contribution_bg_Sofia

Размер: px
Започни от страница:

Download "contribution_bg_Sofia"

Препис

1 КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ ДИРЕКЦИЯ КОНСУЛТАТИВНИ ДЕЙНОСТИ Комисия COTER и отдел Мрежи & Субсидиарност ВЪПРОСНИК ОТНОСНО ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ COM (2009) 490 окончателен представен за консултация на Мрежата за мониторинг на субсидиарността от сър Albert BORE (UK/ПЕС) Моля, попълнете и прейте въпросника до петък, 8 януари 2010 г. Можете качите попълнените въпросници направо на страницата на Мрежата за мониторинг на субсидиарността ( не пропускайте влезете със своето потребителско име). Можете също ги изпратите по електронната поща на адрес: Наименование на органа: Лице за контакти: Данни за връзка (телефон, електронна поща) Столична община Надя Николова ; ПРЕДИСТОРИЯ Планът за действие за градска мобилност включва пълен пакет от мерки за подкрепа, с който се цели на местните, регионалните и националните власти бът предоставени стимули, подкрепа и инструменти за развитие на култура на устойчива градска мобилност в ЕС, която насърчава конкурентоспособността, бъде екологосъобразна и допринася за изгражнето на приобщаващо и единно общество. Градската мобилност не бива се разглеж отделно, а като се отчитат целите на другите общностни политики (сближаване, околна сре, растеж и работни места). Планът за действие включва практически решения в краткосрочен и средносрочен план под формата на 20 дейности в 6 тематични области 1. Дейностите трябва започнат до 2012 г. и ще се основават на партньорството и доброволната ангажираност на местните, регионалните и националните власти в избраните области в сътрудничество с Европейската комисия. Те ще се осъществяват посредством съществуващите програми и инструменти на ЕС. Европейската комисия подчертава, че местните, регионалните и националните власти ще могат решават как използват подкрепата и инструментите, предложени в рамките на плана за действие, и че всички дейности ще бът осъществявани посредством съществуващите програми и инструменти. 1 Насърчаване на интегрирани политики, гражнски права, екологичен градски транспорт, финансиране, споделяне на опит и знания, оптимизиране на градската мобилност. F-CdR 9205/2009 EN AZ-TC/mp 101 rue Belliard _ B-1040 Brussels _ тел. +32 (0)2/ _ факс +32 (0)2/ BG

2 - 2 - Моля, попълнете въпросника, който следва: А. Субсидиарност & пропорционалност: 1. Като се вземат предвид отговорностите/правомощията на местните и регионалните власти във вашата страна, според вас каква следва бъде ролята на ЕС по отношение на устойчивата градска мобилност? По възможност обосновете вашия отговор. Насърчаване на интегрирани политики; насърчаване на използването на по-екологичен и енерго-ефективен градски транспорт; увеличаване на финансирането 2. Смятате ли, че предложените дейности са подходящи за постигането на целта за устойчива градска мобилност в ЕС по удовлетворителен начин? По възможност обосновете вашия отговор. Б. Връзки с други политики на ЕС: 3. Смятате ли, че предложените мерки ще допринесат за по-голямо икономическо, социално и териториално сближаване в рамките на градските и крайградските центрове? 4. Смятате ли, че предложените мерки ще допринесе за постигането на целите на ЕС, свързани с енергетиката и изменението на климата? 5. Бихте ли подкрепили въвежнето на аспект, свързан с градската мобилност, в Плановете за устойчива енергия, които трябва бът подготвени от градовете във връзка с Конвента на кметовете?

3 - 3 - В. Необходими допълнителни мерки: 6. Смятате ли, че има други или допълнителни насоки за действие, свързани с градската мобилност, които не са предложени в Плана за действие? Защита от шумозамърсяването, причинено от градския транспорт на живеещите около трасетата на градския транспорт (релсов и друг вид транспорт). 7. Бихте ли подкрепили съзването на специален финансов инструмент, който насърчава градските зони и метрополните области приемат интегрирани планове за градска мобилност? Следва ли достъпът до такива инструменти се обвързва с изпълняването на определени условия? 8. Бихте ли подкрепили разширяването на обхвата на Плана за действие посредством въвежнето на стимули за финансиране и/или награди? В становището на КР относно Зелената книга 2 се предлага аналог на схемата Син флаг за целия ЕС, по която, въз основа на специфични показатели, се ва оценка на градски райони с ниски нива на замърсяване и задръстване? Да Да се добави и ниски нива на шум 9. Какви биха били вашите приоритети в областта на дейностите/мерките за изпълнение? Насърчаване на интегрирани политики Увеличаване на финансирането По-екологичен градски транспорт Съсредоточаване върху гражните Г. Най-добри практики и опит: 10. Вашата община/ град или регион (или членовете на вашето сдружение) приложиха ли вече мерки или инициативи, допринасящи за постигането на устойчива градска мобилност, в духа на Плана за действие (например осъществяването на планове за градска мобилност, правата на пътниците в градския транспорт, правилата и най-добрите практики по отношение на достъпа до зелените зони, платформите за обмяна на информация и др. )? 2 CdR 236/2007 окончателен.

4 - 4 - Моля, опишете накратко тези мерки или инициативи. Електронни информационни табла по спирките Подобряване на достъпа на трудноподвижни хора нископодови превозни средства, платформи за инвалидни колички Автоматизирана система за таксуване на пътниците Въвежне в експлоатация на превозни средства, работещи с природен газ.

5 - 5 - Д. По-добро регулиране: 11. Смятате ли, че оценката на въздействието, която придружава Плана за действие, включва всички показатели и отчита аспектите, свързани по-специално с местните и регионалните власти? 12. Смятате ли, че осъществяването на Плана за действие ще доведе до по-големи финансови и административни разходи за вашия град, община или регион? F-CdR 9205/2009 EN AZ-TC/mp

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3/2018 A8-0048/111 111 Параграф 82 а (нов) 82a. подчертава, че транспортните инфраструктура, мрежи и услуги с високо качество са от съществено значение за икономическото и социалното развитие на държавите

Подробно

Проучване на изпълнението на интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда

Проучване на изпълнението на интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда Европейски икономически и социален комитет Секция Заетост, социални въпроси и гражданство / Обсерватория на пазара на труда Проучване на изпълнението на препоръката на Съвета от 15 февруари 2016 г. относно

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

Награди за устойчива мобилност Градовете, спечелили наградата през 2018 г. за устойчива мобилност, са: Наградите на ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА отл

Награди за устойчива мобилност Градовете, спечелили наградата през 2018 г. за устойчива мобилност, са: Наградите на ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА отл Награди за устойчива мобилност Градовете, спечелили наградата през 2018 г. за устойчива мобилност, са: Наградите на ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА отличават местните власти, които са организирали най-впечатляващия

Подробно

Стратегии за развитие на градската мобилност в Община Бургас

Стратегии за развитие на градската мобилност в Община Бургас Развитие на градската мобилност в Община Бургас Разработване на транспортни услуги, адаптирани към нуждите на заинтересованите страни на съответната територия Община Бургас географско положение Разположена

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Инвестиционни приоритети и начини за тяхното финансиране в България Семинар: Модернизиране на енергийните системи чрез инструменти на Европейската схема за търговия с емисии 12 ноември София Боряна Каменова

Подробно

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН www.bd-ibr.org www.earbd.org РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА ПО ВОДИТЕ Директива 2000/60/ЕС или Рамковата директива

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УЧАСТИЕ НА НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ Проектът "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт се финансира

Подробно

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА Ръководството на Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Институционална информация нормативна уредба, функции, услуги, информационни масиви 1 (Сравнителни данни на резултатите от 2017 г

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Институционална информация нормативна уредба, функции, услуги, информационни масиви 1 (Сравнителни данни на резултатите от 2017 г ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Институционална информация нормативна уредба, функции, услуги, информационни масиви 1 (Сравнителни данни на резултатите от г. - г. и резултати от оценка на Интернет страниците на 564 институции

Подробно

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите Структурният диалог в сферата на младежката политика на ЕС София, 05 октомври 2013 г. ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА 2010-2018 На 27 ноември 2009 г., Брюксел, Резолюция на Съвет

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно

SUGAR TEMPLATE

SUGAR TEMPLATE Община Целе Враца, 6 юли, 2011 БЪДЕЩИ МЕРКИ ВИЗИЯ (1) През 2030 град Целе ще се превърне в един от найекологичните и благоприятни за живот градове в Словения с ефективна система за градска логистика и

Подробно

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Предложение за целите, приоритетите и мерките в областта на административния капацитет и техническата помощ, които да бъдат финансирани

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологич

Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологич Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологично развитие Раздел 1. Стратегия на програмата Предложение

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

1.5 - Edinna informatsionna sistema

1.5 - Edinna informatsionna sistema УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Държавна и регионална политика в туризма 1. ПОЛИТИКА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В ТУРИЗМА 1.5. ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

XXI ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОМЕЕ ЕКОЕНЕРГИЯ КЛИМАТ И ЕНЕРГИЯ: ПОЛИТИКИ, ФИНАНСОВИ МЕХАНИЗМИ И ЗЕЛЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ПОДКРЕПА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ 2

XXI ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОМЕЕ ЕКОЕНЕРГИЯ КЛИМАТ И ЕНЕРГИЯ: ПОЛИТИКИ, ФИНАНСОВИ МЕХАНИЗМИ И ЗЕЛЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ПОДКРЕПА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ 2 XXI ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОМЕЕ ЕКОЕНЕРГИЯ КЛИМАТ И ЕНЕРГИЯ: ПОЛИТИКИ, ФИНАНСОВИ МЕХАНИЗМИ И ЗЕЛЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ПОДКРЕПА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ 23-24 април 2019 г. гр. Габрово, Библиотека на Технически

Подробно

Dimitar_Pehlivanov

Dimitar_Pehlivanov Форми на сътрудничество между НПО и местните власти в Европа и света 10 декември 2014 г. Кюстендил Димитър Пехливанов Институт по публична администрация Магистър европейски политики Mестни власти = НПО

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИЗМЕНЕНИЕ на ИГРП на ОПИК за 2017 г. Пето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП Боровец, 12-13.10.2017 г. ГД Европейски фондове за конкурентоспособност Министерство на икономиката Изменение на

Подробно

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към г. Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към 30.06. (наименование на бюджетната организация) (отчетен период)

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Преглед и оценка на постигнатите резултати ТРЕТО МЕСТНО ОБУЧЕНИЕ 02 ЮНИ 2015 ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ КАКВО НАПРАВИХМЕ ДО МОМЕНТА Всички данни за енергопотреблението на петте общини са събрани Община Чепеларе данни

Подробно

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към г. Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към 30.09. (наименование на бюджетната организация) (отчетен период)

Подробно