СТАНОВИЩЕ

Размер: px
Започни от страница:

Download "СТАНОВИЩЕ"

Препис

1 СТАНОВИЩЕ за докторската дисертация на Мая Димитрова Василева за присъждането на ОНС Доктор в професионално направление обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - ТВ Журналистика) на тема ТВОРЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТАРИУМ НА ВЕЧЕРНОТО ТОКШОУ В БЪЛГАРСКИЯ ТЕЛЕВИЗОНЕН ЕФИР Трудът на Мая Василева е озаглавен ТВОРЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТАРИУМ НА ВЕЧЕРНОТО ТОКШОУ В БЪЛГАРСКИЯ ТЕЛЕВИЗОНЕН ЕФИР. Творческият инструментариум на водещите на вечерното токшоу е и предметът на представеното от докторантката изследване. Дисертационният труд е фокусиран върху влиянието на творческия инструментариум на водещите във вечерното токшоу при изграждане на матрицата на предаването съпоставянето му с европейски и световни образци. Проследено е развитието на жанровите форми и влиянието, което творческият инструментариум, който водещият използва оказва върху съдържанието на предаването, типа телевизионна комуникация с аудиторията и влиянието, което предаването би могло да има върху аудиторията. Проследена е таблоидизацията на предаването и скечово-сценичното разиграване на етюди от водещите. Предметните полета на изследването са главно в две посоки: особеностите на творческия инструментариум; изследване на взаимовръзката между формата на предаването, неговата концепция и използвания от вадещия творчески потенциал. Заслуга на докторантката, като резултат от изследването, е изготвената професиограма на водещия на токшоуто, като персонифицирано водене на предаването от страна на лицето на предаването водещият, който е мениджър на предаването. В две от изследваните предавания водещите са и продуценти на собствените си предавания. 1

2 Актуалност на изследвания проблем - до сега не е правено такова изследване на трите вечерни токшоута в българския ефир. Предмет на това изследване е творческият инструментариум в три вечерни токшоута. До сега той не е бил предмет на дисертационна разработка. Според докторантката Той е напълно съпоставим по отношение на качество, оригиналност, креативност и иновативност на западните образци на подобни предавания. Изследването е актуално, тъй като токшоуто е едно от най-разпространените предавания във вечерния пояс на националните ни телевизии. Според нея Шоуто на Слави е с най-дълга история и е българското вечерно токшоу с най-силно развит, според докторантката, творчески инструментариум. Актуалността може да бъде потърсена е още обществената потребност от този род предавания и влиянието, което този тип предавания имат върху телевизионната аудитория. Този текст може да представлява интерес за работещите в медиите, за анализаторите на медиите и вечерното токшоу. Обект на изследването са три вечерни токшоу предавания в българския ефир, имащи подобна матрица /следваща световните образци/, излъчвани във вечерния ефирен пояс - Шоуто на Слави по BTV, Вечерното шоу на Азис - PRO.BG /BTV Action/ и Шоуто на Иван и Андрей /NOVA TV/. Един от изводите на докторантката е, че: Шоуто на Слави е пример за български образец на класическо вечерно токшоу с достатъчно дълъг телевизионен живот, за да имат критично основание последващите го предавания от същия формат да се опитват да поддържат подобно ниво и да разкриват нови ниши в творческия инструментариум. Самостоятелното емпирично изследване за целите на дисертационния труд включва едногодишен емпиричен период / г./ В приложението на дисертационния труд са представени регистрационните карти за определяне на количествени и качествени измерители на творческия инструментариум във вечерното токшоу в българския национален ефир спрямо отделните предавания: 136 броя регистрационни карти за Шоуто на Слави, 25 за Шоуто на Иван и Андрей и 35 за Вечерното шоу на Азис. 2

3 Структура и съдържание на текста. Дисертационният труд съдържа 178 страници. Структурата му е следната: увод, три глави, заключение, библиография, приложения. Библиографията включва 261 заглавия. Приложенията включват 11 таблици с обобщени данни по месеци и една сумарна таблица с крайни резултати от обобщението на емпиричния материал за Шоуто на Слави, 1 таблица за Шоуто на Иван и Андрей и 1 таблица за Вечерното шоу на Азис. В текста са изведени: спецификата и развитието на на жанра токшоу, специфика на вечерното токшоу, роля на вадещия, развлекателната функция на предаването. Изяснена е ролята на матрицата на вечерното токшоу и е потърсено значението на творческия потенциал и творческия инструментариум на водещия във вечерното токшоу. Една от целите на това изследване е проследяването на развлечението като основен инструмент на водещия за аудиторията, ролята на смешното, скеча, сатирата като творчески похвати на водещите. Дисертационният труд е разделен на три глави, като всяка от тях е посветена на отделно проблемно поле. Първата глава проследява възникването и развитието на формата на токшоуто и очертава спецификите на вечерното токшоу. Втората е посветена на предмета на изследване творческият инструментариум на водещите. В третата глава е направено обобщено представяне на творческия инструментариум в трите изследвани предавания. Дисертацията има елементи на иновативна разработка. Създаден и първият опит за модел на професиограма на водещите на трите токшоута. Приносни моменти. Досега няма цялостно изследване, посветено на ролята и значението на формата на вечерното токшоу. Според докторантката Темата за творческия инструментариум на вечерното токшоу е актуална с идеята да се проучи производствения потенциал на действие на скечово-сценичната култура и причините чрез оригинален криейтив и авторитетен водещ да се създаде специфично телевизионно предаване с хедонистична функция на съдържанието, и още допълнително e належащо да се установят корелативните зависимости как и защо се случва тоталната доминация на жанра токшоу, в частност формата на вечерното токшоу във вечерен часови слот, спрямо други художествени и/или злободневно-публицистични предавания. Един от основните приноси на текста е: 3

4 Очертаването на тенденциите на развитие на вечерното токшоу у нас. Правилно е избран метода на сравнителния анализ при очертаването на спецификите трите изследвани предавания у нас. Описани са още практиките на вечерното токшоу в различните страни по света. Изведен е основен понятиен апарат за целите на това изследване. Изведени са понятия като токшоу, творчески инструментариум, концепция и схема на предаването, таблоидна формула на вечерното токшоу; Други приноси, според мен, са: Изследвани са чужди и български източници по отношение на творческия инструментариум във вечерното токшоу. Описани са спецификите и тенденциите на развитие. За първи път се осъществява съпоставяне на творческия инструментариум в българското вечерно токшоу и практиките на световните образци; Създадена е теоретична професиограма на водещия. Изследвани са ролята и мястото на водещия при утвърждаването на професионални качества, които персонифицират предаването, правят водещия основна фигура във вечерното токшоу; Приносите са отбелязани от докторантката. Тя акуратно е изброила основните, според нея, приносни моменти. Забележки и препоръки: Една от препоръките ми е изследването да бъде продължено, като се обработи още в сравнителен план емпиричния материал, използван в текста. Този текст има практико-приложен характер и е добре да бъде публикуван. Той би бил полезен за работещите в телевизията, студенти и специалисти. Определени моменти на описателност в текста биха могли да бъдат избегнати при повторната му редакция. 4

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Имайки предвид актуалността на разработката, изтъквайки резултатите на направеното емпирично изследване, изброените приносни моменти, изводите и препоръките направени в текста, убедено препоръчвам на уважаемите членове на научното жури, да присъдят ОНС доктор на Мая Василева дисертационния й труд ТВОРЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТАРИУМ НА ВЕЧЕРНОТО ТОКШОУ В БЪЛГАРСКИЯ ТЕЛЕВИЗОНЕН ЕФИР София доц.д-р Теодора Петрова /научен ръководител на докторантката, ФЖМК-СУ Св. Кл Охридски / 5

СТАНОВИЩЕ от проф. дн Иванка Мавродиева-Георгиева, СУ Св. Климент Охридски, член на научно жури със Заповед на Ректора на УНСС 394 от г. От

СТАНОВИЩЕ от проф. дн Иванка Мавродиева-Георгиева, СУ Св. Климент Охридски, член на научно жури със Заповед на Ректора на УНСС 394 от г. От СТАНОВИЩЕ от проф. дн Иванка Мавродиева-Георгиева, СУ Св. Климент Охридски, член на научно жури със Заповед на Ректора на УНСС 394 от 05.03.2019 г. Относно материалите, представени за присъждане на ОНС

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ 1 СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на Надежда Петева Петрова на тема : Танцът в структурата на телевизионните риалити формати в България за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна

Подробно

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и науч

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти за присъждане на образователната и науч СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и научна степен доктор на Яна Красимирова Събева, редовен

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

Page1 РЕЦЕНЗИЯ за дисертационния труд на тема: ГЕРМАНИЯ И ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ ДЪРЖАВИ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА. ПОДХОДИ НА ОТРАЗЯВАНЕ ОТ ДОЙЧЕ ВЕЛЕ И ЦЕ

Page1 РЕЦЕНЗИЯ за дисертационния труд на тема: ГЕРМАНИЯ И ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ ДЪРЖАВИ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА. ПОДХОДИ НА ОТРАЗЯВАНЕ ОТ ДОЙЧЕ ВЕЛЕ И ЦЕ Page1 РЕЦЕНЗИЯ за дисертационния труд на тема: ГЕРМАНИЯ И ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ ДЪРЖАВИ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА. ПОДХОДИ НА ОТРАЗЯВАНЕ ОТ ДОЙЧЕ ВЕЛЕ И ЦЕ ДЕ ЕФ ( 2013-2015)" на Кристина Дончева Баксанова,

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ

РЕЦЕНЗИЯ РЕЦЕНЗИЯ на дисертационния труд на тема : Танцът в структурата на телевизионните риалити формати в България на Надежда Петева Петрова за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СB

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СB СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СB. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ КАТЕДРА ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА ЖУРНАЛИСТИКАТА С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Григорий Вазов Висше училище по застраховане

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е

С Т А Н О В И Щ Е С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Поля Иванова Иванова СУ Св. Климент Охридски Катедра Комуникация и аудиовизуална продукция Журналистика Относно: дисертационен труд за присъждане на научна степен доктор

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология и Философия на култ

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология и Философия на култ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология 5.11.02 и Философия на културата, политиката, правото и икономиката 5.01.13 на:

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно

С т а н о в и щ е за дисертационния труд на Мария Момчилова на тема Природа, еволюция и типология на манга комуникацията. Манга и традиционната печатн

С т а н о в и щ е за дисертационния труд на Мария Момчилова на тема Природа, еволюция и типология на манга комуникацията. Манга и традиционната печатн С т а н о в и щ е за дисертационния труд на Мария Момчилова на тема Природа, еволюция и типология на манга комуникацията. Манга и традиционната печатна медия За присъждане на образователна и научна степен

Подробно

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Иван Петров Видолов относно: Дисертационен труд на тема: Експертизи при разследване на престъпления против стопанството Област на висше образование: 3. Социални, стопански

Подробно

СТАНОВИЩЕ за дисертацията на Силвия Басева Архитектурният пейзаж в българската живопис (60-те 80-те години на ХХ-ти век) за присъждане на о.н.с. докто

СТАНОВИЩЕ за дисертацията на Силвия Басева Архитектурният пейзаж в българската живопис (60-те 80-те години на ХХ-ти век) за присъждане на о.н.с. докто СТАНОВИЩЕ за дисертацията на Силвия Басева Архитектурният пейзаж в българската живопис (60-те 80-те години на ХХ-ти век) за присъждане на о.н.с. доктор от доц. д-р Бойка Доневска, катедра Изкуствознание,

Подробно

До Г-ца Управител

До Г-ца Управител С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Лъчезар Георгиев Георгиев член на научното жури за избор на ДОКТОР по професионално направление Обществени комуникации и информационни науки, Факултет по журналистика и масова

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ ЗА ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА От доц. д-р Мануела Миронова Манлихерова, Софийски университет Св. Климент Охридски, председател на научно жури със запове

РЕЦЕНЗИЯ ЗА ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА От доц. д-р Мануела Миронова Манлихерова, Софийски университет Св. Климент Охридски, председател на научно жури със запове РЕЦЕНЗИЯ ЗА ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА От доц. д-р Мануела Миронова Манлихерова, Софийски университет Св. Климент Охридски, председател на научно жури със заповед РД 38-113/06.02.2018 г. Относно дисертацията, предоставена

Подробно

БЪЛГАРСКА АКДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

БЪЛГАРСКА АКДЕМИЯ НА НАУКИТЕ БЪЛГАРСКА АКДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Секция Публични политики и социални промени С Т А Н О В И Щ Е От доцент д-р по социология Божидар Сашков Ивков ИИОЗ при БАН,

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователнат

Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователнат Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователната и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

I

I До УНСС Катедра Финанси СТАНОВИЩЕ от доц. Стоян Проданов с научна специалност 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка, Регистриран в НАЦИД от 01.12.2018 г., член на Научно жури, определено

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я от проф. дпн Клавдия Василева Сапунджиева, СУ "Св. Кл. Охридски" на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степе

Р Е Ц Е Н З И Я от проф. дпн Клавдия Василева Сапунджиева, СУ Св. Кл. Охридски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степе Р Е Ц Е Н З И Я от проф. дпн Клавдия Василева Сапунджиева, СУ "Св. Кл. Охридски" на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор" в област на висше образование: 1. Педагогически

Подробно

Нора Атанасова Голешевска

Нора Атанасова Голешевска СТАНОВИЩЕ по дисертационния труд на Силва Пламенова Димитрова, редовен докторант към катедра Реторика, Философски факултет, СУ Св. Климент Охридски, професионално направление 2.3. Философия (Реторика)

Подробно

СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на Васил Велиславов Стоянов, редовен докторант в катедра Медии и обществени комуникации, факултет Икономика на инфрас

СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на Васил Велиславов Стоянов, редовен докторант в катедра Медии и обществени комуникации, факултет Икономика на инфрас СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на Васил Велиславов Стоянов, редовен докторант в катедра Медии и обществени комуникации, факултет Икономика на инфраструктурата на УНСС, за присъждане на образователната

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

СТАНОВИЩЕ На проф. д-р Пламен Генков Митов Биологически факултет на СУ Св. Климент Охридски за дисертационен труд на тема: ФИЛОСОФСКИ ИМПЛИКАЦИИ НА ТЕ

СТАНОВИЩЕ На проф. д-р Пламен Генков Митов Биологически факултет на СУ Св. Климент Охридски за дисертационен труд на тема: ФИЛОСОФСКИ ИМПЛИКАЦИИ НА ТЕ СТАНОВИЩЕ На проф. д-р Пламен Генков Митов Биологически факултет на СУ Св. Климент Охридски за дисертационен труд на тема: ФИЛОСОФСКИ ИМПЛИКАЦИИ НА ТЕОРИЯТА ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИЯ ДИЗАЙН за получаване на образователната

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

Уведомление,

Уведомление, С Т А Н О В И Щ Е от Доц. д-р Иван Стоянов Александров, д.пс. Медицински университет Проф. д-р Параскев Стоянов Варна. По отношение заповед на ректора на ВСУ Черноризец Храбър 1495 от 16.11.2017 г за включване

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълкадинова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно