ПРЕГЛЕД НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА СРЕДА В БЪЛГАРИЯ (Юли, 2001 година) Реален сектор По предварителни данни на НСИ, през юни слабото външно търсене доведе

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРЕГЛЕД НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА СРЕДА В БЪЛГАРИЯ (Юли, 2001 година) Реален сектор По предварителни данни на НСИ, през юни слабото външно търсене доведе"

Препис

1 ПРЕГЛЕД НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА СРЕДА В БЪЛГАРИЯ (Юли, 2001 година) Реален сектор По предварителни данни на НСИ, през юни слабото външно търсене доведе до намаляване на промишлените продажби с 8.8% на годишна база и цялостен спад на продажбите от 0.8% спрямо края на годината. Данните потвърдиха нашите очаквания за намаление на продажбите от износа, следвайки трендовете на спад на пазарите в ЕС и Турция. Промишлените продажби отчитат ръст от 4% за полугодието, но отбелязват и един значителен спад спрямо отчетения ръст от 5.1% за периода януари-май. Износителите се опитаха да развият позициите си на вътрешния пазар и да овладеят спада на продажбите, като достигат значителен ръст от 5.7% на годишна база за юни и 4% на годишна база за полугодието. В тази ситуация, обаче потенциалът за растеж на икономиката не би могъл да бъде значим, доколкото се базира главно на развитието на вътрешния пазар. Следва да отбележим, че очакваме известно оживление в сектора на услугите и особено в туризма, което би могло да поддържа растежа на икономиката близо да правителствената прогноза от 5% за 2001г. От структурна гледна точка на отраслите, преработвателната промишленост отчита найголемите загуби в резултат на глобалното забавяне на растежа, като отчита спад от 2.1% на годишна база за юни, като за периода на полугодието продажбите са все още положителни и отчитат нарастване от 3.9% на годишна база. Услугите остават с най-силното нарастване от 8.2% на годишна база за юни, докато трендът на спад при добивната промишленост се запазва като резултат от продължителната рецесив в този отрасъл. По предварителни данни на НСИ, през юни продажбите на дребно продължават да следват тренда на промишлените продажби на вътрешния япазар и отчитат нарастване от 1.9% на годишна база спрямо януари-май и достигат ръст от 2.3% на годишна база за полугодието. Може да се очаква, че спадът при износа ще бъде съпътстван и със спад на вноса, което би могло частично да повлияе върху дефицита по търговския баланс. По данни на НСИ, средната реална заплата (на тримесечна база) нараства с 3.6% за второ тримесечие спрямо същия период на предходната година. По-значителен ръст се наблюдава при сравненията на тримесечна база, при което ръстът на реалните заплати за второ тримесечие е 8.8% спрямо тези за първо тримесечие. Главният фактор за увеличение на реалните заплати с 6.1% спрямо същия период на предходната година и 8.8% спрямо предходното тримесечие е публичният сектор. За сравнение, нарастването на реалните заплати в частния сектор е незначително и е 3% на годишна база и 5.8% спрямо предходното тримесечие. 10 процентното нарастване на заплатите на държавните служители през юни, се явява основен фактор за постепенното нарастване на заплатите в обществения сектор, което е отразено и в годишния индекс. Очакванията са за подобрена производителност през второ тримесечие. По този начин очакваме и нарастване на БВП на един зает да бъде малко по-висока от годишния процент на нарастване на заплатите от 3.6%. По данни на Държавната служба по заетостта, през месец юни безработицата спада с 0.64 процентни пункта и достига 17.11%. Приносът за отчетения спад на безработицата имат откритите сезонни работни места в отраслите туризъм, строителство и селско стопанство. Както и през предходния месец, годишният индекс на безработицата продължава да отчита намаление от 1.1 процентни пункта. Най-активното търсене на работа се отчита в сегмента на хората под 24 години, при който броят на регистрираните безработни през юни спада с 6.2%. За сравнение общият брой на безработните за същия период от време спада с 3.6%. Регионите с най-ниската и с

2 най-високата безработица следват цялостния тренд на индикатора. В София безработицата спада до 4.5%, а в Търговище (регионът с найвисоката безработица) до 32.5%. Отчетеният месечен спад на безработицата в тези региони за месец юни е 0.4 процентни пункта. Âúíøåí ñåêòîð По данни на централната банка, нетния дефицит по текущата сметка в края на май възлиза на USD млн. За периода януари-май, дефицитът по текущата сметка е в размер на USD млн. или 2.4% от прогнозния БВП за 2001г. Данните показват значително подобрение спрямо дефицита от USD млн., отчетен за същия период на предходната година. Трябва да се има предвид обаче, че като се изключи трансферът от USD 135 млн. по втория GSM лиценз, отчитан като износ на услуги, подобрението на годишна база по текущата сметка е само 2.2%. Централната банка ревизира данните за намалението на дефицита по текущата сметка за месец април от USD млн. на USD 72 млн., в резултат на по-късно представени отчети за износа по търговския баланс. Приходите от пътувания в баланса на услугите започват да играят все по-съществено значение за позитивното развитие на текущата сметка с разгръщането на туристическия сезон, като отчитат нарастване от 4.5% за периода януаримай на годишна база и достигат сумата от USD млн. Данните по търговския баланс продължават да са тревожни и показват дефицит от USD млн. за периода януари-май и дефицит от USD млн. само за месец май, което представлява сериозна експанзия на годишна база. Ръстът на експорта спада от 12.3% за периода януари-април на 10.1% за периода януари-май, докато ръстът на вноса нараства леко от 11.9% за периода януари април на 12% за периода януари-май на годишна база. Главната причина е в търговския недостиг с ЕС и нарастването на вноса от Русия, след стабилизирането на международните цени на петрола. Обезценяването на TRL е друг фактор за неблагоприятната търговска статистика. Докато износът за Турция спада с с 11.3% за периода януари-май, след силния растеж, отчитан през първите два месеца на годината, преди девалвацията на турската лира, в същото време вносът от Турция нараства с 12.7% за периода януари-май на годишна база. Търговското ни салдо с Турция е все още положително, но това се дължи изключително на износа на електроенергия за южната ни съседка. Капиталовата и финансовата сметки отчитат излишък от USD млн. за периода януаримай, което обаче не е достатъчно за покриване на дефицита по текущата сметка и намалението на валутните резерви с USD млн. Намалението на резервите е по-ниско от редукцията по външния дълг за същия период, а недостигът по външния баланс може да бъде определен като значителен. Нетните чуждестранни дълготрайни инвестиции отчитат малък спад от 3% на годишна база, като за периода януари-май възлизат на USD 225 млн. По данни на Министерство на финансите, брутният външен дълг нараства с USD 39.5 млн. и достига USD 8,684 млн. в края на месец юни и възлиза на 71% от прогнозния БВП. Размерът на новите кредити е USD 72.2 млн., като от тях USD 65.4 млн. са от последния транш на МВФ в рамките на 3-годишното споразумение. От началото на годината външният дълг на страната е спаднал с 3.2%. Външният дълг е структуриран в дългосрочни инструменти, от които Bradyоблигации 57.3% и задължения към МВФ 13.5%. Деноминираният в долари дълг възлиза на 67.44%, дългът деноминиран във валути от еврозоната е 14.41%, а дългът деноминиран в други валути е 18.14%. Вътрешният дълг нараства с BGN 15 млн. и достига общо BGN 1,767 млн.(usd 730 млн.) в края на юни. Новите емисии от държавни ценни книжа се развиват леко в частта на 5-годишните емисии за сметка на краткосрочните ценни книжа. Фискален сектор В края на полугодието, държавният бюджет отчита излишък от BGN 129 млн.(usd 55 млн.). Приходите на фиска нарастват реално с 6.5% на годишна база за първото полугодие и независимо от съкращаването на данъка върху доходите, данъка върху печалбата, социалните застраховки, нарастването на приходите в бюджета изпреварва нарастването на БВП за първото тримесечие, което е индикатор за висока фискална надеждност и еластичност. Разходите в консолидирания 2

3 бюджет нарастват по-бързо от приходите с реалните 13.4% за полугодието на годишна база. За полугодието представянето на приходите като относителен дял от годишната прогноза като цяло е по-добро от това на разходите. Месечното салдо за юни е отрицателно и възлиза на BGN 53 млн. поради по-високите заплати в публичния сектор и увеличението на пенсиите. Цялостното представяне на фиска за полугодието е по-добро, ако го сравним с прогнозния дефицит за цялата година от BGN млн. (1.5% от БВП). Общините бяха нетните контрибутори в общия излишък на консолидирания бюджет. Те отчитат агрегиран излишък в размер на BGN 121 млн. за полугодието, като за същия период на предходната година те са отчитали сериозен дефицит месеци Dec.00 Jan.01 Feb.01 Mar.01 Apr.01 May.01 Jun.01 Jul.01 Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul В края на юли валутният курс BGN/USD е , а съотношението EUR/USD е BGN затваря позиции с малка промяна спрямо EUR поради това, че банките продаваха EUR за осигуряването на ликвидност в BGN в резулатат на ниското предлагане на левови парични ресурси на междубанковия пазар в България. Паричен сектор По данни на НСИ, Индексът на потребителските цени (ИПЦ) спадна от 9.7% на годишна база през юни на 8.5% през юли след месечна дефлация от 0.2% спрямо предходния месец. Намалението с 1.1% на цените на хранителните продукти през месеца се отрази върху целия ИПЦ поради силното отклонение на цените в различните групи храни. Бяха отчетени двуцифрени месечни изменения в двете посоки при различните продукти, като най-големият спад на годишна база бе отчетен при цените на плодовете и зеленчуците поради по-високата база от предходната година. 70 процентното нарастване на цените, при около 75% от лекарствата резултира в 10% месечно нарастване на средната им цена, което има ефект от 0.3 процентни пункта в ИПЦ за месец юли. Инфлационният ефект от цените на лекарствата вероярно ще продължи да и през август, поради това, че новите им цени бяха въведени през втората половина на месеца и не са се отразили върху регистрацията на цените от началото на периода. От началото на годината натрупаната инфлация е 0.6%, което е значително по-ниско от годишната прогноза за 4.5%. Очакваме сезонните фактори през следващите няколко месеца да доближат индекса до предварителната прогноза Валутни курсове BGN / US D Средно претегленият годишен ефективен ОЛП за юли е 4.63%. Реалният лихвен процент, изчислен на база на месечния дефлатор за краткосрочните кредити е 1.13%, а по срочните депозити 0.47%. Средната месечна надбавка по краткосрочните кредити на годишна ефективна база е 7.13%, по дългосрочните кредити тя е съответно 9.34%. Средно-претегленият лихвен процент по краткосрочните кредити BGN спада леко до 11.76%, в EUR до 13.25%, а в USD се покачва от 10.52% за юни на 12.44% за юли. Средно претегленият лихвен процент по дългосрочните кредити в BGN спада до 13.97%, в ЕUR - до 11.29%, а в USD - до 14.15%. 3

4 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Лихвен диференциал Кредит и- Осн.лихв а Кредит и- Де поз ит и (в млн. лв.) Динамика на новите кредитите в БС Dec.99 Jun.00 Oct.00 Dec.00 Feb.01 Apr.01 Jun.01 БС BGN БС USD БС EUR Месечният обем на търгуваните ресурси на левовия паричния пазар е в размер на BGN млн. Пласираните ресурси във валута са съответно EUR638.0 млн. и USD321.9 млн. Среднопретеглената месечна цена е 4.65% по депозитите в BGN, 4.51% по депозитите в EUR и 3.71% по депозитите в USD. В края на юли годишната доходност по краткосрочните емисии се покачва леко до 4.63% при 3-месечните ДЦК. Запазва се годишната доходност при шестмесечните и 12-месечните ценни книги. Доходността по 2-годишните ДЦК за един месец спада от 5.70% на 5.62%. При тригодишните емисии годишната доходност се запазва на ниво 7.05%, а при 5-годишните спадна с 0.17 процентни пункта до 6.93%. По предварителни данни на БНБ в края на юли размерът на новите кредити в лева, предоставени от търговските банки нараства до BGN млн., при BGN млн. предоставени през предходния месец. Месечният ръст от 15.9% при новото кредитиране произтича от 13.6 процентното нарастване в сегмента на краткосрочните кредити за предприятия и нарастването от 19.8% в сегмента на потребителските кредити за домакинства. Месечният размер на новите кредити във валута за банковата система намалява. В края на юли новите кредити в EUR за банковата спадат с със 7.2% и достигат EUR20.75 млн. За същия период новите кредити в USD за цялата банкова система спадат с 52.6%, като общият им обем достига USD9.42 млн. Определящо е влиянието на спада в краткосрочното кредитиране. В края на юли депозитите в BGN за банковата система достигат BGN млн. Месечното изменение на левовите депозити за системата е ръст от 0.84%. Спрямо края на 2000г. депозитите за цялата банкова система нарастват с 11.09%. Спрямо същия период безсрочните депозити нарастват с 10.98%, а нарастването в сегмента на срочните депозити спрямо края на 2000г. е 11.30%. (в млн. лв.) Динамика на депозитите в БС Dec.99 Jun.00 Oct.00 Dec.00 Feb.01 Apr.01 БС BGN БС валута Jun.01 4

5 В края на юли левовата равностойност на депозитната база във валута за банковата система е в размер на BGN млн. Месечното изменение на левовата равностойност на депозитите във валута за системата е нарастване от 5.13%. Деноминираната в USD стойност депозитната база за банковия сектор във валута е USD млн., като е нараснала със USD147.8 млн. Интерпретираната в бюлетина цифрова информация е осигурена от надеждни институционални източници и Обединена Българска Банка не може да се ангажира официално с прецизността и пълнотата на използуваните данни.този материал не следва да се използва като препоръка или предложение за закупуването или продажбата на никакви финансови инструменти. Повече информация по темата на предложеното изследване можете да получите при допълнително поискване. За контакти: Гл. Икономист Петя Цекова тел. (359 2) анализатор Надежда Рачева тел. (359 2)

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 29 г. Следваща актуализация: 3 декември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Март '9 Април '9 Май '9 Юни '9 Юли '9

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 юни 29 г. Следваща актуализация: 3 септември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Дек. '8 Ян. '9 Фев. '9 Март '9 Април '9 Май

Подробно

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г.

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г. Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 21 г. Следваща актуализация: 3 декември 21 г. 1. Производство 27 28 29 Март '1 Април '1 Май '1 Юни '1 Юли '1 Август '1 Показател на доверие в

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 21 г. Следваща актуализация: 3 юни 21 г. 1. Производство 27 28 29 Септ. '9 Окт. '9 Ноем. '9 Дек. '9 Ян. '1 Февр.

Подробно

Ключови показатели за България (към г.)

Ключови показатели за България (към г.) Ключови показатели за България* Последни данни: 3 декември 1 година Следваща актуализация: април 17 година 1. Производство Май'1 Юни'1 Юли'1 Август'1 Септ.'1 Окт.'1 Ноем.'1 Дек.'1 Показател на доверие

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 29 г. Следваща актуализация: 3 юни 29 г. 1. Производство 26 27 28 Септ. '8 Окт. '8 Ноем. '8 Дек. '8 Ян. '9 Февр.

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ Септември 2013 г. 25 ноември 2013 г. 14:00 ч. Брутният външен дълг 1 в края на септември 2013 г. е 37 183.1 млн. евро (91.5% от БВП 2 ), което е с 452.3 млн. евро (1.2%)

Подробно

Ключови показатели за България, г.

Ключови показатели за България, г. Ключови показатели за България Последни данни: 1 април 11 г. Следваща актуализация: 1 юли 11 г. 1. Производство 9 1 Септ. '1 Окт. '1 Ноем. '1 Дек. '1 Ян. '11 Февр. '11 Показател на доверие в промишлеността

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 25 февруари 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ ДЕКЕМВРИ 2007 г. Брутният външен дълг 1 в края на декември 2007 г. възлиза на 27 039.7 млн. евро (9.6% от БВП), като нараства с 6929 млн. евро (3.5%)

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 23 юли 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ МАЙ 2008 г. Брутният външен дълг 1 в края на май 2008 г. възлиза на 30 987.1 млн. евро (9.% от БВП 2 ), като нараства с 2863. млн. евро (10.2%) в сравнение

Подробно

Bulletin BG 07 08

Bulletin BG 07 08 За януари юни 2008 г. текущата и капиталовата сметка има дефицит в размер на 3584.6 млн. евро (10.9% от БВП), при дефицит от 2821 млн. евро (9.8% от БВП) за същия период на 2007 Преките чуждестранни инвестиции

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2** -8.3-5.5-5.5-5.5-4.7-4.5-3.6-2.3

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Февруари 2019 * Q1-Q3, 0.0% 0.5% 1.9% 1.8% 3.5% 3.2% 3.9% 3.8% * 0.0 0.5 1.3 1.8 1.9 3.3 3.5 3.8 3.9 Изменение на БВП в

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември -0.1 0.5 0.3 0.3 0.8 0.4 0.9 0.9 1.3 1.5 1.1 1.3 1.8 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март -0. 0.5 0.3 0.3 0.8 0.4.3.5. 0.9.0-3. 0. Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q* Q* Q3* Q4*

Подробно

BG_design_11_2010.pub

BG_design_11_2010.pub БЪЛГАРИЯ: ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ Ноември, 21 България: Ключови индикатори 28 29 21e Растеж БВП (%) y/y 6.% -5.1%.3% Инфлация ИПЦ към края на годината (%) 7.8%.6% 2.2% Безработица (%) 6.31% 9.1%

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 24 септември 2009 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ ЮЛИ 2009 г. Брутният външен дълг 1 в края на юли 2009 г. възлиза на 36 321.3 млн. евро (107.2% от БВП 2 ), като намалява с 652.5 млн. евро (1.8%) в

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ Ноември 2009 г. 26 януари 2010 г. 14:00 ч. Брутният външен дълг 1 в края на ноември 2009 г. възлиза на 36 991.9 млн. евро (110.4% от БВП 2 ), като нараства с 18.1 млн.

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 203 * * * * * * * -8.9-5.4-3.7-5.3-4.7-4.3-5.4-2.5-2. -.2-0.2 - -0.3-0.4 0.0 0. 0.8 0.9.0 2.3 2.2 2. 2.4 2.3 2.4

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Юни 219 * 219Q1*.%.5% 1.9% 1.8% 3.5% 3.9% 3.8% 3.1% 4.8% * Q1.219**..5 1.3 1.9 1.8 3.1 3.5 3.4 3.8 3.9 Изменение на БВП

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март2015

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март2015 София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4*

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 1216.5 млн. евро при излишък от 813.5 млн. евро за юли 2016 г. За януари

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 24 януари 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ НОЕМВРИ 2007 г. Брутният външен дълг 1 в края на ноември 2007 г. възлиза на 26 248.1 млн. евро (91.8% от БВП), като нараства с 6137.4 млн. евро (30.5%)

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро пр

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро пр ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 792.2 млн. евро при излишък от 575.7 млн. евро за август 2016 г. За януари

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Октомври 2014

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Октомври 2014 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Октомври Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Подробно

201802_S_BOP6_Press-bg

201802_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 април 2018 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Февруари 2018 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 241.5 млн. евро при излишък от 247 млн. евро за февруари 2017 г. За януари

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2* Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2*

Подробно

201506_S_BOP6_Press-bg

201506_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 17 август 2015 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юни 2015 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 191.9 млн. евро при излишък от 449.1 млн. евро за юни 2014 г. За януари юни

Подробно

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 август 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юни 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 945.6 млн. евро при излишък от 434.1 млн. евро за юни 2018 г. За януари юни

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при 31.7 м

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при 31.7 м ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 424.1 млн. евро при 31.7 млн. евро за май 2018 г. За януари май 2019 г. текущата

Подробно

201710_S_BOP6_Press-bg

201710_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 декември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Октомври 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 185.6 млн. евро при излишък от 13.7 млн. евро за октомври 2016 г. За

Подробно

BG_design_04_2010.pub

BG_design_04_2010.pub БЪЛГАРИЯ: ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ Април, 2010 За март 2010 текущата сметка е отрицателна, в размер на EUR 238.7 млн., при отрицателна текуща сметка в размер на EUR 566.8 млн. за март 2009 България:

Подробно

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 20 май 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Март 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 200.7 млн. евро при дефицит от 48.1 млн. евро за март 2018 г. За януари март

Подробно

Потребление и кредитиране в растеж: Рискове и предизвикателства пред икономиката Юли 2017 (резюме на редовния годишен обзор на Industry Watc

Потребление и кредитиране в растеж: Рискове и предизвикателства пред икономиката Юли 2017 (резюме на редовния годишен обзор на Industry Watc Потребление и кредитиране в растеж: Рискове и предизвикателства пред икономиката 2017-2018 Юли 2017 (резюме на редовния годишен обзор на Industry Watch) Въведение В средата на 2017 г. икономическият растеж

Подробно

Slide 1

Slide 1 2010 2009 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ НЕФИНАНСОВИЯ СЕКТОР НА ИКОНОМИКАТА КЪМ 1 ЯНУАРИ 2010 Г. 2008 Пресконференция 21.02.2011 г. Задължения и БВП (в млн. лв.) 121 592 147 740 156 607 67 021 81 006 45

Подробно

ДСК Стандарт

ДСК Стандарт МЕСЕЧЕН КОМЕНТАР Април, 2016 г. Паричен пазар, България През април ликвидността на междубанковия паричен пазар остана висока. Индексът ЛЕОНИЯ в края на месеца се понижи значително до ниво от - 0,40%. Високата

Подробно

201511_S_BOP6_Press-bg

201511_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 януари 2016 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Ноември 2015 г. Текущата и капиталова сметка е отрицателна и възлиза на 133.3 млн. евро при излишък от 215.7 млн. евро за ноември За януари ноември

Подробно

201508_S_BOP6_Press-bg

201508_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 16 октомври 2015 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2015 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 539.2 млн. евро при излишък от 562.6 млн. евро за август 2014 г. За януари

Подробно

201409_NC_IAR-bg

201409_NC_IAR-bg БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 214 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

ДСК Стандарт

ДСК Стандарт МЕСЕЧЕН КОМЕНТАР Януари, 2019 г. Паричен пазар, България През януари ликвидността на междубанковия паричен пазар остана висока. Стойността на индекса ЛЕОНИА Плюс в края на месеца се запази на ниво от -0,50%.

Подробно

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2, ОКТОМВРИ 9 ГОДИНА През октомври 9 г. бизнес анкетите на НСИ продължават да отчитат понижение на равнището на общия показател на бизнес климата 3, който намалява

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 27 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА

ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА Общият доход средно на лице от домакинство през ноември 2009 г. е 307.07 лв. и спрямо същия месец на 2008 г. намалява с 4.1%. Основната

Подробно

201209_NC_IAR-bg_1

201209_NC_IAR-bg_1 БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 2012 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно