместно с пед. съветник уведомителни писма до родителите на ученика на основание чл. 347отЗПУО Да бъде описана поредността на нарушението по чл.347 от ЗПУО.

училище „Свети княз Борис І” – Асеновград

училище „Свети княз Борис І” – Асеновград СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ ГР. ЦАРЕВО 0590 5 20 18 Директор; 5 20 13 Зам.директор; 5 20 31 Канцелария 0590 5 20 18 Утвърждавам: Д.Фелонова Директор П Р А В И Л А за извиняване отсъствията на

Подробно

36 СУ Максим Горки гр. София; ул. Пирински проход 35; тел /канцелария/; /директор/; факс: ,

36 СУ Максим Горки гр. София; ул. Пирински проход 35; тел /канцелария/; /директор/; факс: , 36 СУ Максим Горки гр. София; ул. Пирински проход 35; тел. 02 858 61 48 /канцелария/; 02 858 61 49 /директор/; факс: 02 858 61 49, e-mail: soy_36@abv.bg, www.36 SOU.com Утвърдил:... /Светла Нотева-директор/

Подробно

САНКЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ Чл (1) За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните актове по неговото прилагане и в правилника за де

САНКЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ Чл (1) За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните актове по неговото прилагане и в правилника за де САНКЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ Чл. 111. (1) За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните актове по неговото прилагане и в правилника за дейността на училището, след изчерпване на останалите

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ 6-25-60, e-mail:sougl@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ

Подробно

Приложение 5 Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска Вид стипендия Размер в лв. Период 1 Месечни стипендии 1.1 За постигнати обра

Приложение 5 Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска Вид стипендия Размер в лв. Период 1 Месечни стипендии 1.1 За постигнати обра Приложение 5 Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска Вид стипендия Размер в лв. Период 1.1 За постигнати образователни резултати за 1.1.1 За успех Отличен 6 50 учебен 1.1.2 За успех

Подробно

Microsoft Word - Naredba

Microsoft Word - Naredba ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 7150 Две могили, бул. България 84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg ОБЩИНСКИ СЪВЕТ тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg Н А Р Е Д Б А 29 ЗА УСЛОВИЯТА

Подробно

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc П Р А В И Л Н И К ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ РАЗДЕЛ І Общи положения Чл. 1. С този Правилник се определят условията

Подробно

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: 03123 / 22 21 факс: 03123 / 24 12 http://www.kaloianovo.org/ E-mail: kaloianovo@mail-bg.com НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА

Подробно

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД 12-756 /29.03.2019г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на директора,

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ПРИЕТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.59, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА

Подробно

АНКЕТА

АНКЕТА О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Е Л Е Н Е град Белене - 5930, ул. България 35, тел. 0658/3 10 61, e-mail: obs.belene@gmail.com, www.belene.bg П Р А В И Л Н И К ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ

Подробно

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/28.02.2018 год.; изм. с р-е 1071/25.04.2019 г./ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието Пловдив 4000 Пловдив, ул. Цариброд 1, тел.: 032/631-

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието Пловдив 4000 Пловдив, ул. Цариброд 1, тел.: 032/631- РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието Пловдив 4000 Пловдив, ул. Цариброд 1, тел.: 032/631-843, 032/628-980, www.ruobg.com, e-mail: mail@ruoplovdiv.com

Подробно

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ГЛАВА I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С тази наредба се уреждат

Подробно

НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО

НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПОТОМСТВО, НА НАУЧНИ, УЧЕБНИ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В СТРАНАТА

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища 2 Правно основание за Закон за предучилищното и училищното предоставянето на образование

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги административната /издаването на административната /издава административната /издаване на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Закон за

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени

Подробно

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу Задължител информация Образователни услуги 2 Правно основание за административта 3 Орган, който предоставя /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските

Подробно

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел , факс , ЗАПОВЕД от

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел , факс ,   ЗАПОВЕД от НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел. 02 952 08 57, факс 02 952 30 25, e-mail: tbg1@abv.bg ЗАПОВЕД 2021-1121 от 6.02.2019 г. На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259,

Подробно

Вълчи дол Област Варна ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел.05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Бо

Вълчи дол Област Варна ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел.05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Бо Вълчи дол Област Варна ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел.05131/23-13 - кмет; 27-20 - зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/34-50 9280 гр.вълчи дол, пл. Хр.Ботев 1; e-mail: oba_valchidol@mail.bg НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА

Подробно

СУ НЕОФИТ РИЛСКИ 2770 ГР. БАНСКО; УЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 13; ТЕЛ.: 0749/ ; GSM ; soubansko.alle.b

СУ НЕОФИТ РИЛСКИ 2770 ГР. БАНСКО; УЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 13; ТЕЛ.: 0749/ ; GSM ; soubansko.alle.b СУ НЕОФИТ РИЛСКИ 2770 ГР. БАНСКО; УЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 13; ТЕЛ.: 0749/ 8 83 12; GSM 0878206617;0892602001 e-mail: sou_bansko@abv.bg; soubansko.alle.bg Утвърждавам: ЕЛЕОНОРА БАРЯКОВА Директор на СУ Неофит

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ 5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. Христо Янчев 58 тел.: Директор: 06514/20-47, , канцелария: 06514/22-31

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ 5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. Христо Янчев 58 тел.: Директор: 06514/20-47, , канцелария: 06514/22-31 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ 5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. Христо Янчев 58 тел.: Директор: 06514/20-47, 0879548700, канцелария: 06514/22-31, e-mail: sou_dabnik@abv.bg; web: www.soudabnik.com

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги /издаването индивидуалния / издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148.

Подробно

Microsoft Word - Инфо приемане и преместване.docx

Microsoft Word - Инфо приемане и преместване.docx Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на 3 Орган, който предоставя административната

Подробно

О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г. ПРОЕКТ Раздел I Общи положен

О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г. ПРОЕКТ Раздел I Общи положен О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г. ПРОЕКТ Раздел I Общи положения 1. Общинската програма е разработена на основание

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ГР. ПЕТРИЧ 2850 Петрич, ул. Отец Паисий 2, тел. +359/745/ , pgit_p

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ГР. ПЕТРИЧ 2850 Петрич, ул. Отец Паисий 2, тел. +359/745/ ,   pgit_p ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ГР. ПЕТРИЧ 2850 Петрич, ул. Отец Паисий 2, тел. +359/745/2-29-29, e-mail: pgit_petrich@mail.bg УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за превенция и намаляване

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

ГЛАВА ПЪРВА Раздел І. Общи положения Чл.1 (1) Обучението в ОУ Проф. П.Н.Райков се осъществява в дневна форма. При необходимост може да се организира и

ГЛАВА ПЪРВА Раздел І. Общи положения Чл.1 (1) Обучението в ОУ Проф. П.Н.Райков се осъществява в дневна форма. При необходимост може да се организира и ГЛАВА ПЪРВА Раздел І. Общи положения Чл.1 (1) Обучението в ОУ Проф. П.Н.Райков се осъществява в дневна форма. При необходимост може да се организира индивидуална, самостоятелна и комбинирана форма на обучение.

Подробно

Н А Р Е Д Б А

Н А Р Е Д Б А Н А Р Е Д Б А ПРОЕКТ! ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С тази Наредба се определя

Подробно

ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел , факс: , сайт: www

ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел , факс: ,   сайт: www ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел. 600 805, факс: 601 797, e-mail: thti_vd@yahoo.com, сайт: www.pgaz.org, http://www.facebook.com/pg.asen.zlatarov.vidin

Подробно

Naredba DG

Naredba DG НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САДОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се

Подробно