ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е"

Препис

1 ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е необходимо да отговарят на условията отразени в таблицата Участие в акредитационни процедури 1-3 ДОКТОР Студии и монографии

2 1 1 Популярни статии и доклади Брой рецензии и отзиви за трудовете на кандидата 0-10 ЗА НАУЧНАТА СТЕПЕН ДОКТОР НА НАУКИТЕ Кандидатите е необходимо да отговарят на условията отразени в таблицата Автор на учебни програми ДОКТОР НА НАУКИТЕ МАГИСТЪР Титуляр на дисциплини 3-5 Водени дисциплини на чужд език 1-4 Изнесени лекции в други висши училища, включително 2-4 Участие в акредитационни процедури Студии 2-4 Монографии Популярни статии и доклади , от които поне 3 за ОКС 2

3 и повече 3 и повече Брой рецензии и отзиви за трудовете на кандидата Отличия и награди: институционални регионални 1 Създадени произведения на изкуството с национално значение с международно признание ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ АСИСТЕНТ Академичната длъжност асистент се заема от докторанти, които са пред предварително обсъждане на дисертационния им труд. Предложението се заявява от съответната катедра при наличие на щат, приема се на ФС и се одобрява от АС и Ректор. ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ ГЛАВЕН АСИСТЕНТ Предложението се заявява от съответната катедра при съответствие със структурните щатни съотношения, приема се на ФС и се одобрява от АС и Ректор. Кандидатите за заемане на академичната длъжност "главен асистент" се оценяват по съвкупност от следните критерии и показатели: да притежат образователната и научна степен доктор да отговарят на минималните изисквания отразени в таблицата Автор на учебни програми 0-3 Титуляр на дисциплини 0-3 Водени дисциплини на чужд език 0-3 Изнесени лекции в други висши училища, включително 0-3 Участие в акредитационни процедури 1-3 ГЛАВЕН АСИСТЕНТ 3

4 Студии и монографии Популярни статии и доклади Брой рецензии и отзиви за трудовете на кандидата 0-10 Кандидатите се явяват на конкурсен изпит, който се провежда в два кръга. Първият кръг е писмен изпит с максимална продължителност 4 часа, В тази част кандидатите пишат по изтеглен общ въпрос. При получена минимална оценка мн.добър 50, кандидатите преминават във втори кръг устен изпит. Устният изпит се провежда по изтегления въпрос. Средно аритметичната минимална оценка от двата кръга е мн.добър 50. Оформя се средно аритметична оценка от двата кръга и кандидатите се класират от научното жури. Научното жури прави предложение до ФС. ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ ДОЦЕНТ Предложението се заявява от съответната катедра при съответствие със структурните щатни съотношения, приема се на ФС и се одобрява от АС и Ректор. Кандидатите е неоходимо да представят монографични трудове или равностойни публикации на монографията, като равностойни на една монография са поне 20 статии 4

5 от най малко 6 стр., публикувани в рецензирани списания с ISSN и сборници с ISBN, а при съавторство да се определя собственият дял на кандидата. Членовете на научното жури да бъдат хабилитирани в научната област по темата на конкурса. Кандидатите за заемане на академичната длъжност "доцент" се оценяват по съвкупност от следните критерии и показатели: да притежат образователната и научна степен доктор да отговарят на минималните изисквания отразени в таблицата Автор на учебни програми 3-5 Титуляр на дисциплини 1-3 Водени дисциплини на чужд език 1-3 Изнесени лекции в други висши училища, включително 0-3 Участие в акредитационни процедури Студии и монографии Популярни статии и доклади 1-5 ДОЦЕНТ и повече 5 и повече Брой рецензии и отзиви за трудовете на кандидата Отличия и награди: институционални 0-5 5

6 регионални 1 Създадени произведения на изкуството с национално значение с международно признание 3-10 ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ ПРОФЕСОР Предложението се заявява от съответната катедра при съответствие със структурните щатни съотношения, приема се на ФС и се одобрява от АС и Ректор. Членовете на научното жури да бъдат хабилитирани в научната област по темата на конкурса. Конкурс за професор след доцент участниците в конкурса да имат трудов стаж най - малко 5 академични години като доцент. - кандидатът да има минимум 4 самостоятелни труда, от които не помалко от 2 монографии и 2 университетски учебника и/или 2 учебника (или учебни помагала) за предучилищното или училищното образование или минимум 25 равностойни публикации в книжен и/или електронен вариант, и минимум 30 статии/доклади. Конкурс за професор след доктор - участниците в конкурса да имат трудов стаж от най -малко 5 академични години като 8 или 10 академични години трудов стаж като гл. асистент и доктор. - кандидатът да има минимум 6 самостоятелни труда, от които не помалко от 3 монографии и от 3 университетски учебника и/или 3 учебника (или учебни помагала) за предучилищното или училищното образование или минимум 25 равностойни публикации в книжен и/или електронен вариант, и минимум 40 статии/ доклади. Равностойни на една монография са поне 25 публикации от най-малко 6 стр., публикувани в рецензирани списания с ISSN и сборници с ISBN, а при съавторство да се определя собственият дял на кандидата. Поне 2/3 от статиите/докладите е необходимо да бъдат самостоятелни. Ако кандидатите притежават научната степен доктор на науките, те представят поне 2 монографии извън представените за доцент и за доктор на науките, и поне 1-2 учебника за ВУЗ, и поне статии/доклади на научни конференции публикувани в пълен обем минимум 6 7 стр. Кандидатите за заемане на академичната длъжност "професор" се оценяват по съвкупност от следните критерии и показатели: да притежат образователната и научна степен доктор. да отговарят на минималните изисквания отразени в таблицата. 6

7 Автор на учебни програми ПРОФЕСОР МАГИСТЪР Титуляр на дисциплини 3-5 Водени дисциплини на чужд език 2-4 Изнесени лекции в други висши училища, включително 2-4 Участие в акредитационни процедури Студии 4-6 Монографии Популярни статии и доклади и повече 10 и повече Брой рецензии и отзиви за трудовете на кандидата , от които поне 4 за ОКС 1 Отличия и награди: институционални регионални 1 Създадени произведения на изкуството с национално значение с международно признание 20. Успешно защитили докторанти на ПУ и повече 7

8 Кандидатите, за които се прилагат критерии от художествено-творческа дейност е необходимо да имат: - след доцент, минимум 3 представяния (концерти, спектакли) или изложби, и 20 произведения с художествена стойност и минимум 2 представления/изложби. - след доктор, минимум 7 представяния (концерти, спектакли) или изложби, и 40 произведения с художествена стойност и минимум 4 представления/изложби. Комплексната оценка на даден кандидат е положителна когато същият отговаря на всички критерии, или ако не отговаря напълно на едни от тях, а преизпълнява друг/и. Докторантите в Педагогически факултет за всяка учебна година имат аудиторна заетост от 30 до 180 часа, като първите 30 часа не се заплащат. 8

ПЪТНА КАРТА

ПЪТНА КАРТА Приложение 1 Количествени изисквания за заемане на академичната длъжност Професор в УНСС І. Задължителни условия по ЗРАСРБ (Чл.29) 1. Да са придобили образователната и научна степен "доктор". 2. Да са

Подробно

Microsoft Word - 33-Pravilnik_uslov_red_zaemane_AD_TU_Varna-priet docx

Microsoft Word - 33-Pravilnik_uslov_red_zaemane_AD_TU_Varna-priet docx М И Н И М А Л Н И И З И С К В А Н И Я Приложение 1 към кандидатите за откриване процедура за заемане академични длъжности главен, доцент и професор по професиолни правления в ТУ-Вар, които покриват минималните

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

Приложение 3:

Приложение 3: ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Минимални изисквания към научната и преподавателската дейност на кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на академичните длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор"

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

Microsoft Word - v norm dokum-PROCEDURES_AD.doc

Microsoft Word - v norm dokum-PROCEDURES_AD.doc Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С О Ф И Я Утвърдил, Ректор:... (проф. д-р инж. М. Христов) ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ I. Последователност на процедурите за заемане на академична

Подробно

Microsoft Word - 4-Pravilnik_ZRAS_IMI.doc

Microsoft Word - 4-Pravilnik_ZRAS_IMI.doc ПРАВИЛНИК за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института по математика и информатика на БАН Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този Правилник урежда

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р НАДЕЖДА ПЕТРОВА МАДЖАРОВА, ДМН Хоноруван преподавател към ПУ Паисий Хилендарски Пловдив Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в областта на висшето

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2.

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (счетоводство и одит) от акад. Иван П. Попчев Със

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

Постановление 26 от 13 февруари 2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република

Постановление 26 от 13 февруари 2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република Постановление 26 от 13 февруари 19 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет с Постановление 2 на Министерския съвет

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р инж. Румен Дончев Недков, член на Научно жури съгласно Заповед РД38-26/22.04.2016 на Ректора на СУ Св.Кл.Охридски и Протокол No 1/27.0.2016 г от заседание на Научното жури

Подробно

До Научното жури, определено със заповед на Ректора на УНСС за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално напра

До Научното жури, определено със заповед на Ректора на УНСС за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално напра До Научното жури, определено със заповед на Ректора на УНСС за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност 05.02.26

Подробно

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАУЧНОТО ЖУРИ, ОПРЕДЕЛЕНО СЪС ЗАПОВЕД 2075/ г. НА РЕКТОРА НА УНСС СОФИЯ Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Марин Найденов Нешков

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАУЧНОТО ЖУРИ, ОПРЕДЕЛЕНО СЪС ЗАПОВЕД 2075/ г. НА РЕКТОРА НА УНСС СОФИЯ Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Марин Найденов Нешков ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАУЧНОТО ЖУРИ, ОПРЕДЕЛЕНО СЪС ЗАПОВЕД 2075/27.09.2013г. НА РЕКТОРА НА УНСС СОФИЯ Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Марин Найденов Нешков, ПН 3.9. «Туризъм», научна специалност «Икономика

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

ДО ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ Д О К Л А Д от от доц. д-р Веселин Дончев, ръководител на катедра Физика на конденз

ДО ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ Д О К Л А Д от от доц. д-р Веселин Дончев, ръководител на катедра Физика на конденз ДО ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ Д О К Л А Д от от доц. д-р Веселин Дончев, ръководител на катедра Физика на кондензираната материя Уважаеми членове на Факултетния съвет,

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

Microsoft Word - ПМС_26_

Microsoft Word - ПМС_26_ ПОСТАНОВЛНИ 26 на МС от 13.02.19 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет с Постановление 2 на Министерския съвет

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Даниела Костадинова Михалева, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Георги Пенчев Венков, ФПМИ на ТУ-София по конкурс за ДОЦЕНТ за нуждите на кат. МАДУ на ФПМИ към ТУ-София Област на висшето образ

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Георги Пенчев Венков, ФПМИ на ТУ-София по конкурс за ДОЦЕНТ за нуждите на кат. МАДУ на ФПМИ към ТУ-София Област на висшето образ РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Георги Пенчев Венков, ФПМИ на ТУ-София по конкурс за ДОЦЕНТ за нуждите на кат. МАДУ на ФПМИ към ТУ-София Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика,

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я С Т А Н О В И Щ Е на проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев, член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научна област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално

Подробно

До Председателя на научното жури по конкурса за заемане на академична длъжност доцент към катедра Счетоводство и анализ при УНСС С Т А Н О В И Щ Е От

До Председателя на научното жури по конкурса за заемане на академична длъжност доцент към катедра Счетоводство и анализ при УНСС С Т А Н О В И Щ Е От До Председателя на научното жури по конкурса за заемане на академична длъжност доцент към катедра Счетоводство и анализ при УНСС С Т А Н О В И Щ Е От : проф. д-р ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА МИЛАНОВА, Университет

Подробно

УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: кон

УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: кон УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: конкурс за заемане на академична длъжност доцент в Университет

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на гл. ас. д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 4.6.

Подробно

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Александра Данкова Парашкевова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

Становище

Становище Становище на проф. дпн Галя Михайлова Христозова, Бургаски свободен университет, Център по хуманитарни науки, Програмен съвет по Педагогика член на научно жури, заповед ЛС - 54/22.02.2017 г. Конкурс за

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов ОТНОСНО: материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност Архитектура на сградите,

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на доц. д-р Георги Костадинов Бърдаров член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научната област 4.4. Наук

РЕЦЕНЗИЯ на доц. д-р Георги Костадинов Бърдаров член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научната област 4.4. Наук РЕЦЕНЗИЯ на доц. д-р Георги Костадинов Бърдаров член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научната област 4.4. Науки за Земята (Социална и икономическа география) обявен

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ

Подробно

ДО

ДО ДО Председателя на Научното жури Факултет Управление и администрация - УНСС РЕЦЕНЗИЯ ПО КОНКУРС ЗА акад. длъжност ДОЦЕНТ ПО 05.02.26 Маркетинг (Директен маркетинг) с участник д-р Красимир Маринов Маринов

Подробно