7_Racumin Paste Label Prof

Размер: px
Започни от страница:

Download "7_Racumin Paste Label Prof"

Препис

1 РАКУМИН ПАСТА Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара: No / г. Лице, което пуска на пазара : Байер България ЕООД 1510 София ул. Резбарска 5. тел Производител: Bayer Environmental Science SAS 16 rue Jean-Marie Leclair CP Lyon Cedex 09 France Наименования на активното вещество: Куматетралил g/ 1000 g ( % w/w). Област на приложение: готова за употреба родентицидна примамка за контрол на плъхове (Rattus rattus, Rattus norvegicus) и домашни мишки (Mus musculus domesticus) в и около частни, обществени и земеделски сгради. Биоцидът е ефективен срещу плъховете и домашните мишки във всички стадий на тяхното развитие. Продуктът трябва да се прилага само в защитени от отваряне дератизационни кутии и покрити отровни точки на закрито и на открито (само около сгради). - Привлекателен състав на сместа: гризачите ще изяждат примамките редовно. - Може да се използва на влажни места: консистенцията на сместа гарантира добро запазване на примамката. Начин на действие : Примамката съдържа куматетралил, антикоагулант, провокиращ смъртоносно вътрешно кървене при плъховете, които умират далеч от поставената примамка. Ефектът се проявява няколко дни след поглъщане, така че смъртта на плъховете изглежда естествена и не предизвиква подозрение сред събратята им. Само за професионална употреба. Пиктограма «Битрекс» : Съдържа Bitrex : силния горчив вкус на Bitrex намалява риска от случайно поглъщане от хора и в частност деца, без да намалява привлекателността на продукта за плъховете. Биоцидният ефект настъпва 3 до 15 дни след поглъщане на примамката. Група 3 Биоциди за борба с вредителите. Подгрупа 14 Родентициди. 1

2 Внимание H302 Вреден при поглъщане. H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. P264 Да се измие старателно след употреба. P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. P ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение. P330 Изплакнете устата. P314 При неразположение потърсете медицински съвет/помощ. P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местните изисквания. EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба Категория на потребители: професионална. Вид на биоцидния препарат паста. Описание на начина на употреба: Броят на сашетата поставени в една дератизационна кутия и покрита отровна точка трябва да съответства на разрешената доза за употреба. Броят на поставените дератизационни кутии и покрити отровни точка зависи от мястото, което ще се третира и степента на нападение. Разстоянието между дератизационните кутии и покритите отровни точки трябва да съответства на посоченото на етикета. Проверявайте и допълвайте дератизационните кутии и покритите отровни точки няколко дни след първото залагане на примамката и след това веднъж седмично, докато примамката продължава да бъде консумирана. Не почиствайте дератизационните кутии между две приложения. Дератизационните дейности срещу плъхове и мишки трябва да продължат докато се преустанови консумацията на примамката, но не повече от 5 седмици. Нормалната дератизационна кампания продължава 3 седмици. Замърсената примамка и труповете на гризачите трябва да се събират при всяка инспекция на мястото на третиране. При завършване на дератизацията и постигането на контрол на гризачите цялата остонала примамка трябва се събира и изхвърля като отпадък от пестициден продукт. Антикоагулантните примамки не трябва да се прилагат като постоянни примамки, въпреки че залагането може да подължи с примамки не съдържащи активно вещество. 2

3 В и около сгради: - Плъхове, висока степен на нападение: от 100 г до 200 г от продукта на отровна точка. Разстояние между отровните точки: от 3 до 10 метра. -Плъхове, ниска степен на нападение: от 100 г до 200 г от продукта на отровна точка. Разстояние между отровните точки: от 5 до 20 метра. -Мишки, висока степен на нападение: от 10 г до 20 г от продукта на отровна точка. Разстояние между отровните точки от 2 до 10 метра. -Мишки, ниска степен на нападение: от 10g до 20g от продукта на отровна точка. Разстояние между отровните точки: от 5 до 20 метра. Сашетата се поставят в БЕЗ ДА СЕ ОТВАРЯТ. Съхранявайте и пазете от директна светлина Съхранявайте при максимална температура от 40 C Да се пази далече от достъп на деца.. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. По време на работа да не се яде, пие и пуши. Не поставяйте върху повърхности или материали, които могат да влязат в контакт с хранителни продукти, за да предотвратите замърсяване на храни за хора и животни. Предотвратете достъпът на деца, домашни любимци и диви животни. Поставете дератизационната кутия на места защитени от дъжд и наводняване. Да се съхранява само в оригиналната опаковка. Дератизационните кутии трябва да съдържат само родентициди. Носенето на ръкавици е задължително. Не отваряйте сашетата. Измивайте ръцете си след употреба. Отстранете всички дератизационни кутии след третирането. Третирането трябва да се прилага като се редува използването на други активни вещества, за да се предотврати създаването на резистентност и кръстосана резистентност спрямо антикоагулантите.. Вземете мерки за интегрирана борба с вредителите като например химички и физични методи и хигиенни практики. Проверете ефикасността на продукта на място: при нужда, причините за намалената ефикасност следва да бъдат проучени и да се потърси възможно доказателство за изградена резистентност. Не използвайте продукта в място, където е установено или се подозира наличието на резистентност. Потребителите следва да докладват директно на притежателя на регистрацяита относно всякакви смущаващи сигнали, за които може да се приеме, че сочат за развитие на резистентност. Мерки за първа помощ: 3

4 В случай че бъдете експонирани на продукта, свържете се незабавно с център за контрол отравянията или с медицинско лице и опишете ситуацията (представете информацията от етикета и оценете степента на излагане): При вдишване: дишайте чист въздух и си почивайте. При контакт с кожата: свалете замърсените дрехи, изммийте кожата със сапун, след което изплакнете обилно с вода. Не използвайте разтворители или разредители. При контакт с очите: Измийте обилно под течаща вода (по възможност, хладна) за няколко минути, като държите клепачите отворени под струята течаща вода. При поглъщане: При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът. Не предизвиквайте повръщане. Независимо от количеството погълнат продукт, не яжте и не пийте след това. При спешни случай, обадете се на 112. Забележка към лекаря: продуктът Ракумин Паста съдържа антикоагулантен родентицид; може да е необходимо лечение с витамин К1 за продължителен перод от време. Този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен начин. Не изхвърляйте продукта в околната среда или в канализацията Изхвърлете дератизационните кутии в центрове за прием на отпадъци или на подходящи за това събирателни пунктове. Опаковката да не се използва отново или рециклира. Не изконсумираните примамки, не използваните примамки, както и примамките изхвърлени извън дератизационните кутии, трябва да се събират и изхвърлят в центрове за събиране на отпадъци или на подходящи за това събирателни пунктове Партиден номер: Дата на производство: Годен до: Опаковка: 4

5 На дератизационна кутия трябва да се постави следният текст: Не отваряйте дератизационната кутия. Да се пази далече от достъп на деца.. По време на работа да не се яде, пие и пуши. Мерки за първа помощ: В случай че бъдете експонирани на продукта, свържете се незабавно с център за контрол отравянията или с медицинско лице и опишете ситуацията (представете информацията от етикета и оценете степента на излагане): При вдишване: дишайте чист въздух и си почивайте. При контакт с кожата: свалете замърсените дрехи, изммийте кожата със сапун, след което изплакнете обилно с вода. Не използвайте разтворители или разредители. При контакт с очите: Измийте обилно под течаща вода (по възможност, хладна) за няколко минути, като държите клепачите отворени под струята течаща вода. При поглъщане: При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът. Не предизвиквайте повръщане. Независимо от количеството погълнат продукт, не яжте и не пийте след това. При спешни случай, обадете се на 112. Забележка към лекаря: продуктът Ракумин Паста съдържа антикоагулантен родентицид; може да е необходимо лечение с витамин К1 за продължителен перод от време. 5

6 Върху сашето се поставя следният текст: Не отваряйте сашето. 6

RACUMINE PASTE_PROF_final_Label+Leaflet_

RACUMINE PASTE_PROF_final_Label+Leaflet_ РАКУМИН ПАСТА Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара на МЗ: 1543-1/23.10.2013г. Лице, което пуска на пазара: Байер България ЕООД 1510 София ул. Резбарска 5 тел. +359 2 8140 164 Производител:

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: ACTIPELLET-BROD Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: 694-3 Референтен номер на актива

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: ACTIBLOCK-BROM Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: 63-3 Референтен номер на актива

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: ACTIPELLET-BROM Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: -4 Референтен номер на актива

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Dr. Mort Brodi Продуктов(и) тип(ове): Номер на разрешението: 2345-1 Референтен номер на актива от Регистъра за

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Murin Facoum Pasta Продуктов(и) тип(ове): ПТ 14 - Родентициди ПТ 14 - Родентициди Номер на разрешението: 2489-1

Подробно

Maxforce MSDS

Maxforce MSDS ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител: BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE 16, rue Jean-Marie leclair 69009 Lyon France Тел.: 0039 (0) 2 93371 Лице, което пуска на пазара: Дата на издаване: 01.02.2008

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: BROS зърна против мишки и плъхове Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: 674-4, 674-

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език Пяна за гуми Стр. 1/5 1.Идентификация на субстанцията/производство и фирма Търговско наименование Пяна за гуми Артикулен номер: 435 300-544 Употреба Грижа за автомобила. Фирма Sonax GmbH Münchener Straβe

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: ACTIPASTA-BROD Продуктов(и) тип(ове): Номер на разрешението: 2308-1 Референтен номер на актива от Регистъра за

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Райд примамка за хлебарки с абамектин Продуктов(и) тип(ове): ПТ 8 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол

Подробно

Microsoft Word - Ecocid PIL.docx

Microsoft Word - Ecocid PIL.docx Екоцид S Ecocid S Наименование на всяко активно вещество в състава на биоцидния препарат и концентрацията му в метрични единици. Pentapotassium bis(peroxymono sulphate) bis(sulphate) 50 g/100 g Sulphamidic

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: DIFETEC P-29F Продуктов(и) тип(ове): Номер на разрешението: 2420-1 Референтен номер на актива от Регистъра за

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: AQUA KOTHRIN Продуктов(и) тип(ове): ПТ 18 Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи ПТ 18

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: BROS блокчета против мишки и плъхове Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: 68-, 68-6

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциди Наименование на групата: Aqua K-Othrine Продуктов(и) тип(ове): ПТ 8 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи Номер на разрешението:

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: AGITA 0WG Продуктов(и) тип(ове): ПТ 8 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи Номер

Подробно

5L É ШАДОУ ХЕРБИЦИД BG-CDM (0217) GHS07 7GB GHS09 РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТ

5L É ШАДОУ ХЕРБИЦИД BG-CDM (0217) GHS07 7GB GHS09 РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТ 5L É ШАДОУ ХЕРБИЦИД BG-CDM-068-01 (0217) GHS07 7GB1501-0017 GHS09 РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТА НА СТАНДАРТНИ ФРАЗИ Предупреждения за опасност: H304

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Zig Zag Insettivia Tropical insettorepellente lozione no gas profumata Продуктов(и) тип(ове): ПТ 9 - Атрактанти

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 9 Thomsit P 625 Дата на съставяне: 20.05.2009 Ревизия: 20.05.2009 Дата на отпечатване: 27.08.2009 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

СКАБ 80 ВГ ФУНГИЦИД ЗА ПРЕВАНТИВНО ТРЕТИРАНЕ НА ЯБЪЛКИ И КРУШИ ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! ОПАСНО! За да

СКАБ 80 ВГ ФУНГИЦИД ЗА ПРЕВАНТИВНО ТРЕТИРАНЕ НА ЯБЪЛКИ И КРУШИ ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! ОПАСНО! За да СКАБ 80 ВГ ФУНГИЦИД ЗА ПРЕВАНТИВНО ТРЕТИРАНЕ НА ЯБЪЛКИ И КРУШИ ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! ОПАСНО! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната

Подробно

Microsoft Word - murdex.doc

Microsoft Word - murdex.doc МУРДЕКС Страница: 1/5 1.ИНДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА Употреба: Родентицид съдържащ Флокумафен, ефективен срещу резистентни гризачи. Търговско наименование: МУРДЕКС паста, пелети, восъчни блокчета Производител

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP-3380-0001,

Подробно

Какво трябва да знаете, за да осигурите безопасна употреба на перилните и почистващи препарати вкъщи На етикетите на почистващите продукти за дома ско

Какво трябва да знаете, за да осигурите безопасна употреба на перилните и почистващи препарати вкъщи На етикетите на почистващите продукти за дома ско Какво трябва да знаете, за да осигурите безопасна употреба на перилните и почистващи препарати вкъщи На етикетите на почистващите продукти за дома скоро ще се появи нова предупредителна информация. Някои

Подробно

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда,

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална дума:

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Summary of product characteristics for a biocidal product Product name: Detia Pellets Brodifacoum Product type(s): PT14 - Rodenticides (Pest control) Authorisation number: 1669-3,1669-5 R4BP 3 asset reference

Подробно

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс 873 77 94, 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс 973 31 32 www.chimspectar.dir.bg 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО Име на продукта

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Sikkens Cetol WV 880(BPD) Продуктов(и) тип(ове): ПТ 08 - Консерванти за дърво ПТ 08 - Консерванти за дърво Номер

Подробно

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc Лице, което пуска на пазара химичният препарат: Еилфикс България ООД ул. Юбилейна 6 кв. Меден рудник Бургас тел.: 056/85 38 39; 0899 89 76 26 ЕИК: 147144446 Дата на издаване: 20.02.2012 г. Номер на материала:

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Zig Zag Insettivia spray corpo profumato Продуктов(и) тип(ове): ПТ 9 - Атрактанти и репеленти Номер на разрешението:

Подробно

Xn-ВРЕДЕН

Xn-ВРЕДЕН И К У Е Й Ш Ъ Н ПРО ФУНГИЦИД ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета и листовката. За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

Cempatch Primer

Cempatch Primer ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Tibmix 500

Tibmix 500 ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

ОПАСНО

ОПАСНО ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална дума:

Подробно

Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидро

Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидро Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / 04.2018 Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидроизолация и през зимата! Описание на продукта Приложения

Подробно

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Листовка: информация за потребителя ФЕНИСТИЛ 0,1% Гел Диметинденов малеат FENISTIL 0.1% Gel Dimethindene maleate Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй

Подробно

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда,

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална дума:

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН  ЛИСТ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Лице, което пуска на пазара МУЛТИИМПЕКС ЕООД Дата на издаване: 10.11.2011 Химично вещество/препарат СТУКО ВЕНЕЦИАНО Гр./ с. София ИН по ЗДДС: BG 11001950 Идент. 11001950

Подробно

SCF 702 SCF 704 SCF 706 SCF 708 BG Ръководство за потребителя Register your product and get support at

SCF 702 SCF 704 SCF 706 SCF 708 BG Ръководство за потребителя Register your product and get support at SCF 702 SCF 704 SCF 706 SCF 708 BG Ръководство за потребителя Register your product and get support at www.philips.com/avent Български 1 Важно Преди да използвате продукта, прочетете внимателно това ръководство

Подробно

BG_SDS-Gazpromneft-PM

BG_SDS-Gazpromneft-PM Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/EC, статия 31 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА Наименование на продукта Описание Фирма/предприятие Телефон (Maslo Gazpromneft PM) Масло-омекотител

Подробно

Cempatch GP

Cempatch GP ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

ОД

ОД 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО 1.1. Наименование на препарата Лепила за етикети и опаковки: П О Л И В И Н И Л А Ц Е Т А Т Н И Л Е П И Л А /марки L, Lx, M, M1, M2, N, P, P1, PP/ 1.2.

Подробно