Приложение

Размер: px
Започни от страница:

Download "Приложение"

Препис

1 Приложение 2 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2013 г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СИЛИСТРА І. Социални услуги, които функционират на територията на община : по ред Вид социална услуга Капацитет Ресурсно обезпечаване Център за обществена подкрепа (ЦОП) Приемна грижа 3. Дневен център за деца и младежи с увреждания 4. Център за социална рехабилитация и интеграция І /Намаляване капацитета с 5 места/ 5. Център за социална рехабилитация и интеграция ІІ /Увеличаване капацитета с 5 места/ приемни семейства лв. за 1 година Държавен, ОП РЧР Доставчик на социалната услуга външен доставчик Женско сдружение Екатерина Каравелова Дирекция Социално подпомагане, лв. за 1 година лв. за 1 година лв. за 1 година Външен доставчик СНЦ Надежда за добро бъдеще външен доставчик Фондация Съпричастие

2 6. Защитено жилище за младежи лв. за 1 година напускащи ДДЛРГ 7. Преходно жилище лв. за 1 година 8. Кризисен център за жени и деца лв. за 1 година 2 външен доставчик ЖС Екатерина Каравелова 9. Дневен център за стари хора лв. за 1 година 10. Дом за възрастни с физически увреждания 11. Дом за стари хора с отделение за лежащи лв. за 1 година лв. за 1 година 12. Домашен социален патронаж лв. за 1 година Общински средства Обществена трапезария 123 Личен асистент Дом за деца лишени от родителски грижи Димчо Дебелянов 16. Дом за медико-социални грижи за деца 17. Дневен център за деца с увреждания 18. Център за деца с поведенчески проблеми 19. Клубове на инвалида и пенсионера 26 бр лв. за 4 месеца Фонд Социално подпомагане КНСБ лв. за 1 година ОП РЧР, НП Асистенти на хора с увреждания лв. за 1 година лв. за 1 година Държавен Филипофф ООД, Д-я СП Министерство на здравеопазването в рамките на а на ДМСГД Държавен ДМСГД в рамките на а на ДМСГД лв. за 1 година Държавен Общински ДМСГД 20. ЦНСТ за хора с психични лв. за 1 година Проект ОП РЧР

3 разстройства 21. Център за временно настаняване 22. Център за ранна интервенция за деца с увреждания лв. за 1 година ддд дарение ДМСГД ІІ. Предстоящо откриване, закриване и/или преструктуриране на социални услуги на територията на община. по ред Вид социална услуга Капацитет 1. Приемна грижа 16 приемни семейства Държавен, ОП РЧР Доставчик на социалната услуга Дирекция Социално подпомагане, Община 2. Социален асистент проекти 3. Проучване и подготовка за изграждане на заместваща седмична грижа за деца и младежи с увреждания Проекти, ддд 4. Изграждане на 2 ЦНСТ за стари хора 2 х 15 Проекти, ддд

4 4 ІІІ. Други дейности за развитие на социалните услуги 1. Налични дейности по ред Вид дейност Изпълняваща организация 1. Програма за ранна превенция на изоставянето към ЦОП-, проекти ЦОП 2. Съвместни дейности по настаняване на деца в риск при близки и роднини, ОП РЧР ОЗД, ЦОП 3. Подкрепа за семейства, в които са настанени деца ДБ,, ОП РЧР ОЗД, ЦОП 4. Подкрепящи услуги при осиновяването на деца ДБ, ДМСГД, ЦОП 5. Развитие на дейности по приемна грижа ДБ,, ОП РЧР ЦОП, ОЗД,, СНЦ Надежда за добро бъдеще Цялостна програма за профилактика на майчинството Здравно-социални програми за семейно планиране Собствени ресурси,, проекти Собствени ресурси,, проекти и общински Лични лекари, ЦОП, РЗИ Лични лекари, ЦОП, Община 8. Програми за целева подкрепа на уязвими семейства социални жилища Общински 9. Посредничество и информиране за осигуряване на достъп до заетост 10. Общинска програма за образователна и социална интеграция на децата и учениците в риск НП, ДБ, Общински ДБ, Общински, проекти, ДБТ РИ на МОМН, Община, училища, НПО, ОЗД, ЦОП, Детска педагогическа стая 11. Съвместни дейности на МКБППМН и ЦОП ДБ,, ЦОП

5 5 12. Формиране на мултидисциплинарни екипи по реинтеграция на деца от специализирани институции, ДДЛРГ, ДМСГД, ОЗД, ЦОП 13. Развиване на целева общинска политика/мерки за социално включване на хора с увреждания ДБ,, Общински, КИП, ДЦСХ, ДСХОЛ и ДВФУ, Д-я СП, ДБТ, ЦСРИ 14. Разширяване дейността на БЧК ДБ, проекти БЧК 15. Програми за навременна интервенция и рехабилитация на уврежданията организиране и проучвания 16. Реализиране на План за трансформиране и закриване на специализирани институции за деца 17. Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания - изграждане ДБ,, проекти ОП РЧР ДМСГД, ДЦДМУ, ЦСРИ,, Д я СП, РЗИ РДСП, Д-я СП, Община, ДДЛРГ, ДМСГД Настоящият План е изготвен от членовете на Координационния съвет по изпълнение, мониторинг и оценка на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги Съгласували, МИРОСЛАВ ПАЛЕВ Директор на Дирекция Социално подпомагане ДЕНКА МИХАЙЛОВА Председател на Обществен съвет за социално подпомагане и услуги

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Направление 1. Превенция на деца и семейства в риск и деинституализация на грижите за деца

Подробно

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община за 208 г. Услуга, вид Предоставяне на Деца от 0 до 7 години и психологическа техните родители от подкрепа и рискови групи консултация

Подробно

Групи от заинтересовани

Групи от заинтересовани Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2016) в община Гълъбово за 2011 г. СЪГЛАСУВАНО С: Директор /./ ДСП Гълъбово Председател /./ Обществен

Подробно

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020) в община за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валентин Пенчев Директор Дирекция Социално подпомагане гр. ОБЩИНА

Подробно

Областна стратегия за развитие на социалните услуги област Монтана ( ) План за действие на Звеното за мониторинг и оценка ( г.) В пла

Областна стратегия за развитие на социалните услуги област Монтана ( ) План за действие на Звеното за мониторинг и оценка ( г.) В пла План за действие на Звеното за мониторинг и оценка (2012 2013 г.) В плана за действие на Звеното за мониторинг и оценка се включват основните приоритети за мониторинг и оценка през 2012 г. и 2013 г., които

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

doklad_plan 2016

doklad_plan 2016 При 1 ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2016 1 Дневен център за деца с 2 Дневен център за деца с със седмична грижа Дневна грижа. Консултиране, рехабилитация,

Подробно

ПЛАН

ПЛАН П Л А Н ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ за 2019 г. (приет с Решение 450/07.03.2018г; изм.с решение 552/31.07.2018 г.. 645/20.12.2018) 1 І. Общи положения : Планът за развитие на социалните

Подробно

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016 2020 година, ежегодно до 30

Подробно

8

8 Годишен план за развитие социалните услуги в Планов период 01.01.2013 г.-31.12.2013 г. Вид дейност / услуга / мярка Социални услуги 1. Дом за възрастни хора с деменция институция капацитет 50 2. Дом за

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ - Годишен план за развитие на социалните услуги през 2019

ПРИЛОЖЕНИЕ - Годишен план за развитие на социалните услуги през 2019 УТВЪРДИЛ: НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ПРЕЗ 2019 г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СМОЛЯН 2016-2020

Подробно

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КРУШАРИ Г. Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Крушар

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КРУШАРИ Г. Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Крушар ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КРУШАРИ 2010-2015Г. Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Крушари (2011-2015г.) е разработена въз основа на анализ

Подробно

прилож.към т.35- Год. пл. СУ 2016 г.

прилож.към т.35- Год. пл. СУ 2016 г. Приложение 1. Годишен план за развитие на социалните услуги през 2016 г. Социални услуги Вид дейност/ услуга/ мярка Описание на дейността Времеви график за 2016 г. Капацитет (източник,сума) организация,

Подробно

Утвърждавам:

Утвърждавам: УТВЪРЖДАВАМ:... /СТЕФКА ЗДРАВКОВА/ ЗАМ. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗВЕНОТО ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ ХАСКОВО /2016-2020

Подробно

КОД ПО ЕБК Наименование на функция, група, дейност БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2016 II. РАЗХОДИ ОБЩО Разходи за персонал Държавни дейности Разходи за

КОД ПО ЕБК Наименование на функция, група, дейност БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2016 II. РАЗХОДИ ОБЩО Разходи за персонал Държавни дейности Разходи за Държавни и Местни и 01-00- 05-00 10-0 - 40-00 01-00- 05-00 10-0 - 40-00 01-00- 05-00 10-0 - 40-00 1 I. ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ 1 480 017 522 497 0 522 497 130 102 434 900 565 002 392 518 0 392 518 122 Общинска

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

ОДОБРЯВАМ: /П/ ГАЛИН ГРИГОРОВ Областен управител на област Русе ПРОТОКОЛ 1/ г. от неприсъствено приемане на решения от членовете на Звеното

ОДОБРЯВАМ: /П/ ГАЛИН ГРИГОРОВ Областен управител на област Русе ПРОТОКОЛ 1/ г. от неприсъствено приемане на решения от членовете на Звеното ОДОБРЯВАМ: /П/ ГАЛИН ГРИГОРОВ Областен управител на област Русе ПРОТОКОЛ 1/03.07.2018 г. от неприсъствено приемане на решения от членовете на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г

ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2016 г. Оперативна цел Дейност Отговорни институции Срок Очаквани резултати Оперативна цел 1: Осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН

ГОДИШЕН ПЛАН ОБЩИНА ГУРКОВО ГОДИШЕН ПЛАН развитие на социалните услуги през 2016 година в община ГУРКОВО по изпълнение на Общинска стратегия развитие на социалните услуги в община ГУРКОВО 2011 2016 м. февруари 2015

Подробно

Microsoft Word - socialen_plan_2020

Microsoft Word - socialen_plan_2020 Годишен план с времеви график за изпълнение Общинската стратегия за развитие социални услуги в общи за 2020 г. Годишният план се приема осние чл. 36б, ал. 4 от ППЗСП по предложение Кмета общита след съгласуване

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 3200 гр. Бяла Слатина, ул. Хан Крум 75, тел./факс 0915/88322, 88330 e-mail: dsp bslatina @ mail.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

Подробно

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г.

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2016 г. НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Приоритетни области и оперативни цели Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни

Подробно

2.PRIL_2и2А_Razxodi_2017.xls

2.PRIL_2и2А_Razxodi_2017.xls ОБЩИНА СИЛИСТРА Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т ЗА 2017 г. - НАЧАЛЕН РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ Начален план 2016г. 2017г. Годишен Годишен план план ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Предложение за разпределение на формирания през 2014 год. преходен остатък по бюджета на община Шумен за 2015 год. А. ЗА ДЕЙНОСТИ ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ 4 910 026 функция "Общи държавни служби"

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Предложение за разпределение на формирания през 2013 год. преходен остатък по бюджета на община Шумен за 2014 год. А. ЗА ДЕЙНОСТИ ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ 964,289 функция "Общи държавни служби"

Подробно

Комисия по заетост

Комисия по заетост ЗВЕНО ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА КЪМ ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА КЪМ ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ ЯМБОЛ Протокол 1 от 16 Юли 2014 г. Днес, 16 Юли 2014 г. се състоя заседание на Звеното за мониторинг

Подробно