Microsoft Word - Наредба животинска тяга.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - Наредба животинска тяга.doc"

Препис

1 Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Брусарци (Приета с Решение 110, от Протокол 17/ г. на Общински съвет - Брусарци.) Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1 Тази наредба урежда: 1.Правилата, свързани с организацията на движението на пътни превозни средства с животинска тяга на територията на община Брусарци. 2.Правомощията на общинската администрация, свързани с регистрацията на ППС с животинска тяга. 3.Реда за контрол и налагане на санкции. Раздел I Правила за движение Чл. 2 Водачите на превозни средства с животинска тяга могат да се движат по пътищата на община Брусарци, само с ППС оборудвани съгласно изискванията на Закона за движение по пътищата и регистрирани по реда на тази Наредба. Чл. 3 Водачите на превозни средства с животинска тяга могат да използват за движение разположения отдясно по посоката на движението им пътен банкет или локално платно, ако те са годни за това и ако това не пречи на другите участници в движението съгласно чл.15, ал.5 от ЗДП (Закон за движение по пътищата). Чл. 4 Водачите на пътни превозни средства с животинска тяга трябва непрекъснато да направляват животните, така че да не създават пречки и опасности за движението и да не ги оставят без надзор в обхвата на пътя съгласно чл.106 от ЗДП. Раздел II Забрани и разрешения за ППС с животинска тяга Чл. 5 /1/ Забранява се движение на ППС с животинска тяга на територията на община Брусарци по републикански, общински и полски пътища за периода: от до след часа до часа от до след часа до часа Глава втора РЕГИСТРАЦИЯ Раздел I Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга Чл. 6 Пътните превозни средства с животинска тяга се регистрират от служби за контрол, определени от Кмета на община Брусарци, съгласно чл.167, ал.2, т.4 от Закон за движение по пътищата (ЗДП). Чл. 7 /1/ Собствениците на пътните превозни средства с животинска тяга подават заявление по утвърден образец /Приложение 1/ до Кмета на община Брусарци в деловодството на Общинска администрация или чрез кмета /кметски наместник/ на съответното населено място. /2/ Длъжностното лице, назначено от Кмета на Община Брусарци вписва данните за собственника и за ППС в регистъра по образец /приложение 2/ и изготвя регистрационен талон. 1/7

2 /3/ На собственника на вписаното в регистъра пътното превозно средство с животинска тяга се издава регистрационен талон /приложение 3/. /4/ При получаване на реквизитите по ал.3, собственникът представя Декларация /Приложение 5/, че ППС е приведено в съответствие с изискванията на тази Наредба. Чл. 8 /1/ При промяна на обстоятелствата вписани в регистъра, собственникът подава заявление за вписване на промяната, като прилага и нова Декларация. /2/ След вписване на промяната на собственника се издава нов регистрационен талон със същия номер. /3/ При спиране от движение на ППС с животинска тяга регистрационния талон и табелата се връщат на длъжностното лице за заличаване от регистъра. /4/При изгубване или похабяване на регистрационната табела и/или регистрационния талон се издават нови по реда на чл.8 от Наредбата Раздел II Изисквания за пътните превозни средства с животинска тяга и водачите им Чл. 9 /1/ За да участва в движението по пътищата, всяко пътно превозно средство с животинска тяга трябва да има два бели или жълти светлоотразителя отпред, два червени светлоотразителя отзад, а през нощта и намалена видимост - отзад вляво светещо тяло, излъчващо бяла или жълта добре различима светлина. Светлоотразителите се разполагат симетрично от двете страни на превозното средство съгласно чл.71, ал.1 от Закон за движение по пътищата (ЗДП). /2/ На задната част и от двете страни на ППС се изписва регистрационния номер, съгласно издадения регистрационен талон, като същото става от служител/и на общинска администрация Брусарци за сметка на същата. /3/ Собственикът на ППС е длъжен да полага необходимите грижи регистрационния номер да бъде ясно различим и четлив съгласно първоначалния контур и цвят на същия. /4/ Пътното превозно средство с животинска тяга трябва да е оборудвано с престилки за животинските отпадъци. /5/Всяко животно трябва да има на челото си бял светлоотразител. Чл. 10 /1/ Пътно превозно средство с животинска тяга може да се движи по платното за движение на пътищата, отворени за обществено ползване само, ако се управлява от лице, което е на възраст не по - малка от 12 години или с придружител на възраст не по - малка от 16 години, ако водачът на ППС е на възраст по - малка от 12 години, съгласно изискванията по чл.164 от ЗДП (Закон за движение по пътищата) /2/ Водачът на пътното превозно средство с животинска тяга трябва да бъде със светлоотразителна жилетка и да притежава регистрационен талон. Глава трета Контрол и санкции Чл. 11 /1/Контролът по спазване разпоредбите на настоящата Наредба се възлага на длъжностни лица, определени със Заповед на Кмета на Община Брусарци и на служителите на ПУ на МВР гр.брусарци /2/ Нарушенията на Наредбата се установяват с актове, съставени от длъжностните лица, определени от Кмета на Община Брусарци и с актове на служители на ПУ на МВР гр.брусарци. /3/ Въз основа на съставените актове Кметът на Община Брусарци или упълномощен от него заместник кмет издава наказателните постановления. /4/ Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). 2/7

3 Чл. 12 /1/ За установените нарушения на тази наредба, лицата извършили или допуснали нарушението се наказват с глоба в размер на: за липса на светлоотразители лв. за липса на светлоотразителна жилетка лв. за липса на светещо тяло лв. за липса на престилка за екскременти лв. за липса на регистрационен талон лв. за собственик, който не регистрира ППС в указания срок и време се глобява лв. за собственик, който управлява ППС с нечетлив или закрит по какъвто и да е начин регистрационен номер лв. /2/ Глобите, събирани при констатиране на нарушения във връзка с контрола, постъпват в бюджета на общината. Глава четвърта Допълнителни разпоредби По смисъла на тази Наредба: 1."Пътно превозно средство " с животинска тяга е съоръжение, придвижващо се по пътя на колела и използвано за превозване на хора или товари теглено от коне, магарета, мулета, катъри, волове и др. - 6, т.10 от ЗДП (Закон за движение по пътищата). Глава пета ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 1. Тази Наредба се издава на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.167, ал.2, т.4 от Закон за движение по пътищата (ЗДП) и 11от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) от Закон за движение по пътищата (ЗДП) 2. Наредбата е приета с Решение 110, по Протокол 17/ г. на Общински съвет - Брусарци. 3. Тази Наредба следва да се публикува в местния печат в 7 - дневен срок от приемането й и влиза в сила от деня на публикуването й. 4. Наредбата може да бъде изменяна, допълвана или отменяна с решение на Общинския съвет. 5. Разпоредбите на тази Наредба се прилагат, доколкото не противоречат на нормативни актове с по-висока юридическа сила. 3/7

4 Приложение 1 (към чл. 8, ал.1) ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ З А Я В Л Е Н И Е за наличие на пътно превозно средство с животинска тяга от... /име, презиме, фамилия/ ЕГН... с постоянен адрес на местоживеене гр./с..., община Брусарци, ул тел... Долуподписаният заявявам, че съм собственик на...бр. пътно превозно средство с животинска тяга в гр./с /конска, магарешка, волска или друг вид/ г. Заявител... 4/7

5 Приложение 2 (към чл. 8, ал. 2) Ррег. Дата на Собственос регистрацият т, а собствено, бащино и фамилно име на собственик а РЕГИСТЪР НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПРИДВИЖВАНИ С ЖИВОТИНСКА ТЯГА Адрес на собственика с...ул Вид на пътното превозно средство /платформ а, каруцаконска, волска и др./ Промени в регистрацият а /промяна на собственост, смяна на адрес и др./ забележка /7

6 Приложение 3 (към чл. 8, ал. 3) РЕГИСТРАЦИОНЕН ТАЛОН НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО С ЖИВОТИНСКА ТЯГА лице на талона гръб на талона ОБЩИНА БРУСАРЦИ Населено място:... Регистрационен талон на пътно превозно средство с животинска тяга Регистрационен.../ г. Вид на ППС: /конска, магарешка, волска или друга каруца/ Собственик: /собствено, бащино и фамилно име/ Адрес:/с./... Ул Извършил регистрацията... /собствено и фамилно име/ подпис и печат 6/7

7 Приложение 5 (към чл.8 ал.4) ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 8, ал. 4 от Наредба за регистрация на ППС с животинска тяга (за обстоятелствата по чл. 10 от Наредбата) Долуподписаният/-ата, (собствено, бащино и фамилно име) ЕГН, лична карта, издадена на от МВР - гр., адрес: (постоянен адрес) притежаващ Регистрационен талон... Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е 1.Регистрираното под... пътно превозно средство... /вид на превозното средство/ е оборудвано съгласно изискванията на Наредбата, а именно: - има два бели/жълти светлоотразителя отпред; - има два червени светлоотразителя отзад; - има светещо тяло за движение през нощта; - има осигурена престилка за животинските отпадъци; - има светлоотразител на челото на животното; 2.Получената от общината регистрационна табела ще поставя на задната част на ППС. 3.Известно ми е, че при промяна на собствеността на ППС, смяна на адрес и др. съм длъжен да подам заявление за промяна в обстоятелствата, а при спиране от движение на ППС да върна табелата и регистрационния талон в общината. Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 2012г. (дата) ДЕКЛАРАТОР : 7/7

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

Microsoft Word - 2

Microsoft Word - 2 НАРЕДБА 3 от 17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 50

Подробно

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ХАРМАНЛИ МОТИВИ ЗA ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Харманли От Мария

Подробно

Регистър

Регистър МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Н А Р Е Д Б А 3 ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СГРАДИТЕ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Общинската/районната

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ НАРЕДБА 20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец ------------------------------------------- П р а в е ц, 2008 година Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 2 Чл.1. С тази Наредба се определя

Подробно

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ГЛАВА I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С тази наредба се уреждат

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно

<4D F736F F D20CDE0F0E5E4E1E020E7E020F0E5E4E020E820EDE0F7E8EDE020E7E020EEF2EFF3F1EAE0EDE520EDE020E5E4EDEEEAF0E0F2EDE020F4E8EDE0EDF

<4D F736F F D20CDE0F0E5E4E1E020E7E020F0E5E4E020E820EDE0F7E8EDE020E7E020EEF2EFF3F1EAE0EDE520EDE020E5E4EDEEEAF0E0F2EDE020F4E8EDE0EDF НАРЕДБА за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби ГЛАВА I Общи положения Чл.1.Тази Наредба урежда реда и начина за отпускане

Подробно

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба се определят условията и редът за приемане на ученици

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА КОНСТАНТИН ФОТИНОВ БУРГАС Адрес: бул Хр.Ботев 42, тел. 056/ директор, 056/ ЗА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА КОНСТАНТИН ФОТИНОВ БУРГАС Адрес: бул Хр.Ботев 42, тел. 056/ директор, 056/ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА КОНСТАНТИН ФОТИНОВ БУРГАС Адрес: бул Хр.Ботев 42, тел. 056/ 81 76 91 директор, 056/ 81 76 96 ЗАТС и зам.-директори, e-mail: pgeeburgas@gmail.com ДО

Подробно

No Title

No Title Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г.) (1) Производството на винено грозде, вино и други продукти от грозде или вино се осъществява от юридически и физически лица, които са вписани в регистъра при Националната

Подробно

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от С

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от С ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от Семейния кодекс (СК) Закон за гражданската регистрация

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ДОСТАВЧИК София, август 2019 г.

Подробно

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/28.02.2018 год.; изм. с р-е 1071/25.04.2019 г./ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази

Подробно

izmenenie pyrvi klas

izmenenie pyrvi klas ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН. Чл. 6, ал. 2 се изменя така: Децата в Списъка по постоянен/настоящ адрес се разпределят

Подробно

НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Приета с ПМС 263 от г., обн., ДВ, бр. 6 от

НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Приета с ПМС 263 от г., обн., ДВ, бр. 6 от НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Приета с ПМС 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм., бр. 61 от 25.07.2000

Подробно

Microsoft Word - NAREDBA_za_usloviqta_i_reda_za_registrirane_na_cenite_na_tutunevite_izdeliq_ot_mestno_proizvodstvo_i.rtf

Microsoft Word - NAREDBA_za_usloviqta_i_reda_za_registrirane_na_cenite_na_tutunevite_izdeliq_ot_mestno_proizvodstvo_i.rtf НАРЕДБА за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия от местно производство и от внос, търговията с тютюневи изделия и контрола върху търговията Приета с ПМС 192 от 30.07.2004 г.,

Подробно

Microsoft Word - 73 НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ.rtf

Microsoft Word - 73 НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ.rtf НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ В сила от 1 януари 2000 г. Обн. ДВ. бр.6 от 21 Януари 2000г., изм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.19 от 19

Подробно

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ Приета с ПМС 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм., бр. 61 от 25.07.2000

Подробно

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Подробно

Проект! НАРЕДБА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. редът за воденето, поддържането и п

Проект! НАРЕДБА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. редът за воденето, поддържането и п Проект! НАРЕДБА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. редът за воденето, поддържането и ползването на Националния туристически регистър относно

Подробно

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД УТВЪРДЕНИ:Заповед РД07-1361 от 07.09.2018г. ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ Регистриране и разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация Дейността по

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел.078/550271, E-mail:odzg_kyustendil@mzh.government.bg

Подробно