ONCEPT IL 2

Размер: px
Започни от страница:

Download "ONCEPT IL 2"

Препис

1 ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1

2 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Oncept IL-2 лиофилизат и разтворител за инжекционна суспензия за котки 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ След разтваряне, всяка доза от 1 ml съдържа: Активна субстанция: Котешки интерлевкин-2 рекомбинантен canarypox virus (vcp1338) EAID* 50 *ELISA инфекциозни дози 50 % Ексципиенти: За пълния списък на ексципиентите, виж т ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА Лиофилизат и разтворител за инжекционна суспензия. Лиофилизат: белезникава хомогенна пелета. Разтворител: бистра безцветна течност. 4. КЛИНИЧНИ ДАННИ 4.1 Видове животни, за които е предназначен ВМП Котки. 4.2 Терапевтични показания, определени за отделните видове животни Имунотерапия за прилагане в допълнение на хирургична интервенция и лъчетерапия при котки с фибросарком (2-5 cm в диаметър) без метастази или засягане на лимфен възел, за редуциране на риска от рецидив и за увеличаване на времето до рецидив (локален рецидив или метастази). Това е демонстрирано по време на теренни изследвания в продължение на 2 години. 4.3 Противопоказания Няма. 4.4 Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП Използването по препоръчания начин на приложение в 5 точки на инжектиране е важно, за да се гарантира ефикасността на продукта; инжектиране в 1 точка може да доведе до намалена ефикасност (виж. т. 4.9). Ефикасността е тествана само в съчетание с хирургическа намеса и лъчетерапия, затова лечението трябва да се извършва според курса на лечение, описан в точка 4.9. Ефикасността не е тествана при котки с метастази или засягане на лимфен възел. Поради това, че безопасността и ефикасността при повторно прилагане за лечение на фибросарком не е изследвана, повторно третиране трябва да прецени от ветеринарен лекар след преценка полза/риск. Ефикасността на лечението не е изследвана след повече от 2 години след лечението. 2

3 4.5 Специални предпазни мерки при употреба Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта Не е приложимо.. Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните Рекомбинантите на canarypox virus са известни като безопасни за хората. Слаби локални и/или системни неблагоприятни реакции, свързани със самата инжекция могат да се наблюдават преходно. Освен това котешки IL-2 е доказано, че има много ниска биологична активност върху човешки левкоцити в сравнение с човешки IL-2. При случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикета на продукта. 4.6 Неблагоприятни реакции (честота и важност) Умерена локална реакция (болезненост при палпация, подуване, сърбеж), може да се наблюдава много често при изследванията за безопасност. Тя обикновено изчезва спонтанно до не повече от 1 седмица. Преходна апатия и хипертермия (над 39.5 C)се наблюдава често при теренни изследвания Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация: - много чести (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятни реакции) - чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни) - не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 третирани животни) - редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 третирани животни) - много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително изолирани съобщения). 4.7 Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене Безопасността на ветеринарномедицинския продукт не е доказана по време на бременност и лактация. 4.8 Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие Няма налична информация за безопасността и ефикасността от съвместното използване на този имунологичен ветеринарномедицински продукт с други ветеринарномедицински продукти. Поради тази причина, прилагането на този имунологичен ветеринарномедицински продукт преди или след употребата на друг ветеринарномедицински продукт трябва да прецени според индивидуалния случай. 4.9 Доза и начин на приложение Подкожно приложение. След разреждане на лиофилизираната ваксина с разтворителя, леко се разклаща и се прилагат пет инжекции (всяка приблизително по 0.2 ml) около мястото на туморната ексцизия: една инжекция във всеки ъгъл и една инжекция в центъра на квадрат 5 cm x 5 cm в средата на хирургическия белег. 3

4 Курс на лечение: 4 третирания през интервал от 1-седмица (ден 0, ден 7, ден 14, ден 21) последвани от 2 третирания през интервал от 2-седмици (ден 35, ден 49). Курса на лечение трябва да се започне в деня преди лъчетерапията, за предпочитане в рамките на един месец след хирургическата интервенция Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо След прилагане на свръхдоза (10 дози), в редки случаи могат да се наблюдават преходна и умерена хипертермия, както и локални реакции (подуване, зачервяване или лека болка и в някои случаи затопляне на мястото на инжектиране) Карентен срок Не е приложимо. 5. ИМУНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ Фармакотерапевтична група: антинеопластични и имуномодулиращи агенти, други имуностимуланти. Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен Код: QL03AX90. Ваксиналния щам vcp1338 е рекомбинантен canarypox virus, експресиращ котешки интерлевкин-2 (IL-2). Вирусът експресира ген IL-2 в мястото на инокулиране, но не се реплицира в котката. Oncept IL-2 инжектиран в туморното легло осигурява in situ ниска доза котешки интерлевкин-2, който стимулира антитуморен имунитет, при което се избягва токсичността свързана с системното третиране. Специфичните механизми, чрез които имуностимулацията предизвиква антитуморна активност са неизвестни. В произволно клинично проучване, котки от различен произход с фибросарком без метастази или засегнат лимфен възел са включени в две групи, едната с прилагане на референтно лечение операция и лъчетерапия - и друга с прилагане на Oncept IL-2, в допълнение към операция и лъчетерапия. След две години наблюдение се установява, че котките третирани с Oncept IL-2 показват по-дълго средно време до рецидив (над 730 дни), в сравнение с котките от контролната група (287 дни). Лечението с Oncept IL-2 намалява риска от рецидив, за 6 месеца след началото на лечението с около 56% след 1 година и 65% след 2 години. 6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ 6.1 Списък на ексципиентите Лиофилизат: Sucrose Collagen hydrolysate Casein hydrolysate Sodium chloride Disodium phosphate dihydrate Potassium dihydrogen phosphate Разтворител: Water for injections 4

5 6.2 Основни несъвместимости Не смесвайте с друг ветеринарномедицински продукт, с изключение на разтворителя предоставен за употреба с ветеринарномедицинския продукт. 6.3 Срок на годност Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт: 2 години. Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: използвайте незабавно след разтваряне. 6.4 Специални условия за съхранение на продукта Да се съхранява и транспортира в охладено състояние (2 C 8 C). Да се съхранява в оригиналната опаковка с цел предпазване от светлина. Да не се замразява. 6.5 Вид и състав на първичната опаковка Стъклен флакон тип I с бутил еластомерна запушалка, запечатана с алуминиева капачка. Картонена кутия с 6 флакона с 1 доза лиофилизат и 6 флакона с 1 ml разтворител. 6.6 Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство. 7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА MERIAL 29 Avenue Tony Garnier Lyon France 8. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА EU/2/13/150/ ДАТА НА ПЪРВОТО ИЗДАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗA ЗА УПОТРЕБА Дата на първото издаване на лиценз за употреба: 03/05/2013 Дата на последното подновяване на лиценз за употреба: 10. ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на Европейската Агенция по Лекарствата 5

6 ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, СНАБДЯВАНЕ И/ИЛИ УПОТРЕБА Не е приложимо. 6

7 ПРИЛОЖЕНИЕ II A. ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОЛОГИЧНО АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛ ОТГОВОРЕН ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДАТА Б. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ В ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРЕДЛАГАНЕТО ИЛИ УПОТРЕБАТА МУ В. СТАТУС НА МДСОК 7

8 A. ПРОИЗВОДИТЕЛ НА БИОЛОГИЧНО АКТИВНАTA СУБСТАНЦИЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛ ОТГОВОРEH ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДАТА Име и адрес на производителя на биологично активната субстанция MERIAL Laboratoire de Lyon Gerland 254 rue Marcel Mérieux Lyon France MERIAL Laboratoire Porte des Alpes Rue de l'aviation Saint Priest France Име и адрес на производителя, отговорен за освобождаването на партидите за продажба MERIAL Laboratoire Porte des Alpes Rue de l'aviation Saint Priest France Б. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ В ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРЕДЛАГАНЕТО ИЛИ УПОТРЕБАТА МУ Да се отпуска само по лекарско предписание. В. СТАТУС НА МДСОК Не е приложимо. 8

9 ПРИЛОЖЕНИЕ III ЕТИКЕТ И ЛИСТОВКА 9

10 A. ЕТИКЕТ 10

11 ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА Картонена кутия с 6 флакона с лиофилизат и 6 флакона с разтворител 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Oncept IL-2 лиофилизат и разтворител за инжекционна суспензия за котки. 2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ Котешки интерлевкин-2 рекомбинантен canarypox virus(vcp1338) EAID ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА Лиофилизат и разтворител за инжекционна суспензия. 4. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА Лиофилизат: 6 x 1 доза Разтворител: 6 х 1ml 5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП Котки. 6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ 7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ Преди употреба прочети листовката. Подкожно приложение. 8. КАРЕНТЕН СРОК 9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО Преди употреба прочети листовката. 11

12 10. СРОК НА ГОДНОСТ Годен до: {месец/година} След разтваряне използвайте незабавно. 11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ Да се съхранява и транспортира в охладено състояние. Да се съхранява в оригиналната опаковка с цел предпазване от светлина. Да не се замразява. 12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА Унищожаване: прочети листовката. 13. НАДПИСЪТ САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание. 14. НАДПИСЪТ ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места. 15. ИМЕ И ПОСТОЯНEH АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА MERIAL 29, avenue Tony Garnier LYON FRANCE 16. НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП EU/2/13/150/ ПАРТИДЕН НОМЕР Lot {номер} 12

13 МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ МАЛКИ ОПАКОВКИ ВМП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА Флакон с лиофилизат 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Oncept IL-2 лиофилизат 2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ 3. СЪДЪРЖАНИЕ СПРЯМО МАСА, ОБЕМ ИЛИ БРОЙ НА ЕДИНИЧНИТЕ ДОЗИ 1 доза 4. НАЧИН(И) НА ПРИЛОЖЕНИЕ S.C. Преди употреба прочети листовката. 5. КАРЕНТЕН СРОК 6. ПАРТИДЕН НОМЕР Lot {номер} 7. СРОК НА ГОДНОСТ Годен до: {месец/година} 8. НАДПИСЪТ САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА Само за ветеринарномедицинска употреба. 13

14 МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ МАЛКИ ОПАКОВКИ ВМП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА Флакон с разтворител 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Разтворител за Oncept IL КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ 3. СЪДЪРЖАНИЕ СПРЯМО МАСА, ОБЕМ ИЛИ БРОЙ НА ЕДИНИЧНИТЕ ДОЗИ 1 ml 4. НАЧИН(И) НА ПРИЛОЖЕНИЕ Преди употреба прочети листовката. 5. КАРЕНТЕН СРОК 6. ПАРТИДЕН НОМЕР Lot {номер} 7. СРОК НА ГОДНОСТ Годен до {месец/година} 8. НАДПИСЪТ САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА 14

15 B. ЛИСТОВКА 15

16 ЛИСТОВКА: Oncept IL-2 Лиофилизат и разтворител за инжекционна суспензия за котки. 1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ Притежател на лиценза за употреба: MERIAL 29, avenue Tony Garnier Lyon France Производител, отговорен за освобождаване на партидата: MERIAL Laboratoire Porte des Alpes Rue de l'aviation Saint Priest France 2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Oncept IL-2 лиофилизат и разтворител за инжекционна суспензия за котки. 3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ След разтваряне, всяка доза от 1 ml съдържа: Котешки интерлевкин-2 рекомбинантен canarypox virus(vcp1338) EAID* 50 *ELISA инфекциозни дози 50 % Лиофилизат: белезникава хомогенна пелета. Разтворител: бистра безцветна течност. 4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ Имунотерапия за прилагане в допълнение на хирургична интервенция и лъчетерапия при котки с фибросарком (2-5 cm в диаметър) без метастази или засягане на лимфен възел, за редуциране на риска от рецидив и за увеличаване на времето до рецидив (локален рецидив или метастази). Това е демонстрирано по време на теренни изследвания в продължение на 2 години. 5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Няма. 6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ Умерена локална реакция (болезненост при палпация, подуване, сърбеж), може да се наблюдава много често при изследванията за безопасност.тя обикновено изчезва спонтанно до не повече от 1 седмица. Преходна апатия и хипертермия (над 39.5 C).са наблюдавани често при теренни изслезвания. 16

17 . Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация: - много чести (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятни реакции по време на курса на едно лечение) - чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни) - не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 третирани животни) - редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 третирани животни) - много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително изолирани съобщения). Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар. 7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП Котки. 8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН(И) НА ПРИЛАГАНЕ Подкожно приложение. След разреждане на лиофилизираната ваксина с разтворителя, разклатете леко и приложете пет инжекции (всяка приблизително по 0.2 ml) около мястото на туморната ексцизия: една инжекция във всеки ъгъл и една инжекция в центъра на квадрат 5 cm x 5 cm в средата на хирургическия белег. Курс на лечение: 4 третирания през интервал от 1-седмица (ден 0, ден 7, ден 14, ден 21) последвани от 2 третиранияпрез интервал от 2-седмици (ден 35, ден 49). Курса на лечение трябва да се започне в деня преди лъчетерапията, за предпочитане в рамките на един месец след хирургическата ексцизия. 9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ 10. КАРЕНТЕН СРОК Не е приложимо. 11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места. Да се съхранява и транспортира в охладено състояние (2 C 8 C). Да се съхранява в оригиналната опаковка с цел предпазване от светлина. Да не се замразява. Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност, посочен върху етикета след Годен до. След разтваряне използвайте незабавно. 17

18 12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП: Използването по препоръчания начин на приложение в 5 точки на инжектиране е важно, за да се гарантира ефикасността на продукта; инжектиране в 1 точка може да доведе до намалена ефикасност (виж точка 8). Ефикасността е тествана само са в съчетание с хирургическа намеса и лъчетерапия, затова лечението трябва да се извършва според курса на лечение, описан в точка 8. Ефикасността не е тествана при котки с метастази или засягане на лимфен възел. Поради това, че безопасността и ефикасността при повторно прилагане за лечение на фибросарком не е изследвана, повторно третиране трябва да прецени от ветеринарен лекар след оценка полза/риск. Ефикасността на лечението не е изследвана след повече от 2 години след лечението. Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните: Рекомбинантите на canarypox virus са известни като безопасни за хората. Слаби локални и/или системни неблагоприятни реакции, свързани със самата инжекция могат да се наблюдават преходно. Освен това котешкия IL-2 е доказано, че има много ниска биологична активност върху човешки левкоцити в сравнение с човешкия IL-2. При случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикета на продукта. Бременност и лактация: Безопасността на ветеринарномедицинския продукт не е доказана по време на бременност и лактация. Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти): След прилагане на свръхдоза (10 дози), могат да се наблюдават преходна и умерена хипертермия, както и локални реакции (подуване, зачервяване или лека болка и в някои случаи затопляне на мястото на инжектиране). Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие: Няма налична информация за безопасността и ефикасността от съвместното използване на този имунологичен ветеринарномедицински продукт с други ветеринарномедицински продукти. Поради тази причина, прилагането на този имунологичен ветеринарномедицински продукт преди или след употребата на друг ветеринарномедицински продукт трябва да прецени според индивидуалния случай. Основни несъвместимости: Не смесвайте с друг ветеринарномедицински продукт, с изключение на разтворител предоставен за употреба с ветеринарномедицинския продукт. 13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство. 14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на Европейската Агенция по Лекарствата 18

19 15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Ваксиналния щам vcp1338 е рекомбинантен canarypox virus, експресиращ котешки интерлевкин-2 (IL-2). Вирусът експресира ген IL-2 в мястото на инокулиране, но не се реплицира в котката. Oncept IL-2 инжектиран в туморното легло осигурява in situ ниска доза котешки интерлевкин-2, който стимулира антитуморен имунитет, при което се избягва токсичността свързана с системното третиране. Специфичните механизми, чрез които имуностимулацията предизвиква антитуморна активност не са известни. В произволно клинично проучване, котки от различен произход с фибросарком без метастази или засегнат лимфен възел са включени в две групи, едната с прилагане на референтно лечение операция и лъчетерапия - и друга приемаща Oncept IL-2, като допълнение към операция и лъчетерапия. След две години наблюдение се установява, че котките третирани с Oncept IL-2 показват по-дълго средно време до рецидив (над 730 дни), в сравнение с котките от контролната група (287 дни). Лечение с Oncept IL-2 намалява риска от рецидив, за 6 месеца след началото на лечението с приблизително 56% след 1 година и 65% след 2 години в сравнение с контролната група. Картонена кутия с 6 флакона с 1 доза лиофилизат и 6 флакона с 1 ml разтворител. За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба. 19

V-2003-PI-bg

V-2003-PI-bg ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Purevax Rabies суспенсия за инжектране 2. КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка доза от 1 ml съдържа: Активна

Подробно

Purevax RCP FeLV, INN-FHV F2 strain+FCV 431 and G1 strains+PLI IV+vCP97

Purevax RCP FeLV, INN-FHV F2 strain+FCV 431 and G1 strains+PLI IV+vCP97 ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Purevax RCP FeLV лиофилизирана ваксина и разтворител за инжекционна суспензия 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН

Подробно

BTVPUR AlSap 8, Bluetongue virus serotype 8 antigen

BTVPUR AlSap 8, Bluetongue virus serotype 8 antigen ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ BTVPUR AlSap 8, инжекционна суспензия. 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка доза от 1 ml от ваксината

Подробно

Cytopoint, INN-lokivetmab

Cytopoint, INN-lokivetmab ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ CYTOPOINT 10 mg инжекционен разтвор за кучета CYTOPOINT 20 mg инжекционен разтвор за кучета CYTOPOINT

Подробно

Versican Plus Pi+L4R, INN-canineparainfluenzatype2virus,straincpiv2-bio15/inactivated leptospirainterrogansserovar bratislava,strainmslb1088/inactivat

Versican Plus Pi+L4R, INN-canineparainfluenzatype2virus,straincpiv2-bio15/inactivated leptospirainterrogansserovar bratislava,strainmslb1088/inactivat ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Versican Plus Pi/L4R, лиофилизат и суспензия за инжекционна суспензия за кучета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН

Подробно

Versican Plus DHPPi-L4R, INN-Canine distemper, canine adenovirus, canine parvovirosis, canine parainfluenza virus (live attenuated), canine leptospiro

Versican Plus DHPPi-L4R, INN-Canine distemper, canine adenovirus, canine parvovirosis, canine parainfluenza virus (live attenuated), canine leptospiro ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Versican Plus DHPPi/L4R, лиофилизат и суспензия за инжекционна суспензия за кучета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН

Подробно

V-2001-PI-bg

V-2001-PI-bg ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1/32 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Melosus 1,5 mg/ml перорална суспензия за кучета 2. КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ Един ml съдържа:

Подробно

ЛИСТОВКА ЗА: ENROFLOX INJ 10 % - BG 1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ Притежател н

ЛИСТОВКА ЗА: ENROFLOX INJ 10 % - BG 1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ Притежател н ЛИСТОВКА ЗА: ENROFLOX INJ 10 % - BG 1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ Притежател на лиценза за употреба: Габрофам ООД 7002 Русе, ул.

Подробно

PREVICOX - FIROCOXIB

PREVICOX - FIROCOXIB ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Previcox 57 mg дъвчащи таблети за кучета Previcox 227 mg дъвчащи таблети за кучета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН

Подробно

Apoquel, INN-oclacitinib maleate

Apoquel, INN-oclacitinib maleate ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Apoquel 3.6 mg филмирани таблетки за кучета Apoquel 5.4 mg филмирани таблетки за кучета Apoquel 16 mg

Подробно

Posatex, INN-Posaconazole, Orbifloxacin, Mometasone furoate

Posatex, INN-Posaconazole, Orbifloxacin, Mometasone furoate ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Posatex капки за уши, суспензия за кучета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Активни субстанции: Orbifloxacin

Подробно

Ypozane, INN-osaterone acetate

Ypozane, INN-osaterone acetate ПРИКЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ YPOZANE 1,875 mg таблети за кучета YPOZANE 3,75 mg таблети за кучета YPOZANE 7,5 mg таблети за кучета

Подробно

Suprelorin; INN: deslorelin (as deslorelin acetate)

Suprelorin; INN: deslorelin (as deslorelin acetate) ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Suprelorin 4.7 mg имплант за кучета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Активна субстанция: Deslorelin (под

Подробно

Simparica, INN-sarolaner

Simparica, INN-sarolaner ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Simparica 5 mg дъвчащи таблетки за кучета 1,3 2,5 kg Simparica 10 mg дъвчащи таблетки за кучета >2,5 5

Подробно

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Листовка: информация за потребителя ФЕНИСТИЛ 0,1% Гел Диметинденов малеат FENISTIL 0.1% Gel Dimethindene maleate Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй

Подробно

+КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ ЦЕФТИОМАКС 50 mg/ml инжекционна суспензия за едри преживни животн

+КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ ЦЕФТИОМАКС 50 mg/ml инжекционна суспензия за едри преживни животн +КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ ЦЕФТИОМАКС 50 mg/ml инжекционна суспензия за едри преживни животни и свине Ceftiofur hydrochloride CEFTIOMAX 50 mg/ml

Подробно

Bravecto, INN-Fluralaner

Bravecto, INN-Fluralaner ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Bravecto 112,5 mg дъвчащи таблетки за много малки кучета (2-4,5 kg) Bravecto 250 mg дъвчащи таблетки за

Подробно

OSURNIA, INN-terbinafine, florfenicol, betamethasone acetate

OSURNIA, INN-terbinafine, florfenicol, betamethasone acetate ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ OSURNIA гел за уши за кучета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Активни субстанции: 1 доза (1,2 g) съдържа:

Подробно

[Version 8, 10/2012]

[Version 8, 10/2012] [Version 8, 10/2012] ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ РОКСАЦИН БГ ОРАЛЕН 100 mg/ml перорален разтвор за пилета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН

Подробно

FORTEKOR PLUS, INN-benazepril hydrochloride, pimobendan

FORTEKOR PLUS, INN-benazepril hydrochloride, pimobendan ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 10 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg таблетки за кучета FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg таблетки за кучета 2. КАЧЕСТВЕН

Подробно

Microsoft Word - BG-SPC-Imazol-Plus-final.doc

Microsoft Word - BG-SPC-Imazol-Plus-final.doc КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Imazol Cream plus Имазол Крем плюс 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ 1 g крем съдържа 10 mg клотримазол и 2.5 mg хексамидинов диизетионат

Подробно

RACUMINE PASTE_PROF_final_Label+Leaflet_

RACUMINE PASTE_PROF_final_Label+Leaflet_ РАКУМИН ПАСТА Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара на МЗ: 1543-1/23.10.2013г. Лице, което пуска на пазара: Байер България ЕООД 1510 София ул. Резбарска 5 тел. +359 2 8140 164 Производител:

Подробно

Microsoft Word - V-132-PI-bg

Microsoft Word - V-132-PI-bg ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1/34 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Trocoxil 6 mg дъвчащи таблетки за кучета Trocoxil 20 mg дъвчащи таблетки за кучета Trocoxil 30 mg дъвчащи

Подробно

Vectra3D,INN-dinotefuran,pyriproxyfen,permethrin

Vectra3D,INN-dinotefuran,pyriproxyfen,permethrin ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Vectra 3D спот-он разтвор за кучета 1.5 4 kg Vectra 3D спот-он разтвор за кучета > 4 10 kg Vectra 3D спот-он

Подробно

SevoFlo, INN-sevoflurane

SevoFlo, INN-sevoflurane ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ SevoFlo 100 % течност за инхалация с пара за кучета и котки 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Активна

Подробно