НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ОКОЛО ДАННИТЕ ЗА ЕТНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ ОТ ПРЕБРОЯВАНЕ 2011 ГОДИНА ДИМИТЪР АРКАДИЕВ, ДОЦ. Д-Р 1 Етническото разноо

Размер: px
Започни от страница:

Download "НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ОКОЛО ДАННИТЕ ЗА ЕТНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ ОТ ПРЕБРОЯВАНЕ 2011 ГОДИНА ДИМИТЪР АРКАДИЕВ, ДОЦ. Д-Р 1 Етническото разноо"

Препис

1 НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ОКОЛО ДАННИТЕ ЗА ЕТНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ ОТ ПРЕБРОЯВАНЕ 2011 ГОДИНА ДИМИТЪР АРКАДИЕВ, ДОЦ. Д-Р 1 Етническото разнообразие на населението в отделните държави и територии по света и проблемите възникващи в това отношение вълнуват обществото като цяло, отделни общности, групи, лица. България не прави изключение. Преброяванията на населението, извършвани редовно или на по-дълги интервали от време, са един от начините за получаване на данни за етническия състав по различни признаци. В България при всички преброявания на населението без това през 1985 г. се включват въпроси по етнически признаци. Въпроси по етнически признаци са включени и при последното преброяване към г. Отговорите на тези признаци са незадължителни съгласно Закона за преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г. [2]. Окончателните данни от Преброяване 2011 г. са получени в много кратки срокове в сравнение с предходните преброявания и са посрещнати с голям интерес от потребителите на тези данни и стават основа за оживена дискусия в общественото пространство. Това се отнася в най-голяма степен за данните по етническите признаци. Поводът за дискусиите в това отношение са неоговорилите на въпросите по етническите признаци, както като голям абсолютен брой, така и като относителен дял. Неотговорилите на въпроса за етническата група са 9,3 %, за майчиния език 9,8 %, а за вероизповеданието дори 21,8 % от общия брой на населението, установен към датата на преброяването [3]. Тези съотношения могат да се проследят в табл.1. Таблица 1 ОТГОВОРИЛИ И НЕОТГОВОРИЛИ НА ВЪПРОСИТЕ ЗА ЕТНИЧЕСКИТЕ ПРИЗНАЦИ В БЪЛГАРИЯ СПОРЕД ПРЕБРОЯВАНЕТО ПРЕЗ 2011 Г. Признак Абсолютен брой Относителен дял, % отговорили неотговорили отговорили неотговорили Етническа група ,7 9,3 Майчин език ,2 9,8 Вероизповедание ,2 21,8 Големият брой неотговорили е прецедент в историята на преброяванията на населението в България и практически не се среща досега в други страни, прилагащи същата или сходна методология в това отношение. Потвърждение на това дори в сравнение с предходното преброяване през 2001 г. може да се 1 Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий - Велико Търново, преподавател.

2 2 проследи в табл. 2. През 2001 г., когато отговорите също са незадължителни, неотговорилите изобщо на всички признаци са само или 0,3 % от населението, а през по-далечната 1992 г. съответно или 0,1 %. Таблица 2 НЕОТГОВОРИЛИ НА ВЪПРОСИТЕ ЗА ЕТНИЧЕСКИТЕ ПРИЗНАЦИ В БЪЛГАРИЯ СПОРЕД ПРЕБРОЯВАНЕТО ПРЕЗ 2001 И 2011 Г. Признак Абсолютен брой Относителен дял, % Етническа група ,3 Майчин език } } 0,3 9,8 Вероизповедание ,8 Забележка. Неотговорилите през 1992 г. са или 0,1 %. Освен неотговорилите на въпросите за обсъжданите признаци има и известен брой несамоопределили се. Този отговор е предвиден като възможност в преброителната карта. В сравнение с 2001 г. абсолютният брой на несамоопределилите се по етническа група и майчин език е близък по размер. Същото се отнася и за относителните им дялове, които са по-малки от един процент. Същото не се отнася за несамоопределилите се за вероизповеданието. Техният абсолютен брой в сравнение с 2001 г. нараства с близо 45 %, а относителният им дял от 3,6 до 7,1 %. Последното (а като се вземат предвид и неотговорилите общо над 2 млн.) поставя под съмнение изобщо включването на въпрос по този признак в програмата на преброяването. Съотношенията могат да се проследят в табл. 3. Таблица 3 НЕСАМООПРЕДЕЛИЛИ СЕ ПО ЕТНИЧЕСКИ ПРИЗНАЦИ В БЪЛГАРИЯ СПОРЕД ПРЕБРОЯВАНЕТО ПРЕЗ 2001 И 2011 Г. Признак Абсолютен брой Относителен дял, % Етническа група ,8 0,8 Майчин език ,6 0,7 Вероизповедание ,6 7,1 При сравняване на възрастовия състав на цялото население и само на отговорилите на въпросите по етническите признаци се установява, че тя е различна. В по-младите възрастови групи (до 29 г.) относителният дял на неотговорилите е по-голям и постепенно намалява с повишаване на възрастта. В групата г. няма разлика. Във възрастовите групи над 40 години относителният дял на неотговорилите намалява. Лицата от българската етническа група са със застаряващ възрастов състав и относителният дял на отговорилите се увеличава с повишаване на възрастта. Съответният относителен дял на тази група също се увеличава. При останалите две основни етнически групи (турска и ромска) положението е обратно. В бъдеще за достатъчно дълъг интервал от време постепенно тези съотношения могат да се изменят. Посоченото може да се проследи в табл. 4.

3 3 Таблица 4 ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ, ОБЩО И ОТГОВОРИЛИ НА ВЪПРОСА ЗА ЕТНИЧЕСКА ГРУПА В БЪЛГАРИЯ СПОРЕД ПРЕБРОЯВАНЕТО ПРЕЗ 2011 Г. (Проценти) Възраст, Отговорили Разлика Етническа група - отговорили години Общо българска турска ромска 0-9 9,0 8,4 0,6 72,9 10,6 12, ,4 9,2 0,2 77,2 11,7 9, ,3 13,1 0,3 81,5 10,3 6, ,7 14,7 0,0 84,3 9,3 5, ,7 13,8-0,1 85,2 9,3 4, ,1 14,3-0,2 87,2 8,4 3, ,0 13,3-0,3 90,1 7,0 1, ,8 9,1-0,3 92,3 5,8 1, ,1 4,2-0,1 94,5 4,2 0,4 ОБЩО 100,0 100,0 0,0 84,8 8,8 4,9 Предварителният общ извод от казаното дотук е, че получените резултати са несравними с тези от предходните преброявания през 2001 и 1992 г. (а и всички преди тях) и не дават вярна картина на етническия състав на населението в страната през 2011 г. Какви са някои от вероятните причини за наличието на толкова голям брой неотговорили на въпросите по етническите признаци? Такива биха могли да бъдат: 1. Наистина преброяваните лица са пожелали да не отговорят на тези въпроси. 2. Прекалено голямото афиширане, че отговорите на тези въпроси не са задължителни. 3. Пропускането на въпросите поради незадължителност при преброилите се самостоятелно по електронен път. 4. Пропускането на тези въпроси от преброителя при посещението в жилищата за икономия на време (по-бързо приключване); 5. Възможни внушения от други лица, групи и организации да не се отговаря на посочените въпроси. Всяка една от тези възможности поражда редица мисли. Дали неотговарянето е някакво моментно състояние или е началото на процес за отказ от самоопределение по етническите признаци? Дали младите хора, използващи често възможностите на интернет, са действали по аналогия с изискваната регистрация за достъп до някои интернет-страници, където едни отговори за задължителни (отбелязани напр. със звездичка), а други не са? Дали някои от преброителите са икономисали време чрез избягването на част от въпросите в преброителната карта и не са извършили съвестно работата си? Дали по различни причини има внушения да не се отговаря? Ако това е някакво моментно преходно състояние поради бързане, непознаване същността на работата, недостатъчното или едностранчиво обясняване, то нещата не са толкова сериозни и могат да бъдат преодолени в

4 4 бъдеще. Ако обаче това е някакъв процес в развитие, то нещата наистина са сериозни и трябва да бъдат проучени подробно. Посоченото засяга цялостното възпитание и обучение на младите хора по отношение на традициите, националното самочувствие и т.н. Самите данни от преброяването не дават еднозначни отговори на посочените въпроси, а на някои въобще не може да се отговори. Какво е състоянието по области за неотговорилите на въпроса за етническата група, електронно преброените през 2011 г. и небългарски етнически групи от 2001 г. може да се проследи в таблица 5. Таблица 5 ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА НЕОТГОВОРИЛИТЕ НА ВЪПРОСА ЗА ЕТНИЧЕСКАТА ГРУПА, ЕЛЕКТРОННО ПРЕБРОЕНИТЕ ПРЕЗ 2011 Г. И НЕБЪЛГАРСКА ЕТНИЧЕСКА ГРУПА ПРЕЗ 2001 Г. ПО ОБЛАСТИ В БЪЛГАРИЯ (Проценти) Област Неотговорили Електронно преброени Небългарска етническа група г. България 9,3 42,1 16,1 Благоевград 12,4 32,8 16,0 Бургас 10,9 42,6 20,1 Варна 10,6 53,2 14,7 Велико Търново 9,5 38,0 11,6 Видин 5,8 31,1 8,9 Враца 12,7 35,8 8,0 Габрово 6,0 45,3 8,8 Добрич 8,3 36,0 23,7 Кърджали 14,4 20,7 65,9 Кюстендил 4,4 35,6 6,1 Ловеч 7,9 28,8 10,2 Монтана 3,1 26,9 13,6 Пазарджик 10,7 28,4 15,9 Перник 6,1 42,7 2,8 Плевен 10,9 33,0 10,1 Пловдив 9,2 42,4 13,2 Разград 8,6 25,3 56,0 Русе 7,9 44,4 19,8 Силистра 6,6 26,1 40,7 Сливен 12,3 28,2 25,3 Смолян 21,8 31,0 12,3 София 6,8 35,6 4,0 София (столица) 8,8 66,6 7,2 Стара Загора 7,5 42,4 13,8 Търговище 11,6 26,3 44,6 Хасково 7,7 33,6 19,0 Шумен 7,0 32,8 39,8 Ямбол 6,4 34,0 10,1

5 5 Голяма зависимост между трите относителни дяла или взети два по два като цяло не може да се установи. Коефициентът на линейна корелация между относителния дял на неотговорилите и съответния за преброилите се по електронен път е -0,145. Теснотата на зависимостта е обратна, но слаба. Коефициентът на линейна корелация с относителния дял на небългарска етническа група 2001 г. е 0,214. Тук теснотата на зависимостта също е слаба, но пряка. Това означава, че при по-голям относителен дял на небългарска група 2001 г. същият за неотговорилите също е по-голям. Коефициентът между относителните дялове на преброените по електронен път и небългарска етническа група 2001 г. е -0,519. Тук теснотата на зависимостта е обратна и значителна, което е знак, че при по-голям относителен дял на небългарска етническа група намалява относителният дял на преброилите се по електронен път. Взето по отделни области резултатите са противоречиви, което налага да се правят по-подробни изследвания за конкретните случаи. Затова тук е препоръчително да се търсят и други начини за установяване на действителното положение. Какви са възможностите за проверка на състава на неотговорилите лица по посочените признаци и причините да не се отговаря? Някои от тези възможности са: 1. Свързване на отговорите, дадени при предходното преброяване (2001 г.) от тези лица. Това може да се направи служебно от Националния статистически институт (НСИ) без участието на преброяваните. 2. Органите на НСИ да проведат анкета (чрез представителна извадка) сред неотговорилите за причините, които са ги накарали да пропуснат отговорите на посочените въпроси. Явно получените данни за етническия състав не са напълно задоволителни. Възможно ли е да се направи приблизителна оценка на действителния етнически състав? Такава възможност дават таблиците за смъртност и очакваната средна продължителност на предстоящия живот, построени по основни етнически групи за 2001 г. от автора на тези редове [1]. Ивършена е прогноза чрез използване на показателите от тези таблици (вероятностите за доживяване по петгодишни възрастови интервали) и броя на лицата по възрастови групи на основните етноси от преброяването през 2001 г. Трябва да се има предвид, че таблиците за етносите са построени чрез приложение на приблизителен метод. Прогнозата е направена при предположение за неизменен режим на възпроизводство до 2011 г. и съотношение в основните показатели между етносите, както през 2001 г. Взет е действителният брой на живородение общо за страната през десетте години между преброяванията. Не е взета предвид външната миграция, но се предполага, че съставът на мигрантите е приблизително същият както в основното население. Получените резултати от прогнозата за 2011 г. са поместени в табл.6. Прогнозата за общия брой на населението превишава действителния с 3,9 %, което е белег за висока точност. Като се вземе предвид външната миграция резултатът е много добър. В групата Други са включени и несамоопределилите се. Прогнозният брой на основните етноси е преизчислен

6 6 съгласно относителните дялове към действителния брой на населението. Графично структурата е изобразена на фиг. 1. Таблица 6 ПРОГНОЗА ЗА ЕТНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2011 Г. Етническа група Прогноза Преизчисляване към действителния брой Абсолютен Относителен Абсолютен Разлика брой дял, % брой Българска , Турска , Ромска , Други , ОБЩО , Ромска; 5,53% Друга; 2,06% Турска; 9,56% Българска; 82,85% Фиг.1. Оценка на структурата на населението по етнически групи в България към г. Таблица 7 ПРОГНОЗА И ОТГОВОРИЛИ НА ВЪПРОСА ЗА ЕТНИЧЕСКАТА ГРУПА ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕ 2011 Г. В БЪЛГАРИЯ Етническа Абсолютен брой Разлика група прогноза отговорили абсолютна относителна, % Българска ,2 Турска ,5 Ромска ,2 Други ,3 Не се самоопределят ОБЩО ,3

7 7 При сравнението на получения прогнозен брой с този на отговорилите на въпроса за етническата група се установява, че броят на българския етнос евентуално е подценен с 437 хил. лица или със 7,2 %, на турския съответно със 116 хил. или 16,5 % и на ромския с 82 хил. или 20,2 % (вж. табл. 7). Сравнението със структурата на отговорилите на въпроса за етническата група установява, че относителният дял на българския етнос е преувеличен с 2,0 пункта, а на останалите е подценен: турски с 0,8 пункта, ромски с 0,6 пункта. Въз основа на казаното дотук могат да се направят някои обобщения: 1. Българската държавна статистика следва една традиция за включване на въпроси по етнически признаци при преброяванията на населението. 2. През 2001 и 2011 г. въпросите за признаците етническа група, майчин език и вероизповедание са незадължителни. 3. Окончателните резултати от разработката на преброителните материали са получени в изключително кратък срок. Това дава възможност за своевременно им анализиране и получаване на полезни изводи за протичащите демографски и други процеси в страната. 4. Според резултатите от преброяването една значителна част от населението не е отговорила на въпросите за посочените етнически признаци. Затова данните по тези признаци не могат да се използват пълноценно. Това предизвиква и необходимост от изясняване на причините за създалото се положение. 5. Някои от възможните причини са: действително желание да не се отговаря, преброяването по интернет, действия на преброители, влияние на други лица и организации. Всяка една от тези причини има своите основания, които трябва да бъдат проучени допълнително. 6. За по-точно изясняване на причините за отсъствие на отговори биха могли да се използват две възможности. Първата е служебно свързване на неотговорилите лица, доживели от предходното преброяване и живеещи в страната, с отговорите им през 2001 г. Втората е анкета чрез представителна извадка сред неотговорилите за възможните причини. 7. За приблизително установяване на съотношението между основните етнически групи в страната (български, турски, ромски) може да се направи прогноза по познатите за тази цел методи. Един от тях са таблици за средна продължителност на живота. 8. Приложеният метод определя, че относителният дял на българския етнос сред цялото население е по-малък от този при отговорилите на въпроса за етническата принадлежност, а на останалите два (турски и ромски) по-голям. 9. С оглед на правилно отразяване на протичащите етнически процеси в страната е необходимо да се изяснят причините за създалото се положение и евентуалното отстраняване на поне някои от тях в бъдеще.

8 8 Литература: [1] Аркадиев, Д. Средна продължителност на предстоящия живот на лицата от основните етноси в България опит за оценка. - Статистика, кн. 4, 2007, с [2] Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г.- Държавен вестник, бр.39, [3] НСИ. Преброяване 2011 окончателни резултати.

НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ОКОЛО ДАННИТЕ ЗА ЕТНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ ОТ ПРЕБРОЯВАНЕ 2011 ГОДИНА Димитър Аркадиев Етническото разнообразие на на

НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ОКОЛО ДАННИТЕ ЗА ЕТНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ ОТ ПРЕБРОЯВАНЕ 2011 ГОДИНА Димитър Аркадиев Етническото разнообразие на на НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ОКОЛО ДАННИТЕ ЗА ЕТНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ ОТ ПРЕБРОЯВАНЕ 2011 ГОДИНА Димитър Аркадиев Етническото разнообразие на населението в отделните държави и територии по света

Подробно

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през първото тримесечие на 2019 година

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през първото тримесечие на 2019 година ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 219 ГОДИНА През първото тримесечие на 219 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на

Подробно

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2019 година

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2019 година ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 219 ГОДИНА През второто тримесечие на 219 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на

Подробно

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА През второто тримесечие на 2015 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж

Подробно

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2016 година

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2016 година ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА През второто тримесечие на 2016 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж

Подробно

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 ГОДИНА

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 ГОДИНА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 ГОДИНА През четвърто тримесечие на 2010 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж

Подробно

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през второто тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през второто тримесечие на 2019 година (предварителни данни) ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените

Подробно

ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРЕЗ 2008 ГОДИНА

ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРЕЗ 2008 ГОДИНА ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРЕЗ 2008 ГОДИНА През 2008 г. жилищният фонд в страната се състои от 2 134 хил. сгради или с 0.1% повече в сравнение с 2007 година. Общо в България са регистрирани 3 767 хил. жилища, като

Подробно

WWW.NSI.BG/CENSUS2011 НАСЕЛЕНИЕ ПО ГОДИНИ НА ПРЕБРОЯВАНИЯТА ЗА ПЕРИОДА 1900-2011 ГОДИНА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Година на преброяване Общо в % към предишното преброяване 1900 3 744 283 100.0 1905 4 035 575

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Кърджали, наетите лица по трудово

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ" НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА (

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА ( НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ) Брой и структури на населението Към 31 декември 2017 г. населението на област Добрич е 176 145 души, което представлява

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 763 752 761 760 750 773 792 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА 843 844 832 844 832 847 858 861 872 870 956 980 977 943 По предварителни данни на

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 209 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 209 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 I. 205 II. 205 III. 205 IV. 205 V. 205 VI. 205 VII. 205 VIII. 205 IX. 205 X. 205 XI. 205 XII. 205 I. 206 II. 206 III. 206 IV. 206 V. 206 VI. 206 VII.206 VIII.206 IX.206 X.206 XI.206 XII.206 I.207 II.207

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 I. 205 II. 205 III. 205 IV. 205 V. 205 VI. 205 VII. 205 VIII. 205 IX. 205 X. 205 XI. 205 XII. 205 I. 206 II. 206 III. 206 IV. 206 V. 206 VI. 206 VII.206 VIII.206 IX.206 X.206 XI.206 XII.206 I.207 II.207

Подробно

Tehnichesko zadanie

Tehnichesko zadanie Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я за възлагане на мини процедура по Рамково споразумение СПОР-48 / 30.12.2016 г. с предмет Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане, автокозметика

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (О

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (О НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ) Брой и структури на населението Към 31 декември 2015 г. населението на област Добрич е 180 601 души, което представлява

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ХАСКОВО ПРЕЗ 208 ГОДИНА Динамиката в развитието на демографските процеси и измененията в структурите на населението през последните десетилетия оказват силно влияние

Подробно

Т ТТТТТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ПЛЕВЕН ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОЗАПАД ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПЛЕВЕН НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА

Т ТТТТТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ПЛЕВЕН ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОЗАПАД ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПЛЕВЕН НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА ЕРИОРИАЛНО САИСИЧЕСКО БЮРО - ПЛЕВЕН ЕРИОРИАЛНО САИСИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОЗАПАД ОДЕЛ САИСИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПЛЕВЕН НАЕИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУНА РАБОНА ЗАПЛАА В ОБЛАС ПЛЕВЕН ПРЕЗ РЕОО РИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА (ПРЕДВАРИЕЛНИ

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ" НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА (

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА ( НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ) Брой и структури на населението Към 31 декември 2018 г. населението на област Добрич е 173 831 души, което представлява

Подробно

I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 I.2018 II.2018 III.2018 IV.2018 V.2018 VI.2018 VII.2

I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 I.2018 II.2018 III.2018 IV.2018 V.2018 VI.2018 VII.2 I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 I.2018 II.2018 III.2018 IV.2018 V.2018 VI.2018 VII.2018 VIII.2018 IX.2018 X.2018 XI.2018 XII.2018 771 769

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ПЕРНИК Текуща демографска ситуация в областта през 2015 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява. Намалява абсолютният брой на живородените

Подробно

tablici_insp2008_1_14.xls

tablici_insp2008_1_14.xls Разпределение на постъпилите до 3..8 година в АДФИ 6 броя искания за извършване на финансови инспекции по разпоредители Приложение Остатък от постъпили искания преди..8 г - 6 бр. Постъпили искания през

Подробно

Проект BG05M2OP „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични зна

Проект BG05M2OP „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични зна Проект BG05M2OP001-2.004-0004 Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) фаза 1 Информация

Подробно

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата 26.6.2015 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни

Подробно

Приложения Управление на образователния процес Анкети, проучвания, анализи, реализация, пазар на труда г. Пловдивски университет Филологиче

Приложения Управление на образователния процес Анкети, проучвания, анализи, реализация, пазар на труда г. Пловдивски университет Филологиче Приложения Управление на образователния процес Анкети, проучвания, анализи, реализация, пазар на труда 18.12.2012 г. Пловдивски университет Филологически факултет В чужбина, 1 Благоевград, 93 Велико Търново,

Подробно

ЛОЗЯ VINEYARDS Резултати от: Реколтирани площи Производство Среден добив Results from: Area under cultivation

ЛОЗЯ VINEYARDS Резултати от: Реколтирани площи Производство Среден добив Results from: Area under cultivation ЛОЗЯ VINEYARDS Резултати от: Реколтирани площи 2001-2011 Производство 2001-2011 Среден добив 2001-2011 Results from: Area under cultivation 2001-2011 Production 2001-2011 Yields 2001-2011 Реколтирани площи,

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В демографското развитие на област Кърджали се наблюдават идентични с тези за страната, тенденции: продължаващо намаление и застаряване

Подробно

Население и демографски процеси през 2018 година

Население и демографски процеси през 2018 година НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Демографска ситуация в страната през 2018 година: Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението; Задълбочава се дисбалансът в териториалното

Подробно

tablici_insp2008_15_23.xls

tablici_insp2008_15_23.xls Разпределение на приключилите през 28 година 496 финансови инспекции по видове обекти Приложение 15 18 45 44 236 95 7 51 Общини Други разпоредители с общински бюджети Министерства Други рзпоредители с

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Брой и структури на населението Към 31 декември 2018 г. населението на област Русе възлиза на 218 556 души, което представлява 3.1% от общия

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВ ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВЕТНИТЕ СТРУКТУРИ ЗА ВСИЧКИ И 1. Конкретни потребности

Подробно

Microsoft PowerPoint - 01-komunikacionna strategia na NPO.pptx

Microsoft PowerPoint - 01-komunikacionna strategia na NPO.pptx НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И УКРЕПВАНЕ Стратегия за подобряване на комуникацията между НПО и членовете на организацията www.capacity.npo.bg ЦЕЛЕВИ ГРУПИ Вътрешни публики: служители, членска

Подробно

ЖИВОТНОВЪДСТВО LIVESTOCK BREEDING Резултати от: Селскостопански животни Птици Results from: Livestock Birds

ЖИВОТНОВЪДСТВО LIVESTOCK BREEDING Резултати от: Селскостопански животни Птици Results from: Livestock Birds ЖИВОТНОВЪДСТВО LIVESTOCK BREEDING Резултати от: Селскостопански животни 2000-2011 Птици 2000-2011 Results from: Livestock 2000-2011 Birds 2000-2011 Селскостопанските животни по години (2001-2011) Livestock

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 БРОЙ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА Брой и структури на населението Към 31.12.2016 г. населението на област Стара Загора е 321 377 души,

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ СОФИЯ (СТОЛИЦА) Към 31 декември 2018 г. населението на област София (столица) е 1 328 120 души, което представлява 19.0% от населението на България.

Подробно

Население и демографски процеси в област Сливен през 2018 година

Население и демографски процеси  в област Сливен през 2018 година 1. Брой на населението НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ СЛИВЕН ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Населението на област Сливен към 31.12.2018 г. е 186 495 души или 2.7 % от населението на страната и нарежда областта

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Професионално образование и заетост Радосвет Радев Председател на Българска стопанска камара Предизвикателствата на цифровата икономика Ново качество на работните места Развитие на икономиката Изчезващи

Подробно

Заплатени средства за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ по лечебни заведения и по месеци за 2019 година (в лева) РЗОК РЗОК п

Заплатени средства за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ по лечебни заведения и по месеци за 2019 година (в лева) РЗОК РЗОК п по Регистрационен 100 за 68 654 083 9 147 826 7 358 582 7 474 076 7 762 618 9 116 613 9 789 849 9 491 167 5 413 258 3 100 094 Благоевград 870 477 119 875 128 355 144 659 123 842 114 123 92 768 108 018

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО Текуща демографска ситуация в област Габрово през 2016 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява; Задълбочава

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО Демографска ситуация в областта през 2018 година: Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението; Задълбочава се дисбалансът

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ПЕРНИК ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Текуща демографска ситуация в областта през 2018 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява. Увеличава се абсолютният

Подробно

Решения.xlsx

Решения.xlsx Протоколи за провеждане на парламентарни избори с несъответствия, които се предоставят за решение на ЦИК Номер на протокол Позиция Въведено в РИК Въведено в ЦИК Приема се 010100008 010200003 010200012

Подробно

Microsoft Word - Publi-60-abat-2003_bg-d.doc

Microsoft Word - Publi-60-abat-2003_bg-d.doc МИНИСЕРСВО Н ЗЕМЕДЕЛИЕО И ГОРИЕ 14 София, бул. Христо Ботев 55 LANDSIS g.e.i.e. Публикацията е резултат от проведена анкета в рамките на програма PHARE BG 13.8 N 6 септември 24 Г Р О С И С И К Дейност

Подробно

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОЛЕКЦИИ

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОЛЕКЦИИ СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОЛЕКЦИИ съгласно чл. 8 от Наредба Н-9 от 7 април 0 г. за реда за създаването и управлението на обществените колекции. Кметство с. Елешница НЧ Просвета 908 с. Баня НЧ Светлина -

Подробно

по ред ВиК оператор Вид услуга Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./куб.м без ДДС) Решение на КЕВР, считано от В

по ред ВиК оператор Вид услуга Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./куб.м без ДДС) Решение на КЕВР, считано от В по ред ВиК оператор Вид услуга Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./куб.м без ДДС) Решение на КЕВР, считано от 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ВиК - Батак град Батак " ВиК - Белово" град Белово ВиК

Подробно