С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

Размер: px
Започни от страница:

Download "С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про"

Препис

1 С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност Световно стопанство и МИО в УНСС. Единствен кандидат: гл.ас.д-р.антоанета Христова Дънешка 1.Информация за конкурса Конкурсът за заемане на академичната длъжност Доцент по професионално направление: Икономика и научна специалност Световно стопанство и МИО (международен маркетинг и бизнес) е обявен за нуждите на към Катедра Международни икономически отношения и бизнес, Факултет Международна икономика и политика на УНСС съгласно Решение на АС 3/ г.и е обявен в "Държавен вестник" бр. 2/ г. Участвам в състава на научното жури по конкурса съгласно Заповед на Ректора на УНСС. 2. Кратка информация за кандидатите в конкурса Гл. ас. д-р Антоанета Христова Дънешка е единственият кандидат за участие в конкурс за заемане на академична длъжност Доцент в УНСС по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност Световно стопанство и МИО в УНСС от катедра МИО и бизнес, факултет Международна икономика и политика. Представените документи от гл.ас.а.дънешка съответстват на изискванията, приети от АС. 3. Изпълнение на изискванията за заемане на академичната длъжност 3.1 Изпълнение на количествените изисквания Съгласно представените документи и карта за изпълнение на количествените изисквания за заемане на академичната длъжност Доцент в УНСС гл.ас.др.антоанета Христова Дънешка отговоря на задължителните условия по ЗРАСРБ (чл.24), както следва : има придобита научна степен Доктор по научна специалност Световно стопанство и международни икономически отношения. Съгласно представено удостоверение за стаж гл.ас.д-р Антоанета Христова Дънешка има 11 год. трудов стаж в УНСС, от които 6 години, 3 мес. и 3 дни като Главен асистент в катедра МИО и бизнес към факултет Международна икономика и политика.

2 a) Представени са публикации, които не повтарят представените за придобиване на научната степен Доктор както следва: 1 монографичен труд на тема Междукултурно общуване в международния бизнес Изд.комплекс УНСС, 2016г.,; b) Изпълнени са и допълнителните изисквания на УНСС съгласно ЗРАСРБ (чл.15, ал.1) и ППЗРАСРБ (чл.53,ал.2) в три направления: учебна дейност, която назхвърля изискумите минимум 800 часа (общият изпълнен от кандидатката хорариум възлиза на 810 часа в бакалавърската програма и 1410 часа в магистърски програми), разработени са 2 лекционни курсове и има 2 допълнителни публикации към монографичния й труд съответно чрез участие в колектив, публикувал учебник и като автор на самостоятелно учебно помагало. Има публикувани 4 статии в специализирани издания. 3.2 Изпълнение на качествените изисквания A) Кандидатът гл.ас.д-р Антоанета Христова Дънешка се развива като научен изследовател, както в самостоятелната си работа по нейни публикации, представени в конкурса, но и посредством участието си в научни и приложнопроектни екипи по теми, свързани с международната конкурентоспособност и нейното управление, така и в усъвършенстване на партньорствата на университетите с бизнеса в условията на европейска интеграция. От периода на докторантурата си и участието в програмата Еразъм има активно участие в рамките на УНСС и партниращи неправителствени организации за реализация на научни изследвания по теми, свързани с научна аргументация на международната конкурентоспособност, интернационализацията на университетите и ролята на знанието във връзката на университетите с бизнеса. Притежава международен опит като участник в различни европейски образователни програми. B) Оценка на учебно-преподавателската дейност Гл.ас.д-р Антоанета Дънешка има значителна учебна натовареност като преподавател в катедра МИО и международен бизнес в рамките на хорариум от 810 часа в бакалавърската програма и 1410 часа в магистърски програми. От тях 2190 часа аудиторна заетост са на български език и 440 часа аудиторна заетост на английски език.прави впечатление, че през периода г. в портфейла на работата й като университетски лектор се включват базисните курсове за специалността Международен маркетинг, Бизнес комуникации и

3 управление на проекти, както и Международни преговори.с това кандидатката гл.ас.д-р А.Дънешка като цяло потвърждава професионалната си квалификация с ясен профил в областта на управлението на МИО и международния бизнес. 4. Кратка характеристика на представените научни трудове/публикации Гл.ас.д-р А.Христова Дънешка е автор на 1 самостоятелна монография, има едно участия в Учебник по маркетинг на колектив с ръководител проф.д.ик.н.бистра Боева, самостоятелно учебно помагало, 4 самостоятелни статии в специализирани научни издания и участия в национално финансирани и международни проекти по проблематиката, която тя работи. Като цяло фокусът на научните й изследвания е ново направление на поведенческата икономика чрез изследването на междукултурното общуване и ролята му в международния бизнес. Акцентирането върху необходимостта от признаване и развиване на специфична трансакционна куртура при междукултурното общуване представлява значим принос в анализа и осветляването на съвременната интернационализация и глобална икономика. Значението на този подход е важен, защото тя успява да аргументира ролята на междукултурните различия и смисълът на това те да са третирани както от гледна точка на комуникативен капацитет при водене на преговори и отстояване на бизнес позиции, така също и от гледна точка на маркетинговата проблематика за повишаване на международната конкурентоспособност на страната ни, включително в условията на съвременната Интернет-делова среда. Вниманието към разкриването на междукултурните характеристики при воденето на международния бизнес се обосновава от гледна точка на интернационализацията на съвременния етап на всички сфери на икономиката и задълбочаването на ролята на знанието като инструментално за повишаване на международната конкурентоспособност. Изследванията на гл.ас.а.дънешка са изцяло подчинени на търсенето на възможности за подобряване на конкурентоспособността на експортно ориентираните отрасли в България, като на тази тема има съдържателни приноси в публикуваните статии. В този аспект кандидатката гл.ас.д-р А.Христова Дънешка има конкретни приноси за анализ и на проблематиката на експортната конкурентоспособност на предприятията в България.

4 Като автор на самостоятелна монография и учебното помагало Култура и международен бизнес за гл.ас.д-р Антоанета Дънешка е положително, че тя представя с научна добросъвестност основните направления на теоретикометодологическите концепции за междукултурните различия и тяхното моделиране. При това е достойнство, че тя не само предлага възможност за достъпна и полезна за студентите интерпретация на основната третирана проблематика, но и дава конкретна оценка за българския принос към изследванията на междукултурните различия на примера на анализа на проф. Михаил Минков за измеренията на националните култури. Достойнството на изследванията на гл.ас.а.дънешка е, че тя поставя безусловно ясни и научно обосновани предпоставки за повишаване на ефективността на международния бизнес чрез разкриването на ролята на моделирането на приложението на междукултурните различия в международните икономически отношения. 5. Синтезирана оценка на основните научни и научно-приложни приноси на кандидата В заключение представените за конкурса научни публикации гл.ас.антоанета Христова Дънешка удовлетворяват напълно количествените и качествените изисквания за академичната длъжност Доцент и съдържат в достатъчна степен самостоятелно постигнати научни и научно-приложни резултати със значимост за изследването и обществената практика. Трудовият стаж на гл.ас.а.дънешка удовлетворява и надхвърля като продължителност законовите изисквания за хорариум към гл.асистенти и потвърждава нейната преподавателска и научна добросъвестност и компетентност в областта на МИО и международния бизнес. 6. Основни критични бележки и препоръки Като подчертавам значимостта на избраната научна проблематика и качеството на изследователската работа и публикациите на гл.ас.а.дънешка си позволявам да направя само една конкретна препоръка за бъдещата й работа да се задълбочи изследването българския бизнес по избраната проблематика на основа на емпирични изследвания и анализ на базата на поведенческата икономика. В интерес на утвърждаване на по-добри модели на междукултурна компетентност на българския бизнес би било положително за в бъдеще да се направи аналитично изследване на силните и слабите страни на българския бизнес в неговото междукултурно общуване. Подобен проект би бил значим принос за подобряване на добрите практики на българския бизнес в международните отношения. За целта препоръчвам засилване на проучването на поведението на българския бизнес на основата на емпирични изследвания по избраната проблематика, в която гл.ас А.Дънешка доказва, че успешно овладява международни сравнения на моделирането на междукултурното общуване. 7. Заключение

5 Потвърждавам положителното си становище за избор на кандидата в настоящия конкурс гл.ас.д-р Антоанета Христова Дънешка за заемане на академичната длъжност Доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност Световно стопанство и МИО в УНСС г. София Подпис: Проф.д-р Татяна Хубенова.

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: кон

УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: кон УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: конкурс за заемане на академична длъжност доцент в Университет

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Виржиния Живкова Иванова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.8. Икономика

Подробно

ПЪТНА КАРТА

ПЪТНА КАРТА Приложение 1 Количествени изисквания за заемане на академичната длъжност Професор в УНСС І. Задължителни условия по ЗРАСРБ (Чл.29) 1. Да са придобили образователната и научна степен "доктор". 2. Да са

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика на

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика на УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Икономика и управление /икономика

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов ОТНОСНО: материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност Архитектура на сградите,

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / 14.03. 2011г. Относно: конкурс за получаване на академичната длъжност доцент

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН Относно: конкурс за заемане на академична длъжност

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Владета Ч. Радович Нишки университет Ниш, Сърбия член на научно жури по конкурс за доцент в п.н Администрация и у

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Владета Ч. Радович Нишки университет Ниш, Сърбия член на научно жури по конкурс за доцент в п.н Администрация и у С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Владета Ч. Радович Нишки университет Ниш, Сърбия член на научно жури по конкурс за доцент в п.н. 3.7. Администрация и управление /Комуникация/, ДВ бр.76/19.09.2017 г. относно

Подробно

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Александра Данкова Парашкевова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

Microsoft Word - E_Paspalanova

Microsoft Word - E_Paspalanova Вх. ЧР-01-294/04.09.2018 г. СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Елена Паспаланова (пенсионер, Департамент Когнитивна наука и психология, Нов български университет) Относно: кандидатурата на доц. Катя Георгиева Стойчева

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2.

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност Област на висшето образование: 3. Социални,

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на гл. ас. д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 4.6.

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор д-р Ингрид Симеонова Шикова, член на научно жури, утвърдено с решение на Катедрения съвет на катедра МИО и бизнес (протокол 289/1

РЕЦЕНЗИЯ от професор д-р Ингрид Симеонова Шикова, член на научно жури, утвърдено с решение на Катедрения съвет на катедра МИО и бизнес (протокол 289/1 РЕЦЕНЗИЯ от професор д-р Ингрид Симеонова Шикова, член на научно жури, утвърдено с решение на Катедрения съвет на катедра МИО и бизнес (протокол 289/15.9.2014г.) и решение на Факултетния съвет на Факултет

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р инж. Румен Дончев Недков, член на Научно жури съгласно Заповед РД38-26/22.04.2016 на Ректора на СУ Св.Кл.Охридски и Протокол No 1/27.0.2016 г от заседание на Научното жури

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (счетоводство и одит) от акад. Иван П. Попчев Със

Подробно

До Председателя на научното жури по конкурса за заемане на академична длъжност доцент към катедра Счетоводство и анализ при УНСС С Т А Н О В И Щ Е От

До Председателя на научното жури по конкурса за заемане на академична длъжност доцент към катедра Счетоводство и анализ при УНСС С Т А Н О В И Щ Е От До Председателя на научното жури по конкурса за заемане на академична длъжност доцент към катедра Счетоводство и анализ при УНСС С Т А Н О В И Щ Е От : проф. д-р ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА МИЛАНОВА, Университет

Подробно

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Йорданка Владимирова Ковачева член на Научното жури в конкурса за заемане на академичната длъжност доцент в област на висшето о

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Йорданка Владимирова Ковачева член на Научното жури в конкурса за заемане на академичната длъжност доцент в област на висшето о СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Йорданка Владимирова Ковачева член на Научното жури в конкурса за заемане на академичната длъжност доцент в област на висшето образвание 3. Социални, стопански и правни науки, професионално

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Относно: проф. д-р ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА КАЛИНОВА Софийски университет Св. Климент Охр

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Относно: проф. д-р ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА КАЛИНОВА Софийски университет Св. Климент Охр УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Относно: проф. д-р ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА КАЛИНОВА Софийски университет Св. Климент Охридски, Исторически факултет, Катедра История на България

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev СТАНОВИЩЕ по конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки, Научна специалност: 01.01.12 Информатика

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научните трудове на д-р ВЯРА СТОЙКОВА ЖЕКОВА, представени

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я С Т А Н О В И Щ Е на проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев, член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научна област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е необходимо да отговарят на условията отразени в таблицата

Подробно

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАУЧНОТО ЖУРИ, ОПРЕДЕЛЕНО СЪС ЗАПОВЕД 2075/ г. НА РЕКТОРА НА УНСС СОФИЯ Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Марин Найденов Нешков

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАУЧНОТО ЖУРИ, ОПРЕДЕЛЕНО СЪС ЗАПОВЕД 2075/ г. НА РЕКТОРА НА УНСС СОФИЯ Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Марин Найденов Нешков ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАУЧНОТО ЖУРИ, ОПРЕДЕЛЕНО СЪС ЗАПОВЕД 2075/27.09.2013г. НА РЕКТОРА НА УНСС СОФИЯ Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Марин Найденов Нешков, ПН 3.9. «Туризъм», научна специалност «Икономика

Подробно